d. Min. JONKMAN over het Republikeinsche eommuniqué De brandstoffennood in Engeland Industrieelen staan terecht. H D Vredesverdragen met i S&fellietsSafen onderteekend DINSDAG 11 FEBRUARI 1947. Verklaring van de Commissie-Generaal Geen gratie Llopis vormt Spaansche Republikeinsche Regeering Britsche pers over Shinwell UIT DUITSCHLAND „Er zijn al te veel woorden verdraaid". 1 sty ;'p Jï- &e[ i n I tef P ïoq hi li I <M C! WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N M.I. te De Bilt geldig tot Dinsdag avond. i,| jti Meer vorst in het Zuiden. In liet N. v/h land str. vorst. In het Z. v/h land temp. om het vriesp. tot lichte vorst. Zwaar bewolkt met opklaringen; hier en daar eenigen neerslag Aan houden v/d kracht. Oostel. wind DE VR 3de Jaargang No. 42G. Verschijnt dagelijks Drukkcry N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzcn Adver tentiepry* per mm 10 ct; nsdn'.mujr per advertentie f 1.50. Inzendingen advertentie» tot des namiddag». 4 uur. Rubriek kl. advertentie» 15 regels 00 ct.; leder» regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. INDONESIË. Naar aanleiding van het Repu blikeinsche communiqué inzake de overeenkomst van. Linggadjati heeft het A.N.P zich om nadere inlichtingen tot Minister Jonk man gewend. De voorstelling van zaken, die van sommige zijden werd verkon digd, als zou de republikeinsche regeering „nieuwe" voorstellen hebben afgewezen en alleen be reid zijn de oorspronkelijke over eenkomst te teekenen, moet op een misverstand berusten, aldus de Minister, aangezien de Neder- landsche regeerirg geen nieuwe voorstellen heeft gedaan. Alleen ten behoeve van de open bare behandeling in de Tweede Kamer, en om duidelijk vast te stellen, waartoe zij bereid is zich te verbinden, heeft de Nederland sche regeering de Commissie- Generaal om een toelichting op de 17 artikelen van Linggadjati ver zocht, en in aansluiting daarop heeft de regeering zelve op 10 December een verklaring afge legd. Reeds dadelijk is daarbij de mo gelijkheid opengelaten, dat ook van Indonesische zijde bouwstof fen zouden worden geleverd voor een goed begrip van het geheel. Minister Jonkman heeft dan ook op 19 December in zijn antwoord aan den heer Palar gezegd, dat vóór de onderteekenirg zal moe ten vaststaan, dat ook de weder party de toelichting en de regee- ringsverklaring aanvaardt en na tuurlijk eventueel ook harerzijds zal kunnen bijdragen tot het juist begrip van wat is overeenge komen. Wij wachten thans het ant woord van de Indonesische dele gatie af, besloot de Minister, en voegde daar aan toe, dat men dus mag verwachten, dat indien zij de uitlegging van overeenkomst door de Nederlandsche regeecing op eenig punt niet mocht aan vaarden zij in dat antwoord alsdan haar uitlegging zal geven van de door baar betwiste punten. Commentaar van „De Nieuwsgier". Het te Batavia verschijnende dagblad „De Nieuwsgier" schrijft Maandag„De meemngsverscüil- len tusscnen Nederlandsche regee- ringskringen en de republikeinen betreffende de interpretatie van de ontwerp-overeenkomst van De Commissie-Generaal heeft Maandagavond een verklaring uitgegeven, waarin o.m. het vol gende gezegd wordt; De Commissie-Generaal heeft nog geen officieel bericht ont vangen van het besluit van het republikeinsche kabinet van acht dezer, waarbij de door Minister Jonkman afgelegde Regeerings- verklaringen als deel van de overeenkomst worden afgewezen. Er is daarom geen aanleiding nu reeds in te gaan op de mogelijke gevolgen, die dit besluit kan heb ben. Het is echter waarschijnlijk dat de onderteekening van de ontwerp-overeenkomst vertraging zal ondervinden. De overeen komst van Linggadjati geeft de principieele lijnen van de toe komstige politieke structuur van Indonesië en den vorm van de samenwerking tusschen Neder land en Indonesië aan. De verkla ringen van Minister Jonkman zijn bindend voor de Commissie-Gene raal tengevolge van de aanneming door de Tweede Kamer van de motie-Romme-Van der Goes van Naters. De verklaringen van den Minister laten daarom duidelijk zien, in hoeverre Nederland zich door de aanvaarding gebonden acht. De essentieele inhoud van de documenten, welke vermeld zijn in de motie^Romme-Van der Goes van Naters, komen op alle essentieele punten overeen met hetgeen in Linggadjati is over eengekomen. De documenten houden een verduidelijking in, welk essentieel is voor de uiteen zetting van de bovengenoemde tusschen heide partijen gesloten overeenkomst. Linggad ati megen geen aanlei ding geven tof overdreven pessi misme Het is volkomen duide lijk, dat de letterlijke aanvaar- dirg van de interpretatie van Mi nister Jonkman voor Djogja slechts schijnbaar onmogelijk is Men dient immers te bedenken, dat de beide verklaringen van Minister Jonkman uitsluitend ex plicaties bevatten, welke gegeven worden aan het departement in Den Haag cn daardoor een zuiver verdedigend karakter droegen. Het is uitsluitend van belang te weten, waar de interpretatie van den Minister in feite op neer komt. Onder dezen gezichtshoek beschouwd is de aangelegenheid veel eenvoudiger. De Minister heeft enkele pun ten vastgesteld, die de regeering niet kon verwaarloozen zonder de ontwerpovereenkomst tot een waardeloos document te verlagen, maac die van den anderen kant voldoende steun hadden in den tekst van de overeenkomst om de hoop te rechtvaardigen, dat zij vcor de republikeinsche delegatie aanvaardbaar waren." Het blad besluit dan: „Een compromis schijnt niet onmogelijk te zijn". „Todt" wilden werken, dood, liet op het grasveld bij het huis van bewaring te Zutphen vier men- schen fusilleeren en richtte bloed baden aan te Brummen, Gorssel en Amersfoort Heinemann, die Duitschec was, kwam voor op de Geallieerde lijst van oorlogsmisdadigers en werd als zoodanig aan Nederland ter berechting uitgeleverd. Doodstraf aan Heinemann voltrokken. De Minister van Justitie maakt bekend, dat H. M de Koningin geen termen aanwezig heeft ge acht, om gebruik te maken van Haar recht van gratie ten aan zien van L, Heinemann, tot de doodstraf veroordeeld bij senten tie van het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem. Het vonnis is Maandagmorgen voltrokken. Ludwig Heinemann, die werd terechtgesteld, was „Unter-sturm- führer" bij de S.S. Meer dan 40 moorden, tijdens de bezetting ge pleegd, wecoen hem bij de behan deling van zijn zaak voor het Bij zondere Gerechtshof te Zutphen ten laste gelegd. Hij veroorzaakte het drama aan de IJsselkade te Zutphen, waar 9 ingezetenen dezer stad op 31 Maart 1945 werden ge fusilleerd en in den Ussel ge worpen, 'Voorts vermoordde hij twee Britsche officieren, die bij Arn hem krijgsgevangen waren ge maakt, schoot drie inwoners van Hengelo (O.), die niet voor de Er is thans een nieuwe Spaan sche republikeinsche regeering gevormd door Llopis. De volgende namen van Minis ters worden door Agence France Fresse gemeld: M. Irujo (Justitie), F. Valera (Financiën), J. Just (Bir.nen- landsche Zaken en Verdediging), T. Gomez (Emigratie), V. Urube (Economie). Reuter meldt voorts, dat Ko- dolfo Llopis zelf premier en Mi nister van Buitenlandsche Zaken is. De Minister van Openbare Op voeding is Santaio. Aangaande de politieke richting der Ministers wordt het volgende bekend gemaakt: Urube is com munist, Gomez socialist, Irujo Baskisch nationalist, Santaio Ca- talaansch republikein, Just voor zitter der republikeinsche link- sche partijen Ook de Italiaansche delegatie was aanwezig. Te tien uur Maandagmorgen opende de Fransche Minister van^ Buitenlandsche Zaken, Bidault, de plechtigheid van de ondertee kening der vredesverdragen van de Geallieerden met de vijf voor malige satellieten van nazi- Duitschland. De plechtigheid vond plaats in de „Salie de l'Horloge" aan den Quai d'Orsay. Bidault sprak een woord var. welkom tot de vertegenwoordi gers van de Vereenigde Naties en zeide, dat Frankrijk het zich tot een eer rekende, dat voor de tweede maal binnen dertig jaren op Fransch grondgebied vre desverdragen werden ondertee kend. Na zijn welkomsttoespraak noodigde Bidault de Italiaansche delegatie uit voor de verzamelde gedelegeerden te verschijnen. Bidault was aan een lange, groen- gedekte tafel gezeten, in het mid den van de één en twintig Ge allieerde vertegenwoordigers. Recht tegenover hem nam de Italiaansche vertegenwoordiger plaats op een met rood fluweel De Britsche pers richt in de Maandagochtendbladen felle aan vallen od Shinwell, den Engel- schen Minister vah brandstof- en energie voorz'ering. De „Man chester Guardian" beschuldigt hem botweg van onbekwaamheid en misleiding van het publiek, hoewel dit blad toegeeft, dat de oerfout ook bij anderen, onder wie de conservatieven, ligt, daar dezen in 1912 het aannemen van het voor stel tot steenkooldistributie ver hinderden, meent het dat 't meer dan menschelijk moet worden ge noemd, indien men de „stomhe.d" waarmee de heele kwestie van brandstof en energie door de Re geering is behandeld, wil verge ten. Het blad is van meening, dat alleen Attlee zelf of Sir Staf ford Cripps deze kwestie kan op lossen. Volgens de „Times" is dit geen rijp plan, zorgvuldig uitgedacht en tot in details overwogen, maar een plotselinge improvisatie, een De Amerikaansche autoriteiten hebben ais eerste van een reeks een dagvaarding uitgevaardigd tegen den Duitschen industrieel Fi.ederich Flick, een ijzer- er. staaimagnaat. Hij heeft den nazi's steun verleend door middel van gecamoufleerde wapeiuaorieken en maatschappijen Als meaepnehtjgen staan terecht Otto Steinbrinck, Konrad Kaletsch, Bernhard Weiss en Hermann Ter berger. Aan het e.nde van den oorlog was de industrie van Flick de grootste voor de fabricage van tankonderdeelen, en op een na de .grootste steenkolenpioducente van het Ruhrgebied. De verdachten worden beschul digd van het gebruiken van ge dwongen buitenlandsche arbeius- krachten, het profiteeren van ge vorderd Joodsch bezit en het ver- leenen van financieelen steun aan Gestapo en S.S. Het proces zal binnen dertig dagen na bet beteekenen van de dagvaarding beginnen. Siemcnsconcern beschuldigd. Dr. Bruno Baum, lid van den Berlijnsehen gemeenteraad heeft op een persconferentie te Berlijn ais woordvoet der van de socialis tische eenheidspartij verklaard, dat uit versche.dene documenten is gebleken, dat het Siemenscon- cern, dat thans in Engelsche han den is, medeplichtig is aan door de nazi's verrichte oorlogsmisda den. Volgens Dr. Baum hebben de Siemens.abrieken installaties voor de gaskamers vervaardigd en in het bijzonder voor Ausch witz de apparaten geconstrueerd, die het gas lieten ontsnappen, als het zijn dienst gedaan had en nieuw gas toevoerden. Volgens dit systeem werden 10.000 menschen in 24 uur vergast. Verder legde Dr. Baum aan dit concern ten laste, dat het door slechte behandeling den dood op zijn geweten heeft van politieke gevangenen en buitenlandsche werkkrachten die Siemens in dienst had genomen. Volgens Baum steeg de omzet van Siemens tusschen 1933 en 1944-1945 van 330 millioen tot 2 milliard mark. Hij richtte zich in het bijzonder tegen Dr. Jessen, den huidigen curator, die als lid van de directie op de hoogte zou geweest zijn van alles wat er bij Siemens voorviel Er is een com missie van onderzoek ingesteld naar aanleiding van deze be schuldigingen. De vluchtelingen in Denemarken. De leider der Decnsche sociaal democraten ifans Hedtoft, heeft tijdens een politieke vergadering te Frederikshaven een .beroep ge daan op de Gealieerden om het vraagstuk van de 200.000 Duit- sche vluchtelingen in Denemarken te regelen. Denemarken was teleurgesteld dat dit probleem, dat het ernstigste is dat Dene marken na den oorlog te verwer ken heeft gekregen nog niet door de groote mogendheden »is opge lost. De oplossing is eenvoudig aldus Hedtoft, daar 90 pet. dcc vluchtelingen afkomstig zijn uit Oost-Pruisen. te of na elfder ure erkennen van een loutere noodzakelijkheid. De „Times" doet echter een beroep op de bevolking om in haar eigen belang mede te werken, opdat 'deze bezuiniging doel treft. „Het is de een.ge weg". Andere bla den van uiteenloopende politieke overtuiging nemen dezelfde hou ding aan. De „Daily Telegraph" (conservatief) schrijft: „Shinwell is inderdaad niet de eenige zon daar, maar hij is de belangrijkste. Tot hem moet met de woorden van Cromwell worden gezegd; „Vertrek, wij breken met u." De mcening van Shavvcross. De Britsche Minister van Justi tie, Sir Hartley Shawcross, ver klaarde gisteren, dat de huidige brandstofsituatie geen kwestie waa van falen der Labour-regee- ring of van het socialisme, maar indien wij er niet in slagen deze situatie meester te worden en de steenkoolproductie te verbeteren, zal de Labour-regeering misluk ken en het zal het einde beteeke nen van het socialisme in onzen tiid. Het is nog belangrijker dan dit: de geheele welvaart en de toekomst van het land staan op het spel en alles hangt geheel van ons zelf af. Wij zullen in onze kantoren in overjassen moeten werken". Volgens Shawcross stond het land voor een situatie die even ernstig is als die in 1939- 1940. Londen zonder stroom. Op dezen mistigen winterdag (Maandag), is Londen, dat het 5 uren zonder electrischen stroom moet stellen, geheel in grijsheid verzonken. Slechts het zwakke schijnsel van flakkerende kaars vlammetjes straalt naar buiten. De bedrijven, die electriciteit mogen gebruiken, springen daar uiterst zuinig mee om. In het Reutergebouw, waar het A.N.P.- bureau gevestigd is, heerscht half duister. De liften bedienen slechts de bovenste verdiepingen. De winkelstraten in het anders overvolle West End waren Maan dagochtend zoo goed als verlaten. In Oxfordstreet waren drie van de vier winkels gesloten. In het Londensche industriege bied sloot fabriek na fabriek haar poorten. Duizenden arbeiders wer den naar huis gestuurd. Na den hevigen sneeuwval van Zondag is de dooi nu ingetreden, zoodat de witte massa, d e soms een hoogte van 30 centimeter had bereikt, snel verdwijnt. Bij besluit van het Belgische Ministerie van Financiën is de Sabena gemachtigd tot het opne men van een leening van frs. 65 millioen. Dit bedrag zal worden bestemd voor den aankoop van vliegend materiaal, motoren en onderdeelen. bekleede stoel. De meesten der vertegenwoordigers van de Ver- eenigae Naties waren in het zwait gekleed en sommigen had den een hoogen hoed oy zich. _..Ciault verwelkomde den Ita- liaanschen vertegenwoordiger, den markies Lupi di Soragna, met de woorden; „Het onderteekenen van het vredesverdrag beteekent de verplichting tot loyale uitvoering van alle voccwaarden, in het ver drag omschreven". De markies hoorde deze woor den aan met een strakke uitdruk king op zijn gelaat, en daarna volgde de vertaling van Bidaults toespraak in het Engelsch en het Russisch. Sowjet-Unie onderteekende het eerst. Bidault noodigde dan den ver tegenwoordiger van de Sowjet- Unie uit om als eerste het ver drag te onderteekenén. 'ioen Joego-Slavië werd afge roepen fcetract de Joego-Slavische Minister van Buitenlandsche Za ken, Stanoje Simitsj, het naastge legen vertrek en plaatste daar zijn handteekenir.g onder het ver drag zender een verklaring af te leggen. ücntereenvolgens teekenden de vertegen woord gers van de Sow jet-Unie, Gr.-Brittannië, de Ver eenigde Staten, China, Frankrijk, Australië, België, Wit-Rusland, Brazilië en Canada het verdrag met Italië. Namens de Sovjet-Unie teeken- de ambassadeur Bcgomolof, na mens Groot-Brittannië ambassa deur Duff Cooper; ambassadeur Jefferson Caffery voor de Ver eenigde Staten, en Spaak voor België. Terwijl de gedelegeerden ach tereenvolgens de „vredes-kamer" binnentraden om het verdrag te onderteekenen, zat markies Lupi Di Soragna met opgeheven hand en een uitdrukkingloos gelaat recht voor zich uit te kyken. Nu en dan wendde een van zijn assis- ten, die naast hem gezeten wa ren, zich tot hem om hem iets toe te fluisteren, doch de markies reageerde daar niet op. Te 10.32 G.M.T. verklaarde Bi dault de plechtigheid der onder teekening van het vredesverdrag met Italië officieel voor beëindigd. AF.P. meldt, dat te 11.40 uur alle verdragen geteekend waren. Reuter meldt uitvoeriger, dat het verdrag met Italië namens Nederland werd onderteekend door den ambassadeur te Parijs, Jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Als laatste plaatste de Italiaan sche gedelegeerde, de markies Lupi di Soragna, zijn handteeke- ning onder het verdrag. Reuter meldt nader, dat de Italiaansche afgevaardigde niet de laatste was, die het verdrag onderteekende. De Poolsche af gevaardigde, die klaarblijkelijk te laat arriveerde voor de morgen plechtigheid, zal het verdrag later op den dag teekenen. Vandenberg over ontwapening. Senator Arthur Vandenberg, de voorzitter van de commissie voor buitenlandsche zaken van de Amerikaansche senaat, heeft in een rede verklaard, dat de Ver eenigde Staten bereid zijn hun ontwapening gelijken tred te doen houden met die van de andere mogendheden, mits er voldoende garanties zouden bestaan tegen kwade trouw. „Wij zullen niet alleen ontwapenen", aldus Van denberg, „wij zullen geen genoe gen nemen met lieflijkheden van achter het ijzeren gordyn, dat nog steeds een groot gedeelte van de aarde verbergt. Onder deze voorwaarden is Amerika ook bereid het voordeel van de atoom bom prijs te geven: Indien en wanneer de wereld, en de Sovjet- Unie in het bijzonder, instemt met snelle en afdoende bestraffing die verraad aan de bron vernie tigt. Dit is onze prijs, en die prijs moet woeden betaald. Wy zullen niet slechts op woorden vertrou wen. Er zijn al te veel woorden verdraaid, te Jalta, te Potsdam en nu weer in Polen." tm 1 zii cr\ p rr tij] ie te aa) ki LSt :h nl1 n i cli ie Vo oo er r s ik er er b la fef1 ai ar :r< la h t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1