PRINSJE VLAG PAKTOUW RIBBENS AVONTUUR IN LISSABON SINT ELISABETH ZIEKENHUIS ROOD - WIT BLAUW JEDAT „GERTRUDE „Winter-Koningen" DE ZEEBONKEN RIBBENS TROUWRINGEN FIRMA A. VAN WIJCK - TERNEUZEN Bioscoopgebouw „HET CENTRUM' V m Ntëfïieijer De Stooniwasscherij „DE ZON" in Goes f9<Sliilïps" Cedel tSkealer 0«et •bee foe Advertentiën GEMEENTE BIERVLIET Onderwiizeres Onderwijzer iiiBHHMHNHHi KUIKENS NETTE DIENSTEODE U MOET EEN PAKJE MAKEN? BEENPIJPEN VAN SPRANG ZOON 3lieiilcr MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN WEDEROPBOUW HEDEN ONTVANGEN KOFFIE "Ccnccrlgclioutv MANNAERT-GEERS TERNEUZEN WI] HEBBEN GOED VANAF 60 CT PER ROL TERNEUZEN MANNAERT-GEERS MOFFELEN NIKKELEN VERCHR00MEN Zondagmiddag - 2 MATINÉE'S 1. Een Secretaresse Een Administratieve Kracht 2. Adverteeren doet verkoopen Etalage GOLF CARTON. 150 cm breed voor Uw étalage, Feestzalen en Podiums Levering per rollen van 5 en 10 Meter. Franco huis OOSTBURG Zondagmiddag Matinéo oSs ,e^° m m m m <3ikeru£eb Seéti! Zondagmiddag: MATINÉE Aan Familie, Vrienden en Bekenden betuigen wij on zen hartelykcn dank, voor de vele blijken van belang stelling, bij ons 35-jarig Huwelijksfeest ondervon den. E. L. LAURET CH. LAURET— KALSCHUER Terneuzen, Februari 1947. Dekkerstraat 32. Voor de vele bewijzen van belangstelling, onder vonden van Kleinkinderen, Familie en Bekenden op mijn 70sten verjaardag, be tuigen wij onzen oprechten £ank. A. L. ROUW-THOLENS. Terneuzen, Dekkerstr. 57. Degenen, die nog wensen mede te rijden per Bus op Zaterdag 15 Februari naar Antwerpen's Zesdaagse moeten zich ten spoedigste opgeven: Van Bovenstraat 27, Terneuzen. Voor entréekaarten Wieler baan 'kan gezorgd worden. HANDDYNAMO'S chroom uitvoering 9,25 RIJWIELZADELS diverse soorten 7,20 Axelschestraat 16, Tel. 2220 TERNEUZEN. Aan de Openbare Lagere School te Biervliet (Dorp), wordt gevraagd een of Sollicitaties vóór 25 Febr. a.s. aan den Burgemeester van Biervliet. WACHT NIËT TOT ER EEN KOOPT NU EEN WIJ HEBBEN OOK STOK KEN, HOUDERS EN LIJNEN. op Uw Kuikenbon verkrijgbaar. Electrische Broederij E. C. DEKKER, C 197, Zaamslag GEVRAAGD: voor dag en nacht in klein gezin te Voorburg. Zich aan te melden- Axel schestraat 32, Terneuzen. Verloren: Wieldop Chevro let 1940. Tegen belooning terug te bezorgen bij: W. MUU-.ER, Scheldekade 32. Gevraagd: net Meisje voor dag of dag en nacht. Adres: Burg. Geillstraat 21, Ter neuzen. Te koop gevraagd Poppen wagen en een Autostep op luchtbanden. Adres: Van Steenbergenlaan 30. WIJ LEVEREN WEER: voor fiets en motor. Landbouwerspypen Bagagedragertasschen Linnen Broodtasschen Linnen Schooltasschen Rundlederen Actetasschen Rundlederen Motortasschen, enz. enz. Axelschestraat 16, Tel. 2220 TERNEUZEN Groote sorteering GOUDEN en Monogramringen, verkrijgbaar met en zonder inlevering. Juweliers, Terneuzen Laat Uw RIJWIEL thans weer in orde brengen. Wij Moffelen en Biezen, Vernikkelen en Chroomen, voorzien Uw Rijwiel van vet en kogels. Gegaran deerd fabriekswerk. A. J. STOFFELS— RISSEEUW Telefoon 41 Zaamslag Vanaf Vrijdag 7 t/m Woensdag 12 Febr. Aanvang 8 nnr Brengen wij U DAVID FARRAR RICHARD TAUBER PATRICIA BURKE WALTER RILLA in Lissabon, de hoofdstad van een neutrale mogendheid en het trefpunt van vluchte lingen en spionnen der strijdende par tijen, wordt door een overmachtige Duit- sche kolonie in een broeinest van intriges en duistere praktijken gemetamorfoseerd. Rijk gemonteerde Shows - vloeiende melodieën en fleurige balletten maskee- i n een genadeloozen strijd om het bezit van atoomgeheimen. Aanvang 2 en 4.30 uur Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespr. als gewoon VERBODEN TE ROOKEN. V» (R.K. Verpleging) - SLUISKIL. Ten bate van het uitbreidingsfonds zal op 3 - 4 en 5 Mei a-s., een grootsche FANCY-FAIR (Vlaamsche Kermis) gehouden worden. Aangemoedigd door de geweldige belangstelling, durft het Bestuur een beroep op U doen om hulp. Giften in natura, hetzij in geld kunnen bezorgd worden aan het ziekenhuis of zullen na bericht worden afge haald. In SLUISKIL worden de gaven afgehaald op Zaterdag 8 Februari a.s. Ook kunnen gelden, ten bate van het fonds, gestort worden op postrekening No. 114.314 van het ziekenhuis. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw hulp. Nadere mededeelingen omtrent de Fancy-Fair zullen volgen. Het Bureau Onteigeningen en Toewijzingen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen te Oostburg vraagt voor directe indiensttreding: 5-jarige H.B.S. A strekt tot aanbeveling. (mnl.) die tevens belast wordt met eenvoudig teekenwerk. Eenige notariëele of rechtskundige oplei ding strekt tot aanbeveling. De Onteigenings-jurist, Mr. J. M. C. WITVLIET. Zaterdag 8, Zondag 9 en Woensdag 12 Februari Aanvang 8 uur Brengen wij U het filmwerk dat op het Film- UI CU&V-" VV M.J w t - festival te Cannes den eersten prijs haalde. (LA SYMPHONIE PASTORALE) met MICHELE MORGAN en PIERRE BLANCHAR Een prachtige, boeiende film, fraai van beeld en met voortreffelijk spel, dat niet zal nalaten indruk te maken! De pers schreef: Ook deze film moet men gaan zien!! Aanvang 3.30 uur Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespr. als gewoon BERGPLAATS VOOR FIETSEN. Telefoon 99 AXEL Zeestraat Zaterdag 8 Febr. - Aanvang 6.30 en 9 uur Zondag 9 Febr. - Aanvang 4.30 en 8 uur De nieuwe Amerikaansche Show-film met VERA HRUBA RALSTON, PAUL MORGAN en andere. Nimmer aanschouwde U ijsballetten van een schoonheid als in deze film, nimmer hoorde U meesleepender melodieën. Toegang alle leeftijden. Prijzen als gewoon. Let op de veranderde aanvangsuren. Op Zondag, een matinée. OP ,tt P" kan BOOPDEN en OVERHEMDEN voor U behandelen volgens de meest moderne methodes. Na een week gereed! Brengt Uw goederen bij onze depothouders. Aardenburg: Gez. Thomaes, Weststraat 52. Axel: D. P. Schutz, Weststraat 7. Breskens: J. B. Woittiez, Dorpstraat 34. Gez. Moggré, Noodplan 5. Graauw: A. Vermast, Dorpstraat D 9. Groede: A. de Hulster, Schoolstraat A 322. Hulst: Fa. Jos. Truyens Zn, Nieuwstraat A 263 Kloosterzande: Fa. WeemaesKint. Oostburg: Magazijn „De Zon", F. Hoogesteger, Langestraat 65. M. Boonman, Zuidzandseweg 97. Sas van Gent: A. Ranschaert, Zuidstraat 5. Schoondijke: J. A. van der MeulenDonze, Willemsweg 27. Sluis: Batsijlaere, Meerminnestraat 6. Sluiskil: C. van Doeselaar, Bovenweg 49. Terneuzen: J. M. J. Moelker, Noordstraat 43. Waterlandkerkje: D. Kotvis, D 62. IJzendijke: M. de Lessine,. Molenstraat 11. 'Zuidzande: C. C. Luteijn, Sluisseweg 59. g Voor de CHEMISCHE WASSERIJ en VERVERIJ g „DE ZON" in Goes haalt de heer A. KAIJSER, g van Driewegen, Stoom- en Verfgoederen op: g elke Maandag en Dinsdag in Terneuzen, g elke Woensdag en Donderdag in Axel, g elke Vrijdag en Zaterdag in Zaamslag en Sluiskil g Na ongeveer 14 dagen worden de goederen g thuisbezorgd. fiiuiiiiRiiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii>iiiiiiiiniiimininiiiiiiiiiii wmi—«M l—I I TERNEUZEN. Zaterdag 8, Zondag 9 en Maandag 10 Februari Aanvang 8 uur Een lachfestijn van begin tot eind. STAN LAUREL en OLIVER HARDY in Een oerkomische film, met daverende lachsalvo s om de avonturen van de kopingen van den lach. Aanvang 2.30 uur Toegang alle leeftijden. Plaatsbespr. als gewoon. VERBODEN TE ROOKEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 4