Dlstribntienieuws r Hel mysterie van de Eikenschans N.V. Fa P. J. v. d. Sande FOTO-K1NÖ BUT FOTO-KUNSTHANDEL BUT SPORT Advertentiën Foto-Kino BUT JAARVERGADERING W.DEFEIJTERWz. v>° Radio Tazelaar THEUNE SMIT PHUi$HAVE1 ®v Radio Tazelaar Vergrotingen en nabestellingen UW ORGEL i 25 °/o korting. x In de Zebra-serie verschenen 'l Z»al in de luclvl W. CAMPHENS lonce rlgefc Kleine Ad werfenlie Wat de^Radio brengt Voor onze Jongens in Indië F. KERVINK.EN DEFS VERGADERING KRING AXEL Z.L.M. ^0e w mijn levenshuis? Witte Kat" „Sur e-a-Lite" - LUNAR" ,,Hellesens" Zak-, Staaf-, Anode- en Rooster- DA TTERIJEN Noordstraat 21 Terneuzen EVANGELISATIE- SAMENKOMST VERMOGENS- AANWASBILJETTEN naar Noordstraat 21 Tel. 2151 - Terneuzen Erkende PhiliShave reparatie-inrichting In beperkte mate kunnen we weer aannemen. Terneuzen Griep 1 Gedurende Februari en Maart op al j onze SCHILDERIJEN en ETSEN Terneuzen- - Tel. 2485 C. VAN STEENDEREN IDS VAN DER PLOEG Prijs per deel 1.50 Verkrijgbaar bij Noordstraat 55 TERNEUZEN CIIIV NIEUWE TEXTIELKAAKTEN. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat de distribu- tiedienaten tegelijk met de bon kaarten voor voedingsmiddelen L, O en P 705 nieuwe textielpun ten zullen uitreiken. Bij deze nieuwe textielkaarten VA 705 wordt geen verschil meer ge maakt tusschen kaarten voor ba- bles, kleuters, meisjes, jongens, vrouwen en mannen. De nieuwe kaarten zijn nog niet geldig. Te zijner tijd zullen hierover nadere mededeelingen gedaan worden. NIEUWE BONNEN VOOR PETROLEUM. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat gedurende het tijdvak van 23 Februari tot en met 5 April a.s. de bonnen 613 en 62—3 algemeen recht zullen geven op het koopen en afleveren van tvfree liter petroleum. Deze bonnen worden drie weken eerder dan normaal geldig verklaard met het oog op de huidige moeilijke brandstoffenpositie. Er wordt evenwel de aandacht op geves tigd dat in de zomermaanden deze periode zal moeten worden ingehaald. De bonnen 591 en 601 blijven geldig tot en met 15 Maart a s. DOOR TREIN OVERREDEN. Dg 27-jarige S H. uit Heiloo wilde Zaterdagavond op het sta tion te Alkmaar nog oj> het nip pertje trachten de trein naar Am sterdam te halen en stak daartoe, in plaats van den tunnel te ge bruiken. de spoorbaan tusschen het eerste en tweede perron over. Hjj werd gegrepen door een uit Hoorn komende trein en een tien tal meters meegesleurd. De G.G.D. vervoerde hem in ernstigen toe stand naar het St. Elisabeth3- ziekenhuis te Alkmaar, waar hij kort na aankomst is overleden MILITAIRE VRACHT \UTO'S VÓÓR KOLEN VERVOER. Door den commandant van den mijn- en mun tieopruimings- dienst, Doelenkazerne te Leiden, zijn, door bemiddeling van den chef van den general en staf, hon derd zes-tons militaire vracht auto's ter beschikking gesteld van het rijkskolenhureau voor Iret ver voer van brandstoffen voor de industrie. De commandant van den M.M. O.D. kon dit doen-, aangezien de werkzaamheden van zijn dienst door vorst en sneeuw stagneeren Het aanbod is door het rijkskolen- bureau dankbaar aanvaard. Mocht een of andere industrie een kolentoewijzing krijgen voor het transport waarvan geen hur- igerauto's beschikbaar zouden zün dan zullen de auto's van den M.M.OD. ingeschakeld worden. BURGERLIJKE STAND. Terneuzen. Huwelijks-aangiften: 8 Febr. Johannes C. Vriends (van Roo sendaal), 29 j„ jm. en Mariette L. D'hert, 21 j, jd. 10 Febr. Simon Hamelink, 28 j., jm. en Maria E. van Kempen (van Goes), 22 j., jd. 11 Febr. Arend Loof. 25 j., jm. en Gertrud A. Scheibner. 28 j., gesch. Jan C. Gazan, 22 j., jm. en Adriane J. ten Hoeve. 20 j., jd. Cornells van der Est, 21 j jm. en Adriana W. Klaassen, 22 j., jd. 14 Febr. Fili- bert R. A. de Bock, 22 j., jm. en Janneke C. van de Velde, 20 j., jd. Huwelijks-voltr. 11 Febr. Jan Marsilje, 37 j-, weduwn. en Jozina Romeijnsen, 40 j., wed. 12 Febr. vreter Koopman (van 's Graven- hage), 26 j„ jm. en Adriana Drabbe, 24 j., jd. 13 Febr. Diony- sius F. Voerman, 33 j., jm. en Adrienne I. Cortvriendt. 30 j., jd. Raijmond F. L Verstraeten, 25 j.. jm. en Emma H. J. Klaaijsen, 22 J., I'd. Geboorten. 7 Febr. Jacomina Rachel van L. J. C. Hamelink ön A. Leijs. 8 Febr. Andreas Gus tavo Coralie, z. van R. Noet en Marguerite N. Krbinckels (won. te Sas van Gent). Elisabeth Christine Francisca, d. van H. J. de Brurjn en M. C. Jansen (won. te Axel) 9 Febr. Catharina Adriana, d. van K. Riemens en P. M. de Groote (won. te Axel). 10 Febr Ronald Maria Petrus Cesar, z. van F. J. Fermont en A. S. A. Jacobs. Marijke Od'le Robert, d van M. A. Prové en A. R. Kaas (won. te Sas van Gent). 11 Febr Marijke Emma, d. van Ph. Neve en M. L de Booü (won. te Axei). Dirk Jaco bus Jozias, z. van C H. Faas en A. M. Blaakman. Marhke Cerr'e, d. van G. de Vriend en J. C. Wis- sink. 12 Febr. Jan Amdries, z. van H. Groothof en L. Vos. Overlijden. 6 Febr. Margriet S Rammeloo, 32 j., d. van Josephus en van R Dhondt (won. te Phi lippine). 8 Febr. Philomena L. Ransschaert, 62 j„ echtg van Aug. van Acker (won. te West- dorpe). 9 Febr. Edegard P. J. A. Audenaerde, 26 j., z. van Al- phons en Cl. J. M. de Smet (won. te Koewacht). Adriaan H. de Vos, 85 j., gesch. van L van Rentergem. Catharina Verhelst, 12 d., d. van Francois en M. Ver- berkmoe:: ill Febr. Rosalia Dhondt, 75 j., echtg. van J. Ram meloo (won. te Philippine). LOOP DER BEVOLKING. Temeuzen. Ingekomen: P. J. van der Sluijs, Westkolkstr. 7, Rotterdam; W. Riemens, v. Steenbergen! 5 Hoek; M. Nagelkerke, Markt 23, 's Heer Arendskerke: J. J. Doppeg.ieter, Tuinstr. 20, Rotterdam: P. Fran- Qoise, Nocrdstr. 18, Centr. Bev. Re" C. P. den Outer, 2e Verb.str. 6, Centr. Bev. Reg.; S. Hamelink, Rosegracht 13, Rotterdam; M. Zegers, Baandijk 40, Zaamslag; J. P. Wolfert, De Jóngestr. 6, Zoutelande; G. P. Ververs, Noord- str. 10, Dongen. Vertrokken: J. Ollebek, Jul. v. Stolbergpl. 11, Rotterdam; P. Oosterling, Scheldekade 16, Bre da; J. Ansink, v. Steenbergen! 34, 's-Gravenhage; J. A. Leenhouts, Steenkamp! 93, Vlissingen; C. Witte, E 15, Goes. VOETBAL. NederlandBelgië. Naar do directeur van het Olym pisch stadion te Amsterdam, de heer J. van den Berg, mededeelt, heeft hij In verband met de bij zondere prestaties der mijnwer kers op Zondag 2 Februari md den "kolenslag, toegestemd in eer verzoek van het harmen'ecor; der Oranje-Nassau mjjnen ,to Heerlen om den internationalen voetbalwedstrijd NederlandBel gië, die op den tweeden Paaseh- dag in Amsterdam zal worden gespeeld, met muziek od te Uit teren. De leden van het corps, die dus in de gelegenheid zullen wor den gesteld den wedstrijd bij te wonen, zullen tijdens hun mar- schen door het stadion worden voorafgegaan door een aantal in mijnwerkerstenue gestoken mijn werkers. die hun eigen brandende mijnlampen zullen dragen. BILJARTEN. Kampioenschap van Temeuzen. De wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap van Terneuzen is geëindigd in een fraaie overwin ning voor den heer G. van Dam me, die gezien zijn constgnte spel tijdens dit tournooi, volkomen verdiend beslag legde op den titel van kampioen van Terneuzen. DINSDAG 18 FEBRUARL Hilversum I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.00 Gram.; 9.45 Lichtbaken; 10.50 Gram 11.45 Fam. berichten uit Iiidië; 12.08 Piano-recital; 12.30 Klaas van Beeck; 13.00 Nieuws; 13.15 „Sweetness and Rythme"; 14 00. Gram.; 15.00 Voor de vrouw; 15.30 Gram.; 1600 De Zonne bloem; 13.30 Na schooltijd; 17,15 Kwintet; 17.45 Rijk over zee; 18.00 Kwartet; 18.30 Ned, Strijd krachten; 19.00 Nieuws; i:> 30* Zang met piano en gitaar; 20.00 Nieuws; 20.15 U. S. O 2105 Orkest; 21.15 Bonte avond; 22.45 Reportage; 23.00 Nieuws; 23,20 Geoed; 23.35 Tombola. Hilversum II: 8.Q0 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9 50 Arb. vitaminen; 10.35 Zang; 11.00 Luchtige rhythmen; 11.45 Orkest;. 12 30 Platteland; 13.00 Nieuws; 13.15 The Romancers; 14.00 t naald en schaar; 14.20 Aeolian: Sextet; 15.15 Matinee; 16.30 Hol- landsche marschen; 16.40 De schoolbel; 17 00 Dat kun jij ook; 17.30 (Reportage; 18.00 Nieuws; 18.30 Lezing; 19.05 Zang; 19.15 Orgel; 19.30 Piano; 20 00 Nieuws; 20.15 Dinsdagavond trein;" 22.15 Buiten! overzicht; 23.00 Nieuws; 23.15 The Skymasters. Woensdagavond vindt in café „La Belle Vue de prijsuitreiking plaats, waarbij den heer Van Damme een oorkonde zal worden aangeboden. De eindstand van dit geslaagde tournooi luidt: G. van Damme 12 1014 217 4,66. C. Meerschaert H) 1035 231 4,41 B. v. d. Eijk 9 1009 252 4, R. Verstraète 8 891 213 4,18 J. v. d. Poel 7 854 267 3,20 W. Vermeulen 6 956 242 3,95 W. de Vries 4 775 268 2.89- H. v. Alphen 0 729 256 2,85 16 Februari was 55 voor ons een -ge- lukkiga. dag, want Af wij werden ver blijd met de geboorte van een Zoon CORNELIS EDUARDUS, De dankbare en gelukkige Ouders, G. C. v. d. VELDE R. M. v. d. VELDE IJSEBAERT Oude Haven 26, Oostburg. Tijdelijk: Stationsweg 17, Terneuzen. Met blijdschap geven wij kennis van de voorspoedi ge geboorte van ons Doch tertje en Zusje ANDREA WILLY. K. RIEMENS P. RIEMENS—DUNG SUZAN TRUUS Terneuzen, 17 Febr. 1947. Pr. Frederik Hendrikstr. 7 Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mij ne geliefde Echtgenoote, Mejuffrouw M. T. DE KRAKER, te Biervliet, betuig ik aan allen mijn oprechten dank. Uit aller naam, A. DREVE. Oudelandschestr., Biervliet. en voor onze regelmatige klanten hebben we weer FILMS beschikbaar, Tel 2485 - Terneuzen ONTVANGEN: Keukenfornuizen Waschfornuisjes Salamanderkachels Kachelpoken Ilaardenwas Ilaardglans Nieuwe Haarden kunnen wij U nog niet leveren, doch wel kunnen wij Uw oude Ilaard zoodanig be handelen. dat ze van een nieuwe niet te onderschei den is. Neemt eens proef, en U zult hoogst tevreden zijn. Verl. v. Steenbergenlaan 11 Terneuzen. Kring AXEL der Z.L.M. op Woensdag 19 Febr. a.s., om 3.30 uur, in Hotel .,Des Pays Bas", te- Terneuzen. Uit de Agenda: „Vermogensaanwasbe- lasting en Heffing in eens", inleiding van den heer B. MEIJERS, Di recteur van het Boek- houdbureau. „Arbeidsverhoudingen in den Landbouw", in leiding door den heer Mr. J. F. G. SCHLIN GEM ANN, Secretaris der Z.L.M. Belangrijke onderwer pen. Een bezoek aan deze vergadering is daarom de moeite waard op Woensdag 19 Februari. Inplaats van don 'heer M. DE FEIJTER (die zich niet herkiesbaar stelt), wordt aanbevolen de heer te Axel. VELE LEDEN. Over verkeerde antwoor den en over het goede ant woord op deze belangrijke vraag hoopt Ds. VERVEEN te spreken op de Evangeli- satiesamenkomst der Geref. Kerk a.s. Woensdag om half acht, in de Pastorie (Heerengracht 15). Komt U ook luisteren? Op a.s. Woensdagavond 19 Febr., hoopt D.V. in de zaal van het „Leger des Heils", te Terneuzen, te spreken Ds. VERBOOM, van Utrecht. Aanvang 7.30 uur. Allen welkom. LAAT UW deskundig invullen door Accountantskantoor Coosje Buskenstraat 65 Tel. 418, Vlissingen, Tel. 418 Zitdag te Terneuzen, van 912 en 15 uur Donze-Visserstraat 17 Geeft hier Uw adres af. Wij bezoeken U doijp ge heel Zeeland. ill|lllllllliillllllllllll!llll!llllllll!llllll!lllllllllliIIIII1llllllllllll!!lllll!llllllll!llllllllllllllllllllll!>lllllllllllllllllltllltll>lllll1IIIIUIIIIIIi!lllllllIIIIIIIIIII t i t i t PIANO of ander MUZIEKINSTRUMENT Schoonmaken - Stemmen - Repareeren - enz, is Uw adres: GRENULAAN 39 TERNEUZEN TERNEUZEN DONDERDAG 20 FEBRUARI Aanvang 8 uur Bonte-avond met medewerking van: DE RIIYTHME-FANS o.l.v. Piet van Huffel DE SAMOA-HAWAIIANS DE TENNESSEE-RANCHERS, 15 minuten Far-West JOHN VAN DUIJSSE als NIWAHI in z'n show-goochelnummer KEES DE RUYTER, Conferencier Een avond van ontspanning en humor met na afloop BAL in de Dancing „Neutraal" m.m.v. de Rhythme-Fans. Entrée 1,50. Voorverkoop van kaarten en plaatsbespreking op Woensdag 19 Februari, van 1220 uur, bij den heer P. MEEUSEN, Donze- Visserstraat 97. Programma's a 10 ct„ welke tevens gelden als toegangsbewijs voor het Ba! jiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip Gevraagd: een nette Dag dienstbode. Mevr. STEL LINGWERF, Van Steen bergenlaan 15, Terneuzen. Net R.K. Meisje zoekt voor direct dito Kosthuis en leuke Vriendin te Terneu zen. Brieven onder No. 383, Eureau van dit blad. Te koop; 'n costuum (zwart vest en gestreepte broek). Brieven onder No. 384, Bur. van dit blad. Te koop: een electr. Wasch- machine en een Handnaai machine. Adres: Schoollaan 9, Terneuzen. Te koop: een Aanhang wagen op prima banden. Ook geschikt voor paarr dentractie. Laadvermogen 4000 kg. Te bevragen: Ka- naalweg 105, Sluiskil. Tc koop: een mooie Kin derwagen. Adres: Beatrix- straat 29, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 4