f .-HM min Persconferentie Admiraal Pinke. Bemanning van protesteert de „Martin Behrmann" HUuws in znUtle* tttytU MAANDAG 17 MAART 1947. Alleen 't Ned.-lndisch recht geldt in de Indische wateren. Voorstel van Mr van Kleffens in Econ. en Soc. Raad De Nederlandsch-Belgisch- Luxemburgsche toiume Da toestand in Paraguay De RegmiRgscrteis^in België a Het transito-verkeer WEERSVERW ACHTING unfedegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gedig tot Maandag- avond. i ui -ï Hoogere temperaturen. Kracht, tdt stormachtige wind tusschen Zuid-West en West. Zwaar bewolkt met tijdel. op klaringen. Nu en dun regen. Algezien van den wind vrij zacht weer. Frankeering bij Abonnement: Terneuzt», 3de Jaargang No. 455. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van do Sande - Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 10 -et; minimum per advertentie 1.50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding Brieven onder nr. of Adres Bureau van dit Blad 10 ct. extra. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Vice-Admiraal Pinke heeft Za terdag te 's-Gravenhage in een persconferentie o.m. hei. volgende verklaard: Bij de maritieme aan gelegenheden in de Indische wate ren gaat het om de vraag, welk recht in deze wateren geldt. Bjj de BestandsbespreKingen is deze zaak niet behandeld. Waarom doet thans niet ter zake, genoeg zij, dat ik mijn standpunt tw.: in deze wateren geldt aiieen het Ne- derlandsch-lnaische recht, zoowel aan den Luit. Gouverneur als aan. den Britschen opperbevelhebber heb voorgelegd, terwijl ik daarna aan den heer Moh Roem eveneens daarvan mededeelirig heb gedaan, die dit standpunt zonder tegen spraak aanvaardde en in de repu blikeinsche pers publiceerde, dat de handel, behoudens door ons af gekondigde restricties, vrij was. Een van de grondslagen van het Bestand is, dat, hoewei natuurlijk de jure over de geheele archipel het Ned.-Indische recht geldt, de facto dit niet wordt toegepast in de gebieden, welke onder republi- keinscü bestuur staan. Hoe was het nu met de zee? Voor het Bestand was er van eénige de facto macht der repu bliek in zee geen sprake, maar oefende de Koninklijke Marine wel dogelijk de facto de macht uit met de bestriding van illegale handel, bestrijding der infiltratie over zee, bescherming van koopvaardij en bevriende prauwvaart enz. Handel in republikeinsche ha vens toegestaan, behalve in mi litaire en gestolen goederen. Hierbij werd steeds het beginsel aapgenomen, dat de handel op re publikeinsche havens was toege staan., uitggzonderd die in mili taire goederen en gestolen goede ren. Het spreekt vanzelf, dat een constante bewaking van alle ter ritoriale wateren niet mogelijk was, zoodat een systeem van wis selende bewaking werd toegepast. By de afkondiging van het Be stand kan de status quo niet an ders gezien worden dan dat de territoriale wateren een gebied vormden, waar zij behalve de jure ook de facto het gezag uitoexen- den. Overal was dit gezag slechts beperkt door de enorme uitge strektheid der watergebieden, waarbij ik moge opmernen, dat nog nooit een van Hr -Ms's sche pen van oorlog door de republi keinen is verdreven en wij steeds in staat ?ijn geweest ons recht te doen gelden. Alle in Ned. Indiè geregistreerde vaartuigen varen de jure onder de Neaerlandsche vlag of zij zin hebben deze vlag te voeren of niet. Wij hebben het recht van controle op de naleving van de Nederland- sche wetten ten opzichte van sche- peh van elke nationaliteit binnen de territoriale wateren en van alle schepen van Ned. Indische natio naliteit, bovendien ook in volle zee. Uitoefening vredasreeht. Geen sprake van blokkade. Het recht, dat hierbij toegepast wordt, is geen oorlogsrecht, maar zuiver vredesrecht. Er is geen sprake van blokkade, contrabande of prijsreebt, maar slechts van het gemeene recht, verbod van invoer of vervoer van wapens, verbod van invoer van militaire goede ren, enz. Ons optreden ter zee behelst uitsluitend controle op de nale ving dezer wetsbepalingen, maar dezg toepassing gaf moeilijkhe den Juridisch is lastig uit te ma ken of producten van Nederland- sche of buitenlandsche onderne mingen zijn gestolen. Ook is moei lijk uit te maken of ingevoerde goederen voor de strijdmacht der tegenpartij bestemd zijn. Het op brengen onder verdenking van dergelijke overtredingen gai daar om aanleiding tot juridische moei lijkheden, die de Regeering aan leiding gegeven hebben de verbo den nader te codificeeren en het gevolg is, dat korten tijd geleden de ordonnanties op de in- en uit voerverboden werden afgekondigd. Deze vormen derhalve geen nieuw recht, maar codificeeren het oude recht beter. Taak der marine die van politic. De taak van do marine nu, is toepassing van dit recht. De ma rine is als het ware de politie agent. Wordt een schip in de ter ritoriale wateren aangetroffen, 't welk verdaent wordt een der wet ten te overtreden, dan wordt ljet naar een haven gebracht om aan een nader onderzoek te worden onderworpen en zoo noodig aan de justitie overgedragen, die ver der een beslissing neemt, wat zal gebeuren. Wordt geen wet over treden, dan wordt bet schip weder met lading vrijgelaten. Er is dus geen sprake van een blokkade. De handel is en blijft vrij, maar alleen de handel in goederen, waarvan de in- en uitvoer volgens de hier uiteengezette beginselen is toege staan. Zoo moet" ik ten stelligste opkomen tegen de beweringen, dat de marine de rijsttoevoer naar Madoera zou afsnijden. Dit ge beurt niet en is niet gebeurd. Al leen is een klein jaar geloden rijst opgebracht, bestemd voor de vij andelijke strijdmacht, dus als mili tair goed, maar dit vindt sinds Juni niet meer plaats, terwijl de rijst bestemd voor burgerinstan ties nooit is geconflskeerd. Rijst voor bevolking nooit geconfisceerd. Wat nu met tal van buitenland sche schepen, w.o. de „Behrman" en de „Mayrover" gebeurt, is, dat deze schepen een van onze wetten overtreden, dat zij uitdrukkelijk gewaarschuwd zijn, welke gevol gen dergelijke overtredingen heb ben en dat zij, aangezien zij door gaan met de wet te schenden, door de marine worden opgebracht en overgedragen aan de justitie. De handhaving van deze wetten heeft niets te maken met het Be stand o- met de onderteekaning van Linggadjati. Slechts als ons rechtsgebied verandert, zal de po litieagent zijn terrein van actie moeten verplaatsen; slechts als de wetten verandei-en,, zal de poli tieagent de naleving van de oude wetten niet meer behoeven te con- tröleeren. De politieagent stuit bij het ver vullen van zijn taak soms op ver zet, gewoonlijk in den vorm van beschieting van Hr Ms oorlogs schepen, vanaf den wal. Daar wij niet van plan zijn ons uit ons rechtsgebied te laten verdrijven, zoolang de bestaande wetten gel den, wordt daartegen actie geno men, geheel volgens de voorwaar den van het Bestand; de mini mum actie voor de veiligstelling vair de troepen en voor de vervul ling van hun plicht. Ook komt het voor, dat een vaartuig, dat voor onderzoek haar wapenvervoer wordt aangehouden het spreekt vanzelf, dat vol gens on? recht een bewapend Al- ri-vaartuig verboden is in ons rechtsgebied te varen weigert te stoppen. Er moet dus wel met kracht van wapenen opgetreden worden. Voorkomen leegzuigen van Indië. Niet "vergeten diént hierbij te worden, dar deze contröle slechts ten doel heeft, subversieve actie te voorkomen. Het varen ter zee van de tegenpartij heeft veelal in- filtrat.e lii doel, infiltratie van strijdkrachten of propagandisten, geheel in strijd mèt het Bestand, en wij zijn juridisch volkomen ge rechtigd ertegen op te treden. De handel in gestolen goederen be rooft niet alleen den rechtmatigen eigenaar, maar zuigt het land leeg, niet om er voor in te voeren, want de waarde van den invoer is slechts eé'n fractie van de waar de van den uitvoer. Ik releveer, dat de prijs van pen revolver kort geleden een ton rubber bedroeg. Maar de gewone handel en viscn- vangst laten wij volkomen vrij. Niet uit zwakte, want onze taak zou veel gemakkelijker zijn als wij alle handel en vischvangst ver bieden, maar omdat wij de bevol king van de republikeinsche ge bieden niet bestrijden. Bevolking wordt niet be streden. Dit hier zijn grondslagen van ons optreden ter zee. Ik weet het. de republikeinsche propaganda zegt het anders of uit wanbegrip; of uit propagandistische doelein den, maar de kern der zaak, het recht wordt hierin nooit aange roerd Hoe belangrijk de contröle op den in- en uitvoer ook is, toch komt zij in de taak der marine slechts op de tweede plaats. De eerste plaats wordt ingenomen door de contröle op de infiltratie van vijandelijke troepen en propa- gEfhdisten naar onder ons gezag staande gebieden. Want deze in- filtraue gaat door, niettegenstaan de het Bestand, hoewel het een grove schending er van vormt. Deze infiltratie is moeilijk te bestrijden, juist omdat wij geen blokkade uitoefenen, omdat de le gitieme prau,wenvaart is toege staan. Ware het anders, zouden wij de gehetle prauwenvaart ver bieden. Dan zou de enkele prauw die infiltratie naar Celebe# ox Bor neo bre/igt, al dadelijk genomen of in den grond geboord worden, dan zouden wij de prauwen, die gereed liggen om de gewapenden naar die eilanden te brengen, ver nietigen. Tegenparty niet te goeder- trouw. Maar nu zijn wij gebonden aan een moeizaam onderzoek der hon derden prauwen die allen bonafide zijn, zoodat de heel enkele niet- bonafide prauw, vooral als men het voorzicntig aandoet, een goe de kans tot ontsnappen heeft. Deze infiltratie, die aantoont, dat de tegenpartij niet te goeder trouw is bij de uitvoering van het Bestand, vervult ons met groote zorgen en de marine zal niet schromen krachtige maatregelen te nemen om haar te bestrijden. De gevechten kort geleden aan de Straat Bali, zijn alleen te zien als bestrijding van, de infiltratie naar Bali. De marine moet zich verdedi gen. Hare berichtgeving is juist. Ook hier zegt de propaganda het anders. Gij zult eenter begrij pen dat ik volledig op de bougte ben van wat werkelijk gebeurt en dan valt het op, dat de berichten door de republikeinen de wereld ingezonden in kooge mate onwaar zijn. Of gij mij gelooft of niet, weet ik met, ik ais commandant zeemacht heb ec&ter contröle op de juistheid dezer berichten en weet, dat zij in. het algemeen ge logen zijn. Daarom bedroeft het my als ia merk, dat aan die pro pagandistische berichtgeving zoo veel waarde wordt gehechc. IK verzeker u echter, dat de marine tracht in haar berichtgeving niets dan de waarheid toe te kennen, die zij verdienen. INDCNESFE. James Ryan, directeur der maatschappij, tot welke de „Mar tin Behrmann" behoort, heeft aan de pers verklaard, dat de ka pitein, de officieren en twee ma trozen van de „Martin Behrmann" op het consulaat-generaal der V. S. te Batavia een officieel pro test hebben onderteekend dat bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Washington, de Neder- landsche regeering te 's Graven- hage en de regeering van Indo nesië zal worden ingediend. Volgens Ryan wordt in het do cument protest aangeteekend tegen ,,de gewelddadige inbezit neming" op de reede van Cheri- bon, tegen „de in volle zee bedre ven' onwettige daden" van de Ne- derlandsche marine t ml ens den overtocht van Cheribonmaai Ba tavia, tijdens welken de kapitein, de officieren en de bemanning op het schip zijn gevangen genomen en zijn „bedreigd door de bewa kers gedood te worden, terwijl het schip tot zinken 'zou worden ge bracht" en tenslotte tegen het in beslag nemén van de lading. Sjalirir en de Coimnissle- Generaal, Van officieele republikeinsche De Nederlandsche afgevaardig de Mr. Van Kleffens heeft Vrijdag tijdens een .vergadering van den economischen en socialen raad der V. N. voorgesteld een inter nationale conferentie te beleggen inzake vrijheid van berichtgeving, welke te Genève of te Lake Suc ces zou moeten plaats hebben. Mr. Van Kleffens sprak de hoop uit, dat voor deze conferentie niet alleen leden der organisatie van de V. N. zouden worden uitgenoo- digd, doch ook andere landen als Zwitserland, waar de persvrijheid hoogtij vierde. Met het oog op de noodzakelijkheid tot bezuini ging werd het voorstel, de confe rentie in Nederland te houden, ingetrokken. zijde wordt vernomen, dat Sjahrir op zeer korten termijn het schrij ven van de Commissie-Generaal, waarin deze om een interpretatie van Linggadjati verzocht, zal be antwoorden. Militaire Overeenkomst bereikt. De Nederlandsche en Republi keinsche legercommandanten heb ben «en militaire overeenkomst ter oplossing van de militaire moeilijkheden tot stand gebracht. De overeenkomst bevat de volgen de punten: 1. van beide zijden zullen de troepen tot op twee kilometer afstand van de, demar catielijn worden teruggetrokken. 2. binnen deze grens zullen Ne derlanders en Indonesiërs met wederzijdsch goedvinden voorpos ten en speciale stellingen bezet ten.' 3. beide nartijen is toege staan te patfouilleeren tot aan de vastgestelde demarcatielijnen. Het aantal Nederlandsche voor posten is naar verluidt, vastge steld 29. Een gezamenlijk communiqué betreffende overeenkomst wordt verwacht. deze binnenkort L Het Amerikaansche militai re hoofdkwartier te Frankfurt heeft verklaard, dat de Belgische regeering een overeenkomst heeft geratificeerd om 20.000 verplaat ste personen uit de Amerikaan sche zóne van Duitschland voor werk in de mijnen in België toe te laten. De eerste groep zal binnen drie weken naar België vertrekken. De Tsjecho-Slowaaksche openbare aanklager heeft de dood straf geëischt voor Dr. Joseph Tiso, tijdens de Duitsche bezet ting President van Tsjecho-Slo- waKije, die zich voor een recht bank te Praag moest verantwoor den voor ten laste gelegde oor logsmisdaden. Tijdens het pro ces bekende Tiso. dat zijn regee-, ring de Duitschers militairen steun verleend had; hij ontkende echter een oorlogsverklaring aan Groot-Brittannië en de V. is. ge- teekend te hebben. De Voor-Indische Minister van Defensie heeft medegedeeld, dat de Voor-Indische troepen on middellijk uit Palestina en Egyp te zullen worden teruggetrokken, aldus Radio New Delhi. Na over leg met alle betrokken partijen zullen de Voor-Indische troepen tevens worden teruggetrokken uit Japan, Birma en Malakka. De Mi nister zeide voorts, dat de Voor- Indische regeering verlangend is de gewapende macht zoo spoedig mogelijk te nationaliseeren. Louis F. Budenz, de vroeger hoofdredacteur van het Ameri kaansche communistische blad „Daily Worker", die de commu nistische partij verliet en Katho liek werd, verklaart in zijn bio- graphie „This is my Story", dat het oorspronkelijke complot voor den moord op Leon Trotsky, den verbannen Sowjet-leider, door een Sowjet-Russischen geheimen agent in de communistische party te New-York is«gesmeed. Budenz verklaart, dat de moor denaar door de Amerikaansche .communistische partij toegang tot Trotsky's woning in Mexico-City kreeg. Na het rapport van den Zwitserschen gezant in Bulgarije, De Jenner, over de schending van zijn1 diplomatieke onschendbaar heid door de Bulgaarsche politie, te hebben besproken heeft de Zwitsersche Federale Raad beslo ten het Ministerie van Buiten landsche Zaken de verzoeken our de noodige stappen bij de Bulgaar sche regeering te verrichten. S>e Jenner had verklaard, dat de Bulgaarsche politie met ge weld zijn woning Was binnenge drongen om een onderzoek in te stellen naar het Bulgaarsche geld, dat hij in zijn- bezit had. •Het protocol bevattende wijzi gingen in en toevoegingen aan de overeenkomst van 5 September 1944 betreffende een tolunie tus schen de Belgisch Luxemburgsche economische unie en Nederland is Vrijdag j.l. te Den Haag getee- kend. Overeenkomst den protocol zullen binnenkort bij de Kamers der drie landen worden ingediend. Volgens officieele berichten uit Asuncion, de hoofdstad van Para guay heeft de aanval uit de lucht op <ïe opstandelingen aan hevig heid toegenomen en is de spoor weg bij Puerto Casado, stroom opwaarts gelegen voorbij Concep- cion, gebombardeerd om het grootste deel van de Paraguyaan- sche strijdkrachten te Chaco te verhinderen zich bij de opstande lingen te voegen. Later heeft de „stem der overwinning", de radio der opstandelingen, meegedeeld, dat een regiment infanterie uit Chaco zich bij hen heeft gevoegd, en de namen der officieren ge noemd die overgelbopen zouden zijn Volgens dezen zender staan de revolutionnaire troepen, thans onder het opperbevel van kolonei Alfredo Caleano. Volgens parti culiere berichten uit Asuncion is de spanning daar groot en neemt het voedseltekort. Paul Henri Spaak, de Belgische ■kabinetsformateur heeft een on derhoud gehad met de delegatie der liberale partij. Hij verklaarde aam persvertegenwoordigers, dat zijn taak thans is afgeloopen en dat de party en nu moeten beslis sen. De portefeuilles zijn verdeeld, het gaat than? nog slechts om het aanwijzen van de ministers. Spaak deelde mede, dat drie par tijen de portefeuilles verdeeld heb ben, daar de communisten vooral wegens de kolenkwestie hun goed keuring niet hebben gehecht aan het regeerlngsprogramma Vol gens Spaak kunnen zij zich even wel nog bedenken. „De ervaring heeft bewezen, dat men soms op het laatste oogenblik nog een ver andering moet aanbrengen" aldus Spaak. Hoewel neg niemand offi cieel zich met de kabinetsformatie eens heeft verklaard en ieder eerst verslag wil uitbrengen aan zyn partij, is Spaak van meening, dat er geen onoverkomelijke moeilijk heden zijn. Spaak verwacht heden tusschen 17 en 18 uur de ant woorden der partijen. Verklaring van formateur Spaak. De Belgische kabinetsforma teur, Spaak, heeft Zaterdagmid dag een verklaring afgelegd over besprekingen die hij Zaterdagmor gen met afgevaardigden der com munistische en liberale partijen heeft g-evoerd. Hij zeide o.m.: „Ik moet u verklaren, dat ik nu reeds ben blijven steken. Het aantal moeiiykheden is niet gering. Het kolenvraagstuk vertoont vele aspecten, die moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen zyn." Spaak zal Zaterdagmiddag af gevaardigden van het vakverbond t van«Belgische industrieën ontvan gen Daarna zal hp de onderhan delingen met leiders van de chris telijke volksparty en socialisten voortzeten. Voor Zondag had Spaak zijn program neg niet op gesteld. Het kolenprobleem was volgens hem reeds min öf meer geregeld, maar moest gezien de omstandigheden weer bestudeerd worden. Het bureau van de Senaats fractie der C.V.P. is Zaterdag middag hyeengeroepen. Op de agenda stond een bestudeering van de politieke situatie en een eventueele convocatie van de Se naatsfractie zelf De Nationale Raad van de Socialistische partij zal Maandag vergaderen. Do Ned.-Belgische voorstellen. Het Amerikaansche Ministerie .Van Buitenlandsche Zaken heeft Vrijdag bevestigd, dat onlangs nota's zijn ontvangen van de Nederlandsche en Belgische regee ringen betreffende het transito vervoer naar Duitschland via de havens van Rotterdam en Ant werpen. Een woordvoerder van het Amerikaansche Ministerie zeide, dat de Nederlandsche en Belgische voorstellen „welwillend in overweging" worden genomen. In diplomatieke kringen verluidt, dat de voorstellen een gezonde basis voor een overeenkomst be vatten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1