Utk Si i J Boe bevoorraad Iwerd TRIBUNAAL Uit de '5 je Al Een zware tocht door sneeuw en ijs 4o 33 19 „jannus" van Slooten, de held van het dorp TE TERNEUZEN Het vraagstuk der onmaat- scnappeliike gezinnen SPORT I.H a Je i <4n| (Jpr -k' vP e l- n le if )JP e, t, in t, f*- S- n m ti le la in et e, et ri jn t: Li jn n- jn dt it- m rs de er re- it- Llll an an De >ef c3e irs ou en an he ize ch iet ^d, en .n- bij ig. >r- de it- it- ld, se, lal re- er- «n ;en de be ng 32 sen let lil- jn- fd- im ge ss en, ,10 ;ies ver ien ge- va- ien der oe- ge- erd het ien de den de ge ren. iaa) Q ers- nen ïap- met lofd :ipe, nair dair slag aar- lgen ving aars lans ken acht iver- van atle. Omstreeks 10 uur Zaterdag ochtend, stond in Ramspol een kleine Austinwagen te wachten op de colonne van circa 50 groote trucks, die voedsel en kolen naar het geïsoleerde Urk zouden bren gen. Het was het wagentje van Sen Urker vrachtrijder „Janus" van Slooten, die de laatste dagen overal in Nederland bekend ge worden is door zijn moedige toch ten om, via een spiegelgladden dijk, het contact tusschen Urk en hét vaste land te onderhouden. Janus die intusschen al ruim 30 maai den gevaarlijken tocht maakte, draait er thans zijn hand niet meer voor om, doch het eeni ge wat hem zorg baart, is het welzijn van zyn Austinwagen „Ik heb al twee veeren verspeeld' zegt Janus spijtig, „en als het zoo doorgaat kan ik hem in het voorjaar wel opruimen". Als de colonne, die een uur eer der uit Marknesse is gestart te Ramspol is gearriveerd, geeft de commandant van het convooi Lt.-Kol. De Roos het teeken om op te rijden en onder leiding vah Van Slooten, die als gids dienst doet, begint een tocht, die allen die hem hebben meegemaakt, nog lang zal heugen. Uskoud is de Oostenwind, die de sneeuw doet opstuiven voor de langzaam vorderende colonne, waarbij1 zich een aantal journalis ten en persfotografen en zelfs .'n tweetal jeugdige Amsterdamsche trekkers, die in Urk op familie bezoek gaan, hebben aangesloten. Links strekt zich de oneindige witte bevroren vlakte van het IJsselmeer uit en rechts, als sterk contrast het bruine wuivende riet van den polder, waarboven de meeuwen krijsend cirkelen. Hindernissen. De chauffeurs van den hulpver- ieeningsdienst, stuk voor stuk be kwame rijders, hebben aanvanke lijk nog wel eenige moeite om den geroutineêrden Janus in het zelfde tempo te volgen. Af en toe glijdt plotseling een wagen af en moet dan weer met vereende krachten op den gladden weg gebracht worden. Dan weer aarzelt een der rijders alvorens een gevaarlijke daling te nemen en telkens stokt de colonne. Langzamerhand krij gen de chauffeurs dezelfde „dash" als hun gids en van dat moment af neemt 't tempo belangrijk toe. Een moeilijk oogenblik vormt het overgaan van de IJsselmeer- zijde van den dijk naar de polder zijde: Een stéile helling moet opgeklommen worden met aan ■den anderen kant een levensge vaarlijk schijnende daling. Janus geeft het voorbeeld en schijnbaar zonder moeite had hij het critieke punt achter zich om door de aan deze zijde van den dijk hoog opge stoven sneeuw zijn weg naar Urk te vervolgen. Eén voor één vol- gen de wagensl van den hulpver- leeningsdienst, totdat het na den 24sten even stoktdan ver schijnt nummer 25 over den heu- en dg rest komt er met de regelmaat van een klok achter aan. Over de beijzelde dykkrum Zoo verloopt de tocht vrijwel zonder oponthoud kalm tot het punt waar op de smalle beijzelde top van den dijk gereden moet worden. Links in de diepte de grillige ijsschotsen van het IJssel meer en rechts groote bergen puin uit Rotterdam, dat hier neer geworpen is om t.z.t. den dijk te versterken. De Jeep van comman dant De Roos, waarin ook Mr. Mijnlieff, chef van de afdeeling openbare orde en veiligheid van het Ministerie van Binnenland- sche Zaken heeft plaatst geno men, glibbert van den weg. kiest de goede zijde maar duikt diep in de sneeuw, die over het puin ge stoven is. Onvermoeid stappen de mannen van den hulpverleenangs- dienst uit, om hun gestranden commandant weer vlot te bren gen. Opnieuw vordert men drie honderd meter, tot een waarschu- wend geroep klink uit de achter- hoede: Wederom is een wagen, ditmaal van een van de groote trucks vastgeloopen. Uit een on derzoek blijkt, dat het niet malsch is, er is geen. mogelijkheid om den met drie ton geladen wagen weer op het goede spoor te brengen. Geen nood. Tientallen handen lossen den onfortuinlijken wagen in luttele minuten en brengen de lading in 'n aantal andere autos onder. Een poging om den leegen wagen uit zijn benarde positie te verlossen, wordt direct met suc ces bekroond. Zoo bereikt de kop van de co lonne circa 20 wagens sterk, het geïsoleerde Urk, waar de bevol king is uitgeloopen om het lang verbeide transport te verwelko men. Urk in feesttooi. Een bezoeker, die van niets zou weten, zou denken dat de blijde gebeurtenis te Baarn inmiddels bekend geworden is, zóó Is Urk met zijn vele vlaggen die vroolijk in den stijven bries wapperen, in feesttooi gestoken. Inderdaad, voor Urk heeft een blijde gebeur tenis plaats gehad, namelijk de aankomst van de eerste kolen en levensmiddelen sedert langen tijd. Op stormachtige wijze wordt het convooi door de bevolking begroet en de gezichten van de manschap pen op de wagens, die zonder nachtrust twee dagen in touw geweest zijn, glimmen van trots om het behaalde succes. Op dit oogenblik staan echter overal langs den dijk nog de ge strande dertig andere wagens aan inhalen of passeeren valt niet te denken die nu ook langzaam beginnen binnen te druppelen. Burgemeester Keyzer, die op circa 5 km afstand van zijn ge meente den stoet tegemoet ge gaan is en die in de jeep van den commandant had plaatsgenomen, begint direct maatregelen te ne men om de kostbare lading, die met zoo veel moeite de veilige haven is binnengeloodst, te ber gen. De zon begint al te zakken als de laatste wagens leeg zijn en het wordt al schemerig als de eer sten den weg terug aanvaarden. Urk is ,,uit den brand en tevens in den brand", want een belang rijk gedeelte van de aangevoerde goederen bestond uit brandstoffen waarvan op 't geïsoleerde schier eiland totaal geen voorraad meer aanwezig was. Bij vele Urkers brandde Zaterdagavond voor het eerst de kachel weer, en vol goe den moed wachten zij nu tot Ko ning Winter troons-afstand zal doen en Urk daarmede weer zal teruggeven aan de bewoonde wereld. POST/rGELINZAMCLING VOOR TUBERCULOSELIJDERS Dezer dagen vestigde de Neder- landsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose er de aandacht op, dat ten onrechte berichten worden verspreid, welke den indruk wekken dat t.b c.- patiënten zich door het sparen van een millioen postzegels zou den kunnen verzekeren van een jaar opneming in een sanatorium. Wel, aldus rneldde zij, kan men zegels opzenden aan de P(ost- zegel) l(nzameling-) T(ubercu- lose-lijders) van vereeniging, welker opbrengst wordt gestort in haar verpleegfondsen, die in sommige gevallen financieelen eteun verleenen bij de uitzending van on.- of minvermogende tuber- culose-patiënten. Naar aanleiding van dit bericht vestigt het Nationaal Postzegel fonds, Oranjestraat 7 te 's-Gra- venhage, er de aandacht op, dat ook dit fonds postzegels en zegels van bijzondere waarde inzamelt om uit de opbrengst minvermo gende tuberculoselijders te steu nen. JULES VERNE'S DROOMEN VERWEZENLIJKT. 4000 meter onder de zeespiegel. Begin dezen zomer zullen de door hun ballonopstijgingen tot 16.000 meter bekende geleerden Parof. Picard en Prof Cosyns, opnieuw een der droomen van Jules Verne in werkelijkheid gaan omzetten. In een stalen duikklok met een inhoud van 4 m3 en weer stand biedend aan een waterzuil van 15.000 m3 zullen zij zich na melijk tot 4000 meter diepte on der de zeespiegel laten zakken teneinde hier wetenschappelijke onderzoekingen te verrichten. De stalen kogel zal voorzien zijn van een dubbel paar schijnwerpers, waarmede de zeebodem zal kun nen worden a.gezocht alsmede van een blitzlichtinstallatie, waar mede momentopnamen mogelijk zullen zijn. De afdaling zal plaats hebben in de Gblf van Guinea. Zitting van 17 Februari 1947. Uitspraken der zaken van de zitting van 3 Februari 1947. Joost Reinier van der Bent, wo nende te Zuidzande, reeds 21 maanden geïnterneerd. 1. Interneering voor een tijds duur van 7% jaar, ingaande 17 Februari 1947, met bevel tot in- bewaringhouding; 2. verbeurd verklaring van den inboedel, voor zoover deze op den dag van deze uitspraak in bruikleen is gegeven aan derden; 3. ontzetting rech ten. Bernardus Johannes Kindt, wo nende te Hoek, reeds 29 maanden geïnterneerd. 1. Interneering voor een tijds duur van 4 jaar, ingaande 17 Fe bruari 1947, met bevel tot inbe- waringhouding; 2. verbeurdver klaring van het vermogen van be schuldigde; 3. ontzetting rech ten. Zitting van Maandag 17 Februari. Nogmaals uitgesteld. Voortgezet werd de zaak tegen den 54-jarigen Jan Andriessen, aardappelhandelaar te Temeuzen. Ditmaal werd een tweetal ge- tulgen gehoord, de eerste daarvan verklaarde, dat het hem niet be kend is, dat besch. lid van de N.S.B. is geweest. Volgens ge tuige, die lid van de erkennings commissie der V.B.N.A. was, heeft Andriessen niet door mid del van de N.S3. getracht in een bevoordeelde positie te geraken. Een getuige décharge legt een gunstige verklaring af en ver klaart, dat hij Andriessen ten volle vertrouwde, alhoewel deze gaarne redetwistte en Duitsch ge zind was. Hierna wordt deze zaak op nieuw uitgesteld tot 13 Maart a.s., teneinde alsnog eenige getuigen te hooren. Vrijspraak. Marie Elodie Clara Goethals, 56 jaar, zonder beroep te Terneuzen, werd ten laste gelegd: vriend- schappelijken omgang met een lid van de Duitsche Weermacht, steunverleening aan de handlan gers van den vijand door Vo-Va op de leestafel van het door haar beheerde hotel te leggen en ge tracht te hebben door middel van Duitsche en/of N.S.B.-instanties, haar zoon, die zich in Duitsche gevangenschap bevond, vrij te krijgen. Besch. ontkent de feiten, doch geeft toe. getracht te hebben, haar zoon, die in een concentratie kamp verbleef, vrij te krijgen. Overigens blijken de beschuldi gingen niet erg steekhoudend en het Tribunaal doet dan ook zonder dat de verdediger aan het woord is geweest! onmiddellijk uitspraak- en verklaart de be schuldiging vervallen. Nader onderzoek. Cornells Wieland, 64 jaar,- han- Rapport aan ae Tweede itaiuer. Een studiecommissie inzake het vraagstuk der onmaatschappelij ke gez.nnen, waarvan voorzitter is de heer Dr. A. Qyerido. leider van de afdeeling voor geestelijke hygiëne van den Gemeentelijken Geneeskund;gen en Gezondheids dienst van Amsterdam, en secre taris de heer A. Diemers, direc teur van het Provinciaal Bureau verzorging Oorlogsslachtoffers Drenthe, te Assen, heeft aan de leden der Tweede Kamer een rapport doen toekomen, waarin opgenomen zijn de conclusie waar toe zij gekomen is, zoomede de plannen, welke zij op grond hier van meenen te moeten propa- geeren. Het rapport bevat voorts een uiteenzetting van de verschijnse len der onmaatschappelijkheid en de beteekenis, welke deze voor de gemeenschap hebben; tevens de weg. waarlangs naar het oordeel der commissie een oplossing moet worden gezocht en de concretisee ring om een en ander in een „schets tot een ontwerp van wet" benevens de toelichting erop. BEVRIJTHNGSSPEL IN HET FEIJENOORDST ADION Onder regie van Carel Briels, zal op 3 en op 5 Mei a.s., 's mid dags om twee uur, in het Feije- noordstadion een massa-bevrij- dingsspel worden opgevoerd, waaraan ongeveer 2000 personen zullen medewerken. Er is reeds een beroep gedaan op de afdee ling Rotterdam van de Ned. Ama teur Tooneel-Unie. !De repetities zullen op 15 Maart a.s. aanvangen. Aan de werkge vers zal door het gemeentebestuur het verzoek worden gericht op de dagen, waarop zulks noodig is, vrijaf te geven. Voor de voorstel ling zelf zijn verschillende vak groepen noodig, zooals politie agenten, straatvegers, brandweer mannen, luchtbeschermers, enz. Hiervoor zullen alleen vakmen- schen dienst doen. delaar te Axel, werd beschuldigd van lidmaatschap N.S.B.N.V.D., Front Nering en Ambacht en Eco- misch front, werkzaam te zijn geweest als collectant voor Win terhulp en te hebben getracht met hulp van Duitsche- en N.S.B.-in stanties erkenning als aardappel handelaar te verkrijgen. Wieland zou zich in 1938 we gens financieele moeilijkheden bij de N.S.B. hebben aangesloten en in 1940 niet gezien hebben, dat deze beweging landsverraderlyk was. Wat betreft het hulp inroepen van Duitsche- en N.S.B.-instanties in de aardappelkwestie, heeft be schuldigde een prachtig verhaal, doch uit de verklaringen van een tweetal gtuigen, C. Meijer. Direc teur Prov. Bureau van de V.B.N.A. en J. Vermue, ambtenaar by het Provinciaal Voedsel%>mmissariaat, blijkt, dat de zaak niet zoo on schuldig is. als Wieland wil doen voorkomen. Zoo ls er destijds in Goes een vergadering gehouden onder voorzitterschap van den „Beauftragte". waarbij besch. en nog enkele N.S.B.-trawanten ver klaarden zich achtergesteld te voelen. En teneinde te kunnen ontdekken, hoe het kwam dat deze vergadering werd bijeengeroepen, werd de zaak, voor het instellen van een nader onderzoek, voor on- bepaalden tyd uitgesteld. Dacht er niet over na. Tenslotte stond nog terecht Abraham Bril, 48 jaar, caféhou der te Zuidzande, beschuldigd van lidmaatschap N.SK, Economisch Front en N.V.D., werkzaam te zyn geweest voor de Duitsche Weer macht en in zyn café Duitschers en N.S.B.-ers te hebben ontvan gen Bril zegt in 1942 lid te zyn ge worden van de N.S.B. en niet te hebben geweten wat dit voor soort beweging was. Ook kwam het programma van .Landbouw en Maatschappy" met dat der N. S. B. overeen en daarom zag Bril er geen kwaad in. Ten stelligste ontkent besch. lid van de Landwacht te zyn ge weest. Gevlucht zou hy zyn, om dat zyn vrouw en dochter daar op aandrongen. Overigens meent Bril, dat tijdens de bezetting nie mand last van hem heeft gehad. Waar blijkt, dat alle leden van het gezin van besch. lid van de N.S.B. zijn geweest, verklaart deze, dat men er bij hem thuis nooit zoo diep over heeft nage dacht. Mr. Terwoert, de verdediger, noemde dit een huis-, tuin- en keukengeval en meende, dat men de reden, waarom zijn cliënt tot de N.S.B. toetrad moet zoeken in zijn politieke ongeschooldheid. Pleiter vertrouwde er op, dat men geen langdurige interneering meer zal opleggen. Uitspraak Maandag 3 Maart a.s. TERNEUZEN. C. J. M. V. Men verzoekt ons opname van het volgende: De arbeid van het Neder- landsch Jowgelings Verbond, de oudste Chr. Jeugdorganisatie in Nederland, blijft zich gunstig ont wikkelen. Het aantal beroeps- arbeiders kon door het Bondsbe- stuur na de bevrijding weer uit gebreid worden. Momenteel be schikt men over 10 vaste secre tarissen, die zich geheel aan heL werk kunnen geven. Ook in Batavia heeft dit Verbond inmid dels een vertegenwoordiger ge kregen. Het werk onder en voor de militairen werd krachtig aan gevat en staat het N. J. V. met haar geestelijke bearbeiding voor aan. Vooral ook het Jongens werk neemt in. beteekenis toe. Het Verbond telt -Zijn leden bij duizenden. Ook de Bondspers is weer uitnemend. Uitgegeven worden o.a. 3 organen, t.w. het weekblad „De Jonge Man", en de maandbladen „Jong Holland" (voor de Jongens) en het „Lei dersorgaan". Ze worden allen uitstekend geredigeerd. Met Hemelvaartsdag en den dag daarvoor zal te 's-Graven- hage het Verbond in jaarverga dering byeenkomen. De Hout- rusthallen werden gehuurd, die 8000 bezoekers kunnen bergen Ook in Zeeland ontwikkelt de arbeid zich naar wensch. De pogingen om hier te komen tot een vaste beroepsarbeider zyn geslaagd. De heer J. C. Cordeau werd n.l. tot secretaris benoemd Zeeland, de meest getroffen pro vincie, is daarmede de eerste, die over een vaste secretaris zal be schikken. Zeer zeker zal dit den Bondsarbeid ten goede komen. Op 2e Paaschdag zal te Goes de Prov. Bondsdag gehouden wor den. Verwacht wordt een bezoek van circa 1600 personen De noo- dige schikkingen zyn inmiddels getroffen om al deze leden te kunnen ontvangen. De openings- en slotsamenkomst wordt gehou den in de Ned. Herv. Kerk, die daarvoor welwillend ter beschik king is gegeven. De overige ver gaderingen, die de noodige gezon de ontspanning zullen geven, vinden plaats in de zaal van den heer Krijger. Medewerking wordt verleend door een mondorgelclub en de tamboers- en pijpercorpsen van Goes en Middelburg. Het Bondsonderwerp zal worden be handeld door Ds. Drost, voorheen te Zaamslag. Het belooft een dag vol afwisseling en er zal naast ernst ook gepaste vreugde te beleven zijn. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen zal er op 22 Febr. een Jongensdag gehdfeden worden te Sluiskil, ter wijl voor de leiders te Zaamslag een weekend is belegd op 22 en 23 Febr. a.s. Daar zal de Jon genswerk-Secretaris, de heer H Verhaar o.a. inleiden het actueel* onderwerp: Verwilderde Jeugd. MIDDELBURG. Twee kinderen drior het ys gezakt en verdronken. Alhier zijn drie kinderen van resp. 9, 6 en 6 jaar oud in een duiker gereden en door het ys gezakt. Het .gelukte de 9-jarige J. S. spoedig op het drooge te brengen, doch de twee zesjarige knaapjes M. S. en G. de B. kwa men om het leven. Voor de ouders van M, S. is dit dubbel tragisch, omdat zy enkele jaren geleden by een soortgelijk ongeval reeds een vyf- jarig kind verloren. NIEUWVLEET. Vergadering V.V.V. Zaterdagavond had in de zaal van den heer P. Cornells alhier, een bespreking plaats, uitgaande van de Vereeniging voor Vreem delingenverkeer te Nieuwvliet. De heer Abr. Brakman opende deze byeenkorrist namens het voorloopig bestuur en sprak er zyn teleurstelling over uit, dat er zoo weinig belangstelling was, te meer waar het hier gaat om het dienen der belangen van de ge- heele gemeente. Daarna werd het woord gevoerd door burgemeester Everaars, die in zyn popagandarede het doel en streven der' vereeniging duidelijk uiteenzette en verschillende by- zonderheden naar voren bracht, die door deze vereeniging in acht genomen dienen te worden. Spe ciaal werd de aandacht gevestigd op het mooie strand, dat Nieuw vliet bezit, welk strand voor geen enkele andere badplaats In de om geving behoeft onder te doen. Spreker memoreerde o.a. dat om iets te kunnen bereiken het initia tief van allen moet uitgaan en niet alleen aan het voorloopig be stuur moet overgelaten worden. Hij hoopte dat velen als lid van V.V.V. zulien toetreden waarvoor de contributie op ƒ1,per jaar is vastgesteld, hetgeen zeer billijk kan worden genoemd. Nadat de voorzitter dank ge bracht had aan den burgemeester voor zijn mooi propagandawoord, bestond er gelegenheid om zich als lid der V.V.V. te laten inschrij ven, waarna alle aanwezigen als lid werden genoteerd. Het voorloopig bestuur zal dit jaar de leiding der vereeniging behouden, terwijl er volgend jaar tijdens de jaarvergadering een definitief bestuur zal worden ge kozen. Na een korte discussie en de mededeeling. dat er voor iedereen nog gelegenheid bestaat om zich bij den secretaris, den heer D. Dekker, of bij een der leden van het voorloopig bestuur aan te mel den als lid der V.V.V., sloot de voorzitter deze byeenkomst onder dankzegging voor de betoonde belangstelling der aanwezigen. WESTDORPE. Tooneeluitvoering. Door het groote succes, dat de „Ghezellen vaan den Schreyboom" hadden met de opvoering van het tooneelstuk ,,Ik heb een mensch gedood", bleek het noodzakelyk nog een vierde opvoering te geven. Deze had Maandagavond plaats en was wederom een succes voor de tooneelclub, die dus met vol doening op deze uitvoeringen kan terugzien. Teerdag. Zaterdag werd door de Bol club „Ons Vermaak" in het lokaal by den heer L. van Waes, de jaar vergadering plaats, welke gevolgd werd door het gebruikelyk feest maal. Na afloop hiervan werd de avond gezellig doorgebracht met bollen en kaartspel, waarby door den heer Van Waes twee tulban den als prys beschikbaar waren gesteld. Feestavond K-A. B. In het Patronaatsgebouw werd Donderdag 1.1. het 25-jarig be staan van den R. K. Fabneksar- fbeidersbond gevierd. De meeste leden met hun echtgenooten ga ven blyk van hun belangstelling. De heer Jonker, die voor dit zilveren jubilé naar Westdorpe was gekomen, sprak een herden kingsrede uit, waarna hij de leden die een kwarteeuw lid waren hul digde en hun een geschenk met een oorkonde overhandigde. De avond werd verder in feest stemming doorgebracht. dVtl WIELRENNEN. ZESDAAGSCHE ANTWERPEN. Na de sprint van Maandag avond 9 uur luidt het klassement voor de Nederlandsche koppels: Op 2 ronden: 3. Pellenaars-Middelkamp, 31 punten. Op 6 ronden: 12. Schulte—Boeyen, 36 punten. Op 7 ronden: 13. SavelbergVan den Broeck, 19 punten. Het Belgische koppel Bruneel Debruycker, 110 punten, heeft de leiding. iri !r lZ(, it an I 'iddvl esnf UlL ■S\ j bo le elf ^•e'ti lrcjds anh <"d Vk', lt; •ieer'~ Utl d? 4U« ,idi I 3:. (P Kl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3