over zijn buitenlandsche reis De berechting van politieke delinquenten BEVIN DE VERKLARING VAN ACHESON NATIONALE FEDERATIE VOOR KINDERBESCHERMING De Engelsche Kon. Familie in Zuid Afrika De toekomstplannen van Franco Losse waardebonnen consumentencrediet De verdediging van het Westelijk halfrond HET VATIC AAN EN CHINA RUSSISCH PROTEST Plaatsvervangers bereikten een resultaat! Het proces tegen Kesselring Engelschen trekken zich terug uit Griekenland. De Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Bevin, heeft een vergadering van vijf honderd leden der Labourpartij medegedeeld, dat het in de be doeling ligt alle Britsche troepen binnen 90 dagen na den eersten Maart, den datum waarop de helft der troepen zou worden teruggetrokken, uit Griekenland te verwijderen. Bevin deelde voorts mede, dat Engeland van plan is met een aantal landen commissies in te stellen voor het hespreken van economische samenwerking naar het model van de Britsch-Fran- commissie om het gemeen- ham lijk belang bij den vrede te consolideeren. Tijdens deze rede gehouden aan den vooravond van zijn vertrek naar Moskou besteedde Bevin 50 minuten aan een algemeen over zicht van zijn polit'ek, doch hij raakte slechts bij het beantwoor den van vragen aan de groote ge schilpunten Palestina, Grieken land, Spanje of de verhouding tegenover de Sowjet-Unie. Als voorbeeld van de moeilijk heden waarmee zijn buitenland sche politiek te kampen heeft, noemde Bevin de huidige brand stof crisis: Men verwacht dat Engeland steenkool zal exportee ren, doch het is daartoe niet in staat. De kwestie Duitschland. Ten aanzien van Duitschland zeide Bevin dat Engeland een federaal Duitschland wil, waarin de verschillende staten een groote macht bezitten, en met een niet De Engelsche Koninklijke Fa milie is op de „Vanguard" te Kaapstad aangekomen en om 9 uur Maandagmorgen aan land gegaan. Nadat Generaal Smuts, -eerste Minister van Zuid-Afrika en de Gouverneur-Generaal Majoor Van Zjyl het Koninklijke gezelschap aan boord van de „Vanguard" officieel welkom geheeten han den, begaf de Koninklijke Familie zich onder voortdurend gejuich van de saamgestroomde menigte naar de gereedstaande auto's. Langs den weg van de haven naar het regeeringsgebouw stonden naar schatting 250.000 menschen opgesteld. In zijn welkomstrede aan het gastmaal, dat aan de Koninklijke Familie werd aangeboden, ver klaarde Generaal Smuts onder meer, dat Zuid-Afrika er van overtuigd is, dat dit bezoek er toe zal bijdragen om de vriend schapsbanden tusschen de leden van de groote familie, die de vol ken van het Engelsche gemeene- best vormen, te versterken. „Uw bezoek zal meer dan een bezoek zijn en zal een actieve kracht worden, wanneer wij in de toe komst onze gedachten terug zul len laten gaan en aan onze her innering vorm zullen willen geven",' aldus Generaal Smuts. te sterk centrum. Voor zoover hij wist waren de Russen gepor teerd voor een sterk gecentrali seerd Duitschland, „ik weet niet om welke reden maar ik hoop dat te ontdekken in Moskou". Naar de meening van Bevin is ontwapening slechts mogelijk wanneer de collectieve veiligheid in het kader van de V. N. zou worden georganiseerd. Het zou een van zijn doelstellingen te Mos kou zijn een politiek te verorde nen, die het vertrouwen zou be vorderen. In dit verband verwierp hij den term „ijzeren scherm", die Oost en West verdeelt. „Het is een ongelukkige uitdrukking. Ik heb haar zelf nooit gebruikt. Het leidt tot wantrouwen Bevin legde er den nadruk op, dat Engeland zijn vitale verbin dingswegen, door de Middelland- sche Zee en langs de Weskust van Afrika moet beveiligen, omdat de levensstandaard van het Britsche volk ervan afhangt. Over Palestina zeide Bevin, dat Engeland wenschte dat de Ver- eenigde Naties de verantwoorde lijkheid op zich zouden nemen voor een beslissing; de Ameri- kaansche politiek ten aanzien van de atoombom werd door hem verdedigd. De commissie van de V. N. voor den status van de vrouw heeft met aigemeene stemmen de volgende politieke doelstellingen aangenomen: „Gelijk recht van het deel nemen aan de regeering en de mogelijkheid gebruik te maken van alle burgerrechten en alle burgerplichten te vervullen. Dit betcekent: algemeen kiesrecht, stemrecht, verkiesbaarheid en het recht openbare betrekkingen te bekleeden. De Joego-Slavische regee ring heeft de Grieksche regeering verzocht Demetroe Tsagris, eer sten secretaris aan de Grieksche legatie te Belgrado, terug te roe pen, daar hij zich door huweljjk met een Joego-Slavische aan bi gamie zou hébhen schuldig ge maakt. Volgens de Joego-Slavi sche autoriteiten heeft Tsagris getracht zijn tweede vrouw te helpen het land te verlaten op een valsch paspoort met den naam van zijn eerste vrouw en de foto van zjjm tweede. Eire eventueel het toevluchtsoord. Volgens José Giral, tot voor kort eerste minister van de Spaansche regeering in balling schap, weten de Spaansche nieuwsbladen te berichten, dat Generaal Franco een kasteel In Eire heeft gekocht. „Men verwacht in Spanje alge meen, dat Franco, indien hij uit zijn macht wordt verdreven, de wijk zal nemen naar Eire", deelde Giral mede op het vliegveld Shannon (Eire). Giral is op weg naar Mexico, in welke stad hjj zijn vroegere ambt van professor in de chemie aan het polytech nisch instituut weer hoopt op te nemen. Giral voegde er nog aan toe, dat het voor een groot deel van de eenstemmigheid der groote mogendheden in dezen en vooral van den druk, die de Britsche re geering zal uitoefenen, zal af hangen, of Franco zijn macht zal verliezen of niet. Het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet vestigt er de aandacht op, dat winkeliers geen losse waardebonnen mogen accepteeren. Doen zij dit toch en bljjken de geaccepteerde bonnen van dief stal afkomstig, dan zullen deze bonnen niet alleen door de ban ken worden geweigerd, maar bovendien zal een strafvervol ging worden ingesteld. De Interamerikaansche Raad voor de Verdediging, welke mili taire vertegenwoordigers bevat van 21 Amerikaansche republie ken, heeft bekend gemaakt, dat hjj bij de republieken heeft aan bevolen om uitrusting, materiaal en opleiding van hun land-, zee- en luchtstrijdkrachten te standa- riseeren. De Raad stelde voor een permanent militair bureau op te richten ter bevordering van nau were militaire samenwerking voor de verdediging van het Westelijk halfrond. Reeds eerder zijn Canada en de Ver. Staten overeengekomen de standarisatie van hun wapenen, uitrusting en opleiding te bevor deren. Ter gelegenheid van de ont vangst van de geloofsbrieven van Woe Tsjing Hsioeng, den nieuwen Chineeschen gezant bij het Vati- caan, heeft Paus Pius XII een "allocutie gehouden. De Paus, die over China sprak als over „het land met 400 millioen inwoners, waar eens de wieg stond van de Oostersche beschaving", wees er op, dat de Chineezen na dui zenden jaren en alle soorten van beproevingen en rampen ten spijt hun kracht en hun jeugd hebben behouden, hetgeen talrijke andere landen benijden, en, zich bewust van hun geestelijke en materieele reserves, in rustig vertrouwen de toekomst tegemoet zien. De Paus beschouwde de door den Chineeschen gezant vertolkte gevoelens als een afspiegeling van den geest van het Chineesche volk, dat «na droeve ervaringen gekomen is tot een ruimere en rechtvaardiger opvatting van de wederzijdsche plichten en vast besloten is om zijn denken, willen en handelen op internationaal ge bied aan te passen aan het mo- reeel beginsel, dat ieder lid van de groote statenfamilie moet ont vangen, wat hem toekomt. De Paus somde de volgende fei ten op als bewijzen van de geluk kige ontwikkeling der betrekkin gen tusschen den Heiligen Stoel en China: voor de eerste maal in de geschiedenis de verheffing tot Kardinaal van een Chineeschen Bisschop; de vestiging in China van een bisschoppelijke hiërarchie; de benoeming van een internun tius. De G.O.I.W. en de berechting van politieke delinquenten. De juridische werkgroep van de gemeenschap oud-illegale wer kers heeft een uitvoerig rapport uitgebracht ten aanzien van het ontwerp van wet houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de bijzondere rechtspleging. Dit rapport, samengesteld door den voorzitter van genoemde werkgroep, Mr. H. J. Ewoudt Ver meulen te Utrecht, is toegezonden aan de Staten-Generaal, den Mi- nister van Justitie, den Raad van State, de Presidenten der Bijzon dere Gerechtshoven en de Presi denten der Tribunalen. De juridische werkgroep heeft het aanbod gedaan om het gehee- le formeele en materieele recht met betrekking tot politieke de linquenten opnieuw te formuleeren en den tekst voor wetsontwerpen dienaangaande op korten termijn samen te stellen. Zij verklaart haar beschouwingen te hebben aangeboden met de bedoeling niet alleen critiek, doch ook construc tief werk te leveren. Voorts geeft zij te kennen, hoezeer ook weinig voldaan door het wetsont werp, dat zij groote waardeering heeit voor de ernstige poging, die de Regeering wil ondernemen, meer bepaaldelijk de Minister van Justitie, om de berechting te ver snellen. Onderduikers zijn het eens met Mr. Zaaijor. Zaterdagavond is te Maastricht 'n bijeenkomst gehouden van leden der landelijke organisatie voor on derduikers in Zuid-Limburg. De leider van de landelijke orga nisatie Bep van Kooten, had be richt van verhindering gezonden. De besprekingen droegen een ver trouwelijk karakter, maar aan het slot van de bijeenkomst werden aan H. M. de Koningin en aan Prins Bernhard telegrammen met gevoelens van trouw en aanhan kelijkheid gezonden. De reunis- ten teekenden voorts een brief aan Mr. Zaayer. den Procureur- Fiscaal bij het Bijzonder Gerechts hof te Den Haag, waarin zij be toogden er eenerzijds van over tuigd te zijn, dat bevrediging van het rechtsgevoel niet kan en mag zijn het leidend beginsel voor de werkmethode der bijzondere rechtsplannen, maar het ander zijds te betreuren, dat slapheid en valsche sentimenten de juiste be rechting van politieke delinquen ten bedreigen. Zij zfln van oor deel, dat de huidige gezagscrisis voor een belangrijk deel daaraan te wijten is. Met instemming is kennis genomen van het door Mr. Zaayer als ultimum remedium ge kozen protest voor het publieke forum. De reünisten achten deze openbare waarschuwing noodza kelijk in het welbegrepen belang van het vaderland en waren Mr. Zaayer daarvoor in hooge mate erkentelijk. VIJFDE COLONNE ACTIEF? Sabotage in filmtheater? In het Casinotheater te Noord- wijk, waar, op initiatief van de CPN. aldaar, de Russische ver- zetsfilm „De Regenboog" vertoönd zou worden, werden kort voor de voorstelling door een tot nog toe niet opgespoorden dader alle kabels naar 't projectie-apparaat doorgesneden. Aangezien de C.P.N. over een eigen apparatuur beschikt, kon de voorstelling volgens het program ma doorgang vinden. Het politie-onderzoek bracht aan het licht, dat slechts iemand, die volkomen ter plaatse op de hoogte was, deze sabotagedaad heeft kunnen begaan. DOODSTRAF REVESTBGD. Tjeerd van der Weide, de ex- burgemeester van Velzen, hoorde Maandagmorgen voor den Bij zon deren Raad van Cassatie de sen tentie uitspreken dat het beroep op vermindering van straf ver worpen werd. De Procureur-Fiscaal Prof. Lan- gemeyer, had de vernietiging van het doodvonnis van het Amster- damscbe Bijzonder Gerechtshof gevraagd. De Bijzondere Raad van Cas satie was echter van meening dat, gezien de' misdrijven, die door dezen verdachte werden gepleegd, de doodstraf gehandhaafd diende te blijven. Molotof, do Sowjet-Minister van Euitenlandsche Zaken, heeft den Amerikaanschen ambassa deur te Moskou een nota over handigd, waarin hij protesteert tegen een verklaring, die onlangs in de Senaat is afgelegd door den wnd. Minister van Buitenlandsche Zaken, Dean Acheson. Volgens de nota was de verklaring van Acheson „uitermate lasterlijk en vijandelijk voor de Sowjet-Unie". „Op 10 Februari 1947, toen de Amerikaansche Senaat de benoe ming van David Liliënthal tot voorzitter van de commissie voor atoom-energie behandelde, nam senator Kenneth McKellar de vrij heid te vragen: „Denkt ge niet dat Rusland de rest van Europa en de wereld bezet zou hebben als het de atoombom zou hebben gehad?" aldus Radio Moskou." In antwoord op dezen groven aanval tegen de Sowjet-Unie ant woordde Acheson, de onderminis ter van Buitenlandsche Zaken: „De buitenlandsche politiek van Rusland is agressief en expan sionistisch". Amerikaansch commentaar. Een woordvoerder van het Amerikaansche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft ver klaard, dat de protestnota van Molotof neg niet is ontvangen. De woordvoerder had nog geen commentaar. Bourke Hickenlooper, voorzit ter van de Senaatscommissie voor de atoomenergie, waarvoor Ache son zijn verklaring aflegde, zeide, dat Acheson in woorden heeft ge bracht, „wat voor iederen onpar- tjjdigen toeschouwer van het op treden en program der Sowjets zichtbaar is." „Acheson heeft niets gezegd, dat met eenif| recht kan worden gecritiseerd." Uit het verslag van de senaats commissie blijkt, dat Acheson op een vraag antwoordde, dat hij van meening was, dat de Sowjet invloed van overheerschende in vloed is in het gebied van de lan den Roemenië,, Polen, Tsjecho- Slowakije en Joego-Slavië. Op de VUOANISEERINRICHTING UITGEBRAND. Maandagmiddag omstreeks vier uur brak, vermoedelijk door het ontploffen van een bus benzol, brand uit in het pakhuis van de Eerste Leidsche Vulcaniseerin- richting te Leiden. Tengevolge van den wind en den uitermate brandbaren inhoud van het pak huis, waaronder 200 vrachtauto- handen, nam de brand spoedig een gevaarlijken omvang aan. De brandweer, die snel ter plaatse was, slaagde er in den brand te beperken tot dit pakhuis, dat echter geheel uitbrandde. De schade, die nog niet te over zien is, wordt niet door verzeke ring gedekt. De eigenaar kreeg het pand eerst zeer kort geleden in bezit. vraag, of hij niet geloofde, dat de Sowjet-Unie, indien zij in het be zit kwam van het atoombom geheim, niet alleen de rest van Europa, maar misschien ook de rest van de wereld zou nemen, antwoordde Acheson: „Ik geloof niet, dat dit een vraag is, welke, op de wijze, waarop u hem stelt, beantwoord kan worden Ik ben mij geheel bewust van het feit, dat de Sowjet politiek een agres sieve en expansionistische is." De plaatsvervangers der Minis ters van Buitenlandsche Zaken belast met het voorbereiden van het vredesverdrag met Duitsch land hebben hun gedetailleerde bespreking van de memoranda van de vier groote mogendheden over de bjj het opstellen van het verdrag te volgen procedure, voortgezet Zaterdag was het Fransche memorandum het on derwerp van bespreking. Men kwam tot een positief resultaat: ,J>e Raad van Ministers van Bui tenlandsche Zaken hecht er ztjn goedkeuring aan dat vertegen woordigers van Geallieerde staten de volledige gelegenheid wordt geschonken bun zienswijzen, het zij schriftelijk of mondeling, aan de plaatsvervangers der Ministers kenbaar te maken". Vervolgens behandelde men de Vraag of vertegenwoordigers der andere Geallieerden aanwezig mochten zijn wanneer een Ge allieerde staat zijn meening het zij aan de Ministers of aan hun plaatsvervangers uiteenzette. Van Amerikaansche zijde werd op hun aanwezigheid aangedrongen. De Russische gedelegeerde Goesef verzette zich hiertegen, omdat de besprekingen der Ministers anders in een eindelooze conferentie zou ontaarden, en ook de Fransche en Britsche gedelegeerden bleken van dezelfde meening. De Fransche gedelegeerde wees er op, dat deze kwestie een zuiver academisch karakter droeg, aangezien in het Fransche voorstel is vastgelegd, dat het aandeel der Geallieerden niet geleverd wordt bij het aan- hooren der standpunten, doch bi) het werk in de commissies. GRIEKSCHE DEMONSTRATIE. OF CYPRUS. 25 000 Grieken hebben Zondag op een plein te Nicosia (Cyprus) in een demonstratie „onmiddel lijke vereemging met Griekenland en verwerping van de Engelsche economische plannen voor Cyprus" geëischt. De bijeenkomst waar voor de deelnemers uit geheel Cyprus waren bijeengekomen, was georganiseerd door den „Etnar- chischen" (kerkdijken) raad en alle Cypersche Grieksch-politieke partijen. (Volgens Bisschop Makarios, leider van dezen raad, die na 15 jaren ballingschap verleden jaar December op Cyprus is terugge keerd, zal Cyprus de economische plannen van Engeland negeeren en elke andere oplossing dan „enosis" (vereeniging met Grie kenland) afwijzen. In het proces tegen Kesselring, ex-Rijksveldmaarschalk, voor 'malig opperbevelhebber van de Duitsche troepn in Italië en Hit ler's commandant van de lucht vloot in den strijd tegen Engeland, heeft de aanklager kolonel Halse, die ook het proces tegen generaal Von Mackensen en luitenant-ge neraal Maeltzer heeft geleid, ver klaard, dat de prosecutie geen klacht, had in te brengen tegen Kesselring's gedrag tegenover de fronttroepen, die zijn leger be streed. maar tegen de behandeling van Italiaansche burgers. Nadat in een straat te Rome 32 Duitsche politie-agenten door een bomontploffing waren gedood, liet Kesselring bij wijze van represail le 335 Italianen doodschieten, on der wie minstens 50 Joden. Toen er een bevel van het hoofd kwartier van den Fuehrer kwam om voor iederen Duitscher, die ge dood werd, 10 Italiaansche krijgs gevangenen dood te schieten, maakte Kesselring hiervan „10 Italianen", zoodat arrestaties moesten worden verricht om over voldoende slachtoffers te kunnen beschikken. De ten doode opge schreven burgers, wier leeftijd va rieerde van 14 tot 70 jaar, werden zonder vorm van proces en zonder tijd te krijgen tot bidden in groe pen van vijf in den nek doodge schoten. Bij een andere gelegenheid werd de dood van 30 Duitschers met het vermoorden van 1078 Italianen beantwoord. Reorganisatie-ontwerp goedgekeurd. In Utrecht is Zaterdag de al- gemeene ledenvergadering van den Nederlandsehen Bond tot Kinderbescherming gehouden, waarhij het ontwerp voor de re organisatie van den Bond tot Na tionale Federatie werd goedge keurd. Mr. J. Overwater zeide in een redevoering, dat deze federatie op basis van vrije samenwerking alle particuliere groepeeringen en or ganisaties, welke op het gebied der kinderbescherming werkzaam zijn, in zich wil vereenigen. Zij zal bij de overheid als tusschen- persoon optreden voor haar leden en een doeltreffende kinderbe scherming voor minderjarigen bevorderen. Verder onderhoudt zij contact met organisaties voor kinderbescherming in binnen- en buitenland. De federatie krijgt als werkorgaan een nationaal bureau voor kinderbescherming, dat in den strijd tegen de nooden van de jeugd stimuleerend zal optreden en voorts de verbetering in de coördinatie in de gezins- en ge- stichtsverpleging zal bevorderen. Tot directeur van het nationaal bureau is benoemd de heer D. Q R. Mulock-Houwer, te Amers foort. Zoo georganiseerd, hoopt men den jeugdnood door gemeenschap pelijk overleg en in contact met de overheid doeltreffend het hoofd te kunnen bieden. Het principe, dat particulier initiatief primair en overheidsbemoeiing secundair is, blijft dan ook de grondslag van de nationale federatie, waar in de verschillende groepeeringen van geloof en wereldbeschouwing met eerbiediging van eikaars geestelijke beginselen, juist thans opbouwend moeten samenwerken Mr. A. O H. Teilegen bracht namens de vergadering Mr. Over water dank voor het nemen van het initiatief tot de reorganisatie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 2