Het communiqué van de Gom.-Generaal Bijeenkomst Veiligheidsraad ft VLUuws in en cedels hiv R f Dc huidige rechtspleging WOENSDAG 12 FEBRUARI 1947. 'Vtl 'ft Staatsexamen H. B. S. en Gymnasium Mary Churchil gehuwd „Karei Doorman 18 Febr. te Amsterdam verwacht DE BEVOEGDHEID DER BALKAR-CQMMISSIE De vijf vredesverdragen De toestand in Indo-Chlna Het vertrek van Soekawati Franco-Spanje en de V.N. 1 p J m' Ml a i <1 Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt geldig tot Woens dagavond. Aanhoudende vorst. Overdr. wolkenvelden, waaruit plaatselijk wat sneeuw valt. Matige, langs de Waddeneilan den tijdelijk nog kracht., wind tusschen Noord-Oost en Oost. Strenge tot matige vorst. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks 3de Jaargang No. 427. Drakkery N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Ad vertentieprQa per mm 10 et; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie» tot des namiddag» ttinr. Rubriek kl. advertentie» 15 regels 50 ct., iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 et. meer. ri Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. Wij laten hieronder den volledi- gen tekst van het Maandagavond door de Commissie-Generaal uit gegeven communiqué volgen: „Het besluit van het republi- keinsche kabinet van 8 Februari, waarbij inzake de onderteekening van de ontwerpovereenkomst van Linggadjati bepaald weed, dat de republiek de regeeringsverklarin- gen van Minister Jonkman van 10 en 19 December j.l. als deel van de overeenkomst verwerpt, heeft de Commissie-Generaal nog niet officieel bereikt. Het zou daarom onjuist zijn reeds thans in te gaan op de mogelijke gevol gen van dit besluit. Het is echter wel waarschijnlijk dat de onder- teekening van de ontwerpover eenkomst hierdoor vertraagd zal worden. Dit wordt in hooge mate betreurd door allen, die er van overtuigd zijn, dat het begin van de samenwerking tusschen Neder land en de republiek op grond slag van deze overeenkomst de overwinning zal beteekenen van de vertrouwenscrisis, die thans nog aan de toenadering tusschen de beide partijen in den weg staat. De basisovereenkomst van Linggadjati geeft de hoofdlijnen voor de toekomstige staatkundige structuur voor Indonesië. De Ne derlandsche regeering en het Ne derlandsche parlement aanvaard den deze hoofdlijnen en de ver klaringen van Minister Jonkman, waarin nader wordt omschreven waartoe de Nederlandsche Regee ring zich te goeder trouw ver bindt. HERVORMING VAN HET KONINKRIJK NOODZA KELIJK. De beginselen van Lingga djati, welke de Nederlandsche Regeering wenscht te ver wezenlijken, maken de her vorming van het Koninkrijk der Nederlanden thans nood zakelijk. De Regeering wenscht deze binnen den kortst mogelijken tijd aan te vatten. Bovendien is het dringend noodzakelijk, dat met de economische rehabi litatie van het land een aan vang kan worden gemaakt- VVilien de Nederlandsche Re geering en de republiek met vrucht samenwerken, dan is het noodzakelijk dat overeen stemming bestaat over de te volgen gedragslijn. Ten einde o.a. deze gedragslijn duidelijk aan te geven, werden de verklaringen van Minister Jonk man afgelegd. Aan deze verkla ringen is de Commissie-Generaal doo<r de aanvaarding van de motie Romme-Van der Goes van Naters in de Tweede Kamer gebonden. Uit de uiteenzettingen van den Minister blijkt dus, waartoe Ne derland zich bij de aanvaarding gebonden acht. De zakelijke inhoud van de in de motie-Romm'e vermelde stuk ken stemmen op alle essentieele Eunten overeen met hetgeen te linggadjati werd afesproken. Ware dit anders, dan zou de uit voering van de beslissing van de Nederlandsche volksvertegen woordiging door de Commissie- Generaal in haar huidige samen stelling niet goed mogelijk zijn. De stukken bevatten echter de verduidelijking, die voor het con- stateeren van de hierboven be doelde werkelijke overeenstem ming tusschen de heide partijen noodig is. De militaire toestand. De Nederlandsche militairo woordvoerder heeft Dinsdag o.m. het volgende medegedeeld: Te Medan hebben verschillende Nederlandsche posten onder repu- blikeinsch vuur gelegen. Bij Batavia heeft een aantal re publikeinen, waaronder eenige Japanneezen, gétracht een brug te vernielen, Bij een Nederland sche militaire tegenactie leden zij eenige verliezen. Bij Socrabaja ziin Nederland sche patrouilles bestookt en aan gevallen door benden, die varieer den van 25 tot 40 man. Republikeinsche ministers verlieten Djogja. De republikeinsche ministers hebben D oer ja verlaten om een inspectietocht te maken door het grondgebied der republiek. Soe- karno heeft zich naar Midden- Java hegeven om zijn medewer king te vecleenen bii de verdee ling van uit Britsch-Indië gearri veerde textielgoederen. Siahrir, Mr. Sjarifceddin en de stafchef luit.-gen. Oecip, hebben een ontmoeting gehad met mili taire autoriteiten te Malang en een bezoek gebracht aan Padaan (bij Semarang), welke plaats in de nabijheid van het onder Neder landsche cohtröle staande gebied ligt. Andere leden van het Indo nesische kabinet hebben zich naar Mod.iokerto begeven, welke plaats eveneens dicht bij de de marcatielijn ligt. om contact met de republikeinsche burger lijke en militaire autoriteiten op te nemen. De Staatsexamens Hocgere Burgerschool A en idem B zullen dit jaar worden gehouden te 's-Gravenhage. Zij die hieraan of aan het StaatsexarAen-Gymna- sium wenschen deel te nemen moeten zich vóór 1 Maart a.s. aanmelden. Volgens het Italiaansche nieuwsbureau Ansa heeft Maan dag gedurende twee uur een uit barsting plaats gehad van den op Sicilië gelegen vulkaan Etna. Men nam een dikke, fonteinachtige zuil lava waar, d'e een hoogte be reikte van ongeveer 500 meter. D'nsdag is in de St. Margarets- kerk. bil' de Parlementsgebouwen te Londen, het huweliik gesloten tusschen Mary churchill de jong ste dochter van Groot-Br'ttan- nië's oorlogs'e'der, en kao'te'n Christopher Soames van de Cold stream Guards. De brui'oft werd door een achthonderdtal gasten bijgewoond'. Onder anderen waren aanwezig de Minister-Pres'dent Attlee en echtgenoote, alsmede een aantal andere Ministers en verschillende buiteniandsche am bassadeurs. In den namiddag van den 18 Februari wordt de .Karei Door man" in de Amsterdamsche haven verwacht. Dit vliegkampschip, dat oor spronkelijk onder den naam ,,H:a- rana" deel uitmaakte van de En- gelsche vloot, is 160 m lang, 42 m breed en 7 m diep, verplaatst 13.000 ton water. In Februari 1946 kwam het schip onder Nederlandsche vlag. •Het brengt met een 450-koppige bemanning een groot aantal ex- krijgsgevangenen uit Indonesië naar het vaderland terug. Voorbereidingen worden ge troffen om de „Karei Doorman" een feestelijke ontvangst in de hoofdstad te bereiden. Brief aan Minister van Justitie. De Vereeniging van oud-ille gale werkers te Zeist heeft zich met den volgenden brie! tot den Minister van Justitie gericht: „De Vereeniging van oud- iliegale werkers te Zeist, in vergadering bijeen op 7 Febr. 1947, kennis genomen hebben de van het requisitoir van den Procureur-Fiscaal Mr. -L Zaayer inzake Carel Piek en de niededeeiing van uwe Ex cellentie aan Mr. Zaayer naar aanleiding van de critiek, die deze op de rechtspleging in Nederland heeft geoefend, in het midden latende of Mr. Zaayer die critiek op de juiste plaats heeft geuit, deelt uwe Excellentie mede, dat zij de ongerustheid en grooten wre vel van Mr. Zaayer over de huidige rechtspleging volko men deelt en zij het belang van deze kwestie, die zooveel onrust en beroering in ons volk teweeg brengt, zoo groot acht, dat zij uwe Excellentie en tegelijkertijd de Regeering met de meeste klem verzoekt haar houding te herzien en niet alleen recht te doen spre ken, maar ook snel recht te doen". Naar verluidt heeft zich in de haven van Haifa een hevige explosie voorgedaan. Volgens een onbevestigd bericht uit Haiia werd de explosie veroorzaakt door het tot ontploffing brengen door de Britsche militairen van een in het havengebied gevonden hom. De Rijn zal bij Bingen over een afstand van ongeveer 5 K.M. door middel van hommen worden opengemaakt. In de nabijheid van de Lorelei, waar het ijs 20 meter hoog ligt, zal van springstoffen worden gebruik gemaakt. In de Fransche zone rijden de auto's over den Rijn. Volgens zekere geruchten, waarvan door het Italiaansche blad „Tempo" melding woidt ge maakt, zou Maria Pasquinelli. die Maandag te Pola den Britschen brigade-generaal De Wlnton heeft doodgeschoten, haar daad niet be dreven hebben o111 politieke doch om persoonlijke motieven. Zij is ongeveer een week geleden uit Milaan te Pola aangekomen om deel te nemen aan het werk van het comité' van bijstand vcor uit Pola emigreerende personen. De Geallieerde politie te Rome heeft mesgedeeld, dat Maandagavond in het bureau van den Geallieerden Veiligheidsdienst te Rome, waar ock de UNRRA is gevestigd, is ingebroken. Een be drag van 100.000 dollar en een dossier met geheime documenten zijn gestolen. De onbekende da ders, die ongetwijfeld met de si tuatie ter plaatse op de hoogte njoeten zijn geweest, maakten de brandkast open zonder het siot te forceeren. De Geallieerde en de Italiaansche politie hebben de zaak samen in onderzoek. Het Britsche Lagerhuis heeft verklaard ,,zeer misnoegd" te zijn over het incident, dat onlangs in het Huis is voorgevallen tusschen het communistische lid Piratin en een verslaggever van „Press As sociation" en waarbij het tot een handgemeen is gekomen. Een mot'e werd aangenomen, waarin Piratin werd beschuldigd van „grove beleediging van het Huis" en den verslaggever, Lucy, van „beleediging van het Huis". De Britsche ambassade te Brussel heeft Maandagavond een officieele aankondiging van haar regeering hekend gemaakt, dat de visa-formaliteiten, die voor reizen tusschen België erf het Vereenigde Koninkrijk noodig zrjn, met in gang van 15 Februari zullen wor den afgeschaft Deze bepaling zal slechts gelden voor Britsche en Belgische reizigers tusschen beide landen. Te Parijs is Dinsdagmorgen een staking begonnen van alle n'euwsblad-empioyé's, met uit- zonder'ng van drukkers en jour nalisten. In het Britsche Lagerhuis heeft een Labour-afgevaardigde den Mi- n'ster van Staat. Hector McNeil, gevraagd, of de M'nister van Bui teniandsche Zaken in Maart a.s. te Moskou de kwestie van Stan- daard'sat'e van militaire uitrus- t'ng met de U.S.S.R. nog in dis cussie zou brengen. Mc. Neil antwoordde, dat hij niets had toe te voegen aan den vroegere ver klaring van Attlee, dat Engeland een dergelijke standaard'satie wenscht, doch van de Sowjet- TTn'-e nog geen antwoord op de desbetreffende voorstellen heeft ontvangen. Maandag is de Veiligheidsraad in openbare zitting bijeengeko men om te heslissen, of de Bal kancommissie, die door de V. N. ter onderzoek naar de s'tuatie in Griekenland is uitgezonden, al of niet bevoegd is te intervenieeren ten gunste van de 11 ter dood veroordeelde Grieksehe guerilla- strijders. In een nieuwen brief aan den secretaris-generaal heelt de Griek- oche vertegenwoordiger verklaard, dat de Balkancommissie niet tot interventie bevoegd is cn haar aandacht niet moet laten afleiden van haar taak om den toestand in de grensgebieden te onder zoeken. De Amerikamsche gedelegeer de, Herschel Johnson, stelde een resolutie voor, ivaarin wordt ver klaard, dat de commissie niet be voegd is tot het verzoeken van uitstel der executies, tenzij de commissie meent deze personen als getu'gen te moeten hooren. Gromyko acht interventie gerechtvaardigd. Gromyko, de Sowjet-afgevaar- digde, gaf als de meening van zijn regeering te kennen, dat de com- Door het teekenen van de vre desverdragen met de vijf voor malige Duitsche sateliet-staten is het herstel van den officieelen status van vrede in geheel Europa behalve in Duitschland en Oosten rijk, in het laatste stadium getre den. Dit stadium zal 90 dagen nadat de laatste vier groote mogend heden de onderteekening van elk der viif verdragen zal ratificeeren en het document van ratificatie bij, het secretariaat van den raad der Ministers van Buiteniandsche Zaken zal deponeeren, eindigen. De vredesverdragen zullen aan de volksvertegenwoordiging van de vier groote mogendheden moe ten worden voorgelegd voor de ratificatie een feit wordt. Boodschap van Bevin. De Britsche Min'ster van Bui teniandsche Zaken Ernest Bevin, heeft telegrammen gezonden aan de volkeren van de voormalige satelliet-staten, waarin h|j uit'ng geeft aan zijn hoop op een betere toekomst voor deze volkeren, wel ker vertegenwoordigers Maandag de vredesverdragen te Parijs heb ben onderteekend. en hun zijn wel willendheid betuigd. Veel burgers omgekomen? Van de 4 500 Fransche burgers onder wie vrouwen en kinderen, die in Fransch Indo-China als vermist werden opgegeven, zijn, naar geloofd wordt, niet meer dan een 200-tal nog in leven, aldus verklaarde een woordvoerder van het Fransche Ministerie van Over- zeesche Gebiedsdeelen. De woord voerder noemde den militairen toestand in Indo-China zeer be vredigend en zeide dat thans alle Fransche garnizoenen bevrijd zijn. Nader wordt gemeld, dat de Fransche Hooge Commissaris in Indo-China, Admiraal Thierry d'Argenlieu, tengevolge van een val zijn been gekwetst heeft en zijn vertrek naar Frankrijk enke le dagen zal moeten uitstellen. Fransche Censuur. Na een klacht van het Britsche persbureau Reuter, dat aan cor respondenten in Indo-China door de censuur geen inlichtingen wer den verstrekt, of hun berichten in het geheel, gecensureerd of niet worden doorgegeven, is door een woordvoerder van het Fansche Ministerie verklaard, dat Admi raal Thierry d'Argenlieu om een rapport verzocht is over de wijze, waa-ori de Fransche plaatselijke militaire censuur in Indo-China •vverkt. Het M'nisterie gaf te kennen, dat correspondenten het recht hebben te weten, hoe hun berich ten worden gecensureerd. missie volkomen gerechtigd la uitstel van executie voor de ver oordeelden te verzoeken. Hij ver klaarde, dat, terwijl de commis sie haar werk in Griekenland ver richt, „de hoofden vallen van menstshen, die de fundamenteels rechten van vrijheid en democra tie verdedigden^ De thans opge worpen kwestie is slechts een onderdeel van het grootere pro bleem van den zieken toestand in Griekenland en kan niet los daar van worden behandeld." De Fransche afgevaardigde, de la Tourelle, merkte op, dat de raad niet bijeen is om de geschil len tusschen Griekenland en zijn buren te bespreken. Als de Raad nu en bjj dergelijke gevallen als het huidige niet' ter zake kan blij ven, zal hij zich zelf in de wielen rijden, zoo veegde de la Tourelle er aan toe. Een voorstel van de Sowjet- Unie om de Joego-Slavische, Grieksehe en Bulgaarsche afge vaardigden uit te noodigen werd met 8 tegen 3 stemmen verwor pen Polen en de Ver. Staten stemden voer. Amerikaansche resolutie aangenomen. De Britsche afgevaardigde, Sir Alexander Cadogan en Hasluck (Australië), steunden de meening van de Ver. Staten, dat de com missie niet bevoegd is tot inter ventie. Michalowski, de Poolsche am bassadeur te Londen, diende een amendement in op het Ameri kaansche voorstel, waarin ver klaard wordt, dat de commissie hij het verzoeken om uitstel van executie binnen haar bevoegd heden is gebleven. De Amerikaansche resolutie werd door den Veiligheidsraad met 9 stemmen vóór aangenomen. Rusland en Polen onthielden zich van stemming. Een amendement van de Sow- jet-Unie, waarin de door de com missie ondernomen actie wordt goedgekeurd, werd met 8 tegen één stem (die van de Sowjet-Unie) verworpen Polen en Frankrijk onthielden zich. Naar het A N.P. verneemt, zal de heer Soekawati, vergezeld van zijn echtgenoote, zijn beide zoon tjes en den heer M. Hamelink, Minister van Financiën van Oost- Indonesië, op Vrijdag 21 dezer per vliegtuig naar Indonesië terugkeeren. Het A.N.P. verneemt voorts, dat Dr. D. J. P. Oranje, oud assistent-resident van Bali, voor bestemd is de functie van secre taris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken van Oost- Indonesië te vervullen „La Civilta Cattolica" neemt stelling. In het door Paters Jezuïten uitgegeven 14-daagsche tijdschrift „La Civilta Cattolica", dat te Ro me verschijnt, heeft Pater Mes- sineo een, krachtigen aanval ge daan op de V. N. ter oorzake van haar houding ten opzichte van Franco en in het bijzonder van wege de aanbeveling tot het te rugtrekken van ambassadeurs en gezanten uit Madrid. Pater Mes- sineo voert aan, dat het toepas sen van de statuaire bepalingen van de V. N. en van sancties, be doeld tegen volkeren, die de vei ligheid en den vrede bedreigen, slechts met recht kan geschieden tegen leden van de V. N. zelf, die door het aanvaarden en ratificee ren van de statuten onder de ju risdictie van de V. N. zijn geko- meri en aldus gebonden geacht kunnen worden door de vrijwillig aanvaarde verplichtingen. Met welk recht, aldus het artikel, meent de organisatie der V. N. zich gemachtigd om het regiem van een vrijen, onafhankelijken staat te controleeren, tc vonnissen en te veroordeelen, en te eischen dat de wettige vertegenwoordi gers van dit regiem de macht zullen opgeven en zullen toestaan, dat de bestaande inrichting om vergeworpen wordt. esnl n tdt jr -T<<L (Cl g i U lm Ir rm I, i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1