Samenkomst der Groote,^ Vier. DE KWESTIE MET DE „MARTIN DEHKMAN". DINSDAG 11 MAART 1947. Amerikaansch protest te Oen Haag? Nederlandsche vrouw ter dood veroordeeld E.V. C. en Kinderbijslag der grensarbeiders Voorbeschouwingen over de Conferentie. EEN LATE ONTDEKKING Schriftelijk gedeelte eindexamen H. B. S. Landingsverbod voor K.L.M.-toestellen. Nicuws in enkele regels Het drama bij „Woeste Hoeve". Frankeering bij Abonnement: Terneuzt-, WEKKSVBRWACH VIJ bi medegedeeld door bet K N.M.I. 1 te De Bilt geldig tot Dinsdag avond. Stijging van temperatuur. In het N. zwaar bew. met j sneeuw en re* u. 'ieino op tot om vriesp. Wind tusschen O. en Zuid. In het Z. zwaar bew. regen en mist. Flinke flóoi. Wind tusschen O. en Z. 3de Jaargang No. 450. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sanflo - Terneuzen. Advertentieprijs per mm 10 ct; minimum oer advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 1 -5 regels 60 ct.; iedére regel meer 12 ct. Ver melding Brieven onder nr Of Adres Bureau van dit Biad 10 ct. extra. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. 5)1 In tegenspraak van het bericht, dat de kapitein van de „Martin Behrman" door de marine-autori teiten van zijn commando was ontheven wordt van officieele Nederlandsche zijde nog medege deeld, dat elk in de haven liggend schip zich dient te onderwerpen aan de wettelijk vastgestelde ha venreglementen, terwijl de ge zagvoerder de op deze reglemen ten gebaseerde opdrachten van de havenmeesters heeft op te volgen. Toen kapitein Gray wei gerde zijn eigen lieren onder stoom te brengen voor het lossen van de lading in een door den havenmees ter aangewezen loods, is de „Mar tin Behrman" naar een andere kade verhaald, teneinde gelost te worden met de havenkranen. Deze technische maatregel heeft geen enkelen invloed op de ge zagspositie van den kapitein en het commando over de „Martin Behrman" blijft voortdurend be rusten bij kapitein Gray. James Ryan eischt schadevergoeding. Maandagmiddag heat de heer James Ryan, directeur en rechts kundig adviseur van de Isbrandt- sen-ljjn meegedeeld, dat hij o.m. een claim van tien millioen Ame- rikagnsche dollars hij de Ned.-In- dische regeering heeft ingediend. Een otficieel document is ge zonden aan Dr. Van Mook ea alle autoriteiten, die met de Martin- Behrmannkwestie te maken heb ben. In het document wordt o.m. ge- eischt de oogenblikkelijke terug gave van de reeds geloste lading, vrijlating van het schip en het vrijgeven van de op hst schip nog aanwezige lading. Dit moet bin nen vierentwintig uur geschieden. Gebeurt dit niet, dan dient de Is- brandtsen namens zichzelf en alle belanghebbenden een eisch tot schadevergoeding ten bedrage vah tien millioen Amerikaansche dol lars in, o.m. omvattende de vol ledige waarde van de „Martin Behrman", de volledige waarde van de lading, vrachtkosten, ver zekeringspremies, csmmissie van de Isbrandtsen-maatschappij en de schade, door kapitein en beman ning geleden. Het Fransche persbureau A.F.P. deelt nog mede, dat volgens de verklaringen van James Ryan de ffed -Indische regeering ook van de belanghebbende Indonesiërs eischen tot schadevergoeding zou kunnen tegemoetzien. Tenslotte heef de heer Ryan bevestigd, dat de Nederlandsche autoriteiten den kapitein van de „Martin Behr- mann" van zijn commando heb ben ontheven, hiermede de offi cieele Nederlandsche verklaring van Zondag tegensprekend. Ryan protesteerde bovendien tegen het gebruik van Japansche krijgsge vangenen bij het lossen van de .jBehrmann''. De K.L.M. en de Britscli- Indische vliegvelden. Op grond van speciale maat regelen welke door het parlement van India in werking z|jn gesteld, zal aan passagiersvliegtuigen der K L.M. verboden worden te lan den op Indische vliegvelden, aldus verklaarde de heer Kundan, tijde lijk regeeringsvertegenwoordiger van India bij de Indonesische re publiek, volgens Antara op een persconferentie te Djogjakarta. Zaterdag heeit Kundan namens Jawaharlal Nehru aan Soekarno eenige boeken ten geschenke aan geboden, waaronder werken op het gebied van de politieke weten schappen, litteratuur, muziek en architectuur, zoomede Ghandi's werk „Peace and war." Kundan heeft Soekarno mede gedeeld, dat de regeering van India voornemens was elk aanbod om handelsovereenkomsten met de Ned -Indische regeering te slui ten te weigeren en bereid was om handelsrelaties met de Indonesi sche regeering te vestigen. Soe karno heeft den wensch te kennen gegeven een bezoek aan India te brengen. DE KRANDJI-ZAAK, Omtrent het gebeurde bij Krand- 1i, waar ruim twintig journalisten van verschillende landaard door Nederlandsche militairen onheusch behandeld zijn, meldt de Leger- voorlichtingsdienst, dat op last van den legercommandant door den marechaussee-commandant van de 7 Decernber-divisie een nauwkeurig onderzoek is inge steld. Een vergelijking van het onder zoeksrapport met de verklaring der journalisten toont aan, dat het ernstige incident is ontstaan door een onbeteekenende aanleiding en een geprikkelde stemming beider zijds. De Legervoorlichtingsdienst spreekt enkele beweringen in de verklaring, die door de journalis ten is opgesteld, tegen en zegt o.m. dat de houding van sommige journalisten dreigend is geweest: één der journal.sten heelt achter den rug van den plaatsvervangen- den garnizoenscommandant met opgestoken arm en gebalde vuist dën communisten-groet gemaakt. De legerleiding betreurt het voor gevallene ernstig en vindt daarin 'aanleiding de schuldigen streng te corrigeeren. Het onderzoek heel-'t uitgewezen, zoo deelt de Legervoorlichtings dienst nog mede, dat het open breken van een koffer met een bajonet op verzoek van den eige naar geschiedde. Uit het onder zoek is niet gebleken, dat tegen een Ambonsch journalist „land verrader" is gezegd. Over dit communiqué van den Legervoorlichtingsdienst merkt de Nieuwsgier Maandag op, dat de toelicjiting van de feiten, zooals deze door den Legervoorlichtings dienst wordt gegeven, misleidend is. Vooral aangaande het woord landverrader" merkt de zegs man van de Nieuwsgier op, dat hijzelf meermalen deze qualifi- catie uit de mond van den betrok ken onderofficier vernomen heeft. Het militair onderzoek, zoo con cludeert het blad, is blijkbaar zeer oppervlakkig geweest. Het Amerikaansche Ministerie van Buiterilandsche Zaken heeft den Amerikaanschen zaakgelas tigde te Den Haag, Webb Benton, opdracht gegeven persoonlijk hij het Nederlandsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken een schrif telijk protest in te dienen tegen Het Bijzonder Gerechtshdf te Amsterdam heeft Maandag ter dood veroordeeld de 42-jarige Joodsche vrouw Ans van Dijk uit Amsterdam. Deze beruchte S D.-spionne heeft in de jaren 1943 en 1944 als z.g. V-vrouw van den S.D.- rechercheur Schaap minstens 68 Joodsche Nederlanders verraden. Zij deed zich gedurende de be zetting als illegaal werkster voor, waardoor zij het vertrouwen van tallooze Joodsche medeburgers wist te winnen, onder het voor wendsel, dat zij hen van levens middelenkaarten en persoonsge- wij'zen kon voorzien. De beschuldigde, die het uit spreken van het doodvonnis onbe wogen aanhoorde, is de eerste Nederlandsche vrouw, die tot de doodstraf werd veroordeeld. Het Hof achtte geen termen aanwezig, haar het recht van cas satie te verleenen. Tot, dusverre bestaat de bepa ling, dat aan Ned. grensarbeiders, die in België werken, terwijl ze in eerstgenoemd land wonen, geen kinderbijslag wordt verstrekt. Ook het omgekeerde is het geval. Het hoofdbestuur der E.V.C. heeft vele pogingen aangewend om deze voor de betrokken werk krachten zeer nadeeiiga bepaling opgeheven te krijgen. Terzake is overleg gepleegd met het A.B.V.V. (Algemeen Belgisch Vakverbond). Zoowel genoemd verbond, als de E.V.C. hebben deze aangelegen heid bij hun respectievelijke regee ringen aanhangig gemaakt. Thans is van het Ministerie van Sociale Zaken een schreven ontvangen, waarin medegedeeld wordt, dat dit Ministerie zich verstaan, heeft met het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg te Brussel, ten einde de kwest'e inzake de kin derbijslag voor grensarbe ders op voor beide landen bevredigende wjjze te.regelen. de op 29 Januari 1947 door de Nederlandseh-Indlsche Regeering genomen maatregelen tot beper king van den handel Voorts is medegedeeld, dat de Amerikaansche Ambassade te Dm Haag geïnstrueerd is onmiddellijk stappen te ondernemen in de zaak vr ip Ma-t.'n Rêhrman." Een woordvoerder van het Ame- rii.,iaiiïüue Ministerie van Buiten landsche Zaken bracht Maandag in velband met bet schrifteliik protest van de Amerikaansche eer ine m herinnering, dat de Vereenigde Staten op 5 Maart een mondei ng protest hadden inge diend tegen de door de Neder- landsch-Indische Regeering geno men maatregelen, welke in Ame rika beschouwd worden als een beperking van den handel. Dit protest was gevolgd op de inbeslagneming van 't Amerikaan sche vrachtschip „Martin Behr man" in de haven van Cheribori. In een koeienstal op een boerderij bij Trondhjem heeft men een Rus aangetroffen, zekeren Vasilj Rembofski, die er uitzag aio een «.ooin- son Crusoë, met lange haren en baard en gekleed in Jom- pen. Hij bleek destijds ont snapt te zijn uit een Duitsch krijgsgevangenkamp bij Le- vanger en zich sindsdien ver borgen te hebben gehouden in de bosschen. Hij kwam met de handen omhoog te voorschjjn, want hij had nog niet vernomen van de Duit- sche capitulatie Het schriftelijk gedeelte van de eind-examens der openbare hoo- gere burgerscholen met 5-jarige cursus en de, ingevolge art. 45 tredecies der middelbare onder wijswet aangewezen, bijzondere hoogere burgerscholen met 5- jarige en. 4-jarige cursus, de mid delbare scholen voor meisjes en van de middelbare handelsscholen met 4-jarige cursus zullen worden gehouden op 2, 3, 4, 5 en 6 Juni 1947. De K.L.M.-persdienst deelt mede: Naar aanleiding van een Aneta- bericht uit Batavia, dat gegrond is op een mededeeling van het republikeinsche persbureau An tara en volgens hetwelk aan K. L. M -passagiers-vliegtuigen verboden zou worden te landen op Voor-Indisch gebied, valt slechts te melden, dat de K. L. M. den Amsterdam-Batavia-dienst in opdracht vliegt voor de Nether lands Government Air Transport. Deze N. G. A. T. heelt van de regeering van India vergunning tot het landen op Voor-Indisch ge bied, een vergunning die voors hands nog niet expireert. Sylvian Mangeot, Reuters diplo matieke correspondent, seint, dat de conferentie van de Groote Vier te Moskou over de toekomst van Duitschland en Oostenrijk te 15 uur gisteren (Nederlandsehen tijd) in°het gebouw van de lucht vaartclub zou beginnen. Dagelijks zullen twee bijeenkomsten gehou den worden aanvangende te negen en te vijftien uur (Nederlandschen tijd). Men verwacht algemeen, dat de vier Ministersalle hangende kwesties de revue zullen laten passeeren, om te onderzoeken in hoeverre er overeenstemming of mêeningsverschil 'bestaat Daarna zullen izij hesl-ssen, welke kwes ties rijp zijn voor gedetailleerde besprekingen ofwel onmiddellijk aan te vangen ofwel na voorbe reiding door plaatsvervangers of deskundigen. Naar verluidt zal men zich van Britsche zijde op het standpunt stellen, dat slechts e.fectieve vei ligheidsmaatregelen tegen her nieuwde Difitscne agressie mogelijk zijn hij Geallieerde overeenkomst voor den duur niet korter dan vijftig jaar. Men verwacht, dat de economi sche kwesties de netel gate pun ten zullen uitmaken. De deelnemende delegaties zou den gaarne de Oostenrijksche kwestie tot een einde gebracht willen zien. De plaatsvervangers te Londen voor de Oostenrijksche ikweotie hebben meer vordering kunnen maken dan de anderen, zoodat de vooruitzichten op suc ces in dezen beter lijken dan be treffende de Duitsche kwestie. Reuter meldt verder: Aan den vooravond van de conferentie wordt melding gemaakt van twee nieuwe Sovjet-Russische aanval len op de politiek in de Britsche en de Amerikaansche zóne van Duitschland. Poppenkastvertooning. Het periodiek „nieuwe tijden" verklaart in een voorbespreking van de conferentie, dat de meest aandacht trekkende activiteit in de Westelijke zones bestaat in het opvoeren van een poppenkast- (vertooning door correspondenten Van invloedrijke monopolistische z|jde. „Deze menschen, die in Duitschland aankomen in uniform en die (belangrijke posten bezetten in het bezettingsbestuur hébben zich snel weten te verstaan met hun oude .Duitsche zakenvrienden", aldus het blad. „Het proces van fusie tusschen. de Angelsaksische en Duitsche kartels in den econo- mischen sfeer gaat Voort én daar aan gaat gepaard de noodzake lijke politieke formuleering, waar toe de ÜUsie van de Britsche en Amerikaansche zone slechts de eerste stap beteekent". Volgens verklaring van de z|jde van een speciale commissie van het internationaal vrouwenver- bond, welke de Britsche en Ame- Een herderlijk schrijven, dat Zondag in alle Duitsche Katholie ke kerken is voorgelezen, vraagt alle parochianen te bidden voor „de beschermende hand Gods over ons volk" tijdens- de conferentie van Moskou „aangezien er geen Duitschers toegelaten zullen wor den tot de conferentie van Mos kou" aldus radio Berlijn. Onbekende personen, naar men aanneemt, voormalige nazi's, hebben een gedenkteeken ver nield, dat in de buurt van Han nover opgericht was ter eere van Russische krijgsgevangenen en politieke gevangenen, aidus radio Berl|jn. Bij het proces tegen een-en- dertig voormalige bewakers en bewoners van het concentratie kamp Buchenwald dat 11 April aanstaande voor 'n Amerikaansch militair hof te Buchenwald zal aanvangen, zullen lampekappen, boekomslagen, handschoenen en andere voorwerpen, welke van menschenhuiden en -heenderen, afkomstig van personen die in het kamp den dood vonden, ver vaardigd zouden zijn, als stille getuigen dienen. Deze voorwer pen waren ineebruik bij een van de beschuldigden, Use Koch, de vrouw van den voormaligen kampcommandant, in haar villa. Tengevolge van het slechte zicht is een viermotorig toestel van de R.A.F. Zondag op het Eiland Ischia in de Golf van Na pels tegen een berg gevlogen. Alle inzittenden kwamen om het leven. Op de Yangtse, ongeveer vijfendertig kilometer ten Oosten van Kioekiang, is Zaterdag een kleine Chineesche stoomboot ge zonken, nadat op het schip een brand was uitgebroken. Van de driehonderd opvarenden zou een honderdtal verdronken z|jn. 'Volgens de Grieksche pers zou een document bestaan, dat in Augustus 1944 door de Elas het nationale bevrijdingsleger en den Duitschen generalen staf zou z|jn geteekend. De overeen komst zou de volgende punten bevatten: 1. Overdracht aan de Elas van •Italiaansch oorlogsmaterieel, door de Duitschers buitgemaakt. 2. De Elas zal het terugtrek ken der Duitsche troepen niet hinderen. 3 De Elas neemt het bestuur over een deel van de stad Salo- niki over, totdat de stad ont- ruimd is. Het document zou aan de com missie van onderzoek der V. N. door oud-leden der Elas overhan digd zijn. rikaansche zöne wilde bezoeken, zou deze commissie hiertoe niet in staat geweest zijn ten'gevcüge van „absurde" tegenwerpingen door de Britsche en Amerikaansche autoriteiten op grond van trans portmoeilijkheden en gebrek aan accomodatie. „Desniettegenstaan de, aldus de verklaring, was cie 'commissie in staat zekere feiten te verzamelen waaruit blijkt, dat de demilitarisatie en de democra tiseering in de Britsche, Ameri kaansche en Fransche zóne zeer onbevredigend is Een commentator van radio Moskou verklaarde daarentegen Maandagmorgen, dat „alle fat soenlijke Amerikanen e:ch thans Vereenigen in leuzen voor aige- meene eliminatie van de kanp op een herleving van een imperialis tisch Duitschland, voor beperking van bewapening en legers, voor steun aan de democratische be wegingen over de geheele wereld en voor vriendschap met de Sov jet-Unie. Het zou niet juist en verkeerd zijn het feit te misken nen, dat naast de intensiveering der' activiteit van reactionnaire elementen in Amerika, die expan sie en wereldbeheersching voor staan, onder de vooruitstrevende kringen in Amerika een groeiend verzet te bemerken valt tegen deze activiteit". Pruisen wordt, geliquideerd. Zooals reeds gemeld, is de eerste vergadering van de Ministers deT Groote Vier Maandag om 3 uur (Ned Tijd) te Moskou begonnen. Molotcif verwelkomde de dele gaties en opende de bijeenkomst met een kort woord Bevin verzocht Molotof daarop de eerste vergadering te willen presideeren. Deze voldeed aan het verzoek en sorak de hoop uit. dat de andere Ministers zich om beur ten met het voorzitterschap wil den belasten. Molotof zeide, dat de vengade- ring zich geenszins voor een lich te 'taak geplaatst ziet, doch dat een goede samenwerking bestaat. In de eerste plaats z|jn er de historische besluiten van Jalta en Potsdam. Verder hebben de plaats vervangers te Londen en de Ge allieerde Bestuursraad In Duitsch land veel en nuttig werk verricht door het noodige materiaal te ver zamelen en aanbevelingen op te stellen. De Conferentie heeft de agenda goedgekeurd, zooals die in De cember te New York is opgesteld. De zes punten zullen in de des tijds overeengekomen volgorde worden behandeld, zoodat de kwes tie Oostenrijk het laatst zal wor den besproken. Men kwam voorts overeen, dat de plaatsvervangers heden zullen overleggen, op welke wijze het verslag van den Bestuursraad voor Duitschland, inzake de uit voering van de Overeenkomst van (Potsdam, het best kan worden behandeld. Dit is n.l. het eerste punt van de agenda. De plaatsvervangers voor Oos tenrijk zullen hun werk aan het voortzetten. De Ministers zelf zullen dage lijks vergaderen. De vergadering, die om 18.40 plaatselijke tijd eindigde, besloot vcorts, op voorstel van Bevin, tot de liquidatie van Pruisen. Herdenking der gevallenen. Op de „Woeste Hoeve", nabij Apeldoorn, waar twee jaar gele den, als represaille voor den aan slag op ,S.S.-Obergruppenführer" 117 slachtoffers uit alle deelen van ons land werden gefusil leerd, werd Zaterdag b|j het een voudige monument, dat de plaats der executie aangeeft, een korte herdenking gehouden, waarbij de burgemeester van Apeldoorn, Mr. A. L. de3 Tombe het woord voer de en namens het gemeentebe stuur een krans legde. Behalve de oud-illegalen van Apeldoorn, van wie deze herdenking was uit gegaan, waren cok velen uit om liggende plaatsen en voornamelijk familieleden en kennissen der slachtoffers van heinde en ver hierheen gel: omen, d:e door het leggen van kransen en bloemèn de gevallenen herdachten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1