c4% p 1 li if k l Overeenkomst bereikt inzake Modjokerto Albany schonk poppen aan de Prinsesjes DE BELGISCH-LUXEMBURGSCH NEDERLAN DSCHE-TOLUNIE 7ft enkele tegels r 4 P lï i ia Hh bfv[J I DE PALESTIJNSCHE KWESTIE Ij "I»es r'ü Pi MAANDAG 31 MAART 1947. Gemeenschappelijk commuuique Commissie- Generaai en Indonesische delegatie De atoombom Hypnose via Selevisie Algemeene vergadering der V. N. in April? Internationale Conferentie- van spoorwegpersoneel Motorvoertuigen in 's Rijksdienst j'rte a 8 'jJ ■J i N Frankeering bij Abonnement - Temeuzen- weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Wisselend bewolkt. Afnem. wind tusschen Zuid en Wort; later tijd zwakke wind uit uiteenl. richtingen. Wisse- lenid bewolkt en plaatsel. eeni- ge regen.. Weinig verandering va* temperatuur. DE 'EEUW 3de Jaargang No. 461- A dvertentieprfcs per mm 10 et: uoiaijauiD per advertentie 1|M. inzendingen advertentie» tot des namiddag» 8 nar. Rubriek kl. advertenti*»; 15 regels 60 ct.; iedor* regel meer 12 ct. Ver melding Brieven onder nr. of Adres Bureau van dit Blad 10 ct. extra. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen. - Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. ,j> Commissie-Generaal en de WjUSggtójLK repulbtiek Indonesië zijn tot over eenstemming gekomen ten aan zien van de demilitarisatie van het gehied van Modjokerto, met als gevolg, dat het hoogste gezag in dat gebied bij de republikein- sche, autoriteiten zp.1 berusten", aldus een gemeenschappelijk com muniqué van de Commissie-Gene raal en de Indonesische delega tie. „De Nederlandsch-Indische regeering en de regeering der re publiek hebben in gemeen overleg stappen gedaan om dit te berei ken en om de veiligheid van per soon en goederen in dit gebied te verzekeren." Ben gemeenschappelijk commu niqué van de Commissie-Generaal en de Indonesische delegatie luidt als volgt: „Niemand zal worden vervolgd of aan gerechtelijke ver volging worden blootgesteld voor het feit, dat hij zich bij een van heide partijen heeft gevoegd of aich onder de bescherming v an Arabische staten in V. N.- vergaxlering. Faris Al Choeri, leidende fi guur in de kringen der Arabische Liga, heeft tegenover journalis ten verklaard, dat de Arabische staten zich zullen verzetten tegen het houden van een speciale al- gemeene vergadering der V. N. over de Palestijnsche kwestie, tenzij Engeland van te voren ver klaart, wat het met Palestina Wil floen. Deskundigen verwach ten echter niet, dat dit zA.1 ver hinderen, dat men bij meerder heid een dergelijke vergadering zal goedkeuren. Choeri verklaarde, dat Enge land als alternatieven kan voor stellen: onafhankelijkheid voor Palestina of het overdragen van het mandaat aan de Arabische Liga, Ben Britsdh. woordvoerder zei- de naar aanleiding van deze ver klaringen van Choeri, dat de Britsche regeering geen ander voorstel van de VN. heeft dan het houden van een speciale al- gemeene vergadering. De V. N. zullen aanbevelingen voor den toekomstigen status van Palesti na moeten doen. Behoudens onvoorziene ontwik- keli*gen verwachten function- r.arissen der V. N., dat een spe cial* vergadering kort zal zijn en slechts een commissie zal in stellen, welke gegevens moet vèïoamelen en alle kanten van 't probleem bestudeeren en wel ke dan verslag zal uitbrengen aa» de algemeene vergadering va» September. Er blijft een mogelijkheid, dat Egypte van de gelegenheid gebruik zal maken om tijn klacht inzake het En- getocfc-ifeyptische verdrag aan de «speciale algemeene vergade ring voor te leggen, aangezien hé» hiertoe krachtens de bepa- Un#*n gerechtigd is. steld. De Nederlandsch-Indische regeering en de regeering van de republiek Indonesië zullen de uit voering van deize verklaring met alle kracht bevorderen en met de meeste standvastigheid optreden tegen elke overtreding ervan. Bo vendien zullen beide partijen ai het mogelijke doen om hen, die het slachtoffer zijn geworden als gevolg van het feit, dat zij deel hebben genomen aan den politie- ken strijd, los te laten, en hen op te sporen, die weggevoerd en ge- Vangen gezet zijn door onverant woordelijke elementen" Een gemeenschappelijk commu niqué van de Nederlandsche en Indonesische voorlichtingsdiensten voegt hieronder meer aan toe, dat ihet nu noodzakelijk is iedere ge dachte aan wraak of repressailles te laten varen, nu de verwerkelij king van Linggadjati eqn eind heeft gemaakt aan het conflict tusschen Nederland en de repu bliek Indonesië'. In Zuid-Afrika is een groot tekort aan woningen. In de oor logsjaren heeft de bouw vrijwel stilgestaan eerst omdat de ver dedigingswerken moesten worden aangelegd en later wegens ge brek aan materiaal en arbeids krachten. Sedert het begin van 1946 is men weer aan den wo ningbouw begonnen. Verleden jaar werden er 30.000 woningen voor blanken gebouwd. De vroegere Amerikaansche diplomaat George H. Earle heeft in de commissie van het Huis van Afgevaardigden voor on-Ameri- kaansche activiteit verklaard, dat de Sowj et-legers reeds geheel Europa en het grootste deel van Azië onder den voet konden heb ben geloopen, indien de V. S. de atoombom niet zouden hebben. In een dergelijke Sowjet-Rus- sische opmarsch zouden Zweden, Zwitserland en Spanje weer standsnesten vormen, aldus Earle. !De Eandenscihe televisie zender wilde zijn program ma opluisteren met 'n voor dracht door een bekend hypnotiseur. Er werd een proef genomen in de studio, bijgewoond door eenige per sonen van de programma- leiding en medewerkers. Toen de hypnotiseur tijdens de opname zijn methode van werken demonstreerde, vie len enkele der voor het ont vangst-apparaat gezeten personen in diepen slaap. De hypnotiseur moest uit de uitzendstudio worden wegge roepen, om zijn slachtoffers weer te doen ontwaken. De programma-leiding zag ondanks de prachtig ge slaagde proefneming toch liever ervan af, hetzelfde nummer de aether in te zen den, daar zij niet het risico wilde loppen, haar toehoor ders resp. -zieners te laten inslapen, tenminste niet op difc^manier (Unicos.) Vrijdagochtend heeft H.M. de Koningin ten Paleize, de leden van het Albany-Nijmegen comité ont vangen, die Zondag j.l. op Schip hol zijn aangekomen en na een bezoek van een week aan ons land, waarvan vier dagen in Nij megen zelf werden doorgebracht, Zaterdag weer per vliegtuig naar Albany, de hoofdstad van den Staat New-York terugkeerden. De Vorstin toonde groote be langstelling voor het werk van 't comité en bleek zich haar bezoek aan AMhany van vóór den oorlog nog goed te kunnen herinneren. O m. informeerde H.M. naar den toenmaligen burgemeester over wien d€ leden van het comité ikonden mededeelen, dat deze thans rechter is in Albany. H.M. toonde groote interesse voor de 82ste luchtlandingsdivisie, welke een groote rol heeft gespeeld in den slag hij Nijmegen. Voor de vier Prinsesjes had het comité een viertal poppen meegebracht, een geschenk van de inwoners van Albany. De bedoeling was de Prinsesjes persoonlijk de doozen te laten openen, maar nu twee van haar in Zwitserland vertoe ven en bovendien Prinses Mar griet uit was, nam de Koningin op zich de eerste doos te openen, waarbij H.M. bepaalde, dat deze eerste pop voor het jongste Prin sesje, Marijke, bestemd was. Het bleek té zijn een bruidje, compleet met sluier en al, en H.M. bedank- te de gevers uit naam van haar jongste kleinkind. Op dat oogen- blik kwam juist Prinses Margriet binnen en opende de tweede voor baar bestemde doos. Ditmaal bleek de inhoud een slaappop te 'Zijn. hetgeen de Koningin lachen de d© opmerking ontlokte „in mijn tij dl keken poppen alleen maar recht voor zich uit". Margriet bleek haar Engelsch, dat ze in Canada heeft opgedaan, nog niet te zijn Vergeten en bedankte de Amerikanen in hun eigen taal: „lts big, its heavy, thank you all, gentlemen." Prinses Margriet troonde inmid dels het geheele gezelschap naast izich op den grond en het onder houd met de Koningin werd voor eenige oogenblikken onderbroken voor een kleine aangename speel- partij met de nieuwe pappen uit Amerika. Ikfoar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, heeft het Ame rikaansche departement van Bui- tenlandsche Zaken de Britsche regering doen weten, dat net gee* bezwaar aanwezig acht tegen het houden van een spe ciale zitting van de algemeene vergadering der V. N. om de Palestijnsche kwestie in behande ling te nemen. Men neemt aan, dat Sir Alexan der Cadogan, na ruggespraak met Londen, de V. N. formeel zal verzoeken een algemeene verga dering hijeen te roepen. ïnidien dit verzoek zal worden aamraard, zal de zitting reeds eind April kunnen beginnen. In een persbijeenkomst te Den Haag heeft de heer Paijmans hoofd van de Afldeeling Invoer rechten en Accijnzen van het Mi nisterie van Financiën, lid van den administratievten raad voor de douaneregelingen, een toelich ting gegeven omtrent het wets ontwerp tot goedkeuring en uit voering van de op 5 September 1944 te Londen tusschen de Re geeringen van Nederland, België en Luxemburg gesloten douane- overeenkomst. Deze, aldus de heer Paijmans, kan door de Volksvertegenwoor digingen der betrokken landen slechte in haar geheel zonder afwijkingen of amendementen worden aangenomen of worden verworpen. Bij aanvaarding van de douane-overeenkomst zullen de deelnemende landen naar buiten eenzelfde tarief voor invoerrech ten hebben. De afzonderlijke dou- anegrens der bij de overeenkqjnst betrokken landen valt niet weg. Men blijft aan de grenzen de be staande regelingen handhaven; in het wederzijdsche verkeer echter vallen de douanerechten weg. Deze douane-overeenkomst moet men niet verwarren met een Tol- unie. Bij een Tolunie bestaat dou ane-gemeenschap, waarbij de dou- anegrens wegvalt. Er is dan ook geen sprake van, dat met de aan vaarding van de douane-overeen komst het geheele goederenver keer tusschen de betrokken lan den zou vrij komen, of dat de be staande deviezen-regelingen ko men te vervallen. Aan de regle menteeringen van goederen en deviezen in de drie landen wordt met deze overeenkomst niets ver anderd. Indien de overeenkomst door de Volksvertegenwoordigingen in Nederland, België en Luxemburg wordt aangenomlen, zal het drie maanden later, volgende op de ratificatie, in werking treden. De heer Paijmans verklaarde, dat deze van groote politieke en economische draagwijdte is. Een nauw economisch samengaan tus schen de drie kleine Europeesche landen is in het belang van de daarbij betrokken bevolkingen. Het einddoel, dat de drie Re geeringen voor oogen staat, is de verwezenlijking van een econo mische unie, waardoor een onbe lemmerd handelsverkeer in deze landen kan plaats helbben. De toekomstige douane tarieven. Aan de hand van enkele voor beelden vertelde de heer Pag mans iets van de toekomstige douane tarieven. In principe zullen de grondstoffen voor noodzakelijke levensmiddelen, zooals granen, vet, visch en de gewone bakkers waren vrij zijn. Meel en bloem van granen, vóór den oorlog vrij, zullen straks met 3 worden belast. Voor cacao- boonen wordt het tarief 10 tegen vroeger nihil. De grondstoffen zullen in het algemeen van douane-heffingen worden vrijgesteld. Dit geldt voor steenkolen, hout, rubber, ruwe tex- tielvezels en ruwe aardolie. Half fabrikaten zullen in het algemeen wordien belast. Uzeren staven, draden en enkel gezaagd hout wordien met 3 belast, vroeger nihil. Machines en werktuigen, evenals voorheen met 6 Elec- trische apparaten komen op 8 en 12 i%, tegen 6 voorheen. Ge reedschappen op 10 tegen6%. Het vervoermateriaal wordt ver laagd van 16 tot 12 met uit zondering van auto's, die op 24 zullen komen. Rijwielen en motor rijwielen worden met resp. 18 en 24 belast, tegen 15 voor heen. Kunstzijde komt op op 10 vroeger 3 Verfstoffen op 8 voorheen nihil. Ongebrande koffie komt op 36,20 per 100 KG-, tegen 16 voorheen. Thee blijft met 75 per 100 KG onveran derd. Het tarief voor specerijen wordt 20 tegen 10 voor- De tabak zal voortaan met 25 per 100 KG worden belast, tegen 1,40 voorheen. De heer Paij mans voegde hier met nadruk aan toe, dat deze heffing in Nederland niet veel invloed zal hebben op den verkoopsprijs van tabaksarti kelen. Ook de handel zal geen enkel nadeel ondervinden, aange zien de tabaksmarkt kan blijven profiteeren van de entre-póte De tabakskwestie is voor België niet alleen een kwestie van accijnzen, maar ook van economische- en politieke omstandigheden. België produceert ongeveer l/3e van het Verbruik van tabaksartikelen in eigen land. Voor België zou het tarief eigenlijk 62 moeten zijn per 100 KG. Indien er geen in voerrechten voor tabak zouden worden geheven, zou de tabaks- nijverheia in België tot ondergang zijn gedoemd. Vrijdag is te Brussel de Inter nationale conferentie van spoor wegpersoneel, waaraan 11 leden hebben deelgenomen, geëindigd. Er werd besloten een interna tionale conventie, waarbij om de instelling van een 40-urige werk week bij alle spoorwegmaat schappijen zal worden verzocht, op de volgende vergadering in beschouwing te nemen. De con ferentie legde er evenwel den nadruk op, dat „niets verande ring zal kunnen brengen in onze beslissing om deze verbetering, welke noodzakelijk is voor de cultureele ert» sociale vooruitgang van de arbeiders-klasse, te be- reiken De conferentie besloot voorts op alle regeeringen en' spoorweg maatschappijen eeni beroep te doen om zoo spoedig mogelijke invoering van automatische kop pelingen op alle Europeesche spoorwegen, wat zij voor de veiligheid van belang acht. Adres aan den Raad van Ministers. De K.N.A.C. heeft zich met een adres tot den Raad van Ministers gewend met het verzoek het daar heen te willen leiden, dat de wet telijke voorschriften en bepalingen waaraan het geheele particuliere wegverkeer is onderworpen, zoo spoedig mogelijk toepasselijk wor den verklaard op de motorrijtui gen en rijwielen, welke worden gebruikt ten behoeve van 's Rijks dienst. Dit verzoek houdt verband met het feit, dat volgens artikel 37 van de motor- en rijwielwet in ge val van oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog of staat van be leg, genoemde wet en de krach tens die wet vastgestelde alge meene maatregelen van bestuur, niet gelden ten aanzien van mo torrijtuigen en rijwielen, voor zoo ver ze worden gebezigd ten behoe ve van 's Rijksdienst. Voor deze voertuigen gelden alleen de bepa lingen van de wegenverkeersrege ling van 8 October 1941. Het ge volg daarvan is. dat thans, bijna twee jaren na de algeheele be vrijding van ons land, zich nog steeds het „geval van oorlog" voordoet en genoemde categorie van weggebruikers zich niet be hoeft te houden aan de motor- en rijwielwet en haar uitvoerings voorschriften en bepalingen, waarin toch tal van artikelen voorkomen, waarvan de opvolging van veel belang is voor het gehee le verkeer op den weg, aldus de K.N.A.C. De Britsche Koninklijke Fa milie ''heeft Zondag te Pretoria in de „Nederlandsche Gereformeer de Kerk" een dienst in het Afri- kaansch bijgewoond. Twee vroegere Fransche Ministers, de socialist Gaston Deferre en de radicaal Bastid zijn Vrijdag in de wandelgangen van de Assemblee slaags ge raakt. Toen men Deferre in de Assemblee naar de reden van zijn onparlementair gedrag vroeg, verklaarde hij, dat Bastid in een artikel zijn naam had genoemd in verhand met een wijnschan daal in Algiers. De heide parle mentsleden hebben secondanten aangewezen, die zullen trachten deze ,,eere-kwestie" op te lossen zonder duel. Op 20 Mei wordt een zons verduistering verwacht, die ruw geschat van Santiago in Chili tot de Kenya-provincies in Afrika zichtbaar zal zijn. Tegen midden April wordt te Aocra (Goud kust) een Finsche expeditie ver wacht, die te Kpong ten N.W. van Accra, een observatiepost zal inrichten. Andere waarne mers zullen zich. waarschijnlijk hij hen voegen. 4 Britsche geleerden evenals 13 Amerikaansche geleerden, 2 vlie gende forten en 10 ton speciale uitrusting zullen zich 1 April naar Brazilië begeven om waar nemingen te verrichten. Te Gioja. de Oolle. '40 kilo meter ten Zluiden van Bari gele gen, is een boerenopstand uitge broken, die Vrijdagavond na 12 .uren strijd nog steeds voortduur de. De boeren hebben alle toe gangen tot de stad afgesloten en alle verbindingen met de buiten- wereld verbroken. Uit Bari zijn pantserwagens en politieverster- kingen gezonden. Naar verluidt is de plaatselijke politie niet in staat de orde te handhaven. De opstand begon, toen een aantal werklooze boeren eenige boerde rijen in de omgeving trachtte te bezetten. De gebouwen van de plaatselijke club van landbezit ters zijn in brand gestoken, i iHet Britsche Lagerhuislid Nally, die had beweerd, dat de kranten van de „exipresse"-gToep Lagerhuisleden steekpenningen gaven, heeft een persoonlijke ver klaring aan den „speaker" van het huis gericht, waarin hij hem en het huis zijn verontschuldigin gen aanbiedt en nadrukkelijk te kennen geeft, dat hij de gewraak te woorden niet had behooren te j gebruiken. i i Volgens een correspondent van de „Daily Telegraph" hébben i Amerikaansche deskundigen ver- klaard, dat de Russische autori- 1 teiten voornemens zijn de Oos- I tenrrjksche olie, vooral in het gebied van Zisterdorf, langen tijd na het einde der Geallieerde be zetting van Oostenrijk onder be heer te houden en te exploitee- ren. Russische functionnarissen zouden hebben verklaard, dat zij aan de definitie van vroegere Duitsche activa vasthouden. De tuchtrechter voor de prijzen te Eindhoven legde aan* C. Rijnders uit Valkenswaard, voor het verkoopen van te dure vulpennen, een boete van zestig duizend gulden op. In Centraal Bombay zijn op drie plaatsen onlusten uitgebro ken. Te Bihar en Howrah zijn een aantal dooden en vele gewonden. Te Calcutta werden 5 personen^ gedood en 52 gewond. IIim ®j ad din ss n njii ek rjd re& 3i m< ng ■1 3ur iir ol 53. eU U ,ee V U ral njc gs d f e if1 rijk' a v d >n 1 Ve 1 td ai |t I la k jtth lil de b e" de: te óre lia, sie nd ;1 ai k ,wa !1 r\ d-'i q 8i K >1 il np 1 -ie (j j- 33 »c

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1