De berechting van Oorlogs misdadigers over de Belgisch Nederl. betrekkingen A SJARIFOEUDIN over: STAAKT HET VUREN DINSDAG 18 FEBRUARI 1947. 1 e4n[ Nederl. rechterlijke macht niet bevoegd Man vermoorde zijn vrouw Dankboodschappen van H. fyl. de Koningin tt Jhr. Beelaerts van Blokland Valsch geld in Frankrijk «snïtfèlie **ecgel» L, Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Aanhoudende vorst. Matige, tijd. kracht. O wind. In den nacht en vroegen och tend op vele plaatsen strenge vorst; in den namiddag matige tot lichte vorst. Enkele overdr. wolkenvelden. Geen sneeuw. WrM hilnl (idgfiljks 3dc Jaargang No. 432. Drukkerij N.V. Firma P. J. van ile Sande Terneuzen A dvertentieprtlB. per mm 10 ct; minimum per advertentie f 1,80. Inzendingen advertentie* tot des namiddag* 4 but. Rubriek kl. advertentie* 15 regels 00 ct,, irdere regel meer 12 et Var- melding brieven .'«der r.r. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal. d\r !rn 'ri i I De Bijzondere Raad van Cas satie heelt Maandag uitspraak gedaan inzake een cassatieverzoek van den Duitscher A. W. L. Ahl- brecht uit Dusseldorf. Dit voor malig lid van den S. D schoot in Januari 1943 een arrestant te Geldersch Veenendaal neer en werd door het Bijzonder Gerechts hof te Arnhem ter dood veroor deeld. Be Bijzondere Raad van Cas satie heeft Maandag als zijn meening uitgesproken, dat, hoe wel in internationaal verband bezien, ons land zeker gerech tigd is deel te nemen aan de be rechting van oorlogsmisdadigers, de Nederlandsche rechterlijke macht geen rechtsmacht bezit om leden eener vijandelijke krijgsmacht en daaraan verbon den organisaties wegens oor logsmisdaden te berechten. Hier toe ontbreekt de bevoegdheid, welke door de wet aan de Neder landsche rechterlijke macht zou moeten worden toegekend. De verdachte Ahlbrecht hoorde het tegen hem uitgesproken dood vonnis vernietigen, hetgeen ech ter geen vrijspraak beteekent. Ahlbrecht blijft in arrest en zal te zijner tijd opnieuw berecht wor den. Zóoals Is medegedeeld heeft de Bijzondere Raad van Cassatie in de zaak van den Duitschen oor. logsmisdadiger A. W. L Ahl brecht uitgemaakt, dat de Neder landsche rechterlijke macht geen bevoegdheid bezit om leden van een vijandelijke krijgsmacht en daaraan verbonden organisaties wegens oorlogsmisdaden te be rechten. De Bijzondere Raad van Cas satie overwoog o.m.. dat in het licht der rechtsontwikkeling thans zeker niet meer gezegd kan wor den, dat van volkenrechtelijk ge zichtspunt het Koninkrijk der Nederlanden rechtsmacht over vijandelijke oorlogsmisdadigers zou missen, maar dat dit geens zins insluit, dat hij den huidigen stand der Nederlandsche wet geving ook de Nederlandsche rechter reeds rechtsmacht over vijandelijke oorlogsmisdadigers zou hebben. Daartoe is namelijk noodig, dat de Nederlandsche rechter hetzij een internationale overeenkomst rechtstreeks kan toepassen, hetzij kan steunen op een - Nederlandsche wet, waarin de wetgever zijn internationaal erkende rechtsmacht over vijan delijke oorlogsmisdadigers in de nationale sfeer in concreten wets- vorm heeft verwezenlijkt. Zoowel de internationale overeenkomst als de bedoelde Nederlandsche wet ontbreken. Maandagmiddag circa kwart over één, heeft in zijn woning, aan de Hudsonstraat te Amster dam de 52-jarige P. W. ver moedelijk in een vlaag van vervol gingswaanzin zijn evenoude echtgenoote J. C. W. M. van het leven beroofd. Sedert zijn ontslag uit de Vale- riuskliniek, twee maanden gele den, leefde de man met zijn vrouw in voortdurende onmin. Hij heeft de vrouw met een hamer zoo he vig on het hoofd geslagen, dat deze kort daarop aan de zeer zware verwondingen overleed. Toen de 27-jarige dochter onge veer een uur na het gebeurde thuis kwam, vond zii haar vader, oogenschijnlijk rustig, bij het lichaam van haar aedoode moeder zitten. Onmiddellijk waarschuw de zij de buren d:e terstond de politie alarmeerden. De man werd naar het politiebureau Admiraal de Ruijtreweg overgebracht en hij heeft daar een volledige bekente nis afgelegd. In zijn familie kwam meermalen krankzinn:ghe'd voor; ook zijn 18-jarige zoon is niet ge heel normaal. Het stoffelijk over schot van het slachtoffer is naar het Wilhelminagasthuis overge bracht. De Raad acht dan ook de rechtsmacht van den Nederland- schen rechter in beginsel beperkt tot diegenen order "de leden van een vijandelijke bezettende macht, die hier te lande de wetten of ge bruiken van den oorlog hebben geschonden. Alleen op dien grond kunnen zij door de Nederland sche gerechten worden berecht. De ontoereikendheid van de be staande Nederlandsche strafwet geving als grondslag voor de be rechting van vreemde oorlogs misdadigers blijkt ook daaruit zegt de Raad dat verschillen de zeer zware schendingen van het oorlogsrecht zich zelfs niet eens onder bepalingen van het wetboek van strafrecht laten wringen, hetgeen ermede op wijst, dat het voor deze oorlogsmisdrij ven niet geschreven is. De rechtsmacht over leden van de vijandelijke bezettende macht wegens schending van de normen van het oorlogsrecht heeft nog geen uitwerking gevonden in eenige wet, hetgeen in Nederland anders is dan in nagenoeg alle andere landen, welker gebied be zet is geweest en in Ned.-Indië. De Raad wijst er verder in zijn sententie op, dat vorenstaande onverlet laat de rechtsmacht over personen, die hun Neder landerschap ten gevolge van hun treden in vreemden krijgs- of staatsdienst hebben verloren. H. M. de Koningin heeft vorige week de volgende door Haar on- derteekende boodschappen gezon den aan de m'jnw erkers en aan het perscneel der Nederlandsche Spoorwegen: Voor uw gezamenlijken arbeid met instemming uwer overheden op Zondag 2 Februari j.l. ver richt. ter leniging van den brand- etoffennood in ons land. betuig Ik u allen Mijn bijzondere waar deering. Aan het personeel dor Neder landsche Spoorwegen; Voor de groote inspanning, die gij u door veelvuld'g overwerk en nachtarbeid onder zeer ongunstige weersomstandigheden getroost hebt om het kolenvervoer van de mijnen naar alle deelen van. het l^hd mogelijk te maken, betuig Ik u allen mijn bijzondere waardee ring. Het stoffelijk overschot van Grace Moore, die bij het vliegtuig ongeluk bij Kastrup opa het leven kwam, is aan boord gebracht van het Amerikaansche schip „Ame rica" le Cherbourg. Haar echt genoot, Valentin Parera, zal op hetzelfde schip scheep gaan om de begra'enis in de Ver. Staten bij te wonen. De republikelnsche Minister van Defensie Mr. Amir S.iarifoeddin, heeft op een pérsconferente de bcteekenis van "het: ..Staakt het. vuren" besproken Het republi- ke'nsche persbureau „Antara" ontleent hieraan het volgende: „Dit bevel toont aan de wereld opnieuw onzen- wil tot vrede en bewijst tevens dat de Indonesiërs alle middelen aanwenden om het bestand, waarover zoolang met de Nederlanders is onderhandeld, werkelijk ten uitvoer te brengen. In verhand met de ontwerpover eenkomst van Linggadjati, die volgens den Minister door de Nederlandsch interpretatie in een nieuw stadium beland was, drong S.iarifoeddin aan op een verster king van de nationale eenheid en discipline, nu door het bevel: „Staakt het vuren", waardoor de incidenten in de voorste front linies tot een minimum zullen worden teruggebracht, het waar schijnlijk is, dat de andere partij provocaties van binnen uit op touw zal zetten. Tenslotte be schuldigde Sjarifobddin den Ne- derlandschen legercommardant ervan de bestandsonderhandelin gen te hebben gesaboteerd. 'Linkervleugel over Linggadjati. De rcpublikcinsche „linker- Jhr. Mr. Beelaerts van Blok land, vice-voorz'tter van den Ne- derlandschen Raad van State, heeft gistermiddag te Luik voor de Societé Beige d'Etudes et d'Expansion. een rede uitgespro ken, waaraan het volgende is ont leend: Jhr. Mr. Beelaert3 van Blokland herinnerde er aan, dat toen in oorlc.jstijd de V-wapenen op Ant werpen en Luik werden afgescho ten, de Nederlanders in gedachten met hun Belgische broeders mee- leefdenj Het gemeenschappelijk lijden werd de oorzaak van toena dering en leidde er toe dat men de Belgen beter leerde kennen en waardeerera. Sneciaal voor de Belgische verzetsbeweging koes teren de Nederlanders groote be wondering. Jhr. Beelaerfs van Blokland zei- de voorts gemerkt te hebben, dat de Walen „Fransch" waren en dat zij een groot gevoel voor onafhan kelijkheid bezaten, deze omstan digheid' had hem moed gegeven om zijn denkbeelden over de te- trekkingen tusschen Nederland en België te komen ontvouwen en in het bijzonder over de betrek kingen tusschen Nederland en het Fransch sprekend deel van België. Spreker wenschte niet in te gaan oo een kwestie, welke alleen de Belgen betrof en wees er op, dat een Nederlander slechts te constateeren heeft, dat België uit Walen en Vlamingen bestaat en dat hij de eene groen niet boven de andere dient te stellen. Wanneer men ever de Bel gisch-Nederlandsche toenade ring spreekt mag men de Luxem burgers n'et vergeten. Tot de Walen mag gezegd wor den, dat de Nederlanders een diepe bewondering koesteren voor de Fransche cultuur en de Vlamingen, die dezelfde taal als de Nederlanders spreken, kunnen er verzekerd van wezen, dat het Nederlandsch niet vergeten wordt. De argumenten voor een nauwe samenwerking tusschen Neder land, Belg en Luxemburg kg gen niet in het verleden, doch in dezen tijd. De laatste oorlog heeft door zijn vele wonden een verlangen naar een duurzamen, un'ver'eelen vrede doen onstaan. Als Neder land, België en Luxemburg hand in hand gaan, kunnen zij bijdra gen tot den wereldvrede. De samenwerking tusschen Ne- derlcnd en België zal niet zoo moeilijk zijn, omdat men h'er te doen heeft met twee landen van ongeveer geliike grootte Samen- werk'n"1 :s alleen mogelijk op voet van gelijkhe'd. Maar Lwemburg dan zult "B vragen?, aldus de referent. Het OrT-thertogdom Luxemburg, hoe klein het ook wezen mag, heeft l economische troevenwaarde in handen. De drie landert kunnen dus een verb'ntenis aangaan. Deze ont wikkeling beteekent in het geheel niet, dat wij het contact met an dere landen zouden moeten opge ven. Om over het directe belang van een samenwerk'ng met Ne- drland voor de Belgische gebieden te spreken, gresD spreker terug naar den tijd, dat België en Ne derland een economische eenheid vormdeif. Toen in 1830 Kon ng Willem I aan de Tweede Ka mer der Staten Generaal vroeg of een verandering van de nationale instellingen noodig was geworden, spraken, op één uitzondering na, alle afgevaardigden van het Zui den zich uit tegen een algeheele scheiding in administratief op zicht en wel op economische gronden. De afgevaardigde uit Antwer pen, de heer Geelhard, wees op het belang van den Belgisehen export naar het Noorden en langs dezen weg naar Indië, waardoor tallooze Belgen werk en brood hadden. De afgevaardigde van Luik:, de heer d'Omarius Thierry, ze'de letterlijk: „Bij dezen ge dachtegang, ben ik altijd van mee ning geweest, dat het mooie Ko ninkrijk der Nederlanden buiten gewoon geschikt is om een der bloeiendste staten van Europa te worden, zoo n'et de bloeiendste. Aan den cenen kant het Noorden met ziin havens en zijn zeevaart, aan den anderen kant het Zuiden met een zeer groot aantal indu- strieele en agrarische producten. Deze woorden uit de vorige eeuw aldus Jhr. Beelaerts van Blokland heb ik onder uw aan dacht gebracht om een parallel te trekken. Men vreest thans niet zonder reden, dat België en Nederland na een eeuw van scheiding zich zeer moeilijk aaan elkaar zullen aanpassen. In België werd de landbouw meer dan vroeger tot ontwikke ling gebracht en in Nederland deed de industrialisatie haar in trede. Economisch is de aaneens'ui- ting thans misschien moeilijker dan in 1830, maar van uit een ander standpunt bekeken buiten gewoon gunstig. Daarom kan ik mij in economisch, zoowel als in cultureel opzicht slechts op een algemeen standpvnt plaatsen en verklaren, dat Nederland oen nauvvcb samenwerking met ge heel België wenscht. De samenwerking tusschen België en Nederland zal groote vooidcelen afwerpen voor de zware Industrie in het Luiksche gebed. Fovendien. wanneer de interna tional conjunctuur omlaag gaat, kan mem aan de crisis, naarmate de binnenlandsche markt ruimer is, heter het hoofd bieden. De Tolunie tusschen onze beide landen zal de binnenlandsche markt verdubbelen, een omstan digheid waarvan de producten, die niet in een zelfde mate in Bel gië en Nederland worden Vervaar digd, onmiddellijk zullen profitee red Wat nu de cultureele betrek kingen aangaat: zooals- gezegd, zijn de Nederlanders steeds groo te bewonderaars van de Fran sche cultuur geweest. In de lage landen werd de Fransche taal steeds veel gesproken; in 1465 liet het stadsbestuur van Middelburg de privileges der stad voor het publiek in het Fransch vertalen en een document toont aan, dat in de 12de eeuw het Fransch on derwezen werd op een jonge damesschool vari de Rijnsburger abdij, door een jong Nederlandsch docent, doctor aan de Parijsche universiteit wiens naam Riemena luidt en die schrijver is van een boek." Het onderwijs ,in het Fransch in Nederland van de 16de tot de 19de eeuw, heeft nagegaan dat de eerste sporen van het officieele onderwijs in het Fransch datee ren van 26 April 1503. Hoewel de laatste jaren de be langstelling voor het Fransch wat I verminderd is ten voordeele van het Engelsch en Duitsch, is de interesse voor de literatuur van het laatste land na den oorlog sterk achteruit gegaan. Het Walenland zal een belangrijke Trait d'Union" tusschen Nederland en Frankrijk moeten vormen Jhr. Beelaerts van Blokland eindigde zjjn toespraak met de hoop uit te spreken dat velen uit Wallonië Nederland zouden komen bezoeken. Uitgebreid begonnen. onderzoek Een groote hoeveelheid valsch bankpapier alsmede zeer veel na gemaakt Amerikaansch leger- „scrip"-geld, waarvoor Ameri kaansche soldaten in geheel Euro pa in legerwinkels terecht kun nen blijkt den laatsten tijd in Frankrijk in omloop te zijn ge bracht. Het valsche bankpapier is soms pas na minut'euze onder zoekingen te onderscheiden van echt De Fransche politie is in samenwerking met Amerikaan- rche milith'ren een uitgebreid on derzoek begonnen. De Fransche politie heeft bo vendien gedurende de laatste dagen gcud ter waarde van twee- en-eer_-half millioen francs op de zwaite markt ontdekt. vleugel omvattend de Partai Boeioeh arbeiderspartij)de Prtai Komoenis, de Parta Sosilis en de Pemoeda Sösialis (socialis tische jeugd) en gesteund door de Lasjkar "R'jat (volksleger) heeft op een vergadering te Djogja besloten vast te houden aan den tekst van de overeen komst van Linggadjati, zooals gegrondvest op de notulen, en zich te verzetten tegen den door de Nederlanders uitgeoefenden druk om het ontwerp en de notu len uit te breiden met de toelich ting van de Commissie-Generaal de rede van*Minister Jonkman en de motie-Romme-'Van der Goes van Naters, aldus meldt het repu- blikeinsche persbureau Antara. De aanhouding van schepen. Met betrekking tot de aanhou ding van schepen door de Konink lijke Marine deelt de Nederl.- Indische regeeringsvoorlichtings- dienst o.m. het volgende mede: Het is duidelijk, dat de bonafide handel door deze maatregelen niet zal lijden, daar de regeling juist bedoeld is om den zwarten han del te bestrijden en den reëelen har.del bij zijn wederopkomst te steunen. Dat de belangen van den Overwal (Malakka) de Ne- derl.-Indisehe regeering na aan het hart liggen, wordt om. be wezen uit haar standpunt ten aanzien van den kolennood te Singapore. Het is bekend, dat slechts met de uiterste inspanning de steen- kolenvoorziening voor de groote steden en de, belangrijke indu strieën in Indonesië kan worden gegarandeerd. Niettegenstaande deze omstan digheid heeft men een open oog voor de nijpende kolenpositie op Malakka, welke door stakingen is veroorzaakt. 2500 ton kolen is uit Plembang reeds naar Malaka vervoerd en 1300 ton is onderweg. Verdere steun is afhankelijk van de opvoering van de productie. Hysni Kapo, de Albaneesche vertegenwoordiger, op wiens komst de Veiligheidsraad heeft gewacht alvorens de besprekingen over de Britsche aanklacht te kunnen beginnen, is te New York aangekomen. Zondag zijn met den trein uit Leiden naar Sittard vertrok ken 63 man, onder wie twee offi cieren, van de derde compagnie van het bataljon technische be wakingstroepen, gelegerd in de Mospoort-kazerne in de Sleutel stad. Het bataljon technische bewa kingstroepen is een onderdeel van den mijn- en munitie-opruimings dienst De militairen hebben zich vrijwillig beschikbaar gesteld, om werkzaamheden In de mijnen te verrichten. Fransche gerechtelijke mili taire autoriteiten, hebben 12 Duit- sche gevangenen een verhoor af genomen, nadat een aantal radio toestellen waren ontdekt in ba rakken te Perigueux (ten Oosten van Bordeaux), waar ongeveer 50 Duitschers gevangen zitten. Naar verluid werden deze toestel len gebruikt door een uitgebreide ondergrondsche organisatie, die over geheel Frankrijk gevangenen naar Spanje hiêlp. Er is ook een lijst van personen ontdekt, dia meegeholpen hebben aan ontsnap ping naar Zwitserland. De Grieksche regeering heeft de executie van de vijf ter dood veroordeelde mannen uitgesteld, zoodat zij ondervraagd kunnen worden door de Balkancommissie der V. N., die thans in Grieken land vertoeft. De Commissie heeft in een ge heime zitting besloten zich naar Saloniki te begeven. Zij heeft tevens besloten gebieden in de omgeving van Athene te bezoe ken, waar zich volgens Slavische beweringen, Albaneesche en Joe- go-Slavische vluchtelingen bevin den. De Commissie zal zich waarschijnlijk ook naar Sparta begeven ei l3 el1 tel' «I 'vU

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1