De emigratie naar Zuid-Afrika vraueu aan den Minister De Minister antwoordt Wat de Radio brengt J9uin •Hl™' Snitj 4 Oordeelkundige selectie ïsgewenscht TRIBUNAAL TE GOES SPORT Nederlanders hebben een goeden naam Boeienkoning werkte beneden zijn stand Hij was een voetbalprof PRIMUS VERGASSER VEROORZAAKT BRAND. UIT DE PROVINCIE aangehouden. KERKNIEUWS mi ibri 'jM an i li Qfie. :om€ n.IÏF f ïendO Jii <,rentk a v ?JOA 1 aass jaq j mfac uoyJIlil 3' puaz jJSf Voltrekking: doodvonnissen. Het lid der Eerste Kamer, de heer Brandenburg, heeft aan den Minister van Justitie de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1 Is het den Minister bekend, dat de enkele uitzonderingen daargelaten niet plaats vinden de tenuitvoerlegging van rechter- liike uitspraken, waarbij aan de schuldig verklaarden de doodstraf is opgeiegd, in breede kringen der bevolking opzien baart? 2 Is de Minister bereid mede te deelen of juist is het bericht, dat de Munster van plan zou zijn alle gevallen, ook de ergste, ter jrratieverleeiung voor te dragen ivgl. Friesch Dagblad van 16 .Januari 1947) 3. Indien juist ik, dat verzoe ken om gratie van ter dood ver oordeelden zijn afgewezen, ls de Minister dan bereid mede te dee len waarom ook in die gevallen, waarin voor betrokkenen geen rechtsmiddel meer openstond, het doodvonnis niet werd voltrokken? 4. Is de Minister niet van oordeel, dat een dergelijke ge dragslijn uit een oogpunt van generale preventie ernstige afkeu ring zou verdienen, afgezien nog van het feit, dat ieder onnoodig uitstel van executie strafverzwa- ring van den veroordeelde zou beteekenen 5. Is de Minister bereid voor de in de vragen sub 3 en 4 be doelde gevallen onverwijlde ten uitvoerlegging van de rechterlijke beslissing te bevorderen? 6. Is de Minister voorts be reid te bevorderen, dat de beslis sing op gratieverzoeken van dood vonnissen met aanmerkelijk groo- ter snelheid Izal worden gegeven dan tot dusver het geval was en dat bij afwijzing van het verzoek executie onverwijld plaatsvindt Voetballende wederopbouw. Het lid der Tweede Kamer, de heer Peters heelt de Volgende vragen gericht aan den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw: 1. Is het waar, dat er door ambtenaren der verschillende streekbureaux voor den wederop bouw een voetbalcompetitie wordt 2. Zoo ja, is deze competitie dan georganiseerd door het depar tement van openbare werken en wederopbouw Is het waar, dat door deze ambtenaren ten behoeve van deze wedstrijden van dienstauto's wordt gebruik gemaakt Is het waar dat er wedstrijden zijn gespeeld b.v. tusschen Zeeuw- sche en Limburgsche streek bureaux, die een afwezigheid der medespelende ambtenaren van meer dan een dag hebben veroor zaakt Is bet den Minister bekend dat deze wedstrijden groote ergernis verwekken onder de bevolking der getroffen, gebieden? Indien bovenstaande vragen be vestigend worden beantwoord, is de Minister dan bereid aan dezen toestand ten spoedigste een einde te maken? De geheime radiozender. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Goedhart, betreffende het opereeren van een geheimen radiozender op Java heeft de Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen het volgende ge- j antwoord: i Onder den naam „Garoedazen- der" heeft gedurende geruimen tijd op Java een geheime radio zender geopereerd, die in het te Batavia verschijnend nieuwsblad Het Dagblad adverteerde en waarvan de uitzendingen een sterk anti-Republikeinsch karakter droegen en tegen het Regeerings- beleid waren gericht. In verhand met de omstandig heid, dat in de commissie voor de politiële toepassing van het be stand toet betrekking tot de samenwerking op het gebied van de publiciteit ter vergadering van 16 October 1946 overeen was ge komen, dat 't ophitsende element uit de propaganda diende te wor den geweerd, is door de Indische regeering, nadat het vermoeden was gerezen, dat voormelde „Ga- roedazender" zich niet op republi- keinsch gebied bevond, opsporing daarvan bevolen. De zender bevond zich later op dezelfde golflengte onder een anderen naam in den aether. De plaatselijke militaire en civiele autoriteiten zijn daarop door de Indische regeering geïnstrueerd, afdoende te beletten, dat die zen der, onder welken naam ook, de uitzendingen voortzet. Voor zoover bekend, ls deze zender thans sedert eenigen tijd buiten werking. Een aangelegenheid, die, zoowel ln Nederland als in Zuid-Afrika, druk wordt besproken, is immi gratie. Uit wat er, wellicht, uit Zuid-Afrika naar Nederland over dit waagstuk wordt geschreven, kan de indruk worden verkregen, dat men hier te lande niet bepaald ingenomen is met de gedchte, op groote schaal het aantal werk krachten door invoer uit het bui tenland te zien toenemen. Hoewel dit ln zekere mate het geval is, b.v. onder leden van een deel der vakverbonden, met name de werk tuigkundigen, is de openbare mee ning vrijwel geheel ten gunste van immigratie, zoolang die op oordeelkundige wijze geschiedt. Wat Nederland betreft, kan men er van overtuigd zijn, dat emi granten van daar steeds welkom zullen zijn, mits zij bruikbaar zijn. Gelukkig heeft het verleden ge leerd dat, behoudens zeer weinig uitzonderingen, de Nederlanders die hier, sedert 1895 toen de eerste groote toevoer ontstond aan wal zijn gestapt, den goeden naam van hun vaderland hebben hooggehouden en tevens nuttige burgers van Zuid-Afrika ziin ge worden. Men spreekt nu nog met groote achting van de „Zasm"-menschen, de mannen van de Nederlandsch-Zuid-Afri- kaansche spoorwegen maatschap pij die ten tijde van de Zuid-Afri- kaansche republiek naar hier kwamen. Ook daar woningnood! Nederlandsche ambachtslieden hebben een zeer goede reputatie In een brief aan Republikein- sche leiders, heeft President Tru man opnieuw voorgesteld om den voorzitter van het Huis van Af gevaardigden na den vice-presi- dent alsopvolger van den Presi dent aan te wijzen. Momenteel is de Minister van Buitenlandsche Zaken na den vice-president, de aangewezen man om den Presi dent op te volgen. Indien het voorstel van Truman wordt goed gekeurd, zou Joe Martin, Repu- blikeinsche voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, het eerst in aanmerking komen voor opvolging. Miss Ellen Wilkinson, de Brit- sche Minister van Onderwijs en het eenige vrouwelijke lid van het Britsche Kabinet, is Donderdag in een ziekenhuis overleden. en kunnen, met het oog op het uitgebreid bouwprogramma, van werk verzekerd zijn. De groote woningnood, waarvoor dit pro gramma is opgesteld, is evenwel de voornaamste belemmering op den weg van immigratie op groo te schaal omdat er geen voldoen de huisvesting is. De regeering tracht hierin thans verbetering te brengen door voormalige militaire kampen alle met houten of steenen gebouwen beschikbaar te stellen. Er moet evenwel een besliste waarschuwing worden geuit aan hen, die niet tot de ambachtslie denklasse behoccen, zooals kan toorpersoneel. Tenzij zij van te voren verzekerd zijn van een werkkring, is er voor hen vrijwel geen kans van slagen in Zuid- Afrika. Uit correspondentie blijkt, dat velen in Nederland den indruk hebben, dat de toestanden in Zuid-Afcika dezelfde zijn als tot aan het begin van den eersten wereldoorlog, toen vrijwel ieder een plaatsing kon vinden. De tij den zijn evenwel veranderd. De Afrikaner, die zich voorheen bijna uitsluitend tot de boerderij be paalde, heeft zich thans ook op het gebied van den handel en in de zoogenaamde „professies" ver dienstelijk gemaakt. Waar vroeger vele onderwijzers uit Nederland kansen in Zuid- Afcika vonden, is ook dit veran derd, nu Afrikaansch en niet Nederlandsch als officieele taal naast Engelsch wordt gebruikt, hoewel het gebrek aan onder wijzers blijft bestaan. Do landbouw. De Nederlandsche boeren, die zich hier hebben gevestigd, heb- ben allen een goed bestaan, maar I er is veel kapitaal noodig om te I slagen. j Landbouwgrond is duur en men kan hier niet, zooals in Neder land, op een klein stukje grond een bestaan vestigen, tenzij het irrigatiegrond is, en de prijs hier van is gewoonlijk zoo hoog, dat het verschil in afmeting geen in vloed heeft op den prijs. Als een boer hier wil slagen, heeft hij minstens ƒ50.000 kapitaal noodig. Boerenarbeiders worden weinig gevraagd en enkele., die voor den j tweeden wereldoorlog zijn geko- men, werden spoedig ontnuchterd door het loon, dat hoewel, het ver- 1 geleken met hetgeen men in Ne- I derland verdiende, goed kon ge- I noemd worden, doorgaans geheel ontoereikend was om een fatsoen lijk bestaan te hebbent Er is een uitzondering voor zoover het tuinbouwlieden betreft. Naar hen bestaat een groote vraag, vooral voor de plantsoenen der groote gemeenten. Er zijn ook kansen voor plaatsing van kwee kers bij gemeente, zoowel als bij particuliere kweekerijen. Een arbeider Th. v. d. Br. uit Heerlen en de „artist" J. L. uit Sittard hadden op eersten Kerst dag in een woning te Oicbeek Ingebroken en daar drie hammen gestolen. J. L. was de organisa tor van den diefstal, al had Mij dan maar op den uitkij'k gestaan. Toen de president van de Maas- trichtsche rechtbank er zijn ver wondering over uitsprak, dat een artist zich met dergelijke gevallen bemoeide, kwam er uit, dat L.'s kunstenaarschap bestond in de be oefening van het beroep van „boeienkoning". De inbraak was dus een lichte afwijking vah zijn dagelijksch metier. De eisch tegen beiden was één jaar gevan genisstraf. Een 27-jarige treinpoetser trok op een goeden dag op zijn best uitgedost naar de lagere school van Mias Thompson in Woolwich, waar hij zich bekend maakte als de voetbalprof Alec Wright van Charlton Athletic. Genoemd schoolhoofd liet den pseudo-voet- balprof voor de klasse over zijn voetballoopbaan vertellen, terwijl deze tevens een verzonnen verhaal opdischte over diens oorlogs ervaringen bij de koopvaardij. Een paar weken later kwam de bezoeker terug, maar maakte van deze gelegenheid gebruik om de handtasch van het schoolhoofd mee te nemen, voor welk feit hij Woensdag tot 21 dagen gevange-' nisstraf veroordeeld werd. Miss Thompson had zich ook in ander opzicht vergist want de werkelijke Alec Wright van Charlton was reeds 12 jaar geleden overleden. DUIZEND BEDZEILTJES GESCHONKEN. Aan den oproep van H. K. H. Prinses Juliana om babykleertjes te verzamelen en deze aan de kin deren te zenden, die op denzelfden dag geboren zullen worden als de te verwachten Prinselijke baby, heeft ook de N. V. Veenendaal- sohe Stoomspinnerij en -weverij gehoor gegeven door niet minder dan 1000 bedzeiltjes ter verdee ling beschikbaar te stellen aan de U. V. V. Door onbekende oorzaak is een Primus vergasser in een woning aan den Beukenweg te Amsterdam ontploft, waardoor een felle uit slaande brand ontstond en de derde verdieping geheel en de zol der gedeeltelijk uitbrandde. De |5i7-jarige bewoner kreeg brand wonden over het geheele lichaam en is in ern^tigen toestand naar het Binnengasthuis vervoerd; zijn vrouw kon, na verbonden te zijn, huiswaarts keeren. DOOR TREIN GEGREPEN. Op den onbewaakten overweg op de grens van Hoeven en Etten is een vrachtauto door een perso nentrein uit de richting Breda ge- gegrepen en een 500 meter mee gesleurd. Met zeer ernstige ver wondingen is de bestuurder naar het ziekenhuis te Breda vervoerd. De auto werd totaal vernield. AANVARING OP DE SCHELDE Het Engelsche s.s. „Raranga" van de reederij „Shaw Savill Al bion Company" te Londen is op de Schelde in aanvaring geweest met het voor Antwerpen bestem de Amer. s.s. „Miguel Blatch- ford." De „Miguel Blatchford" is naar Antwerpen doorgevaren. Het s.s. „Raranga" heeft de reis ook voortgezet en heeft Vlis- singen gepasseerd met een ge havende steven. HI T KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND, Door het lumaal door Zuid- Beveland, dat vóór den oorlog be schouwd werd als het meest druk bevaren kanaal van Europa, voer ren in 1946 39277 schepen met een laadvermogen van 13.169374 ton. Van deze Schepen waren er 8936 bestemd voor Noord Neder land, 11.136 vobr België, terwijl er zich 288 zeeschepen onder be vonden. SCHUUR MET VEE VERBRAND. Te Meliskerke is een schuur van de boerderij „Groot Valken burg" in vlammen opgegaan. 7 stuks vee, namelijk 4 koeien en 3 paarden kwamen in de vlam men om. MIDDELBURG. Oud-gemeente-secretaris Dinsdag is te Middelburg aan gehouden de voormalige - gemeen te-secretaris der Zeeuwsche hoofd stad, Mr. Ml W. van der V., die verdacht wordt van verduistering van gelden ten nadeele van een fonds, dat bij de gemeente Mid delburg in beheer was. Het on derzoek is nog niet volledig, zoo dat nog geen nadere gegevens verstrekt kunnen worden. OVERSLAG. Teerdag. Op Maandag 3 Febr. werd al hier de jaarlijksche teerdag van het muziekgezelschap „Concor dia" gehouden. Het aantal dat aan -dezen dag deelnam bedroeg niet minder dan 150 man. 's Mor gens werd een mis opgedragen voor de overledene en nog in leven zijnde leden van de vereeniging. Na de mis ging het gezelschap met het muziek voorop een ge deelte van de café's af. Om 2 uur werd voor de leden een groot maal gegeven waarbij drank en rookertjes niet ontbraken. Na den maaltijd werd door den secre taris 'het jaarverslag afgelezen, j waarbij op te merken viel dat de vereeniging niet minder dan on geveer 200 leden telde wat voor j een gemeente van 2000 zielen niet weinig is. Na het aflezen van het jaarverslag werd de rest van de Belgische en Hollandsche café's afgedaan, welk aantal niet min der dan 22 bedroeg. Tenslotte werd des avonds in de zaal tot sluitensuur gedanst. SAS VAN GENT. Eervol ontslag Burgemeester, j In afwachting van een bij Kon. - Besluit te verleenen eervol ont- slag is bij besluit van den Minis ter van Binnenlandscbe Zaken be paald, dat met ingang van 1 Maart 1947 het ambt van burge meester van Sas van Gent niet meer zal vervuld worden door Mr. G. P. J. M. de Kerff. Herdenking 400-jarig bestaan. In de week van 24 tot 31 Mei zal Sas van Gent zijn 400-jarig bestaan herdenken. Een aantrek kelijk programma is voor deze feestelijke herdenking opgesteld. WALSOORDEN. Veerdienst Perkpolder Kruiningen. Naar aanleiding van loopende geruchten, dat thans ook de boot verbinding PerkpolderKruinin gen gestaakt is geworden, en alleen nog gevaren zou worden op de verbinding BreskensVlissin- gen, kan worden gemeld, dat de dienst PerkpolderKruiningen, gedurende den tijd dat de Provin ciale boot „Koningin Wilhelmina" in reparatie is, wordt onderhou den door de reserveboot „Dor drecht". In verband met een defect aan een der ketels kan, wegens den ijsgang op de Wester-Schelde, tijdelijk den dienst niet op de vast gestelde uren worden uitgevoerd, doch wordt»afgevaren op onge regelde tijden. Dit brengt natuurlijk voor het verkeer ongerief mede, doch het is zeer goed mogelijk, dat op het oogenblik dat de lezers dit bericht onder oogen krijgen, het ketel defect hersteld is en de dienst weer op de normale tijden plaats vindt. BUITENGEWONE GENERALE SYNODE N. H. KERK. De buitengewone vergadering van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, op 5 Febr. 1947 te Utrecht gehouden, werd geopend door den oudsten predikant in ja ren, Ds. F. Postma (Heerlen). (Het aftredend Moderamen, be staande uit de predikanten W. A. Zeydner, H. F. J. Wesseldijk, H. J. Honders en P. v. d. Wal, werd vrijwel met algemeene stemmen herkozen. Ds. W. A. Zeydner aanvaardde het Preaesidiaat met een korte toespraak. Het is ge bleken, aldus spr. dat de Synode inderdaad de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk kan zijn. Spr. bad God dat de Synode ook dit jaar kracht moge ontvangen voor de volbrenging van haar moeilijke opdracht. Daarna kwam aan de orde de behandeling van het eenig agen da-punt „het voorstel bijzondere maatregelen te nemen met het oog op de nooden ten aanzien van de geestelijke verzorging van Leger en Vloot en van de Prote- stantsche Kerk in Indonesië." Na een bespreking waaraan zeer vele leden der Synode deel namen, bleek dat de voorstellen in den vorm, waarin zij de Synode bereikt hadden, niet zonder meer aanvaardbaar werden geacht. In verband hiermede besloot de Synode een commissie te benoe men. welke rekening houdende met de gemaakte opmerkingen, een herzien voorstel zal indienen in de eerstvolgende vergadering, welke eind Februari plaats zal hebben. Er werd in de Synode van verschillende zijden op aan- VRIJDAG 7 FEBRUARI. Hilversum I: S00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.05 Concert; 10.25 Pianokwintet; 11.00 De Zonne bloem; 11.45 Fam. ber. uit Indië; 12.03 Kwartet; 13.00 Nieuws; 13.15 Vaudeville ork 14.00 Philh. orkest; 14.30 Luisterspel; 16.30 Na schooltijd; 17.15 Orkest en koor; 18.00 Fr. Balletmuz.; 18.30 Ned. Strijdkr19.00 Nieuws; 19,30 Ensemble; 20.00 Nieuws; 20.08 De gewone man; 20.15 Philh. Orkest; 21.00 Luisterspel 22.00 Nieuws; 22 20 Gebed; 22.35 Haydn en Beethoven: 23.05 Klaas van Beeck; 23.30 Musette. Hilversum n: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.50 Voor de Vrouw; 900 Orkest; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Voordracht; 11.15 Voor de vrouw; 12.00 Viool en piano; 13.00 Nieuws: 1315 Orgel en piano; 14.00 Kookkunst; 14.20 Philh. orkest; 15.20 Hoorspel; 16.00 Z.- Afrikaansche muz.; 1630 Tus schen 12 en 16; 17.00 Geraldo; 17.30 Muzikaal babbeltje; 18.00 Nieuws; 18.20 Jan Corduwener; 19.15 Reportage; 20.00 Nieuws; 20 05 Franscbe liederen; 21.00 Men vraagt21.30 Buitenl. overzicht; 21.45 Sextet; 22.15 Jazz-uitz.; 22.40 Avondwijding; 23.00 Nieuws; 23.15 Concert. gedrongen, dat met de afhande ling van deze zaak, in verband met den grooten nood, zooveel mogelijk spoed zal worden be tracht. In de middagzitting nam de Sy node afscheid van den algemeen gedelegeerde Dr. K. H. E. Grave- meyer, die naar Afrika vertrekt voor een bezoek aan de Afrikaan- sche kerk. Ook machtigde de Sy node Dr. Gravemeyer zijn reis naar Indonesië in haar opdracht te doen. Petrus J. Geysels, werkman te Sluis: geen verdere intern., ver beurdverklaring van 500 en ont zetting rechten. Augustius A. van Mol, kantoor bediende te Hontenisse: 3 y2 jaar interneering en ontz. rechten. Eduardus van de Putte, fa brieksarbeider te Sas van Gent: 6 jaar intern., ontz. rechten. (Z. Dgbt.) VOETBAL. Alle wedstrijden afgelast. De Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond deelt ons mede, dat het programma voor Zondag 9 Februari vastgesteld, door den K.N.V.B. in zijn geheel is ver schoven naar 16 Februari. SCHAATSENRIJDEN. Elfstedentocht vastgesteld op Zaterdag a-s. Na een vergadering, die het bestuur van de elfstedenvereenl- ging Woensdagavond te Leeuwar den heeft gehouoen en waarop de rapporten over den toestand van het ijs zijn besproken, is bekend gemaakt, dat de reeds driemaal uitgestelde elfstedentocht thans is vastgesteld op Zaterdag 8 Febr. a.s. Het bestuur is tot deze beslis sing gekomen, omdat volgens de de weerberichten van het K.N. M I de vorst nog minstens eenige dagen zal aanhouden en de wind, die in Friesland tot dusverre stormachtig blies, Woensdag veel minder krachtig is geworden. Het stuiven van de sneeuw ia daardoor opgehouden en de banen zullen kunnen worden geveegd. Op vele deelen van de 200 km lange route is daarmede Woens dag reeds een aanvang gemaakt. Het ijs is op veel plaatsen slecht, berijdbaar is het echter volgens het bestuur van de Elfsteden- vereeniging overal. Slechts een nieuwe storm, hevige sneeuwval of een plotseling invallende dool kunnen thans nog dezen Frieschen marathonloop tegenhouden. De route is nog niet in haar geheel vastgesteld. Daarover zullen op zijn vroegst vandaag nadere ge gevens volgen. SCHAKEN. Tweekamp EuweGrob. Maandag werd in Zürich de eerste der zes partijen van den tweekamp tusschen Euwe en den Zwitser Grob gespeeld. Euwe speelde met Wit en zijn tegen stander verdedigde zich oud- Indisch en forceerde met een pion-offer een aanvalsstelling. De situatie werd voor Euwe zeer moeilijk, vooral toen beide mees ters in tijdnood geraakten. Hat gelukte Euwe tenslotte zijn stel ling te consolideeren en na vijf en een half uur dwong hjj Grob tot opgeven. De tweede ontmoeting bracht een Italiaansche partij, waarin Euwe na talrijke schermutselingen met succes een aanval op den koningsvleugl deed. Groo verdedigde zich wanhopig doch moest het eindspel na 44 zetten verloren geven. De stand is nu 20 in het voordeel van Dr. Euwe. ''cl I r U uw wl lerll irh lezeJ j':":; - J S >.onii - Jh 1 wiUVcj t hei le lli enle n Va »or let pij Jan t^1 (de; pi naiii ■w&qC,. n erw m r vvas, .gust^€-' I line voorie 3'l8$% y-> rl lauraj-jfl iel 811113] jspap - 3A\ dl [BB J If >W 13

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 3