BAARN nog steeds in afwachting Leden van executiepeleton staan terecht BiimenMsch Nieuws HET CONSUMENTENCREDIET TREEDT IN WERKING Oe saiuutbatterij in het middelpunt der belangstelling Ameland geïsoleerd Waardebonnen 02 tot en met 06 geldig van 17 Febr. af De toon- en prijspolitiek in België Uitslag prijsvraag Fonds Noodgebieden De zuivering iu Oostenrijk De federalistische beweging in Europa Doodstraffen geëischt Staking op een Viiegveld De Amerikaansche delegatie ter V. N. Donderdagmorgen waren alle journalisten en persfotografen te gast bij den commandant der sa- luutbatterij, die op vele vragen geanwoord heeft. De cantine, welke de Baarnsche bevolking voor de jongens had Ingericht in dit „Huis Holland", dat reeds Dultschers, Canadeezen en manschappen der B. S. her bergde, was overvol, toen plotse ling een luid trompetgeschal weer klonk. Alle koffie en koek werd in de steek gelaten en dapper holden de fotografen en journa listen achter de bedieningsman schappen aan. Enkele minuten later was de journalistieke wereld van Astoria-Chalet op het koude besneeuwde weiland van boer Haarman verzameld, om te zien met welk een razende snelheid de soldaten hun stelling betrokken. Indien bij het groote oogenblik de manschappen even snel in hun stelling zullen zijn als dat Donder dagmorgen het geval was, niet tegenstaande het feit, dat de com mandant vond, dat 't wat „traag" was gegaan, dan staat het nog niet vast wat sneller te hooren zal zijn Het radiobericht of het eer ste kanonschot. De talrijke ver moeiende oefeningen hebben zon der twijfel een uitstekend resul taat gehad en, op grond van wat wii gezien hebben, wij zeggen, dat deze mannen, die behocren tot het oudste, dat is het eerste -egi- ment veldartillerie het welkom, dat het leger de nieuwe Oranje telg zal bereiden, inderdaad met eere zullen geven. Tusschen het moment, dat het alarm wordt gegeven en het eer ste schot wordt gelost, zal ten hoogste 7 minuten verloopen. De Echoten zullen om de tien secon den gelost worden, zoodat het ge- heele eerbewijs, in geval de nieuw geborene een Prinses zou zijn, hoogstens 9 minuten in beslag zal nemen. In geval van een Prms wanneer In nlaats van 51, 101 schotan zullen worden gelost, duurt het natuurlijk iets langer, maar aangezien bij het 52e schot al vast staat, dat het esn Prins is, zullen de bewoners in de om geving van Baarn, die geen radio hebben, toch binnen een kwartier volkomen ingelicht zijn. Op de vraag, waarom eigenlijk niet tusschen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens geschoten wordt, deelde de commandant mede, dat dit esn kwestie is van militair ceremonieel. Het is niet gebrui kelijk, dat in den nacht saluut schoten worden afgegeven. De Prinselijke wieg. Op een vergadering van de ini tiatiefnemers voor de aanbiednig yan een wieg aan hst Prinselijk Gezin door de Limburgsche be volking is besloten dit geschenk voor de a.s. blijde gebeurtenis te laten aanbieden door een afvaar diging van vier dames, die het Limburgsche huldeblijk in Paleis Soestdijk zullen gaan bezorgen. Deze dames zullen door middel van het lot worden aangewezen. Contrasten. Het leven op het Paleis Soest dijk gaat volkomen normaal door. Niets wijst er op, dat het heug lijk nieuws zeer binnenkort te verwachten is. H.M. de Koningin die de linkervleugel van het Pa leis bewoont, maakt dagelijks een wandeling door het besneeuwde park. Slechts één Hofdame is Sneeuwstormen het eiland. teisteren eveneens ten Palcize; verder nie mand, behoorende tot Haar Hof houding. H.K.H. Prinses Juliana wijdt een groot deel van Haar tijd aan sociaal werk, hetgeen eveneens tot Haar normale dagtaak be hoort. In verband met de felle koude en de gladheid verlaat Zij het Paleis niet. Ook U.K.H. zet zijn normale werkzaamheden voort. Hij be vindt zich regelmatig op „De Zwaluwenberg", nabij de Holland- sche Rading, op ongeveer 10 km afstand van het Paleis Soestdijk, waar Hij Zijn Hoofdkwartier als Inspecteur-Generaal der Land- en Zeemacht heeft gevestigd. Een enkele maal zijn er gasten ten Paleize en ziet men auto's verschijnen en wegrijden, doch het is slechts een enkeling, die voor dringende zaken ten Paleize is ontboden. Woensdagavond bracht Gene raal Spoor een bezoek aan H. M. dc Koningjn. De drie Prinsesjes ziet men regelmatig in de zuilengang van het Paleis, tenminste buiten schooltijd. Want hoewel ook bij „De Werkplaats" de kolenvoor- raad sterk geslonken is, zoo sterk zelfs, dat slechts een kleine loka liteit nog voor onderwijs wordt gebruikt, zijn de Koninklijke schoolkinderen lederen morgen prompt op tijd op school. Het zou onjuist zijn te zeggen, dat in het Astoria-Chalet het leven eenzélfde regelmaat ver toonde. Er wonen thans 27 jour nalisten, persfotografen en radio- menschen in het hotel. Zevenen twintig onrustige wezens, die zich een schijn van rust trachten te geven en elkaar onderling met valsche berichten kippenvel be zorgen. Waarschijnlijk zou met ingang van Donderdagnacht een der journalisten de wacht betrekken bij de telex in de journalistenka mer om bij het eerste alarm zijn collega's te wekken. Van officieele zijde wordt het volgende medegedeeld: „Met ingang van 17 Februari a.s. zijn de eerste waardebon nen van het voorschotboekje voor het consumentencrediet, n.l. de nummers 02, 03, 04, 05 en 06 geldig verklaard. Zooals be kend, beginnen de inhoudingen op het loon van de crediet- nemers over de week, eindigende op 8 Februari. Hevige sneeuwstormen woedden over het geïsoleerde Ameland dat nu geheel van de buitenwereld is afgesloten omdat bet vliegtuig dat de verbinding Leeuwarden Ameland onderhoudt reeds eenige dagen den tocht niet heeft durven wagen. De sneeuw bereikt op sommige plaatsen op het eiland een hoogte van enkele meters, waardoor ook het verkeer op het eiland zelf ernstig belemmerd wordt. Er heerscht een geroot ge brek aan versche groenten en fruit en ook raakt de voorraad krachtvoer voor het vee. uitgeput Van dit laatste zal men. niet alle bonnen, die voor dit tijdvak aan gewezen zijn, kunnen honoreeren. De ijstoestand op de Waddenzee Is nog zeer slecht. De hacde wind van de laatste dagen heelt vele wakken in de ijsmassa, die zich van Ameland tot de Friesche kust uitstrekt, veroorzaakt, waar door het onmogelijk is vanaf het eiland de Friesche kust te voet te bereiken. De postboot heeft sinds 14 December j.l., dat is in 53 da^en den overtocht slechts 14 maal kunnen volbrengen. Ook aan steenkool is er gebrek op het eiland, maar men kan zich be helpen met hout. De eilandbewoners zien met verlangen uit naar het einde van den sneeuwstorm en de daarmee terugkeerende mogelijkheid van contact met het vasteland. Circa een kwart millioen Ne- derlanddche gezinnen wordt door het consumentencrediet geholpen om het in de oorlogsjaren ont stane tekort aan textiel, schoei sel, keukengerei, fietsbanden e.d. in t« halen. Een kwart mililoen, gezinnen, omvattende ruim één millioen personen, d.i. ruim 10 ter geheele bevolking, zal van deze maatregel protiteeren. Van groot belang is thans, dat de betrokkenen blijK zullen geven de bedoeling van het consumen tencrediet te hebben begrepen enernaar zullen handelen, dit is allereerst hun eigen belang maar eveneens het ueiang van ons geheele volk. De hoeveelheid goederen van goede kwaliteit, welke tegen rede lijken prjjs is te krijgen, is bij veie artikelen uiteraard nog niet groot. Daarom doet men verstandig bij het aanschaffen van goederen op het consumentencrediet hieraan, bijzondere aandacht te wyden. Zoo mogelijk wachte men met het besteden van zijn waardebonnen tot men degelijke goederen tegen redelijken prijs kan bemachtigen. Men kan dit veiiig doen., daar de waardebonnen in elk geval tot 1 Januari 1949 hun geldigheid be houden. Indien men werkelijk niet langer kan wachten, schalie men zich uitsluitend de meeat dringende goederen aan in zoo klem mogelijke hoeveelheden. iHier volgen nog eenige bepa lingen en aanwijzingen t.a.v. net consumentencrediet VOKST VERLETREGEUNG. Indien door verst of overeen komstige weersomstandigheden de arbeid langeren tyd wordt on derbroken, behoeft het consu mentencrediet niet te worden af gelost. De werknemer dient zien, indien dit verlet in een week ten minste 4 dagen heeft geduurd, met een „vorstverlet-bewjjs" te wenden tot den Districisraad voor het Consumentencrediet. Aldaar ontvangt de belangheb bende een „uitstelzegel", dat hij aan zijn werkgever ter hand stelt, zoodra de arbeid wordt hervat. Het „vorstverlet-bewijs" wordt uitgereikt door de instantie, die de overbruggingsuitkeermg uit betaalt. De werkgever plakt dus over de desbetrel-ende week geen spaarzegel, doch een „uitstelzegel" i en hij hoett dan ook van het evcn- 1 tueele loon over die periode niets in te houden. UITBREIDING GOEDEREN LIJST. De lijst van goederen, welke met behulp van het consumenten crediet mogen worden gekocht (afgedrukt op den omslag van het waardebonnenboekje) is nog uit gebreid met de volgende artikelen: onbedrukte katoenen en flanel len stoffen aan het stuk; pot kachels en kolenfornuizen; een voudige ledikanten (ook opklap- bedden) De aandacht weedt er op ge vestigd, dat het niet geoorloofd is andere dan de op deze lijst ge noemde goederen via het consu mentencrediet te koopen. Radio toestellen, stofzuigers, wasch- machines en andere huishoude lijke apparaten, doch ook kinder wagens, ameublementen e.d. val len niet onder het consumen tencrediet. Voor het aanschaffen van distributiegoederen heeft men, naast de waardebonnen, ook de desbetreffende distri butiebonnen, punten of toewijzingen noodig. Voorts dient men bij den aankoop steeds zijn distribu tiestamkaart aan den leveran cier te toonen. Losse waar debonnen zijn ongeldig. Men khippe dus niet zelf deze bon nen van het vel af, doch late dit den winkelier doen. Men contróleere direct of dc juiste bonnen werden in genomen. Elke waardebon vertegen woordigt een bedrag van 5. Door den winkelier mag hier op geen wisselgeld worden teruggegeven. Gaat het be drag van den aankoop 5 of een veelvoud daarvan te bo ven, dan betale men het ver schil in contanten bij.: Bij moeilijkheden of voor inlichtingen wende men zich steeds tot den plaatselijken Districtsraad voor het Con sumentencrediet". Het Nationaal Vakverbond neemt resolutie aan. Het Nationaal Comité van het A. B. V. V. heeft Maandagmid dag de prijzen- en loonkwestic besproken. Uit de debatten blijkt, dat de georganiseerde arbeiders wen- schen, dat bun loon mesr koop kracht zal bezitten. Hun afge vaardigden hebben zich vooral Verzet tegen het feit, dat de prij zen en de winsten van de werk gevers in de practijk niet getrof fen worden door den stopmaat regel, zooals dit het geval is met de loonen. De volgende resolutie werd door de vergadering goedgekeurd: „Het Nationaal Comité van het A. B. V. V. op 3 Februari bijeen gekomen bevestigt de tijdens de vergadering van 14 Januari 1947 genomen resolutie". „Acht de beslissing van de re geering een nationale conferentie te beleggen als niet beantwoor dend aan het verzoek tot bijeen roeping van een nationale arbeids- conferentie". „Dringt er op aan, dat deze conferentie zoo spoedig mogelijk zal worden bijeengeroepen met op de agenda de volgende punten: 1. middelen tot herstel van het evenwicht tusschen prijzen en loonen. 2. Opheffing van loonstop. 3. Organisatie van de econo mie, 4. Contcöle over de prijzen met deelneming van de arbeiders. 5. Statuut van de vakbonds afvaardigingen van ondernemin gen. 6. Betalingen der tien feest dagen per jaar. V. Verdubbeling der loonen voor het arbeidsverlof „Het bevestigt zijn wil alles in het werk te stellen om de eischen van de vakbondsbeweging te doen inwilligen." „Vraagt de aangesloten orga nisaties van heden af de organi satie onder oogen te nemen van een nationalen dag van protest, met stop zetten van den arbeid gedurende 24 uur of alle andere actiemiddelen, die hun doelmatig kunnen schijnen om de eischen der vakbonden te steunen." „Gelast het bestuur alle noo- dig'e schikkingen te nemen voor de toepassing van de huidige re solutie." De drie hoofdprijzen (elk een rijwiel) van de radioprijsvraag „Welken tak van sport zag het Kerstmannetje?" ten bate van het Fonds Noodgebieden, zijn ge wonnen door: Lees Bakker te Wassenaar, M. L. Remery te Sas van Gent en mej. D. van Wame- len te Schiedam. De andere prij zen zullen gedurende deze maand aan de overige prijswinnaars toe gezonden worden. de Vereenigde Naties met alle middelen, weike ten dienste staan, niet slechts tijdelijk doch bij wijze van permanente deelneming. Ten aanzien van den economi- echen wederopbouw zeide Truman in zijn brief, dat één van de voor naamste taken der V. N. in 1947 bestond in het aannemen van een Handvest betreffende de begin selen en middelen ter bevordering van den wereldhandel en tewerk stelling, door vermindering of op heffing van kunstmatige handels belemmeringen. Oostenrijksche vertegenwoordi gers hebben de plaatsvervangers der Groote Vier, bijzonderheden omtrent de zuivering in hun land medegedeeld. Goesef (Sowjet- Unie) stelde Gruber, den Oosten- rijkschen Minister van Buiten- landsche Zaken, de vraag, wat er is geschied met de 536.000 fascis ten, die aan het einde van den oor log in Oostenrijk waren en de 98.000 leden van de fascistische partij, die daar voor den „An schluss" verhieven. Gruber ant woordde dat op grond van de zui- veringswetten 68.000 arresattes zijn verricht, hiervan zijn 26.000 personen berecht of in berechting. Er zijn reeds 30 doodvonnissen uitgesproken. Gruber sprak de overtuiging uit, dat bij het van kracht worden der nieuwe zuive- ringswetten zijn regeering het noodige heeft gedaan, om de zui veringskwestie op- te lossen. Naar in een communiqué van het Intergeallieerde Bureau voor Herstelbetalingen wordt be kend gemaakt heeft Engeland in 1946 89 Duitsche schepen, met 'n totaal van 349.627 bruto reg. ton, als: herstelbetaling ^toegewezen gekregen. Noorwegen kreeg 40 schepen, Canada 3 en Australië, Nieuw-Zeeland en Egypte eik één. Voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch stonden Woensdag terecht M. van Meegen, sportlei der te Wickrathberg (Duitsch- land) en J. W. Derksen, schippec te Amsterdam. Deze verdachten hebben de noodlottige schoten ge lost in de Septemberdagen van 1944 op burgemeester Moonen te Waalwijk en de Gebrs. Hoffmans, eveneens te Waalwijk, toen dezen, naaf aanleiding van het verraad van twee vrouwen aldaar, achter j het Waalwijksche raadhuis voor een vuurpeleton werden geleid. Burgemeester Moonen en Joop Hoffmans werden op slag gedood. Vincent Hoffmans werd, zooals bekend, in een arm en in een long gewond. Men liet hem voor dood liggen. Door een samenloop van omstandigheden kon hij later ont vluchten i De tenlastelegging aan Vap Meegen en Derksen vermeldde vrijwillige dienstneming bij de Duitsche gewapende macht en het deel uitmaken van een vuur peleton. Hij was er trotsch op Ter zitting was verschenen de hoofdgetuige Vincent Hoffmans, die verklaarde, dat de gijzelaars zonder eenigen vorm van proces zijn neergeschoten. Enkele getui gen verklaarden, dat verdachte Derksen zeer trots was op zijn daad. De heer H. Heezemans. destijds pastoor te Waalwijk, die de ge troffenen de laatste Heilige Sa cramenten toediende, verklaarde, dat er na de executie nog enkele „genadeschoten" gelost waren. De advocaat-fiscaal Mr. A. Houben, uitte zijn waardeering jegens de Waalwijksche recherche onder leiding van den heer Hub- hers, die deze geheele gecompli ceerde zaak tot volledige klaar heid bracht. De verdachten had den hun vaderland reeds verraden door in Duitschen krijgsdienst te gaan, zij verleren verder het laat ste greintje menschelijkheid door een opdracht te aanvaarden om totaal onschuldige menschen dood te schieten. De advocaat-fiscaal achtte de feiten wettig en overtuigend be- Wezen. Beide verdachten hebben zich aan zeer ernstig landverraad schuldig gemaakt en onschuld ige Nederlanders van het leven be roofd. De eisch tegen beiden luidde de doodstraf. De verdediger, Mr. Pistoors, meende, dat hier overmacht In het spel was en dat de doodstraf niet gemotiveerd was. Over 14 dagen zal het Hof uitspraak doen. (De politieke correspondent van de News Chronicle meldt, dat 3 afgevaardigden, van de „Euro- peesche Federalistische Unie" naar Londen zijn gekomen om een on derzoek in te stellen naar de kraclitep, die hier vqor een Euro- peesche federatie werken. De „Europeesche Federalisti sche Unie" is een organisatie van vijftien federalistische bewegin gen in verschillende Europeesche landen. De delegatie bestaat uit een Franschman en twee Nederlan ders: Dr. H. R. Nord en Dr. H. Brugmans. Zij' zullen in contact treden met het comité voor een vereenigd Europa, waarvan Chur chill voorzitter is, en met de „parlementaire groep voor een wereldfederatie", welke onlangs in het Lagerhuis den steun der Britsche regeering heeft ge vraagd. In het bijzonder wil men weten, hoe de houding van de Britsche Labourparttj tegenover de plannen voor een vereenigd Europa is. 100 Man technisch personeel van het vliegveld Northolt te Londen zijn Dinsdag in staking gegaan. Zij eischen een 40-urige werkweek. Volgens een vertegen woordiger der werknemers heb ben de gedurende de afgeloopen vier maanden herhaaldelijk tot de Bcitsch-Europeesche luchtvaart maatschappij gerichte verzoeken geen gehoor gevonden. De wensch van de maatschappij om met het technisch personeel los van de rest van het personeel van de luchthaven te onderhandelen gaat volgens dezen woordvoerder tegen den gebruikelijken gang van zaken in. Een rapport van Trumari. President Truman heeft in een rapport van tweehonderd bladzij den aan het Amerikaansche con gres verslag uitgebracht over de werkzaanïheden van de Ameri kaansche delegatie ter V. N. in 1946. In dit rapport voorspelde hij o.a. dat een overeenkomst tot stand zou komen over een. „ten- volle effectief internationaal sys teem van controle op de atoom- energie". Over den Veiligheidsraad merk te Truman op, dat deze steeds meer het vermogen bleek te krij gen om verbetering te brengen in situaties, welke anders gevaarlijk hadden kunnen worden. In zijn begeleidenden brief ver klaarde Truman oa„ dat de poli tiek van de Vereenigde Staten gericht was op ondersteuning van DURE GEBAKJES. De Drentsche Kamer van het Bijzondere Gerechtshof te Leeu warden veroordeelde den banket bakker A. H. Scholte te Assen, die vrijwillig aan verschillends Duitsche instanties leverde (d« omzetten aan de Duitschers heb ben gedurende '40'45 294.000 bedragen en er werd een netto- Winst gemaakt van ƒ62.529, tot een boete van 35.000 of zes maanden hechtenis en drie maan den voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. Hem werd het recht van cassatie verleend. De eisch was ƒ30.000 of zes maanden hechtenis en drie maan den voorw. met drie jaar proef tijd. EEN ZELDZAME VANGST- De gebroeders Heikoop te Tricht (Betuwe) waren Woens dag in bet veld met honden np de bunzingjacht. Plotseling ble ven hun 2 honden voor een bijna dicht gesneeuwd hol staan, zij lieten een zacht jankend geluid hooren. Direct begonnen de ge broeders H. met het uitgraven van het hol. Na een paar uren hard werken in den bevroren grond, kwam plotseling een groot dier brommend uit het hol. Een der broers sloeg het dier met een stuk ijzer waardoor het gedood werd. Het bleek een das te zijn, een dier dat zelden voorkomt. De das bleek op 3 meter diepte een groot nest gemaakt te hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 2