COURANTENSTAKING Nieuwe instelïmg De Martin Behrmann De Parijsche n: Wat de Radio bewijst haar ¥.%r utrecht Het wintert in ons land! 'PORT hr zonr ZATERDAG 8 MAART 1947. ia ïi V Smokkel van verdoovende middelen Amerikaansche hulp aan Griekenland De toestand in Hongarije De „Anschluss" van Oostenrijk Extra toeslag voor den aanvoer van consumptie-aardappelen Kinderledikantjes naar de getroffen gebieden Russische overeenkomst 'zaak vinden in het feit, dat in de De toestand in Palesti a LO UIS~DA VIDS~ De typografenstaking In Denemarken tcuuis «•egels Engeland zal Fransche luchtlandingsdivisie uitrusten Krankeerlng bij T«*r WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt geldig tot Zaterdagavond. Afnemende wind. Wisselende bewolk. 'met hier en daar sneeuw. Tegen den ochtend op sommige plaats, strenge vorst. Over dag temp. opl. tot om vries punt. Onder Redactloneele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel- 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor Wes* ieeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Uitgave Stichting „De Vrfle Zeeuw" ÏAKEN. AdverU te«pnd—Engeland. per min^idsche tiental, dat ner ad iJvU te Arnsterd- inzendin.;e\-»" 2ronde;' tot des r-auxn''',rtagei d» Rubriek ld. ad;*,' :a<£tiea 1947 Mrt. Uil'' l1 ZON En'MAAN. ^on Maan 3de Jaargang No- 448. ▼erschQnt deKeigka DrukkerU N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuaen. Abonnementsprijs 3.25 P«r 15 regels 60 ct.) regel meer 12 et.'1 Ver melding brieven pnóer nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. kwartaal. 9 13 14 15 Op k. 6.30 6.28 6.26 6.24 6.21 6.19 617 Ond. Opk. Ond, 17.52 20.54 7.45 17.54 22.10 8.— 17 56 23.25 8.15 17.57 8.34 17.59 0 37 8.57 18.01 1.47 9.25 13.03 2.51 10.03 INDONESIË. Naar van welingelichte zijde Men neemt aan, dat de Neder- vemomen wordt heeft de direc- landers hebben gehandeld in de teur van de „,,Isbrandtsen-L:ne", overtuiging, dat de „Empire James Ryan, Donderdag een on- Mayrover' rubber, welke Neder- derhicud gehad met den Ameri- landsch eigendom is, aan boord kaansc-hen consul-generaal te had genomen u t reprmlike.nsche Rataivia Dr. Waiter A. Poote. gebieden, wellie zg thans blok- WUikhaar had Dr Foote can tele- keeren; de Nederlandsche marine ™im van het Amerikaanoche heeft echter in een communiqué Jürórterie van Buitenlandsche medegedeeld, dat men aan boord Zaken ontvangen, waarin hem slechts auto's heeft aangetroffen, medcdeeling werd gedaan .van het i „Het gezond verstand zal bg de Nederlandsche regeering in ovei-winnen." verband met de maatregelen van cezond verstand zal over- de Indische regcering d.d. 29 Ja nuari ingediende protest. uc]|j pitein van de „Behrman" deelde me(. gen correSpondent van het aan AnetaT med-e, dat^volgens hem repblike:nsche blad „Ra'jat". Ge- i. j. «.-v.,r, r,r,o- n,p neraal gpooj. 0nderstreepte dat de n winnen, aldus Generaal Spoor tg- dens een onderhoud van twee uur het lossen van het schip nog niet begonnen was. Hij verklaarde voorts te gelooven, dat dezer da gen zou worden begonnen de „Behrmann" met behulp van de gewapende macht te lossen, daar hij zich tegen elke poging tot los sen zou verzetten. Britsch protest. De regeering van Groot-Brit- tannië heeft bij de Nederlandsche Regeering geprotesteerd tegen de aanhouding "van het Emgelsche koopvaardijschip „Empire Mayro ver" door die Nederlandsche mari ne aldus meldt Vrfc'dag Reuter's diplomatieke correspondent Toen het protest werd ingediend meer dan tien dagen geleden was het den Britschen autoritei ten n'et bekerd', dat het schip Het inci- Het voeren van den burgeroor log kost Griekenland thans even veel als de geheels som der nor male staatsinkomsten, aldus werd door Britsche kringen bekend ge maakt. oplossing van het Indonesische probleem gelegen is in vrede en niet in oorlog. De Generaal deed een beroep op den goeden wil van de republikeinsche pers om di moeilijkheden uit den weg te rui men. Hij verklaarde dezen goe den wil in talrijke sectoren van het republikeinsche leger te heb ben ontmoet, maar merkte ook op, dat de republikeinsche troepen te Padang en Modan wein;g be grip toonden. De Nederlandsche troepen nemen uitsluitend toe vlucht' tot ge-weid, wanneer zij daartoe «gedwongen worden. Zoo héé t het ingrijpen van de Neder landsche troepen tegen het repu blikeinsche ,,Lasjkar Ra'jat" te Median op 31 December slechts Wat ds burgeroorlog kost. De Amerikaansche economische missie, welke thans een rapport opstelt voor het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken over haar bezoek aan Grie kenland, zal een credet van IOC 000.000 dollar aanbevelen om In een Britsche legervrachtwa- Grie'kenland in staat te stellen gen, die een artistengszelschap, dit jaar voedsel te importeeren. die voor de troepen optrad, van Welingelichte Britsche kringen Paiestina naar Egypte vervoerde, aohten dit het absolute minimum, is een hoeveelhe.d opium en has- dat met 2.250 calorieën par dag jdesj, ter waarde van j 400.000, nog ver beneden de aanbeveling gevonden. Twee leden van het wan de Unrra blijft. gezelschap, beiden Engelsche mi- Griekenland hoopt op verders iitairen, zijn naar Jeruzalem ge- Amerikaansche hulp, die ten bracht, waar zg z ch thans in ar- minste opnieuw 100.000.000 dollar rest bevinden. Twee andere Brit- zal moeten bedragen, om zijn on- sche leden van het gezelschap, gunstige betal.ngsbalans van 1947 onder wie een vrouw, bev.nden een'gszins in evenwicht te bran- zich thans in Egypte in hechte- gen, nis en zullen, naar verklaard De directe Britsche hulp aan werd naar Palestina gebracht Griekenland, sinds de bevrijding worden, waar zij verdacht van verleend, bedraagt reads 555 m.l- medeplicht.ghc.d, terecht zullen lioen gulden. staan. De Hongaarsche Minister-Pre sident, Ference Nagy, heeft ge weigerd in tè gaan op den e'sch tot royeering van een vijftigtal parlementsleden die lid zijn van de partij der kleine boeren en tot het ontslaani van vier tot deze partij; behoordr.de Ministers, welke elsch naar voren gebracht werd op een conferentie van het link- sche bloc. Deze eisch werd ge steld na de arrestatie door de Sovjet-Russische autoriteiten van Kovacs Bela, den voormaligen secretaris van de partij der kleine boeren. Onderwijl wordt het pro ces tegen Kolonel Istvan Szenti- miklossy, een van de 13 Hon garen, die beoehuld'gd zijn van samenzwering tegen de regeering, voortgezet. De Kolonel ver klaarde, dat hij den communisti- schen invloed wilde beperken. Procos tegen Schmidt. Dr. Leopold Figl, de Oosten- rijksche bondskanselier, is als ge- tuige gehoord hij het proces tegen ten en motorrijders tot steun zijn. M „Wegenwacht" in sneeuw en modder. „Koud is het pas als het vriest" beweert wegenwachter Lever, ter wijl hij ergens tusschen Delft en Rotterdam de sneeuw van zijn jas slaat. Zoo juist heeft hij een ge strande Haarltmmer weer op gang gebracht, die met een ver heugd gezicht met zijn Chevrolet- je weer door een modderpoel, waarin de Rotterdamsche weg herschapen is, in den mist ver dwijnt. En zoo denkt niet alleen Lever erover, maar ook Bouwmeester, die een eind vorder de carbura teur van een Ford naziet, of Ver- wey, die met een opgewekt ge zicht zijn plicht doet tusschen Bo degraven en Ut'echt, en denken verder al hun co'lega's erover, d'e eiders in Nede; land automobilis- Van onzen Parijschen corresp. Florian Caveyrac. Parijs zonder kranten ja zoudt bijna niet gelooven, hoe groot alleen uiterlijk al de veran- plaats gehad nadat een overeen- dering js zoowel in autobus als komst met den opperbevelhebber in métro zitten dg passagiers, den sympathiek tegenover de Dr. Guido Sohm'dt, voor den „Anschluss" Minister van Buiten landsche Zaken van Oostenrijk. De publieke tribune was stamp vol en de gebeurtenis werd op de film vastgelegd. Schmidt stelde Figl de vraag, wat hij zou hebben reeds was vrijgegeven 'dent wordt officieel nog altijd als aiet geregeld beschouwd, aange-1 ^an de repub.ike.nsche troepen op voejen Zjcb ongewoon, omdat ze elen men geen verzekering heeft Sumatra was bereikt niets te doen hebben en bekijken ontvangen, dat dergelijke inci denten in dp toekomst zullen wor den venmeden. De voornaamste reden voor de klacht van de Brit sche rogeering is bet feit, dat het schip in volle zee buiten de Ne derlandsche territoriale wateren werd aangehouden. Ameland volkomen geïsoleerd. Hevige sneeuwstormen over Ameland maakten het Donderdag voor het legervliegtuig, dat regel matig de verbinding met het vasteland onderheudt, onmogelijk op het landingsterrein hij Hollum te dalen. Ook de Weg over de Waddenzee is nu volkomen on bruikbaar Sinds 24 Februari hebben de bewoners van 't eiland geen post meer ontvangen. De verbinding tusschen de dorpen is zeer slecht en de geheele bevol king is opgeroepen voor het sneeuwvrij maken der wegen. De melkauto's van de melk fabriek te Hollum zijn op verschil lende plaatsen blijven steken, zoo dat een groot gedeelte van de melk niet aan de fabriek kon worden afgeleverd. Urk niet te bereiken. Donderdagmorgen is een aan tal employé's van de Urker Stoombootmaatschappij, welke maatschappij voor het postvervoer moet zorgen per slede, waarvoor een paard gespannen was, naar do Woensdag gestrande auto ver trokken. De auto kon ter plaatse echter niet gerepareerd worden. De zakken met post, welke zich nog in de auto bevonden, werden op de slede geladen en eerst des avonds om negen uur kwam de expeditie weer qp Urk aan. Een groot aantal Urkers vertoeft aan den vasten wal en wacht op ver voersmogelijkheden naar Urk Zoo vertoeft om. te Zwolle In het R. K. ziekenhuis aldaar een geheele familie, bestaande uit 9 personen, van wie de moeder ziek Is. Ook de acht gezonde leden van de familie zijn door de direc tie tijdelijk opgenomen i* afwach ting van een vervoergelegenheid naar hun woonplaats. Een kleine troost voor de geïsoleerde Urkers Is het feit, dat de bestekken van het laatste gedeelte van den te maken weg tusschen Urk en EJnn,meioord gereed zijn en de aan- besteding* kan plaats hebben. Hopelijk zal in het bestek zijn op genomen, dat de weg voor den volgenden winter klaar moet sgn. Lossing van de „Martin bij gebrek aan andere afleidin Behrmann". j hun medereizigers. In het Naar het Fransche persbureau straatlawaai ontbreekt het ge- A F P. mededeelt is de kapitein roeP der krantenverkopers, voor van de .Martin Behrmann" door al in het begin van den nam ddag. de Nederlandsche marine auto- Dc kiosken zijn op een paar riteiten tijdelijk van zijn comman- bontgekleurde tijdschriften na do ontheven. De Nederlandsche volkomen leeg. Buitenlandsche autoriteiten hebben het schip bladen, zooals Zwitsersche en Bei- overgenomen en naar een andere Hische» worden in veel geringer kade. doen brengen teneinde over 'mate verkocht, dan men wel zou te gaan tot het lossen van de aannemen De autos met loud- zich aan boord bevindende goe- speakers, welke door de uitgevers dgren der verschillende dagbladen wor- den uitgezonden, trekken niet veel De Parijzenaars heb- en waren bereid, hun eigen wan- schen voorloop'g neg wat op te schorten, opdat de regeering haar plannen rustig kon verwezenlij ken. Nu echter werd deze stil zwijgend overeengekomen vrede in het bedrijfsleven verstoord en dit no<* wel juist door een cite- heden orn hulP vroeg, kreeg ik - - 1 van Chamberlain en andere poli- „Weer of geen weer, de wegen wacht blijft paraat" is hun devies, terwijl de stoere oud-zecman, die het traject Afslu'tdijk berijdt, zich nog sterker uitdrukte: „Ik blijf op den weg tot k-er bij neerval Steeds op haar post! In dezen winter is de wegen hij als getuige aanwezig was en wacht dan ojsk r.ltijd <ip baar post niet om de politiek van het ver- leden te bepalen. „Ik had geen andere keus", aldus Schmidt. „Toen ik den Westelijken megend- nieuwe politiek van prijsverlaging Gedaan als hij toentertijd Minister I «run Dnitonlnn/ïpsV^n V n st rrto van Buitenlandsche Zaken was geweest. Figl antwoordde, dat De toeslag, welke de regeering geeft als tegemoetkoming in de extra-kosten, verbonden aan den aanvoer van aardappelen naar de consumptie-centra onder de hui dige weersomstandigheden, wordt Voor de week van 9 t/m 15 Maart verhoogd van 2.op 3.50 per 100 kg. De handelaar mag voor de aardappelen, die in genoemde, week door den teler worden afge leverd, ten hoogste 1,meer betalen .dan de geldende richtprijs Vermeerderd met de voor die weck vastgestelde bewaarvergoeding. Een Almelosche meubelfabriek, die op den Nationalen feestdag een aantal kinderledikantjes be schikbaar heeft gesteld aan de ouders van baby's, die op denzelf den dag geboren zijn als prinses aandacht. ■ben zich al gauw bij het fejt neer gelegd en wachten geduldig het tijdstip af, waarop hun kranten iweer verschijnen. Men kan niet eens beweren, dat door het ont breken van kranten de geruchten dn omvang hebben toegenomen. De bevolking van Parijs stond al tijd bekend als bijzonder nerveus, Marijke, heeft van Prinses Juliana doch thans is zij bijna voorbeeldig een schrijven ontvangen met den rustig en kalm gebleven. „We wensch, deze led.kantjes naar de hebben al ergere dingen moeten behoeftige gezinnen in de geteis- aanvaarden", zeggen de men- terde gebieden te zenden. Aan schen, „dan zal het ook wel een dezen wensch zal de Almelosche paar dagen zondier krant kunnen meubelfabriek voldoen. gaan." Bg de groote massa der bevo,- rin PnnKrh-^nwipt* hing is de krantenstaking zeer n u b onpopulair. Dit moge zijn oor- 1 laatste jaren hij het volk het be grip voor economische en sociaal- politieke problemen zeer stark is ontwikkeld, zoodat de Franschen In hun aargeboren gevoel voor lo^im nu combinaties "weten te Samenwerking op militair gebied. Naar aanleiding van de reeds gemelde tot standkoming van een PoolschiSowjet-Russische over eenkomst Schrijft de diplomatieke I ^kennen en gevolgtrekkingen we- correspondent van Reuter nog het volgende Deze overeenkomst is klaarblij- kelg.k, een voorafschaduwing van een standaardisatie van «wapenen tusschen beide landen en van sa menwerking op militair gebied, aldus verklaarde een woordvoer der van het Britsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken. De ontwikkeling van een en ander wordt te Londen met speciale be langstelling gevolgd, gezien de critiek van Sowjet-Russische zijde op de reeds door de V. S. met Canaida en Gr.-Brittannië gesloten overeenkomst tot wapen-stan daardisatie. Onbevestigde berichten over uitbreiding van deze overeenkom sten tot Frankrijk, België en Ne derland hebben eveneens aanlei ding gegeven tot critiek in de Sowjet-Russische pers, aldus de woordvoerder Groote afdeelingen Britsche troepen zijn Vrijdagmorgen -vroeg naar Rehovoth, ten Zuiden van Tel Aviv, en Nathanya en Hadera, t-cn Noorden van Tel Aviv, ge trokken voor het opsporen in in tensievere mate, van Joodsche verzetslieden. Te Hadera ontdek ten zij een schuilplaats met eenige wapenen. Drie verdachten wer den gearresteerd. Te Nathanya werden tien personen voor verdere ondervraging gearresteerd. Het telefoonverkeer met Hadera werd voor een deel van Nathanya stil gelegd. Te Rehovoth werdeh acht verdachten gearresteerd De actie werd uitgevoerd met medewerking van laagvlicgende vliegtuigen. Een Britsch officier en een Britsch soldaat werden gewond, doordat een auto van dsn militai ren staf op den weg van Ha'fa naar Tel Aviv op een landmgn reed. ten te maken, waardoor zg zich niet tot een eenzijdig partijkiezen ikunnen bepalen. Aan den eenen kant weet het publiek het wer kende volk zoo goed als de andere klassen dat in de huidige pe riode van econcaiischen opbouw iedere storing in de productie een verliespunt voor het geheele volk beteekent en het gemeenschappe lijke welvaartsplan gevaar doet loopen. Dat in een tgd van hoog ste innpanning aller productieve krachten een zoo belangrijk ge deelte als de krantendrukkerg wegens loongesohillen wordt stil gelegd, komt de meerderheid der bevolking als een ondoelmatige, schadelijke maatregel voor. Aan den anderen kant ondervindt het neerleggen van het werk daarom zoo weinig sympathie juist onder de lagen der arbeidende bevolking omdat deze en masse bereid wa ren, offers te brengen en hun dik wijls rechtvaardige verlangens haar verbetering van hun inko men op den achtergrond te schui ven, teneinde de taak der regee ring te verlichten. Want de Fransche arbeider is zich er wel van bewust, dat het probleem van dt koopkracht der loonen niet eenzijdig door loonsverhoogingen kan worden opgelost. Hij weet dat compacte loonsverhooging automatisch prijsverhooging met zich brengt; hierdoor wordt niet alleen het voordeel van een loons verhooging slechts een illusie, doch het tegendeel van hetgeen, waarnaar gestreeid werd, wordt hierdoor bewerkstelligd. De maat regelen tot prijsverlaging, door de regeering Blum en haar opvolg ster genomen, gaven blijk van ie afkeer voor dit systeem van loonsverhooging met als onmid dellijk gevolg de prijsopdrijving, dat als foutief erkend werd en onherroepelijk tot een inflat'e moest leiden. De arbeiders ston- gema'akt.Menus'aan^e'zijde Ter j humor een gevoelige snaar te tref- regeering bereid, loonsverhoo.g-.n- gen daar toe te staan, waar het gaat' om bizonder slecht betaalde arbeiderscategorieën. Dit uitzon deringsgeval komt echter voor de arbeiders in de drukkerijen niet in aanmerking. De regeer'ng kan dus in dit geval onmogelijk haar standpunt verlaten, aargezien dit een verzwakking zou beteekenen voor haar prestige en voor dit der partijen, welke in haar vertegen woordigd zijn. Bovend'en zou een toegeven een verzwakking tenge volge hebben van de .staatsauto- riteit. De geweldige taak voor de toekomst, waarvoor de Fransche regeering gesteld staat, kan door haar alleen met autoriteit en discipline worden vervuld. (Unicos Press.) Nadruk verboden gorie arbeiders, welke als de best- betaa'.de geldt. De arbeider over het algemeen staat vreeml tegen over het egoïsme van dezo groep en voelt dit aan als een betreu renswaardig gebrek aan solidari teit tegenover de groot», veel min eer goed betaalde meerderheid. Dit standpunt van de massa staat achter de onbuigza ne hou ding van de regeering, waarin de arbeiderspartijen Immers de meer derheid hebben. Wil de regeermg haar oconomisch-politiek doel niet geheel laten schieten e.a zich n'et afwenden van de dobr Blum be gonnen en als juist erkende prijs- verlagingspolitiek, dan kan zij niet gedoogen, dat uitzonderingen a'gemeene regel worden tici den raad rechtstreeks met Hitier te onderhandelen". Hij richtte zich vervolgens opnieuw tot Figl, met de woorden: „Wij kennen elkaar al uit onze jeugd. Acht u mijnheer de kanselier, mij tot het verraden van Oostenrijk in staat?" Figl antwoordde, dat hij niet geloofde dat Schmidt een verra der was, doch dat deze te eer zuchtig was geweest. Schmidt was met dit niet ongunstige ant woord kennelijk ingenomen. Deze groote artist wist met zijn gezellige levensware liedjes vol Do eisshen der stakers. Ten aanzien van de typografen staking in Denemarken' wordt nog het volgende gemeld: De vakvereeniging van typografen in Denemarken heeft' voor de her nieuwing der thans afloopende collectieve arbeidscontracten o.a. de volgende eischen gesteld: 1. Verkorting van den werktijd tot zeven uur per etmaal. 2. Verlen ging der vacantie tot drie weken. 3. Verhoogd loon voor nachtarbeid en dergelijke. 4. Loonsverhoo ging. De vereeniging van werk gevers heeft geweigerd op ^deze eischen in te gaan. De Rijksbe middelaar heeft vergeefs getraoht een vergelijk tct stand te bren gen. Tengevolge Van de staking ver schijnen t« Kopenhagen geen dag bladen, behalve „Socialdemocra- ten" en 't communistische „Land og Folk", die niet bij de vereeni ging van werkgevers zijn aange sloten. Men wijst er nog op, dat over enkele weken de campagnes voor de aanstaande verkiezingen zullen beginnen. fen. Hij bezong de zon, de liefde en nog vele andere dingen die het leven glans geven en den mensch verkwikking kunnen brengen. Dat hij daarbij ook een liedje wijdde aan het „bakkie leut" kan moeilijk verwondering wekken. „LEUT" beteekent letterlijk „plezier" en terdoop" feitelijk is er geen treffender be stempeling te vinden voor een goede kop koffie. Vooral als de koffie'zoo kostelijk en verkwik kend is als die van De Gruyter, de koffie- en theezaak. geweest, zelfs teen de sneeuw zoo hoog lag, dat slechts enkele auto mobilisten zich door het Siberisch aandoende landschap waagden. Maar juist deze automobilisten Ikonden hulp no. dig hebben, zoo dat de wegenwacht niet mocht ontbreken. Toeli het op sommige trajecten zoo erg werd, dat zelfs de gele motoren er n'et meer door konden komen, I werd een ander systeem door de enthousiaste we genwachten zelf uitgedacht. Zij namen het meest nood'ge materiaal mee in een koffertje en liftten met deschaarsche auto's mee. Bg een pechvogel stapten zij uit, verrichten hun werkzaam heden en reden dan weer met dezen mede. A»an het eind van het traject liftten zij weer met een wagen in de andere richting, zoe kend naar „autobreukelingen". Zoodra het waer mogelijk was, kwamen echter» de bij autorijdend Nederland zoo vertrouwd gewor den gele zrjspancombinaties weer op den weg. Hoewel de officieele werktijd van de wegenwachten 8 uur is, gebeurde en gebeurt het maar al te vsfttk, dat zij in het donker thuiskomen. De ervarin gen in den winter van 1946/'47, waarin de wegenwacht haar „win- onderging, zijn alle nieuw en dikwijls humoristisch. Als voorbeeld diene het volgende: Op zoek naar zijn motor 'Kamerorkest w jacht en 16.40 in motor in de ë°haret; 17.30 sneeuw Vast. Hij st_.4Nieuws; "bij een boerderij assist^. 19 oojien om zijn „trouwe ka*,. 20^t to gra ven, doch toen ,i na tijdje terugkwam stond o.j- v^-^j^jg..^ te kijkenDe motor -,a. ver dwenen, aan diefstal viel rn* git weer niet te denken, tyc» or maar één mogelijkheid ove n. gesneeuwd. En indef'drad, a eenige vergeefsche peilingen het vehikel ontdekt en spoea g t de inspecteur weer op den mo-, om zijn weg te vervolgen. Verschillende wegenwachten met wie wij spraken, verklaarden unaniem, dat de meeste pechge- vallen thans te wijten zijn aan een natgeworden ontsteking, terwijl ook onwillige carburateurs en henzineleidingkjes aan de orde van den dag zijn. De mannen hebben het niet ge makkelijk. Weliswaar zijn zij In doeltreffende kleeding gestoken, maar het valt niet mee den ge- lieelen dag op den weg te blijven. Dikwijls liepen ook zij vast in de sneeuw en moest een of andere automobilist te hulp worden ge roepen om den motor weer "vlot" te krijgen, wat de aangoroepene maar al te graag deed, omdat een wegenwacht op den weg bëter is dan tien aan den kant. Ook op den nationalen feestdag heeft de „wegenwacht" heel wat werk verzet. Talrijke deelnemers aan de sterrit naar Soestdgk strandden met hun wagens, doch zg zijn er alle gekomen en alle weer veilig thuisgekomen. Niet alleen verhielpen de we genwachten mankementen doch zij traden ook handelend op als motorrijders! door de koude be vangen werden. (Ingez. Med.) Een inspectéur van de wegen wacht geraakte in de buurt va,n Zaitbommel in een hevige sneeuw- Itl Ctl Woensdag a.s., de laatste dag van het debat over het econo misch witboek, zal Churchill een motie van wantrouwen indienen inzake de economische politiek der regeering. Volgens do „Corriere Delia Nazione" zou in Albanië een com plot tegen de regeering van En- ver Hod ja ontdekt zijn. In de hoofdstad Tirana, zouden talrijke arrestaties verricht zgn. Het Amerikaansche Ministe rie van Buitenlandsche Zaken heeft medegedeeld, dat 53 landen w.o. Nederland, uitgenoodigd zijn voor een internationale meteoro logische conferentie, die van 22 Sept. tot 7 Oct. te Washington zal worden gehouden. Professor J. iS. Paraskevo- poulos, van het sterrekundig ob servatorium te Marzelspoort (Z - Afrika), verwacht dezer dagen groote activiteit van zonnevlek ken, die in de geheele wereld groote storingen in de radio-ver- bingen teweeg zullen brengen. Het Britsche Militaire Ge rechtshof bepaalde Vrijdag, dat Maarschalk Kesselring tijdens den lurfchtijd zou worden onder zocht om te zien, of deze het kruisverhoor zou .kunnen voort zetten. Kesselring's advochat had verzocht 's middags geen zitting te houden, daar zijn cliënt zich Dr. Herbert Evatt, de Austra lische Minister van Buitenland sche Zaken, heeft in de volksver tegenwoordiging in antwoord op de verklaring van een lid mede gedeeld, dat Australië zijn veilig heidsdiensten versterkt om de mogelijkheid uit te sluiten, dat communisten geheimen betreffen de raketten aan een „vreemde mogendheid" uitleveren. Alles zal worden gedaan om een herhaling van het geval van atoomspionna- ge in Canada te voorkomen. Het lid Joseph Abbott had namelijk verklaard, dat er verband bestond tusschen de Australische organi satie van wetenschappelijke wer kers en de door 14 Sowjet^agen- ten gestichte Canadeesche organi satie voor atoomspionnage. Het Brusselsche blad: „La Dernière Heure", meldt, dat in den oorlog de 42-jarige Mrs. La- vada Ann Sneed, die reeds groot moeder is, niet minder dan 3600 parachute sprongen heeft gedaan teneinde het fungeeren der val schermen na te gaan. Toekomstplannen. De heer Van Leeuwen, hoofd van de wegenwacht vertelde ons het een en ander over de toe komstplannen. Allereerst wil men het aantal trajecten en het aantal rijders uitbreiden. Zoo hoopt men aan het eind van dit jaar een kleine honderd motoren op den weg te hebben. De solo-motoren zijn inmiddels vervangen door zij- spancombinaties en zullen niet meer terugkeeren. Het wegen- Iwachtnet zal dit jaar geheel Ne derland beslaan natuurlijk langs de drukst hereden routes terwijl de bestaande trajecten, zooals Den HaagUtrecht, welk traject momenteel door twee we genwachten tereden wordt, drie of meer rijders zullen komen, al naar gelang het verkeer dit nood- zakelijkt maakt. Voorts wil men trachten op zoo kort mogelijken termijn de zijspancombinaties uit te rusten met een radiozend- en ontvangtoestel, hetgeen vele nieu we mogelijkheden opent. Reeds is men begonnen met een opspo ringsdienst als volgt werkt: Op verscheidene wegen kiest men vaste adressen, die de motor rijders passeeren, waar een tele foon aanwezig is. Het hoofdkan toor van den A.N.W.B. kan een van deze adressen opbellen en een bericht voor den betrokken we genwacht doorgeven. De opge belde, die een bericht voor, de wegenwacht heeft, hangt een hem verstrekte gele vlag met het ww- embleem buiten, waarop de we genwacht, die de vlag ziet han gen, zich terstond meldt en de mededeeling in ontvangst kan nemen. Op deze wijze kan men een automobilist, die onderweg is, een voor hem belangrijke mede deeling doen toekomen. De wegenwacht is al een ver trouwde verschijning op den weg geworden, die men voor geen geld meer zou willen missen. Nog nooit is het bg iemand opge komen, om de wegenwacht een „overbodig instituut" te noemen, integendeel, het aantal contribu- eerende leden van de wegenwacht neemt regelmatig toe. Immers, weer of geen weer, altijd zal men een bereidwillige wegenwacht vinden, die met raad en daad klaar staat, om het wegverkeer vlot te doen verloopen. Naar van bevoegde zijde wordt vernomen, heeft Engeland er in niet goed gevoelde, terwijl Kessel- toegestemd een Fransch luchtlan- ring zelf echter graag voort wilde dingsdivisie uit te rusten. Degaan. voorgestelde betalingsvoorwaar-1 Eerder ti'dcns de zitting had den zijn door het Britsche m'nis- Kesselring zich geëxcuseerd voor terie van Financiën goedgekeurd, een driftigen uitval: „Ik ben geen De aflevering van het materiaal schooljongen d en men uren kan zal zoo spoedig mogelijk geschie- ondervragen over dingen, weike den. men een segeant zou vragen". De 91-jarige Maarschalk Péuun, die op het eiland Yeu ge ïnterneerd is, heeft den Fran schen President, Auriol, doen ver zoeken om verbetering van zijn omstandigheden. Bij het spoorwegstation Imam, aait de lijn Chabarofsk Wladiwostok, is op 2 Februari j.l. een groote meteoor gevallen. Thans wordt gemeld, dat c.eze is gevonden. Er is een geweldige krater geslagen, waaruit een dich te wolk van stoom opstijgt. Het terrein rondom den krater is be dekt met omgevallen boomen Een groep deskundigen is naar de plaats vertrekken om den mete oorsteen te bestudeeren. Uitbreiding van de wegenwacht. De A.NW.B. zal op zeer kor ten termijn overgaan tot een aan zienlijke uitbreiding van de wegenwacht. Vijf en twintig nieuwe motor en zijspancombinaties zullen in het kader van deze uitbreiding haar entree 00 de Nederlandsche wegen maken. Op de drukste route zal het aantal patrouilles aanzienlijk worden opgevoerd, terwijl voorts over het geheele land een 10-tal nieuwe trajecten cal worden ingeschakeld. Inmiddels zijn overal de als noodmaatregel tijdelijk in gebruik gestelde solo-motoren door de he rkende gele zijspancombinatie ver vangen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1