m Prof. Posthuma cn Prof. Verzijf teruggekeerd „OVERWINNAARS Hieuws in eniceie ccfyets ine nfj 'af' 4J ral DINSDAG 1 APRIL 1947. De verongelukte Nederl. Dakota Prinses Juliana naar Zwitserland vertrokken Coffer Jan alle anderen DE CONFERENTIE TE MOSCOU Een Staatshoofd met een salaris van dollar vijf UIT DUITSCHLAND zijn algeheel verantwoordelijk" Verkiezingsrede van Schumacher Attlee over de Indonesische kwestie ^i| Frankeering bij Abonnement - Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt geldig tot Dinsdag avond. Nog kans op buien. Wissel, bewolkt met plaatsel. regen of regenbuien; hier en daar met onweerachtig karak ter. Meest matige wind, overw. tuaachen Z.-W. en Z.-O. Wei nig verand. van temperatuur. DE 3de Jaargang No. 468. 4dv«rtentiopE(j0 per mm 10 et; minimum per advertentie l,6i. Inzendingen advertentiee tot des namiddag» 3 wr. Rubriek kl. adverteaUMi 15 regels SO et.; Iedere regel meer 12 et. Ver melding Brieven onder nr. of Adres Bureau van dit Blad 10 et. extra. Verschijnt Uag-.U8jka Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal INDONESIË. Twee maanden na hun vertrek naar Batavia zijn Zondagmiddag om 5 uur Prof. S. Posthuma en Prof Mr. Dr. J. H. W Verzijl in Nederland teruggekeerd. Vrijdag j.l. waren zij na hun verklaring, in den jongsten gang van zaken aanleiding te hebben gevonden te besluiten geen benoeming in de Commissie-Generaal te aan vaarden, uit Batavia gestart. Prof. Posthuma, die op 21 Jan. j.l. met nieuwe aanwijzingen voor de Commissie-Generaal naar Indonesië vertrok, zeide Zondag bij zijn aankomst op Schiphol: ..Toen ik wegging had ik weinig te «eggen, nu ik terugkeer nog minder. Het Is mij niet mogelijk eenige verklaring af te leggen voor iik den Minister rapport heb uitgebracht." Voor zoover Prof. Verzijl be kend was, heeft de heer De Boer het voornemen vandaag naar Nederland te vertrekken. Over de oorspronkelijk verspreide mo- tivoering ten aanzien van de ont- Alle leden der bemanning ongedeerd. De bijzondere correspondent van Aneta, die Zondag boven het wrak van de Nederlandsche Da kota gevlogen heeft, seint, dat allo «even leden van de beman ning veilig en ongedeerd zijn. Drie bivakkeerden in het karkas, dat »og intact ik gebleven, en de andere vier zijn er op uitgetrok ken», den loop van de Katherine- rivier volgend. Het eerste bericht, dat allen in veiligheid waren, werd meege bracht door den lt.-vlieger Van Waart uit Soerabaja, die met zijn Catalina-vliegfboot voedsel en verbandmiddelen had uitgewor pen. Door middel van pamflet ten beduidde hij de verongelukte bemanning: Indien ge ongedeerd zijt, steekt dan de armen om hoog, indien er gewonden zijn, geef dan teekens met de armen neer". Toen hij daarop laag over vloog, zag de piloot, dat er tee- kens met. de armen omhoog ge geven werden en herkende hij zijn vriend lt.-vlieger Eyzendoorn. De gezagvoerder van de Dako ta, de lt.-vlieger Van Nifterik, had met zijn machine een per fects buiklanding gemaakt en daarvoor* de eenige bruikbare plaats binnen een omtrek van honderden mijlen uitgezocht. Voor de tanding is de Dakota over een groep boomen neergestreken. reddingsploeg is Zondag om vier uur 's ochtends met levens middelen en twintig paarden uit Katïerine vertrokken. De Cata- lina had de plaats opgegeven, nl. ongeVeer 90 km ten N.-W. van Katherine. Daar het terrein moei lijk begaanbaar is, zal de red dingsploeg verscheidene dagen noodig hebben om bij het wrak te komen. De Dakota had eenige kisten fruit en blikken levens middelen aan boord, terwijl de bemanning in de naaste omge ving bet water van de rivier ter beschikking heeft. By het vliegtuig zijn achter gebleven: de lt.-vlieger Eyzen- docrn, de sgt.-vlieger Houniet en de sgt.-vlieger Brard. Het is niet waarschijnlijk, dat de anderen die er op uit zijn getrokken, veel zulten vorderen, daar het terrein bergachtig is en er wegen noch paaen zijn. Te Brisbane is een dringende radto-imededeeling van het red dingsvliegtuig ontvangen, dat me* bij het wrak zeven leden vam de bemanning heftig met de armen en beenen heeft zien zwaaien toen het toestel laag boven de plek van de noodlan ding cirkelde. Dit bericht wijst er op, dat de vier mannen, die langs de rivier er óp uit waren gegaan, naar de Dakota zijn teruggekeerd. De reddingsploeg van Kathe rine heeft in de eerste 24 uur slechts 32 km afgelegd. Het terrein wordt nu zeer moeilijk en naar thans wordt verwacht,, zal men zes dagen noodisr hebben om de verongelukte vliegers te berei ken. Intusschen zullen de laat- sten uit de lucht van voedsel worden voorzien. Soms waadt de reddingsploeg tot aan de heupen in de modder. sijagaanvrage van den heer De Boer nl.dat deze zou zijn een protest tegen de houding van zekere politieke kringen in Ne derland tegen de politiek van de Commissie-Generaal, zeide Prof. Verzijl: „Dat heeft de heer De Boer zeker niet gezegd." Maandagochtend is H. K. H. Prinses Juliana met Prinses Mar griet van het vliegveld Soester- berg naar Zermatt vertrokken. Naar verluidt zou Zij in den loop van den voormiddag in Genf (Zw.) landen. Al naar gelang de weersomstandigheden zou H.K H. zich vandaar per trein naar Zer matt begeven, of wel, van Genf doorvliegen tot Sitten en vanaf deze laatste plaats per trein doorreizen naar Zermatt. Gelijk bekend heeft Zermatt met de groote feestelijkheden ter gele genheid van de ontvangst van Prins Bernhard en Prinses Juliana gewacht totdat Prinses Juliana zou zijn gearriveerd. HET PRINSELIJK GEZIN IN ZWITSERLAND. Van het vliegveld van Chateau NeUf hebben H.K.H. Prinses Ju liana en Z.K.H. Prins Bernhard met Prinses Margriet zich naar Sion (Sitten) begeven, waar zij gezamenlijk den maaltijd gebruik ten. Om 13.45 uur zijn zij per trein naar Zermatt vertrokken. Het vliegtuig, dat Prinses Ju- lana van Nederland naar Zwitser land heeft gebracht, heeft tegen 12.30 het vliegveld van Chateau Neuf verlaten om via Genève naar Nederland terug te keeren. Het einde van Mussolini. Tijdens een bijeenkomst te Rome van duizenden communis ten, aldus een correspondent van de Daily Telegraph, heeft Walter Audisio, die zelf gezegd heeft Mussolini gedood te hebben, be schreven, hoe hij Mussolini den 28sten April 1945 naar een ver laten tuin te Dongo, bij het Como-meer in Noord-Italië, voer de. ,,Ik had niet het gevoel", zoo verklaarde Audisio, „dat ik een man zou neerschieten, veeleer een minderwaardig beest. Mussolini beefde steeds maar. Hij was laf fer dan alle andere fascistische leiders, die te Dongo terechtge steld werden". Audisio ontkende, dat de te rechtstelling op eigen initiatief geschied was en zeide, dat hij daartoe instructies had ontvan gen van het plaatselijk hoofd kwartier der verzetsbeweging. De actetasch met documenten, die Mussolini bij zich had, zou in Britsche handen gevallen zijn. Daar de politie ernstige onge regeldheden verwachtte, had hij buitengewone voorzorgsmaatrege len genomen. De bijeenkomst werd echter geen oogeniblik ver stoord. Volgens den radiocommentator van de National Broadcasting Corporation te Moskou zal op de volgende bijeenkomsten van de Ministers van Buitenlandsche Za ken te Moskou blijken, of de con ferentie te Moskou een succes of een mislukking wordt. Er zijn reeds voorzichtig toespelingen ge maakt, dat Maandag aan den dag zou treden welke concessies men wederzijds wil doen om een moge lijke mislukking van de conferen tie te voorkomen. Volgens den commentator heeft de Zaterdag door den Raad van Ministers opgerichte speciale commissie ter bestudeerjng van een aaïntal onderwerpen van het rapport der coördinatiecommissie Maandagmorgen belangrijke re sultaten geboekt t.a.v. het onder werp zuivering. De Engelschen gaven toe, dat aan de Duitschers meer verantwoordelijkheid moet worden gegeven. De commissie kwam overeen, dat er een stelsel van uniforme wetgeving moet worden ontworpen. Haar voor stellen zijn naar een commissie voor de ontwerpen verwezen, die de richtlijnen op schrift zal stel-, len, van de eerste tastbare posi tieve resultaten der conferentie. Over democratiseering en verkie zingen kon de speciale commis sie nog geen overeenstemming bereiken. Zij hoopt heden met haar werkzaamheden klaar te komen. De zonderlingste staat ter wereld is 38 vierkante mij len groot, heeft 14.000 in woners en het hoofd van dien staat betrekt een sala ris van 5 dollar per maand. 12 Politie-agenten handha ven de orde, één rechter spreekt recht, 3 dokters zor gen voor het lichamelijk en 1 geestelijke voor het ziele- heil. Een universiteit in zakformaat voltooit het ge heel van deze staatsinrich ting. Het geheele land be zit slechts één vervoermid del, reisbiljetten zijn daarom volkomen overbodig. Verder kent de staat geen-nationale schulden, geen papiergeld en geen inkomsten-belasting. De naam van dit vreemd soortige staatje luidtSan 'Marino. De republiek San Marino, het oudste en klein ste ter wereld, ligt 120 mij len ten Noorden van Rome, in de Apennijnen, aan de zijde der Adriatische Zee. (Unicos.) Tijdens een verkiezingsbijeen komst te Oberhausen heeft de leider der Duitsche sociaal-demo cratische partiji, Dr. Kurt Schu- macherr verklaard, dat de partij niet bereid is de Duitsche arbei dersbevolking naar den afgrond te laten voeren door onverant woordelijke elementen. Schu macher drong aan op zelfbeheer- sching in den huidigen noodtoe stand. Door honger waren de mienschen bijna niet in staat zich met politieke problemen bezig te houden. De reacties van de be volking van het Ruhr-gebied en het Rijnland bewezen, dat de Duitsche arbeiders zich niet lijde lijk in hun lot wenschten te schikken. Toch moesten zij hun moeilijkheden door zelfbeheer- sching overwinnen. De overwin naars mochten zich niet tevTeden stellen met alleen niaar over de mocratie te spreken. Schumacher achtte den tijd ge komen om zooveel mogelijk macht over te dragen aan de Duitschers, zoodat zij hun eigen lot konden bepalen. Schumacher was van meening, dat Duitschland vooral in economisch, financieel en sociaal opzicht en op het gebied der voedselvoorziening centraal bestuurd moest worden. „Een totale overwinning verplichtl de overwinnende mogendheden tot algeheele verantwoordelijkheid. Reeds drie keer in de geschiede nis heeft het Duitsche volk den geest van Potsdam ervaren. Eerst heeft Frederik de Groote met zijn Pruisischen geest Duitschland naar het ongeluk Sumner Welles, oud-Onder voorzitter van Buitenlandsche Za ken der V. S., heeft critiek gele verd op het Amerikaansche plan, de voormalige Japansche eilanden in den Stillen Oceaan onder uit sluitend Amerikaansch beheer te stellen. Het zou een gevaarlijk precedent scheppen, daar andere groote mogendheden soortgelijk? plannen koesterden. -In de oorïogszörie in Indo- China dreigt tengevolge van de taktiek der verschroeide aarde, die de Vietnameezen toepassen, hongersnood, aldus een Fransch woordvoerder. Het economische leven in twee-derde gedeelte van het land is lamgelegd. Een Zaterdag j 1. begonnen staking- van doodgravers en as sistenten voor crematie, die hoo- gere loonen eischten, heeft tot nog toe de begrafenis van 130 personen verhinderd. Er vonden slechts een paar begrafenissen door niet hij den doodgraversbond aangesloten doodgravers plaats. De hoofdstad van Paraguay, Asuncion, Is door 'n aantal vlieg tuigen van de Paraguayeesche opstandelingen twintig minuten lang gebombardeerd. Drie per sonen zijn bij den aanval die ge richt was tegen een militairen post te Campo Grande om het leven gekomen. Zondag werd het vliegveld Vinascue, in de omge ving van Asuncion, door de op standelingen aangevallen. Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in de Sint Martinus- kerk te Aalst. De kunstschat ten, ter waarde van verscheidene millioenen, onder meer de beroem de Sint Rochus van Rubens kon den worden gered. Spoedig was de brandweer uit Brussel, Molenbeek, Gent en Dendermonde ter plaatse, die erin slaagden de aangrenzende per- ceelen te beschermen. 'De schade wordt op 25 millioen francs geschat. Verzetslieden hebben Maan dagmorgen in de buurt van de Shell Company van Haifa eon olieleiding opgeblazen, waardoor de hevigste brand in de geschie denis der stad ontstaan is. Drie geweldige explosies, die de stad in haar grondvesten deed beven, ver oorzaakten een enorme, torenhoo- ge, steekvlam, die mijlen ver in den omtrek te zien was. De brandende olie uit de ver woeste leiding heeft, aldus wordt gemeld, olietanks in de omgeving aangetast, die daarna explodeer den. Alle beschikbare brandweer korpsen zijn uitgerukt om de ge weldige vuurzee te bestrijden. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter in zage de passagierslijst van het m.s. „Oranje". Op onze administratie lig gen eenige nieuwe lijsten ter inzage van geïnterneerden op Java, die geëvacueerd werden naar Batavia. Indien het oordeel der V. N. ten aanzien van het Palastijnsche probleem „de Arabische verlan gens ten opzichte van Palestina niet zou bevredigen", zal de Moef ti van Jeruzalem in Egypte een „Arabische regeering van Pales tina in ballingschap" vormen. Dit geheime besluit zou volgens een specialen correspondent van de News Chronicle genomen zijn tij dens een vergadering van de Ara bische Liga te Caïro. Het zou een van de redenen! zijn waarom het Arabische Hooge Comité zijn hoofdkwartier te Caïro heeft ge vestigd. Het stadsbestuur van Brugge deelt mede, dat op 5 Mei de Heili ge Bloedprocessie zal plaats heb ben. Het Bloedspel zal vertoond worden op 3, 7, 10. 14, 15 en 17 Augustus. Anderzijds zal een tentoonstel ling van Belgisch kantwerk, van de 16de eeuw tot heden, van 3 Augustus tot 14 September wor den gehouden. De burgemeester van Tel Aviv heeft in z'n functie van voor zitter van den raad der Joodsche gemeenschap beroep bij het Pa- lestijnsche Hooggerechtshof aan- geteekend tegen het doodvonnis, dat over Dov Gruner is uitgespro ken. gevoerd, toen heeft Hitier het tenslotte in den afgrond gestort. De hesluiten te Potsdam zijn ook ten nadeele van Duitschland ge weest. De wereld kan zonder Duitschland leven, maar zou met een vredelievend en productief Duitschland er. beter aan toe zijn. Duitschland's huurlanden, die nu gebieden opeischen, zullen uitein delijk aan. den lijve ondervinden. dat een verarmd Duitschland de verarming van Europa beteekent." Schumacher waarschuwde voor een .nationaal communisme", dat Duitschland politiek voor Rusland trachtte te veroveren ,jWij zijn daarom nog niet anti- Russisch, anti-Engelsch. anti- Amerikaansch of anti-Fransch; wij zijn Voor Duitschland en den wereldvrede." Schumacher zeide, dat de ont manteling in de Russische zftne op grooter schaal was bedreven dan in de andere zones. Nog geen 10 der productie was voor de Duitsche bevolking. Hij deed een beroep op de socialisti sche eenheidspartij, mede te ver zoeken om teruggave van bezit tingen van het Duitsche volk door Russische ondernemingen. ,,Wij moeten vechten voor iederen vierkanten meter Duitsch grond gebied ten Oosten van de Oder en de Neisse door de wereld Voortdurend begrip voor onae zaak aan te sporen", aldus Schu macher. De Labour-afgevaardigde voor Bexley, E. Aubramall, heeft in het Lagerhuis aan Minister-presi dent Attlee gevraagd, welke di plomatieke of andere contacten zullen worden gelegd met de In donesische republiek of andere contacten zullen worden gelegd met de Indonesische republiek nu de overeenkomst tusschen de Indonesische republiek en Neder land is geteekend. In zijn antwoord verklaarde Attlee het volgende: ,,Men hoopt, dat de thans bereikte overeen komst den weg zal effenen voor een nieuw tijdperk van vrede e» welvaart, welke niet alleèn Indo nesië. maar de geheele wereld ten voordeel zal strekken. Zijn Ma- jesteits regeering is voornemens de Indonesische republiek in de zelfde mate de facti te erkennen als door de Nederlanders is ge schied en ons contact met de re publiek zal voorloopig worden uitgeoefend door den consul-gene raal te Batavia." Sir Walter Fletcher, conserva tief afgevaardigde voor Bury, vroeg daarop Attlee of hjj in overweging wilde nemen zoo spoedig mogelijk ambtenaren met kennis van de economische situa tie aan het consulaat-generaal toe te voegen, opdat een stroom van goederen zoo spoedig moge lijk naar en uit Java en Sumatra kan vloeien. Attlee antwoordde: ,,Met genoegen zal ik mijn volle aandacht aan dit voorstel schen ken; ik meen, dat wij allen het ecnomische belang van deze eilan den erkennen." BOODSCHAP VAN MINI ST BR BE VIN AAN DE NEDERL. REGEERING. De Britsche Minister van Bui tenlandsche Zaken, Ernest Bevin, heeft van uit Moscou de volgende boodschap aan de Nederlandsche regeering gericht ,,Ik ben verheugd te vernemen, dat de ontwerpovereenkomst va* Linggadjati is onderteekend. Zoo als u weet, heb ik persoonlijk den geheelen loop der onderhan delingen met srroote belangstel ling gevolgd en ben ik van ge voelen, dat de vriendschappelijke geest, waarin de moeilijkheden zijn opgelost, en die de geheele wereld ten voorbeeld kan worden gesteld, groot vertrouwen In de twee partijen waarborgt en een belangrijke bijdrage vormt tot de Vrede in het Oosten". De Nederlandsche Minister van Buitenlandsche Zaken heeft na mens de Nederlandsche regeering, onder betuiging van zijn erkente lijkheid, de ontvangst van het telegram van Bevin bevestigd. Veil I 1 >rad st(| >ua Mil ij

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1