Radiorede Prof. Romme n; ep DE BELGISCHE KABINETSCRISIS Prins Bernhard 'I VRIJDAG 14 MAART 1947. dankt het Nederi. vol* Conferentie te Moskou Een Slavische federatie? Postpakketten voor Indië icutus an enkele a*eg els Ryan dient officieel protest in Ter navolging. ft" T in3J Jewi g b .r~ a 4 3f 1 Frankeering bij Abonnement: Teraeuzt., VVEEKSVERWACHTïI medegedeeld door het K.N.M T. te De Bilt geldig tot Vrijdag avond. Tijdelijk flinke dooi. Ewaar bewolkt met nu ep dan regen. In het ijeheele land tijdelijk flinke dooi. Matige tot krachtige wind, hoofdzaKelijk tusschen Zuid en West. VRIJE 3dc Jaargang No. 453. Verschijnt dagelijks Druk kerij N.V. Firma P. J.- van do Sande - Terneuzen. Advertentieprijs: per mm-10 et: minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 et. Ver» melding Brieven onder nr of Adres Bureau van dit Blad 10 ct. extra. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Z. K. H. Prins Bernhard heeft Donderdagavond over beide zen ders de volgende toespraak ge houden. „Gaarne wil ik, mede namens mijn vrouw, een woord van har- telijken dank spreken tot allen, die bij de geboorte van onze doch ter blijk hebben gegeven van hun medeleven en sympathie. Wij ontvingen zoovele brieven en telegrammen met gelukwen- schen, dat het helaas ten eenen- male onmogelijk was deze alle schriftelijk te beantwoorden. Daarom maak ik gaarne van deze gelegenheid gebruik, om u te zeggen hoezeer wij getroffen wa ren door de vele blpen van be langstelling en de hartelijke ge- lukwenschen, welke ons van zo vele zijden bereikten. Men heeft blijkbaar begrepen, wat het ook voor ons beteekende, dat na zoo vele jaren scheiding thans weder om een dochtertje op vaderland- schen bodem het levenslicht aan schouwde. Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot de estafette- loopers en motorrijders, die zich de moeite hebben getroost, om, ondanks de felle koude de geluk- wenschen van dikwijls zeer ver afgelegen plaatsen aan ons over te brengen. Meer dan 5000 telegrammen werden gedurende de eerste dagen na de geboorte op Soestdijk be zorgd en het aantal brieven is nog grooter. Daaronder bevinden zich brieven en telegrammen van auto riteiten, vereenigingen, instellin gen, kerkelijke autoriteiten, par ticulieren, vrienden en kennissen en vele anderen, zoowel hier te lande als in de overzeesche ge- biedsdeelen in Oost en West, ook van Nederlanders in het buitenland en op zee. De inhoud van al deze brieven en telegrammen geeft een treffend beeld van de wijze, waar op zoovelen hebben willen deelen in onze groote vreugde. Bekenden en onbekenden, jong en oud, heb ben ons dit zonder onderscheid, leder op de hen eigen wijze, willen toonen. Hun allen moge ik hier uit ons beider naam onzen zeer hartelij- ken dank betuigen. Indien alle goede wenschen, welke door de schrijvers werden geuit, in vervul ling mochten gaan. dan is voor onze jongste dochter zeker een prachtige toekomst weggelegd. U kunt er van verzekerd zijn, dat alle sympathiebetuigingen en alle geschenken en bloemen, waarmede u ons op dezen dag hebt willen verblijden, voor ons een blijvende en kostbare herin nering zullen zijn aan den geboor tedag van onze jongste dochter, die het uitstekend maakt en een blij middelpunt in ons gezin vormt". De taak van Marshall. Volgens Amerikaansche func tionarissen te Washington zal Generaal Marshall, de Amerikaan sche Minister van Buitenlandsche Zaken, als gevolg van Truman's rede nu „de groote taak hebben, Stalin ervan te overtuigen, dat: 1. (Het voortzetten van de Rus sische politiek van infiltratie en ondermijning van vrije maat schappijen, grenzende aan de Rus sische invloedssfeer, door de V. S. met alle hun ter beschikking staande hulpmiddelen zal worden tegengestreefd en dat de V. S. de aldus bedreigde landen financieel en materieel zullen bijstaan. 2 De Sovjet-Unie door eerlijke en 'onpartijdige onderhandelingen een harmonieus machtsevenwicht tot stand kan brengen, waardoor vrede en veilighe'd in de wereld bewaard kunnen blijven." Het vredesverdrag met Duitsch- land zou derhalve naar de mee ning van genoemde functionnaris- sen niet "Marshali's eerste taak Lr. Moskou zijn. De democrat'sche senator Pat Maccaran verklaarde: „Als wij ons met Griekenland en Turkije gaan bemoeien, beteekent dit uit eindelijk oorlog." De reoublike'n- sche senator Talft zeide: ..Het ban°t van de omstandigheden af, of onze interventie in Griekenland een oorlog met Rusland min of meer waarschijnlijk zal maken." Spaak nog geen opdracht ontvangen Volgen3 nadere berichten zou de heer Spaak nog geen definitie ve opdracht tot het formeeren van een kabinet ontvangen heb ben. Wel doet in Belgische So cialistische parlementaire kringen 't gerucht de ronde, dat de Prins- Regent den heer Spaak als kabi netsformateur zou hebben aange zocht. De correspondent van Reuter meldt, dat in politieke kringen wel bevestigd werd, dat Spaak door den Prins-Regent is aangezocht een nieuwe te vormen. Hij voegt er aan toe, dat thans besprekingen gaande zijn over de samenstelling van de nieuwe regeering. Waar nemers nemen aan, dat het nieu we kabinet ofwel uit socialisten, liberalen en leden van de C.V.P. (Katholieken) zal worden samen gesteld ofwel een nationale coali tie van vier partijen zal vormen, met inbegrip van communisten. Men verwacht dat geen bekend making over vorming van een nieuwe regeering gedaan zal wor den, voordat de nationale raad van de socialistische partij op Maandag a.s. bijeen is gekomen. A.N.P. meldt, dat de heeren De Schrijver, Eyskens en Struye Donderdagmorgen oen vergade ring van parlementsleden der C.V.P. welke in het gebouw van den Senaat werd gehouden, heb ben verlaten om zich naar het Paie's te eleven. D f ge=ahiedde op verzoek van den Prins-Rcger.t. Donderdagmorgen heeft de Prins- Regent zich eveneens onderhou den met den heer Bohy, voorzit ter van "3e Socialistische Kamer fractie. Nader meldt men: Spaak Kabinetsformateur. De Prins-Regent van Belg'ë heeft Paul Henri Spaak, den Mi nister van Buitenlandsche Zaken en Buitenlandschen Handel, opge dragen een nieuwe regeering te vormen. Spaak heeft de opdracht aanvaard. Tevoren had Van Cauwelaert, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, een dergelijk verzcek om gezondheids redenen afgewezen. Sovjet-Unie zou deze willen proclameeren. Volgens het Amerikaansche weekblad „News Week" zou bin nenkort de stichting van een Sla vische federatie bestaande uit Joego-Slavië, Albanië en Bulgarije door de Sovjet-Unie worden aan gekondigd „in, het belang van der. vrede en de eenheid van den Bal kan". Deze bekendmaking zou door de Soyjet-Unie worden ge daan op het oogenblik, dat de commissie van onderzoek der V. N., die zich momenteel in Grie kenland bevindt, uit den Balkan zal vertrekken. De eerste stap tot de vorming van de nieuwe federatie zou in de eerste plaats bestaan uit de uit roeping van een autonome Mace- domscne republiek, die „bevrij ding" voor de Slavische broeders van 't Grieksche juk zou e'schen. Volgens de News Week zouden de plannen voor de formatie van een voorloopige Macedonische regeering reeds gereed liggen. De eerste taak van deze regeering zou zijn, de aanhechting van G(-ieksch Macedonië bij Joego- Slavisch Macedonië te eischen, teneinde later te kunnen toetreden tot de nieuwe Balkan-federatie onder bescherming der Sovjet- Unie. Vrijdag zullen te Manilla vier afzonderlijke verdragen tus schen de V. S. en de Philippijnen worden geteekend, zoo wordt van bevoegde zijde vernomen k>ij be treffen militaire bases, militairen bijstand, uitlevering en den con- sulairen dienst. Naar verluidt, krijgt Amerika 23 van de 70 ge- vra...de bases. INDONESIË. (Bij aankomst in Indië blijken vele der van Nederland uit ver zonden pakketten zwaar bescha digd te zijn. Opnieuw verpakken is daar te lande onmogelijk door het groote gebrek aan dergelijk verpakkingsmateriaal. Den afzen ders wordt er dan ook met na druk op gewezen, dat de verpak king berekend moet zijn op zee vervoer en op een buitengewoon langen overkomstduur. Het insluiten in zendingen naar Indië van aan bederf onderhevige artikelen, zooals fruit, worst, kaas en dergelijke is, behalve in lucht dichte blikverpakking (conser ven), verboden. Donderdagmiddag om kwart vóór drie heeft Prof. Mr. C. P. M. Romme in de studio van Rad.o Nederland Wereldomroep via den PCJ-zender de volgende redevoe ring uitgesproken: „Waarde luisteraars in Oost en West en verder gij allen die bui ten het Rijk in Europa vertoeft. Nu ik het voorrecht he.b enkele oogenblikken tot u het woord te mogen richten, wil ik dat aller eerst benutten, om aan allen - en dat zijn er velen die er op uit zijn geweest mijn reis naar Indonesië tot een leerrijke en een nuttige te maken, mijn hartelijken dank uit te spreken voor al hun ruime en zoo geheel onverplichte hulpvaardigheid. En het verheugt mij te meer, deze gelegenheid te De Fransche Minister-Presi dent, Ramadier, heeft Woensdag den president van het nationale genootschap van persondernemin gen, Pierre Bloch, tot bemiddelaar benoemd in de Parijsche kranten- stfcking, die nu reeds een maand duurt. De Amerikaansche Senaat heeft zjjn goedkeuring gehecht aan een amendement op de con stitutie, volgens hetwelk den ambtstijd van toekomstige presi denten maximum 10 jaar zal mo gen bedragen. Het amendement zal nu ter bekrachtiging aan de stated wordeh voorgelegd. Dit besluit werd laat in een ongewone avondzitting genomen, tijdens welke de republikeinsche senator C. Wayland Broóks uit riep, dat de V. S. weer een oorlog voor den boeg hebben. Naar in kringen van de socialistisdhe eenheidspartij te Berlijn verluidt is men tot over eenstemming gekomen om een groote socialist.-communistische, partij („Groszsozialistische Par tei") voor geheel Duitschland op te richten. Men gelooft, dat men het niet alleen met de communis tische partij in de Amerikaansche zóne, maar ook met die in de Fransche zóne eens zal worden. Met dit doel bezoeken Wilhelm Pieck en Otto Grotewohl, de beide leiders van de S E.D., op 't oogen blik de Amerikaansche zóne. Zij hebben geen toestemming gekre gen hun reis tot de Britsche zóne uit te strekken. De Deensche Minister van Buitenlandsche Zaken, Rasmus sen, heeft Woensdag in het parle ment medegedeeld, dat Denemar ken voornemens is onderhandelin gen te voeren over de ophe: fing van de Deensch-Amerikaansche overeenkomst van 1941, waarhij de V. S. het recht kregen mili taire bases op Groenland te ves tigen. ue voorbereidende stappen daartoe zijn reeds genomen, aldus Rasmussen. Het officieele Sovjet-orgaan „Izwestia" meldt, dat Maarschalk Stalin twee Savjet-geleerden, Kloejewa en Roskin, heeft ver zocht zich geheel en al aan kan keronderzoek te wijden. Het blad voegt hieraan toe, dat de twee geleerden een nieuwe substantie hebben ontdekt, „doodelijk voor den groei van kanker en toch ge heel onschadelijk voor den patiënt". Het Amerikaansche schip „Exantia is op weg van Alexan- drië naar Genua, op de hoogte van het eiland Elba op een mijn geloopen. De voorsteven van het schip is zwaar gehavend en vol gens te Livorno ontvangen be richten bevinden zich dooden en gewonden aan boord. Uit Livof- no is hulp. gezonden. De geheime radiozender van de Irgoen Zwai Leoemi, „Stem van vechtend Zion" heeft Woens dagavond een beroep gedaan op de Ministers van Buitenlandsche Zaken der Groote Vier om de Palestijnsche kwestie te Moskou ter sprake te brengen. „Stem van Israël", de geheime radiozender van de Haganah, ver klaarde, dat de meeste van dè 800 passagiérs van het illegale immigrantenschip „Susannah", dat Woensdag op de Palestijnsche kust is geloopen, ontsnapt zijn naar de veilige nederzettingen in dë buurt. De radio verklaarde voorts, dat de joden, die in de omsingelde ge bieden waren gearresteerd, Pales tijnsche joden waren en geen ille gale immigranten. De Z.-Amerikaansche lucht vaartmaatschappij Viarco heeft thans bevestigd, dat haar ver miste Douglas C-4 is gezien in de Cordilleras tussctlen Quetame en Calvario. Het toestel is vernield en gieren zwermen om het wrak. Er zijn geen overlevenden van de acht personen, die zich aan boord bevonden. Een gerechtelijk onder zoek naar de oorzaak van het on geluk is ingesteld op last van de regeering. hebben, nu het naar normale men- schelijke berekening 0P zÜn minst zeer lang zal duren, alvorens ik andermaal dat wondermooie land zal kunnen bezoeken, om van aan gezicht tot aangebicht u te be groeten. Want mijn plicht en mijn taak houden mij hier, waar ik reeds terstond na mijn aan komst zoo gaarne gewag gemaakt heb van den frisschen beheersch- ten geest, dien ik heb bewonderd bij onze troepen, van de werk kracht en den ondernemingszin, welke in Indonesië vaardig zijn, van den vruchtbaren nationalisti- schen geest, dien ik in alle door m" bezochte deelen van Indonesië heb aangetroffen. En houdt u er van overtuigd, dat ik bij mijn taakvervulling hier mij door mijn bezoek aan Indonesië meer aan gescherpt voel dan ooit. om van af mijn plaats mijn steentje bij te dragen tot een Staatkundigen nieuwbouw, waarin, zooals ik tij dens mijn reis door Indonesië bij herhaling getuigen mocht, de eer lijke gelijkwaardigheid van alle deelen van het Rijk en een ver nieuwd duurzaam samengaan dier deelen in een reëel, politiek geheel de onmisbare elementen zijn. Bij mijn thuiskomst uit de Oost, heb ik het een en ander vernomen van de Parlementaire Commissie, die pas uit den West is teruggekeerd, waarbij ik bevestigd heb gekregen, dat in de groote lijn de ontwikke- lingsdrang daar dezelfde is, als ik in zoo verschillende deelen van de Oost heb aangetroffen: de drang naar die gelijkwaardigheid en de drang naar dat duurzaam samengaan, waarvan ik zoo even gewaagde." „Wie uwer mij gevolgd heeft, weet, dat ik voor de verwezenlij king van dezen Staatkundigen nieuwbouw het grondvlak van Linpgadjati zie en geen tegenstre vende kracht, waar ter wereld ook, brengt hierin voor mij wijzi ging, als niet meer en niet min der dan de eenige mogelijkheid, een mogelijkheid, die alleen wer kelijkheid kan worden bij een juiste uitvoering. En daarvoor zijn twee dingen noodig: nuchtere rea liteitszin en idealisme. Wij zijn hier in Nederland zoo'r. nuchter, realistisch volk, dat wij altijd beducht zijn, te wein g aan realisme te doen. Over mogelijk tekort aan idealisme plegen we ons minder druk te maken. En toch kan alleen het idealisme ons de noodige kracht geven om met nuchteren realiteitszin stap voor stap verder te gaan. En daarom kan ik niet nalaten, nu ik op dit oogenblik zoo in Oost en West hoop te bereiken, nog eens dat tweevoudige ideaal uitdrukkelijk te stellen dat. wii n den kring der werkelijkheid moe ten pogen te trekken, dat ons zooveei zorgen geeft, maar waar aan iedere medewerking, ook voor ons zelf, toch een weluaad te,ee kent: het ideaal van de verhef f'ng van geheele volkeren tot gelijk- vaaro e "arv.hers en ne*. uoê[ grootere ideaal, om oo dezen grondslag van gelijkwaardigheid een blijvenden pol.tieken band van Naar Aneta verneemt, zullen Janes Ryan en kapitein Gray Donderdagmiddag bij den Ameri- kaanschen consul-generaal te "Batavia een officieel protest in dienen inzake de Martin Bebrman- kwesvH.e. Een nieuw gezichtspunt in dit protest is, dat het schip indertijd bij het binnenkomen in de haven van Cheribon zeven mijl buiten de kust door de Nederland- sche marine aangehouden en door zocht zou zijn. Inmiddels is deze bewering van marinezijde weer legd. Het lossen van de Martin Behrman. In verband met het telegram van .Tames Ryan aan Generaal MacArthur, waarin eerstgenoem de protesteert tergen het lossen van de Martin Behrman door Ja- pansche krijgsgevangenen, het geen in strijd met Potsdam zou zijn. wijst men er op, dat dit ge bruik van Japansche krijgsgevan genen in overleg en met volle in stemming van Generaal MacAr- thur's hoofdkwartier geschiedt. Vo'rgens de getroffen regeling is het Vnde van de repatrieerinv van de Japanneezen op eind April be paald. Het werken door krijgs gevangenen is geheel in overeen stemming met de regelen, die de Geallieerden hebben vastgesteld. DE MILITAIRE SITUATIE. Volgens neg niet geheel gecon troleerde berichten is in de Pa- dangsche Bovenlanden de Barisan Ra'jat (Volksleger) tegen de T.R.I. In verzet gekomen, aldus heeft de militaire woordvoerder Donderdag medegedeeld. De be richten zeggen dat de T.R.I. het verzet na een vuurgevecht van drie uur neergeslagen heeft, ter wijl in andere plaatsen de Bari- sans ontwapend en zonder verzet in de gevangenis geconcentreerd zouden zijn. Te Semerang zijn Nederland- sche pioniers begonnen met de opruiming van de versperringen in de rivier op de demarcatielijn, welke vermoedelijk de voornaam ste oorzaak van de inundaties in dit gebied zijn. Later kreeg men steun van ongeveer 15 man van de T.R.I. Aangezien gebleken is, dat de electrische centrale te Kratjak (bjj Buitenzorg), welke eenige honderden meters buiten de de marcatielijn Jigt, zonder bewa king was, is deze tijdelijk door Nederlandsche troepen bezet. On middellijk heeft men met den plaatselijken staf van de T.R.I. contact opgenomen. Gemeenteraad van Amsterdam. In ca. drie kwartier heeft de gemeenteraad van Amsterdam in zijn vergadering van Woensdag middag de 25 punten van de agenda goedgekeurd. Na de be noeming van Mr. G. van Hall, mevr. Mr. H. F. KuiperTalmes Stheeman en Dr. C. T. van Val kenburg tot leden van het college Van curatoren der gemeente Uni versiteit sloot burgemeester Mr. Arn. J. d'Ailly om drie uur de zitting.. eenheid te slaan om volkeren van ver uit elkaar gelegen werelddee- len. Dit tweevoudige ideaal moet niet alleen en in het bijzonder ons, bewoners van het Europeesche Rijksdeel, bezielen, het moet even zeer, dus niet minder, de motor zijn voor alle bewoners der Ry'ks- deelen in Oost en West, ongeacht hun kleur, ongeacht hun ras. Laat ieder onzer toch zijn best doen, om het zich en anderen in te ha meren: wjj hebben tegenover el kaar de roeping te vervullen van te komen tot gelijkwaardigheid. Wij hebben tegenover elkaar en tegenover de wereld 'de roeping te vervullen van te hernieuwen onze politieke eenheid. Want aan politieke eenheid heeft de wereld behoefte en aan hechten politieken bruggebouw tusschen bruin en blank bovenal. Wie verder poogt te zien dan zijn eigen dagen misschien reiken, zal dit moeten beamen. Geve God, dat wij tezamen in deze hooge politieke roeping slagen, onder het gezag van Haar, aan wie het Rijk en elk zijner deelen zoo ontzaglijk veel te danken heeft: onze Rijks- Koningin Wilhelmina. Het ga u auen goed." n nn Tj u a run diCi k evj 'rol1 fep gn t vj ubjel jbeg tel. ifl fiajn 5tq;en| fgj hl prfcer 1 mar !roj L acijan] ot itJ" rm*en .ral del rvv] 1 roing<| >r ie iltfg I va nt I t Junej ito'rlaij draag I 3ko2 tf imfc rchlind j ariilte |ak--| jivii de:; 1 ton 1,1 ora t \U j BZ.' aajj don) !BA| [9Sl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1