Bijeenkomst der Groote Vier f 1 i rl T :r 'Ai ïfl f i Voorstel van Truman aan het Congres jvi VERKLARING OVER DEN BUITENLANDSCHEN HANDEL KABINETSCRISIS IN BELGIË Qli H I I DONDERDAG 13 MAAR .Tl947. r,l di u Prins Bernhard hedenavond voor de radio Prinselijk gezin met vacantie Nederlandsche nota aan Washington en Londen over het transitoverkeer Extra treinen voor de 48ste Jaarbeurs Noorwegen en Franco Bulgarije wil herstel betalingen van Duitschland De Poolsche troepen in Engeland Huysmans biedt ontslag aan De demilitarisatie van Duitschland De toestand in Paraguay :Jb '<fd. r e U MM <f Hl p t rgi r: it. -fnd y ntenj Frankeert tig bij Abonnement: Teriaeuzt.. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt gelidg tot Donder dagavond. Nieuwe aanval op de vorst wordt ingezet. Toen. bewolk.,. sneeuw, later regen. Wind tusschn O. en Z. Lichte Vorst later stijg, temp., in 't Z- tot boven nul. in het N. tot om het vriespunt. 3de Jaargang No. 452. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen. Advertentieprijs; per mm 10 ct: minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 1—5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding Brieven onder nr of Adres Bureau van d:t ad 10 ci extra. i., Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. De Indonesische Minister van Economische Zaken, Dr. A. K Gani, heeft over den buitenland- schen handel van Indonesië een verklaring afgelegd, waarvan de aanhef luidt: „Het de facto gezag van de republiek machtigt haar tot han deldrijven met de geheele wereld". Vervolgens zegt Dr. Gani, dat, naar de laatste gebeurtenissen aantoonen, de basis van alle con flicten ligt in het verschil van opvatting tusschen de Nederland- sche en de Indonesische regeering omtrent het gezag in Indonesië: De Nederlanders doen hun recht op gezag gelden op grond van het besluit van de conferentie van San Francisco, de republ'ek ba seert haar recht op de onafhan kelijkheidsverklaring, welke de geheele wereld de facto erkende Dit de facto gezag verleent de republiek het recht als onafhan kelijk land op te treden zoowel betreffende binnenlandsche aan gelegenheden als ten aanzien van de betrekkingen met het buiten land. Dit standpunt is algemeen goed gekeurd, o.m. door Amerika, En geland, Australië, China en de Philippijr.en, welke landen den handel met de republiek hebben toegestaan. Dit is meer dan na tuurlek, daar de republiek over goederen beschikt, waar andere landen zeer dringend behoefte aan hebben De republiek wil geen monopolie aan eenig land geven. De republiek zet haar poorten open voor buitenlandsch kapitaal en buitenlandsche deskundigen, mits zij geen schade aan het land berokkenen. Indonesië ijvert voor „leven en laten leven". In scherpe tegenstelling met dit republikeinsche standpunt trachten de Nederlanders zooals- in de koloniale periode allen han del te contröleeren. zoowel inter- insulair als internationaal en hou den geen rekening" met het be- Z. K. H. Prins Bernhard zal hedenavond 8 uur over beide zen ders een dankwoord spreken naar aanleiding van de geboorte van Prinses Maria Christina. De gemeente Zermatt heeft het geheele Prinselijke Gezin uitge- noodigd voor een~ vacantieverblijf van enkele weken. Hunne Ko ninklijke Hoogheden hebben deze bijzonder vriendelijke uitnoodi- ging, welke de Prinselijke Familie in staat stelt tezamen een vacan tie in de Zwitsersche bergen door te brengen, gaarne aanvaard. De uitnoodiigng van Zermatt aan het Prinselijk Paar. Eermatt, dat in het hart van de beroemdste bergen der Alpen ge legen is. is een wintersportplaats. De Zuidelijke ligging op 1620 me ter hoogte, maakt het tot een zon nig, mild en sneeuwzeker oord, dat ook op den kortsten dag meer dan 4 uur zonneschijn heeft. Bekende hotels bieden ieder comfort en zorgen voor de noodige afwisse- 11»: der gasten. Uit Zermatt zijn bekende internationale skiërs als Furrur. Julen en Lehner afkom stig, hetgeen een bewijs is van de leidende rol, welke Zermatt .van oudsher in de skisport speelt. Het traject der standaard-aideeling van de Riffelalp naar Zermatt is gedurende de laatste jaren her haaldelijk verbeterd, zoodat ook Voor minder geoefende skiërs een gemakkelijke afvaart te maken is. Een Zwitsersche skischool onderwijst de kunst van deze sport. Zermatt besteedt nog steeds zeer veel zopg aan de ont wikkeling der hoogalpine skisport. Regelmatig in de lente georgani seerde hochalpine Skitourenwo- rhen trekken groote belangstel- ling. Springschansen. waaTvan de kay-schans tot de schoonste der Alpen behoort, de drie kilometer lange eWeb<">n Riffelsln-Terr-stt en groote ijsbanen vervolmaken deize ideale wintersportplaats. staan van een republiek, waarvan het de facto gezag is erkend. Het Nederlandsche standpunt is tot uitdrukking gebracht in de bepalingen van 28 Januari om trent den internationalen en inter- insulairen handel en het doorzoe ken van schepen, waardoor de aandacht van de wereld werd ge vestigd op dit commercieele pro bleem in Indonesië. Wjj wenschen de wereld duidé- lijk te maken, zoo besluit de ver klaring, dat Indonesië geen ver andering brengt in zijn standpunt, daar het dit juist en rechtvaardig acht. De republiek is genegen met de Nederlanders samen te werken op basis van gelijkheid en niet op" basis van een koloniaal systeem. Na den oorlog is een overgroot deel van het voor het natuurlijk achterland van de Nederlandsche en Belgische Rijnhavens bestem de verkeer door de bezettings autoriteiten over Hamburg en Bremen en Embden geleid, het geen voor de Nederlandsche en Belgische regeeringen aanleiding is geweest in gezamenlijk overleg een nota tot het State Depart ment en het Foreign Office te richten. Voor bezoekers van de 48ste Koninklijke Nederlandsche Jaar beurs, welke van 15 tot en met 24 April a.s. te Utrecht zal wor den gehouden, zijn door de Neder landsche Spoorwegen vijf extra treinen ingelegd. De dienstregeling van déze trei nen is verkrijgbaar aan de sta tions van vertrek en bij een aan tal reisbureaux. Bij de voorzitters van het Noor- sche parlemeAt is door de Noor- sche organisatie van kunstenaars auteurs, acteurs en studenten een resolutie ingediend, waarin er op wordt aangedrongen, niet te wij ken voor pressie Van Franco. Teleurstelling wordt uitgedrukt over de bedoeling, welke aan de regeering wordt toegeschreven om tengevolge van de jongste bedrei gingen van Franco de economi sche samenwerking tusschen Noorwegen en Spanje te doen voortduren. De resolutie ver klaart, dat een dergelijke houding slechts zou dienen tot verstevi ging van Franco's positie en on dermijning van het Noorsche aan zien in het buitenland. De Bulgaarsche regeering heeft aan ieder dej; vier Ministers van Buitenlandsche Zaken, die de' conferentie over Duitschland en Oostenrijk te Moskou bijwonen, brieven gestuurd, waarin de aan dacht wordt gevestigd op het deelnemen van Bulgarije aan den oorlog tc.Tfin Duitschland en om herstelbetalingen van dit land wordt gevraagd De Bulgaarsche regeering ver zoekt den Ministers om toestem ming aan een speciale Bulgaar sche delegatie tot het bijwonen van de onderhandeling over het Duitsche vredesverdrag. In da brieven wordt de klacht geuit, dat .Bulgarije door de Geallieerden strenger is behandeld dan Fin land. dat, aldus dit schrijven, geen oproep heeft gekregen om var zijn aanspraken op Duitschland af te zien. In het Engelsche Hoogerhuis is Woensdag voor de vrVde maal een amendement aangebracht in de veel besproken clausule in de reeds vier maal in bet Lagerhuis gewijzigde- wet, die handelt over het wettelijke systeem, dat voor de Poolsche troepen in Engeland^ moet gelden. Het gevolg van dit amendement is volgens den Lord Chancelor, dat de Poolsche wet tijdelijk in de Britsche wetgeving wordt opgenomen, hetgeen nog niet in de geschiedenis van Enge land is voorgekomen. Een Brit sche deskundige 'op het gebied van militaire wetgeving zal deze taak op zich nemen. President Truman heeft het Congres verzocht aan Griekenland en Turkije financieelen steun te verleenen tot een bedrag van 400 millioen dollar voor de periode tot 30 Juni 1948. Verder drong de Pres'dent.er bi1 het Congres op aan, toestem ming te verleenen tot het zenden van burgerlijk en militair perso neel naar Griekenland en Turkije, teneinde bij den wederopbouw be hulpzaam te zijn -en toezicht te houden op het gebruik van de ter beschikking gestelde middelen. Tenslotte verzocht Truman tot het doen opleiden van daartoe in aanmerking komende Grieken en Turken. De President verzocht voorts de machtiging zoodanig te stellen, dat beide landen zoo spoedig mo gelijk van de benoodigde goederen en uitrusting kunnen worden voorzien. ..Het voortbestaan van den Griekschen staat wordt door, de activiteit van verscheidene dui zenden gewapende terrosisten be dreigd", aldus Truman, „Zonder hulp is de Grieksche regeering niet in staat de moeilijkheden het hoofd te bieden. De Britsche re geering, die tot dusver de helpen de hancj heeft geboden kan na 31 Maart geen financieelen of econo- misehen steun meer verleenen. Dat land is gedwongen zijn ver plichtingen in verschillende deelen der wereld te verminderen of te liquideeren." „Ook Turkije behoeft onze hulp. Sinds het einde van den oorlog heeft Turkije getracht financieelen steun van Engeland en Amerika te verkrijgen teneinde de voor de handhaving ziiner nationale een heid noodzakelijke moderniseering De Belgische Minister-President Camille Huysmana, heeft Woens dagmorgen het ontslag van zijn regeering aan Prins-Regent Karei aangeboden. De zitting van de Belgische Kamer is Woensdagmorgen voor onbepaalden tijd verdaagd. Van Cauwelaert heeft in de Kamer voorlezing gedaan van een korte mededeeling van Huysmans over de indiening van het ontslag der regeering. Huysmans verklaarde, dat de communistische Ministers hem hadden verzocht van hun functie te worden ontheven, als gevolg van een verschil van meening ten aanzien van de kwestie var steen kool en mijnen. Onder die om standigheden kan de regeering niet meer op een meerderheid in het parlement rekenen, aldus Huysmans, en daarom heb ik den Prins-Regent verzocht het ont slag van de regeering te aanvaar den. Huysmans heeft tegenover de pers verklaard, dat de regeerings- crisis van korten duur izou zijn, daar reeds van te voren maatrege- Naar verwacht werd, zou Bevin op de vergadering van Woensdag een gedetailleerd antwoord geven op de Dinsdag door Molotof ge uite beschuldiging inzake demili tarisatie van Duitschland. Boven dien is een schriftelijke Britsche verklaring hieromtrent opgesteld, die, als zij tijd'g kan worden ver taald. Woensdag nog zcu worden ingediend. Men gelooft, dat Bevln vooral den nadruk zal leggen op zijn wensch de Duitsche krijgsgevan genen buiten Duitschland bij de demilitarisatie te betrekken. De Russische autoriteiten hebben tot dusver geweigerd zich uit te laten over het aantal dezer krijgsgevan genen in de Sovjet-Unie Dit aan tal wordt op drie millioen geschat. Het Britsche standpunt is, dat het probleem van de inschakeling van deze krijgsgevangenen in het eco nomisch leven van Duitschland van grooter belang is dan het ontbinden der militaire eenheden, die volgens Molotof in de Brit sche en Amerikaansche zóne zou den bestaan. De Britsche delegatie in van meening dat EngeAnd de beschul digingen van Molotof afdoend kan weerleggen. Engeland zal, naar men aanneemt, Molotof vragen of het waar is, dat bepaal de Duitsche krijgsgevangenen in Rusland in een bevoorrechte po sitie verkeeren, Russische unifor men dragen en politiek worden geschoold. Koeriersdienst Engeland Moskou. Uit Bassingboume (Hertford shire) is de eerste Lancaster voor een dagelijkschen koeriersdienst op Moskou, vertrokken. Vier Lancasters van de R.A.F. zullen voor dezen dienst worden ge bruikt. Ieder vliegtuig heelt be halve een bemanning van vijf kop pen nog een Russischen navigator en marconist. Het eerste vlieg tuig vervoerde diplomatieke cor respondentie van den regeerings- koerier en kranten. De ChinCcscho kwestie. De vier Ministers van Buiten landsche Zaken zijn overeengeko men, de situatie in China in be spreking te brengen met dien ver stande. dat deze besprekingen in formeel züllen zijn en dat de kwestie niet op de agenda van de conferentie geplaatst zal wor den. len zijn genomen en besprekingen zijn gearrangeerd. Op een vraag, op welke partij of welke persoon lijkheid hij een beroep zou doen, antwoordde Huysmans, dat het op het oogenbHk minder ging om een partij dan wel om een pro gram. Betreffende de vraag, op welken persoon de Prins-Regent allereerst een beroep zou gaan doen, wilde Huysmans slechts ten antwoord geven: „Zoek niet naar een naam van verscheidene let tergrepen." Wordt Spaak kabinets formateur In gewoonlijk welingelichte kringen te Brussel deden Woens dagmorgen geruchten de ronde over een opvolging van de aftre dende linksche coalitie-regeering door een regeering van'„nationale coalitie". Dit zou beteekenen, dat in de regeering ook vertegenwoor digers zouden komen van de Christel. Volkspartij, de grootste in het land, welke in Juli 1945 uit de regeering trad tengevolge van verschil van meening met socia listen, liberalen en communisten, over de Koningskwestie. De C.V P. was voor onmiddellijke terugkeer .van Koning Leopold ni die thans in Zwitserland vertoeft. Toetreding van de C.V.P. tot de regeering zou mogelijk kunnen tzijn wanneer een compromis kon worden gevonden inzake de Ko ningskwestie. Na het ontslag van het kablnet- Huysmans te hebben aanvaard, had de Prins-Regent een onder houd met de voorzitters van ka mer en senaat, Van Cauwelaert en Gillon. SPAAK KABINETSFORMATEUR. Paul Henri Spaak, Minister van Buitenlandsche Zaken, heeft de opdracht ontvangen een nieuwe Regeering te vormen. Hij zal heden met besprekingen beginnen. Volgens berichten uit Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, heb ben vermoedelijk de militaire strijdkrachten, die in de provincie Concepcion in oostand ziin geko men, het land thans gedeeltelijk onder hun macht De mededeeling, van de regeering van Paraguay, dat het noordelijk gedeelte van het land tot oorlogszone is ver klaard, versterkt d't vermoeden. Volgens berichten uit de .rrensge- bleden heeft 'n artillerie-detache ment in een stad in Zu'd-Para- guay zich bij de opstandelingen gevoegd. tot stand te kunnen brengen. Die eenheid is van het grootste be lang voor het handhaven van de orde in het Midden-Oosten en wij zijn de eenigen, die voldoende hulp kunnen bieden." „Een der eerste doelstellingen van onze buitenlandsche politiek is het scheppen van voorwaarden, d'e ons en anderen in staat stel len vrij van dwang te leven. Hier door hebben wij ons ook laten lei den bij den oorlog tegen Duitsch land en. Japan. De volken van een aantal landen hebben den laatsten tiid de overheersching dcor tota litaire staten moeten doorstaan. De regeering van de Ver. Staten heeft vele malen geprotesteerd tegen onderdrukking cn intimida tie in Polen, Roemenië en Bulga rije welke een Inbreuk op de over eenkomst van Jalta beteekent. Verder moet ik verklaren, dat in een aantal andere landen hetzelf de geschiedt. Thans moet elk land zijn levenswijze kiezen, doch de keuze is maar al te dikwijls niet vrij." „De eene levenswijze is geba seerd op den wil van de meerder heid, met vrije instellingen, een representatieve regeering, vrije verkiezingen, waarborgen voor persoonlijke vrijheid, vrijheid van meéningsuiting en godsdienst en vrijwaring tegen politieke onder drukking. De tweede levenswijze berust op den wil van een min derheid, die aan de meerderheid wordt opgelegd. De minderheid maakt gebruik van terreur en on derdrukking, censuur op pers en radio, verkiezingen onder druk en beknotting van de persoonlijke vrijheden." „Ik ben van oordeel, dat het de politiek van de Ver. Staten moet zijn vrije volken die zich tegen de pogingen tot onderwerping het zij door gewapende minderheden, hetzij door druk van huiten af verzetten, te steunen en in staat te stellen hun eigen levenswijze te kiezen." „Onze steun moet in de eerste plaats van economisch-'-'inanciee- len aard zijn. Wij weten heel goed, dat de wereld niet statisch en de status quo niet heilik is. Wij zul len echter geen wijzigingen toe staan, die in strijd zijn met het Handvest der Vereenigde Naties, wijzigingen, die tot stand moeten komen onder dwang of onder het mom van politieke infiltratie." „Als Griekenland het slachtof fer van de gewapende minderheid zou worden, zouden de gevolgen daarvan door Turkije worden on dervonden. Het geheele midden- Oosten zou ten prooi kunnen val len aan verwarring en onlusten, als wij Griekenland en Turkije in dit critieke uur niet te hulp ko men. Daarom moeten wij onmid dellijk handelen. Alle vrije volken zien verlangend naar onzen steun uit-" .j President Truman zeide met, hoe hij het bedrag van 400 mil lioen dollar wenschte verdeeld te zien tusschen Griekenland en Tur kije, maar volgens eerdere berich ten zou Griekenland 250 millioen dollar ontvangen. Inzake de hulp aan Griekenland verklaarde Truman nog: „Wij hebben overwogen, of de Ver. Na ties in dezen crisis hulp kunnen bieden. Maar", zoo ging Truman verder, ,,de Ver. Naties zijn nog niet in staat om onmiddellijk in te grjjpen en dat laatste is thans noodig." „Wat de vrijheid van Grieken land betreft (welke vrijheid vol gens Truman door terroristen be dreigd wordt) merkte hij nog op, dat de verdwijning van Grieken land als „onafhankelijke staat" een grooten invloed zou hebben op Europeesche landen, die met veel zwarigheden hadden te kampen in den strijd voor jiet behoud van hun vrijheden en onafhankelijk heid, terwijl zij tevens hun oor logsschade hadden te herstellen. Indien buiten de 350.000.004 dol lar, welkp Truman reeds gevraagd heeft, nog bedragen noodig moch ten zijn om landen van den honger te redden, dan zou Truman, naar hij zei, niet aarzelen om het Con gres ook om deze .bedragen te ver zoeken. Het ia Truman's bedoeling toe zicht te houden op de wijze, waar op Griekenland het geld besteedt. Hij wenscht, dat in dit alnd „een economie wordt opgebouwd, waar bij een gezonde democratie kan gedijen". „De Vereenigede Staten hebben S41.000.000 dollar toiice- dragen. opdat de tweede wereld oorlog gewonnen zou kunnen wor den. Dit is een belegging in we reldvrijheid en wereldvrede." 'iel ie ,reh d n li1'' JS3: ern k ft r. fer - iSl "1st Jisl: t <Jic nid- 4e 1 m i bwi Ifcgef fijn '1 ;4enJ te. offl »r >ing<j ant Z.' il| S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1