De explosie op Helgoland Verklaringen uit de Commissie-Generaal i Treinongeluk in Illinois Dementi Dr. van Hook Acheson en Vandenberg zeggen hun meening HET PROCES TEGEN FLICK k 3 Koning Christiaan van Denemarken overleden Groote brand te Sprang-Capelle MAANDAG 21 APRIL 1947. H. M. de Koningin op het Loo De Amerik. verplichtingen Einde staking Amerikaan- schegTelegrafisten De reis der Ministers naar Indonesië Weer Mijnwerkersstakinr in het Ruhrgebied Het Vaticaan over„de executie van Tiso De ontploffingsramp te Texas I 4jh e 31 I Frankeering bij Abonnement - Temeuzen- MTEERSVERWAOHT t JCQ medegedeeld daar net K_N Md. te De Bilt, geldig tot Maandag afrond. Minder zacht. Wisselende bewolking met en kele verspreide bmen Tijdelijk k^achtLe Zuid-Westelijke wind. 5Sider hooge temperaturen dan Zondag. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 483. Advertentieprfls: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie# tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 1 regels 00 et.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr Bur. van dit Blad 0 ct. meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen. - Abonnementsprijs 3,25 pc- kwartaal Koning Christiaan van Dene marken is Zondagavond te onge veer 11 «ur te Kopenhagen over- lodea. Koning Christiaan X van Dene marken'stamde uit het sedert het einde van de 15e eeuw regeeren- deHuis Sleeswijk-Holstein-Sonder- burz-Glueckshurg. Zijn vader was de to 1912 te Hamburg gestorven Koning Frederik Vlil. Zjjn moeder, Prinses Louise van Zweden, overleed in 1926. De overleden Koning werd September 1870 op het Kasteel Charlottenlund bij Kopenhagen geboren. Op 14 Mei 1912 volgde hij zijn vader op. Op 26 April 1898 was hij in het huwelijk getreden met Prinses Alexandrine van Mecklenburg-Schw erin (geboren 24 Dec. 1879). Hij had twee zoons: Kroonprins Frederik (geboren 11 Maart 1899 en in 1935 gehuwd met Prinses Ingrid van Zweden) en Prins Knud (geboren 27 Juli 1900) De Koning was een broe der van Koning Haakon van Noorwegen, en een neef van Ko ning Gustaaf van Zweden. Christiaan X werd door het m 1918 gesloten Bondsverdrag ook Koning van IJsland. Het Verdrag is in 1944 door IJsland opgezegd, toen het zich tot zelfstandige Re publiek verklaarde. Gedurende de regeenngspenode van Koning Christiaan heeft De nemarken zich door invoering van het vrouwenkiesrecht en de ver overing van de meerderheid in het Parlement door de Sociaal- Democraten in sterke mate tot een parlementair-democratische monarchie ontwikkeld. De wijze, waarop de Koning zijn taak heeft vervuld, heeft hem niet alleen de sympathie, doch ook een hooge persoonlijke auto riteit bij zijn volk doen verwer ven. Zijn waardige houding tijdens de Duitsche bezetting heeft hier toe nog bijgedragen. Hij was toen practisch een gevangene van de Duitschers in zijn eigen hoofd stad, doch weigerde eenige per soonlijke concessie te doen. Toen men vermoedde, dat de Duitschers van plan waren de Koninklijke Familie als gijzelaars naar Duitschland te brengen, werd een geheime lijfwacht georganiseerd, die afdoende beschermingsmaat regelen had getroffen. Id October 1942, toen de Koning, de gewoonte getrouw, 's morgens vroeg een rit door Kopenhagen maakte, viel hij van zijn paard. Er deden zich complicaties voor en men was over zijn herstel ten zeerste bezorgd. In Februari van het vorige jaar kreeg hij longont steking, doch herstelde na be handeling met penicilline. Dezelfde behandeling kreeg hij tijdens zijn laatste ziekte: een longaandoening tengevolge van gevatte koude. Koning Christiaan werd soms „de grootste Koning van het kleinste Koninkrijk" genoemd. Hij was n 1. 1.92 meter lang. Waarschijnlijk - was hij de eeni ge Koning, die voor zijn eigen Paleis op schildwacht heeft ge staan, toen hij als Kroonprins alle militaire rangen wenschte te doorloopen. H M de Koningin heeft Zater dag Haar intrek genomen in het Koninklijke Paleis Het Loo. Bij een treinongeluk van de pas- sagierstrein „City of Miami" van de Illinois Central Railroads, waarbij zeven wagons van dezen luxe-trein ontspoorden, werden twee personen gedood, terwijl het aantal gewonden vijftien bedraagt. iDe Oostenrijksche Minister van Vervoer heeft medegedeeld, dat het geheele spoorwegverkeer in Oostenrtjk zal moeten worden stilgelegd, indien niet binnen en kele dagen steenkoolleveranties zouden plaats hebben. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter in zage de passagierslijst van de Kota Baroe", „Tarakan" „Celebes'. Dr. Van Mook heeft naar aan leiding van berichten in de Ne- derlandsche pers tegenover jour nalisten verklaard dat, voor zoo ver hg wist, van benoeming van een nieuwen Gouverneur-Generaal geen sprake was: „Van mijn kant is er geen sprake van dat ik ontslag neem en het verhaal, dat ik Neder- landsch ambassadeur te Was hington wordt is nieuw voor mij" aldus Dr. Van Mook. Dr. Van Mook voegde er aan toe, dat men hem officieel noch on-offioieel over een benoeming te Washington gesproken had Het was echter mogelijk, dat hij met den Nederlandschen Mi nister van Financiën een reis naar de Vereenigde Staten zou maken, doch hij wist niet met zekerheid, wanneer. ,,Dit zijn feiten", al dus Dr. Van Mook. De waarnemende Amerikaan sehe Minister van Buitenlandsche Zaken, Dean Acheson, heeft op een persconferentie zijn beroep op het congres hernieuwd om de aflevering van leen- en pachtgoe deren ter waarde van 25.000.000 dollar aan de Sowjet-Unie, Neder land en verschillende andere» lan den te voltooien. De aflevering was in December bij besluit van het congres stopgezet. (Van een epecialeri correspondent van het A.N.P. aan boord van den torpedojager. De Duitsche bocht voor Helgo land, zoo vaak in de historie een tooneel van strijd, bood in de uren die aan de explosie vooraf gingen een levendig schouwspel Op 16 tot 20 kilometer afstand van het eiland hadden vijf bij de operatie betrokken Britsche oor logsbodems en een kleinj vloot waarnemingsschepen strategische posities ingenomen. Het laatste gearriveerd was de torpedoboot .Dunkirk" aan boord waarvan zich de Britsche bevelhebber in Duitschland met een groot aantal autoriteiten bevond. In intense spanning verliep het laatste half uur voor de explosie. In twee booten kwamen de man nen, die den geheelen morgen op de met dynamiet gevulde rots wa ren bezig geweest met de aanslui ting van leidingen terug. Zij wa ren de laatsten, die een blik had den kunnen werpen op de mach- Aneta verneemt van de zijde van de Commissie-Generaal, dat dat Nederlandsche berichten, vol gens welke in de vacature van commissaris-generaal na het ver trek van den heer De Boer met zal worden voorzien, op geen enkele redelijke basis steunen, Bii wet is bepaald, dat de Com- missie-Generaal uit drie personen bestaat. Het lijkt dus heel on waarschijnlijk, dat men zal he sluiten het aantal leden blijvend op twee te stellen", de zegsman zeide voorts, dat men van de zijde van de Commissie-Generaal de benoeming van iemand van een „de Boerskaliber" ten zeerste zou toejuichen. Men acht 't geenszins onmoge lijk, dat de Ministers Beel en Jonkman één of meer besprekin- <*en van de Commissie-Generaal en de Indonesische delegatie zul len bijwonen. Omtrent de uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie- Generaal wordt nog medegedeeld dat deze er op gericht was het de Oommissie-Generaal mogelijk te maken snellere beslissingen te nemen. Op economisoh-financieel ter rein zullen de heeren Hirschfeld en Albarda de Commissie-Gene raal van advies dienen. Dr. Van Mook over de reis van de Ministers. Tegenover een aantal journa listen heeft Dr. Van Mook Zater dagochtend o.a. medegedeeld, dat de° bedoeling van de komst van de Ministers Beel en Jonkman naar Inonesië was, het noodzake lijke contact ditmaal te Batavia inplaats van te Den Haag op te nemen. Hij had geen enkele aan duiding over de verschillende speculaties, welke betreffende het programma van de te voeren besprekingen naar voren zijn ge bracht. De opzet was zoo zeide Dr. Van Mook de be staande vraagstukken van alle, mogelijke gezichtspunten te be zien en te bespreken. Het bezoek geschiedt op initiatief van de Commissie-Generaal. Het staat nog niet vast, of Dr. Van Mook samen met Minister Lieftinck naar Amerika zal reizen of dat hij dezen in Amerika zal ontmoe ten. Het is mogelijk, dat Dr. Van Mook op den terugweg een kort bezroek aan Nederland zal brengen. Dr. Van Mook zeide nog, #dat tijdens zijn afwezigheid Dr. P. J. A. Idenhurg, directeur-generaal voor algemeene zaken zijn plaats, ook in de Commissie-Generaal, zal innemen. Na een bijeenkomst van 8 uur hebben de onderhandelaars van de 50.000 bij de Amerikaansehe vakvereeniging A.F.L. aangeslo ten employée's van de Western Union met de werkgevers der telegrafisten een overeenkomst bereikt, waardoor een staking over het geheele land is voorko men. De werknemers krijgen nu een loonsverhooging van 3 d. (on geveer 5 cent) per uur en ook andere verbeteringen in hun po sitie. De 340.000 telefoonbeambten zijn nog steeds in staking. tige versterkingen die in rotsen waren uitgehouwen. Na hen ble ven als eenige levende wezens op het eiland drie katten en een ko nijn achter, dit waren geen proef dieren zooals de varkens en g^i ten op Bikini, men had tever geefs getracht deze dieren te van gen en van een wissen dood te redden. Daarna lag Helgoland voor ons als een grijsrood rots blok, waarop alle leven was ver storven. Cm het granieten blok zelf beerschte een welhaast vol maakte rust. De zeespiegel bewoog nauwe lijks en de eenige rustverstoor ders waren vliegtuigen, die af en toe om den spitsen driehoek van den rots vlogen. Kwart voor een roffelden de eerste salvo s over het water. Het waren met regel matige tusschenpoozen geloste schoten, die de vogels van het eiland moesten opschrikken. De spanning steeg ten top. toen vgt minuten voor één de vlag van de .Dunkirk" geheschen werd ten teeken dat alles klaar was voor de uitvoering der operatie. Toen werden de minuten en seconden afgeteld en tuurden alle oogen naar den schemerigen horizon. Het schouwspel der explosie had men zich nauwelijks fantas tischer kunnen voorstellen. Eerst nadat de rookzuil tot meer dan een mijl hoogte was geklommen, knetterde 't geluid van een lange reeks ontploffingen over het wa ter om zich minutenlang als rof felende donder langs den gehee len horizon voort te zetten. In middels dijde de rookmassa die het geheele eiland omvat had, steeds wijder en hiooger uit. Het duurde ongeveer tien minuten voordat de westelijke rotspunt weer zichtbaar werd. Geleidelijk aan werd 't rookscherm voor den geelen rotswand weggetrokken Het silhouet van Helgoland ver scheen weer in precies denzelfden vorm, waarin het verdwenen was. De zee rondom was even kalm en rimpelloos als een uur geledon Onder de vliegtuigen, die laag over het water kwamen scheren om den inzittenden den eersten blik' op het eiland te gunnen, mengde zich ook een K.L.M.-toe- stel. De Britsche bevelhebber Sir Sholto Douglas zond van de „Dun kirk" af een telegram met geluk- wensch aan de commandanten der schepen die aan de operatie had den deelgenomen. De toestand op Helgoland. Luitenant Bernard Cahill is Za terdag als eerste officieele waar nemer op Helgoland aan land ge gaan. Hij deelde mede, dat alle groote kanonnen, op een enkele uitzondering na, verdwenen wa ren. Ondanks de hevige ontplof fing zijn echter vele door bommen 'beschadigde huizen in het vis- schersdorp hij de onderzeeboot- onderkomens overeind blijven Staan, Over het geheele eiland vindt men groote kraters en be- Opnieuw werd de gemeente Sprang Capelle door een grooten brand getroffen. Door het spelen met vuur raakte Zondagnamiddag om ongeveer 4 uur in de Nieuw- straat de schuur van den land bouwer Keusten in brand. Door den felfen wind stonden in enkele oo'genblikken schuur, stallen en het woonhuis in lichterlaaie. Van de Zuidzijde van de straat sloeg het vuur over op de schuur en stallen van A. Vos, landbouwer en steenkolenhandelaar, aan de Noordzijde van de straat. Eenige oogenblikken later waren de vlam men vandaar weer overgeslagen op de groote schuur en stallen van den landbouwer Haverhals. De gemeentelijke motorbrand spuit bleek niet te functionneeren toen zij op het terrein aanwezig was. Toen de brandweer uit Til burg arriveerde, was het vuur overgeslagen naar schuur en stal len van D. Vos, ir. de Oudestraat, ruim 200 meter verder gelegen, en naar de schuur van M. van Campen, tegenover het pand van D. Vos. Alle panden waren met riet gedekt en brandden tot den grond toe af. Vijf runderen en twee varkens kwamen in de vlammen om. De brandweer van Den Bosch, alsmede die van Waalwijk en van Kaatsheuvel werden nog gealar meerd. doch alleen die van Tilburg en van Kaatsheuvel verleenden assistentie, daar er niet voldoende druk op de waterleiding stond om alle in te schakelen. De schade wordt slechts ten deele door ver zekering gedekt. Om half zes was het vuur be dwongen. Indien bet voornemen van de Ministers Beel en Jonkman, om naar Batavia te gaan tot uitvoe ring komt (alleen wijziging in de omstandigheden zou verandering in dit voornemen kunnen bren gen), zal het vertrek ongeveer 29 dezer plaats hebben. Het is de bedoeling dat beide Ministers in 14 dagen uit en tbuis zijn, zoodat zij niet langer dan omstreeks een week in Indo nesië zullen vertoeven. Acheson wees erop. dat deze goederen vóór de capitulatie van Japan waren besteld en dat de V. S. met de genoemde landen contracten hebben afgesloten om verschillende niet-militaire goede ren te leveren op leen- en pacht- voorwaarden waarvoor de regee ringen der betrokken lander in baar geld of uit credieten willen betalen. Acheson zeide, dat er een bin dend contract tusschen de regee ring van de V. S. en die der be trokken landen bestaat en de V. S. niet in de positie van contract breker wenschen te komen, wan neer zij een krachtige houding gaan innemen ten aanzien van 't houden van internationale con tracten in het algemeen. Ook de voorzitter van de Se naatscommissie voor buitenland sche betrekkingen, Arthur Van denberg, heeft in den Senaat ver klaard, dat hij wenscht, dat de V. S. hun woord getrouw zullen Iblijven om met opgeheven hoofd de Sowjet-Unie van woordbreuk te beschuldigen. Er doen geruchten de ronde, dat de mijnwerkers van het Ruhr gebied opnieuw in staking zullen gaan wegens het uitblijven van verbetering in de voedselpositie. Van officieele zijde wordt be kend gemaakt, dat de voedselpo sitie nog altijd zeer bedenkelijk is. Daar verhooging van den im port onmogelijk is. reist men de dorpen af om de laatste voorra den graan en vleesdh in te zame len, maar er is weinig meer over. In de „Osservajtore Romano" wordt het betreurd, dat hij de executie van den Priester Josef Tiso geen rekening is gehouden met het priesterlijk karakter van den veroordeelde, die wegens col laboratie met de Duitschers in Slowakije de doodstraf heeft ge kregen. Volgens de meening van het Vaticaan zou „een daad van barmhartigheid wezenlijk hebben bijgedragen tot de geestelijke eenheid van Tsjechen en Slowa- ken. De „General Transatlantic Company", die eigenares is van het Fransch schip „Grand Camp", aan boord van welk schip de eer ste explosie in de ramp van Texas City plaats heeft gehad, heeft ontkend, dat het schip wapenen vervoerde. Hoewel het schip een lading wapenen van Antwerpen naar een Zuid-Amerikaansehe ha ven had moeteh brengen, bevond zich in feite slechts kunstmest (ammonium nitraat) aan boord. Zaterdag is te Neurenberg het proces begonnen tegen Friedrich Flick, den Duitschen ijzer- en staalkoning. en vijf zijner mede werkers. Ook S.S.-generaal Otto Steinbrick, de verbindingsman tusschen Goering en de Duitsche industrie staat terecht. Flick c.s. worden er van be-, schuldigd hun concern te hebben gebruikt om Hitier aan de macht te brengen. Voorts van gebruik making van slavenarbeid, plunde ring van bezette gebieden en in beslagneming van Joodsch bezit. tonresten van de opgeblazen on derzeebootonderkomens. Er was op 't eiland geen gevaar van gas sen of branden. Er werden geen doode vogels gevonden; de lichte ontploffingen waardoor men voor de groote explosie de vogels be- oogde te verdrijven, schijnen dus succes gehad te hebben. Duizen den vogels keeren thans op het eriand terug. Vice-admiraal Sir Harold Walker, de commandant van de Britsche vlootstrijdkrach- ten in Duitschland. heeft alle hij den operatie betrokken personen gelukgewenscht met het volkomen succes. Een Amerikaansch militair tri bunaal te Neurenberg heeft Zater dag j.l. het eerste massaproces sinds den oorlog tegen Duitsche industrieelen geopend. De be schuldigden zijn Friedrich Flick, staalmagnaat, de rijkste man van Duitschland aan het eind van den oorlog genoemd, Otto Steinbrinck, Konrad Kaletsch, Bemhard Weiss, Hermann Terberger en Odilo Bunkhardt. Generaal Lucius Clay, opperbevelhebber van de Ameri kaansehe strijdkrachten in Euro pa en militair gouverneur van Duitschland, woonde de opening van het proces bij. Generaal Telford Taylor, eerste Amerikaansehe aanklager in dit proces, deelde mee, dat in 1934 op het partijcongres voor Flick C.s. een tafel was gereserveerd met de aanduiding: „gereserveerd voor de vrienden van den Reichsführer" Volgens den aanklager hebben zij ieder jaar meer dan 1 millioen mark in de fondsen van Himmler gestort. De aangeklaagden ver klaren zich niet schuldig aan het gebruik maken van slavenarbeid, het plundedren van eigendommen in bezette landen en het beslag leggen op Joodsche bezittingen. nltl gUi :r|>e 1 I el r il I* it" h cl "v

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1