WORDT HET VOREN GESTAAKT? i I Nieuwe staat West-Duitschlaud? hituws in cnlcctc cefyels DE TERREUR IN PALESTINA I ft i M rit VRIJDAG 7 FEBRUARI 1947. Generaal Spoor bij H. M. de Koningin Amerikaansche hulpver leening aan Europa De Duitsche oorlogs misdadigers Doodvonnis voltrokken EEN BRITSCH-AMERIKAANSCH PLAN ^execuur^^^3. Het ultimatum der Regeering DE KWESTIE GROENLAND NOORWEGEN EN SPANJE De volksherstel sigaretten Bierut President van Polen De ruilverkaveling in Nederland en België 4 M snf dB P 1 :t.P f\ dH p? 7I el Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHT I>'€. medegedeeld docc het K N te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Aanhoudende vorst. Matige, tijdelijk krachtige wind tusschen N.-O. en Oost. Meest zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Plaatselijk eenige sneeuw. Matige tot strenge vorst. 3de Jaargang No. 423. Advertentieprijs: per mm 10 et; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl advertenties 1—5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerj) N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. INDONESIË. 4. -Usv-wu^w 91 fThinftfiSClie V6F- De mogelijkheid, dat het alge- meene bevel „staakt het vur en Donderdag van repubhkeinsche zijde zou worden afgekondigd, werd in repuhlikeinsche kringen te Batavia groot geacht De Mi nister van Defensie, Mr. Amir Siarifoeddin, is Woensdagmiddag naar Djogja vertrokken zoodat het repuhlikeinsche Kabinet thans aldaar voltallig is. De militaire toestand. De militaire woordvoerder te Batavia heeft Donderdag over den militairen toestand het vol gende meegedeeld: Te Soerabaja zijn in den cen- tralen sector eenige overvliegende Nederlandsche vliegtuigen boven neemt, hebben. 21 Chineesche ver- eeruaingen, vereenigd in het Co mité der Overzee-Chineezen in een vergadering van 26 Januari besïotep „de gevallen van wreed heid" van de Nederlanders in Pal-emhang en van de Franschen in Indo-China hij de Vereemgde Naties voor te brengen. Voorts werd besloten: protest telegrammen te zenden aan de Nederlandsche en Fransche regee ringen; een telegram te zenden aan de regeering der Indonesische republiek, met het verzoek de daden der extremisten tegen te gaan; aan de Chineesche regee ring te verzoeken een en ander onder de aandacht te brengen van de Nederlandsche en Fransche re Nederlandsche vliegtuigen boven ae N«d„iandsche eigen gebied f^eerfn? 6een eilch tot schade- tuchtdoelgeschut beschoten. Ook werd een Nederl. patrouille met luchtdoelgeschut, mortieren en mitrailleurs onder vuur genomen. Nederlandsche troepen heoben met artillerie en mortieren het terrein gezuiverd. Naar aanleiding van het repu hlikeinsche communiqué over de gebeurtenissen te Soecabaja, deel- de de militaire woordvoerder o.m. het volgende mede: In plaats van 4500 man Nederlandsche troepen, waarvan het repuhlikein sche communiqué melding maakt, opereerden slechts twee Neder landsche patrouilles van twee en drie peletons. In de volgende dagen werden meer troepen inge zet om orde en rust in het nieuw- bezette gebied te garandeeren. Alle verdere acties werden uitge voerd met formaties van ten hoogste een compagnie. Verschillende vluchten werden uitgevoerd, waarbij op de terug trekkende T.R.I.-troepen werd ge vuurd Het is niet onmogelijk, dat daarbij onder de burgerbevol king slachtoffers zijn gevallen. Kwestie Palembang voor de V. N-? Naar het repuhlikeinsche pers- bureau Antara uit Singapore ver- Woensdagmiddag te 5 uur heeft H. M- de Koningin Luit.- Generaal Spoor in het Paleis Soestdijk in, audiëntie ontvan gen. Generaal Marshall, de Ameri kaansche Minister van Buiten landsche Zaken, zal 27 wetsvoor stellen betrekking hebbend op buitenlands che zaken aan het Congres voorleggen. Het eerste voorstel betreft de internationale hulpverleening. Het tweede de ratificatie van de vredesverdragen met Italië. Hongarije, Bulgarije en Roeme nië. De repuhlikeinsche senator Van- denberg, voorzitter van de com missie voor buitenlandsche be trekkingen heeft verklaard, dat het congres het voorstel voor hulpverleening aan Europa, waar mede een bedrag van 250 millioen dollar is gemoeid, zal steunen, „mits deze door onszelf wordt uitgevoerd, teneinde ons voor uit buiting te behoeden." Vandenberg was van meening, dat de uiteindelijke beslissing hieromtrent pas zou worden ge nomen, nadat Herbert Hoover ver slag zou hebben uitgebracht van zijn bevindingen in Europa. regeering een eisch tot schade loosstelling in te dienen voor den dood van den Chineeschen schepe ling Tsjoen ah Kong. Proces ie Belgrado. bij meer dan 20.000 menschen om het leven kwamen. Zeven andere Duitsche Generaals, beschuldigd van het bedrijven van oorlogsmis daden, worden tegelijk met hem berecht, onder andere August Schmithuber, ex-commandant van de beruchte S.S.-divisie „Prinz Eugen", die talrijke „strafexpedi ties" tegen Joegoslavische dor pen heeft geleid. De onder Loehr's bevel staande vernietigingskampen in Servië waren zoo actief, dat van 4 cre matoria moest worden gebruik gemaakt om het geweldige aantal slachtoffers weg te werken. Vol gens de aanklacht werden bij een Duitsch offensief bijna 6000 bur gers en 600 krijgsgevangenen ge dood, kleine kinderen in stukken gesneden en menschen levend begraven. Het doodvonnis tegen G. Rolle- den verkiezingen gehouden wor ma, wiens gratieverzoek door H. M. de Koningin werd afgewe- zen, is Donderdag voltrokken. De tenuitvoerlegging van de doodstraf ten aanzien van P. J. Gerrits, wiens gratieverzoek even- i eens door H. M. de Koningin werd i afgewezen is opgeschort op grond van het feit, dat de Bijzondere i Raad van Cassatie aan den Minis- ter van Justitie heeft medege- j deeld, dat in verband met een door den veroordeelde ingediend ver De Berlijnsche correspondent Hamburg vraagt hulp- van de „Dany Express" seint: De Britsche en Amerikaansche regee ringen zijn van plan een nieuwen Europeeschen staat te stichten, m.n. „West-Duitschland", wan neer de conferentie van de Big Four, volgende maand te Mos kou te houden, niet tot een op lossing zou kunnen komen betref fende het Duitsche probleem. Britsche en Amerikaansche functionnarissen te Berlijn hebben reeds ontwerpen gemaakt van dezen nieuwen staat. Deze staat zou bestaan uit de huidige Brit sche en Amerikaansche zones, thans economisch gefusieerd, waarbij de Fransche zóne zich eventueel zou kunnen aansluiten. De hoofdstad van den staat zou Frankfort zijn; dezen zomer zou- Te Belgrado is het proces be gonnen regen Kolonel-Generaal Alexander Von Loehr, voormalig Oo^EuZPaerbTe\erbvannwo"di zolkschTifT'om'^rziemng van de ?eschuS 'het bevel te hebben sententie, waarbij hij tot de dood- stuur voor Palestina, onder de hoede van de organisatie der Ver. Naties. Een beroep op de wereld. In verschillende talen heeft het radiostation van de Palestijnsche De Joodsche Nationale Raad I (Vaad Leoemi), die het ultimatum i der Palestijnsche regeering, waar- 1 bij een beroep wordt gedaan op de i Joden om hun medewerking te verleenen bij de bestrijding van het terrorisme, momenteel bestu- i i deert, zal waarschijnlijk besluiten om geert- samenwerking te verlee- nen. Een desbetreffende resolu- tie zal binnenkort worden opge steld. De voorzitter van de Vaad Leoemi heeft verklaard, dat de j i Jbodsche gemeenschap niet als aanbrenger wil fungeeren. Deze voorzitter van de Vaad Leoemi, de hoogste instantie van het Jodendom in Palestina, heeft een beroep eedaan op de Pales tijnsche regeering om haar ulti matum, dat Maandag werd ge steld, te herroepen. i Uit Washington wordt gemeld, dat alle Zionistische leiders in Amerika voor een buitengewone vergadering te Washington, die op 17 Februari zal worden gehou den, bijeen zijn geroepen in ver band met den toestand in Pales- j tina. In een brief aan een vriend heeft Prof. Albert Einstein, de wereldberoemde geleerde, o.m. ge schreven; „Ik geloof, dat een ver deeling van Palestina geen sta biele toestand za' scheppen» Ik weet geen andere oplossing van die van een binationaal staatsbe- Ucll i-i den voor een constitueerende ver gadering. De regeering van den nieuwen staat zou haar eigen di- plomatieke vertegenwoordiging in het buitenland hebben. Voorts zouden aan dezen staat Britsch- Amerikaansche leeningen ver strekt worden. Reeds is een be- stuursmachinerie op gang geko men, onder bizonale „uitvoerende commissies", gevestigd te Frank fort Stuttgart en Minden, voor finantieele-, handels-, verkeers-, voedsel- en iandbouw-aangelegen- heden en andere economische kwesties. In den nieuwen staat zouden deze commissies als mi nisteries worden opgenomen. Tot in details uitgewerkt. Het plan is slechts provisioneel, doch tot in details uitgewerkt, zoodat het bij falen van de confe rentie te Moskou zonder tijdver- lies in praktijk gebracht kan wor den. De voorkennis van het be- staan van dit plan zou, naar men aanneemt, Maarschalk Sokolows- Max Brauer, burgemeester van Hamburg, heeft een beroep ge daan op de afgevaardigden van Engeland, Nederland, en België van het Internationaal Verbond van Transportarbeiders, dat hier thans een conferentie houdt, om steun te verleenen bij het herstel yan de haven, welke voor de stad van het allergrootste belang ls. De voorzitter der conferentie, de Nederlander J. H. Oldenbroek, secretaris-generaal van het vak verbond, zegde hulp toe, op voor waarde, dat er een grondige poli tieke zuivering zou plaats hebben. Afgevaardigden van het ver bond en vertegenwoordigers van de Duitsche transportarbeiders en vakvereenigingen der zeelieden zijn voor het eerst sedert 1933 weer bijeengekomen. Proces Von Papen. Franz Von Papen, die enkele maanden geleden door het Inter nationaal Tribunaal te Neuren berg werd vrijgesproken, maar tegen wien thans een zuiverings proces wordt gevoerd, heeft be sloten niet meer deel te nemen aan de verdediging aangezien hjj, aldus Dena, het Duitsche nieuws bureau in de Amerikaansche zóne, geen mogelijkheid meer ziet om verdere beschuldigingen te weer leggen. Volgens Dr. Sachs, President van het Zuiveringsgerechtshof te Neurenberg, heeft Woensdag de arrestatie van Von Papen gelast heeft wegens het afleggen van valsche verklaringen inzake het testament van Von Hindenburg, is Von Papen na geneeskundig onderzoek tot het doorstaan van gevangenisstraf in staat gebleken, mits zijn cel verwarmd wordt. radiostation van üe r-aiesujnscuy h mili. verzetsgroep Irgoen Zwai Leoemi j ky deri Sowjet-Rus Woensdagavond" een beroep ge daan op de wereld. „Engeland heeft het masker laten vallen' aldus werd verklaard, „en is thans bezettende mogendheid geworden. Het heeft ons voor de keuze ge steld: overgave of oorlog. Over geven zullen w(i 0113 echter niet en wij zijn er zeker vju, dat onder het overgroote deel van het Jood sche volk geen en aders zullen worden gevonden". De radio leg de er den nadruk op, dat de Ir goen tot den laataten man zal strijden en vroeg de hulp van ae andere volken. Over de zaak Gruner, zeide de radio, dat deze het slachtoffer van een list is geworden. Iemand, die zich als vertegenwoordiger van de Irgoen heeft voorgedaan, heeft hem er toe gebracht bij den „Privy Council" in beroep te gaan. Maar zoo spoedig Gruner het be drog had doorzien heeft hij zijn beroep ingetrokken. De radio wees er nogmaals op, dat de Ir goen nooit een Britsche instelling zal erkennen. tairen gouverneur, onlangs op een Érjeenkomst van den bestuursraad gebracht hebben tot zijn beschul- diging, dat de Birtten en Ameri- kanen het rapport van den raad aan de conferentie zouden sabo- teeren. Het al dan niet overgaan tot oprichting van den nieuwen staat zal er voornamelijk van af hangen, of de Sowjet-TJnie bereid is een prijs ter waarde van zestig zeventig millioen pond sterling te betalen voor de economische eenheid van Duitschland. Duitsche politieke leiders, wien van de hoofdpunten van het plan mededeeling is gedaan, zouden volgens een Britschen function- nans over het algemeen niet ent housiast zijn. Zij vreezen name lijk, dat de Vereenigde Staten spoedig hun belangstelling voor Europa zullen verliezen en dat Duitschland, -zoowel Oost, als West, alsdan van de Sowjet-Unie afhankelijk zou zijn voor verkrij ging van grondstoffen, aldus de correspondent van de „Daily Ex press". Gustav Rasmussen, de Deen- sche Minister van Buitenlandsche Zaken, heeft verklaard, dat de kwestie van de afschaffing van de Deensch-Amerikaansche over eenkomst inzake Groenland opge worpen is en dat de onderhande lingen daaromtrent zijn begonnen. Vorige maand werd in diploma tieke kringen te Kopenhagen ont kend, dat Rasmussen met het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken in bespre king was omtrent afschaffing of herziening van de overeenkomst, waarbij Amerika de beschikking over vliegvelden heeft gekregen. Het verdrag is in April 1941, na de bezetting van Denern.arken ge sloten. In feite bracht het Groen land onder Amecikaansch beheer, ofschoon de Deensche souvereini- teit bleef bestaan. Groenland is 's werelds grootste eiland en de eenige Deensche ko lonie. Het heeft een bevolking van 20.000 zielen. In Juli j.l. heeft de bevolking den wensch te kennen gegeven een eigen cen trale regeering, met een gouver neur aan het hoofd, te bezitten. Het Noorsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft de juistheid bevestigd van buiten landsche persberichten, dat Spanje zijn ontevredenheid heeft kenbaar gemaakt over de houding van Noorwegen ten aanzien van Span je en de Spaansche regeering en over de handelspolitiek van Noor wegen, dat er van wordt beschul digd discriminatie tegenover Spanje toe te passen. Het Noorsche Ministerie wijst er op, dat volgens het in Maart 1946 in het parlement genomen besluit Noorwegen een positieve houdirg zal aannemen t.a.v. elke in het kader van de IV. N. voorge stelde actie inzake de Spaansche kwestie. Over de beraadslagin gen van het parlement over een eventueele wijziging van deze houding kon het Ministerie nog geen verklaring afleggen. Het proces tegen Veldmaar schalk Albert Von Kesselring, voormalig opperbevelhebber der Duitsche strijdkrachten in Italië, zal op 10 Februari te Venetië worden begonnen. Kesselring zal worden verdedigd r- door Dr. Hans Laternser die te j partijen, de kleine boeren, de na gegevens, die 't verband tusschen de huidige plantengroei op Groen land en de ijstijdflora van Europa kunnen verduidelijken. Het Hongaarsehe Parlement heeft, nadat de vier regeerings- Neurenberg als verdediger optrad voor den Duitschen Generalen Staf, en twee assistent-advocaten. Hij wordt er van beschuldigd, dat hij betrokken was bij het dooden van Italiaansehe onderdanen in de Ardeatine grotten te Rome en dat hij bevel gaf tot het dooden van Italiaansehe burgers tusschen Juni en Augustus 1944. Beide ge vallen waren als represaille be doeld. Sinds enkele maanden wor den in Praag voorbereidingen ge troffen voor een wetenschappelij ke expeditie, die in het begin van den zomer, van Kopenhagen uit, naar Groenland en de nabij ge legen gebieden zal vertrekken, met als voorloopig eindpunt het schiereiland Nugssualq, in de Baf- finsbaai, ten westen van Groen land. Het voornaamste doel van de expeditie, die georganiseerd wordt door de vereeniglng van Tsjechische natuuronderzoekers en onder leiding zal staan van den bekenden Poolonderzceker Dr. Emil Hadac, is 't verzamelen van tiona'le boerenpartij, de sociaal democraten en de communisten, tot overeenstemming waren ge komen er in toegestemd, dat het Hongaarsehe vredesverdrag door den Hongaarschen Minister van Buitenlandsche Zaken te Parijs zal worden geteekend. Een transportvliegtuig van de Amerikaansche Marine, een DC-3, waarmede de vliegvelden sedert Dinsdagavond geen contact meer hebben kunnen krijgen, wordt als vermist opgegeven. Toen het contact met de machi ne, welke op weg was van Balti more naar Norfolk (Virginia), verbroken werd, had het vlieg tuig nog maar voor een uur vlie- gens benzine. De bemanning be staat uit vier personen. Er waren geen passagiers aan boord. Men veronderstelt, dat het toestel tus schen Washington en Norfolk verongelukt is. A.F.P. meldt na der, dat het vermiste toestel tien personen aan boord had. De na sporingen zijn tot nog toe zonder resultaat gebleven. De verkoop der import-sigaret ten is begonnen- Aan het begin der volgende week zullen de siga retten bij alle aangewezen plaat sen te koop zijn De toeslag Van 3.pee pakje, komt, zooals bekend, geheel ten goede aan de leniging der oor- logsnooden in de getroffen gebie den in Nederland. Bierut, ex-voorzitter van de Poolsche Nationale Vergadering, is Woensdagmorgen in de wet gevende vergadering met 408 stemmen tot president van de Poolsche republiek gekozen. Van de 433 stemgerechtigden stemden alleen de boerenpartij van Mikolaczjyk blanco. De be kendmaking van het resultaat der stemming werd met algemeen applaus begroet. Alleen de leden van de boerenpartij onthielden zich van bijvalsbetuigingen. De 55-jarige president is in de omgeving van Lublin (Oost- Polen) geboren. Na als leerling- drukker werkzaam te zijn ge weest heeft hij zich gewijd aan de belangen van de coöperatieve beweging in Polen. In 1933 werd hij tot 7 jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens communistische propaganda. Daarna begaf hij zich naar de Sowjet-Unie. In 1943 wist hij met valsche papie ren Polen weer binnen te komen Ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, zullen binnenkort een bezoek aan België brengen, teneinde aldaar het probleem van de ruilverkaveling te bestudeeren en hierover met hun Belgische collega's van gedachten wisselen. In aansluiting hierop zullen Belgische deskundigen op het ge bied van de grondverkaveling een bezoek aan Nederland brengen. Volgens oordeel van finan- cieele deskundigen te Johannes burg, zouden de nieuw aangeboor de vindplaatsen van goud in den Oranje-Vrijstaat, namelijk „Ge duld Een" en „Geduld Twee", waaromtrent reeds eerder werd bericht, bijna evenveel goud be vatten als van het begin der ex ploitatie af in den geheelen Wit- watersrand gewonnen is. erf 'I ie 1 i er d4 -li -i d< n v i ia t< n V >n is ,v

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1