De Nederiandsche RegeeringsverKlaring Geen verdeeling van Palestina? Maatregelen tegen Nazi's DE VEILIGHEIDSRAAD BIJEEN DONDERDAG 6 FEBRUARI 1947. Nederlandsch goud in Zwitserland? Stalin weigert onderscheiding DOODVONNIS VOLTROKKEN Uitbreiding van de Commissie-Generaal Het Vredesverdrag met Duitschland Een Amerikaansch compromis-voorstel Communiqué van de Palestijnsche Conferentie De daad der mijnwerkers Nieuwe munten Atoom-perikelen Nederl. wereldomroep naar Amerika geopend De N.S. op den Nationalen Feestdag iü nyl Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld doof het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Matige vorst. Zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen. Plaatselijk eenige sneeuw, doch in het al- 1 gemeen van geen be teekenis. Matige tot vrij kracht. N.O.- wind. Overdag matige vorst. 3de Jaargang No. 422. Advertentieprijs per mm 10 ct; minimum oer advertentie f 1.50. inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. INDONESIË. Naar van gezaghebbende Repu- btikeinsche zijde Woensdag aan Aneta verklaard werd, bestaat er van Indonesische zijde geen be zwaar tegen de Regeeringsver- klaringen van 10 December en 19 December, indien deze worden be schouwd als richtlijnen of instruc ties voor de Commissie-Generaal bij de verdere uitwerking van de overeenkomst van Linggadjati; mogelijke inlijving ervan bij de notulen zou echter moeilijkheden kunnen veroorzaken. Men bad optimistische verwach tingen over de onderteekening van de overeenkomst spoedig na den terugkeer uit Djogja op het einde van deze week. De militaire situatie. De Nederiandsche militaire woordvoerder heeft Woensdag medegedeeld, dat er tengevolge van verschillende acties drie Ne derlanders zijn gesneuveld. Op 3 Februari werd een bende van 50 man, die den Westelijken sector van Medan was binnengedrongen, met achterlating van drie dooden verjaagd. Een andere bende, wel ke onder aanvoering van een Jappnneesch denzelfden sector was binnengedrongen, werd even eens verdreven, waarbij den Ja- pannees en twee bendeleden ge dood werden en wapens en muni tie in beslag werden genomen. Bij Bandoeng werden verschil lende patrouilles door een bende beschoten; de bende werd met achterlating van drie dooden ver jaagd. Pogingen tot infiltratie. De Marinevoorlichtingsdienst deelt, naar aanleiding van de beschieting van de R P 142 op 3 Febr. j.l. o.a. mede: Den laat- sten tijd is het duidelijk geworden, dat wederom pogingen tot infil tratie in Bali van Java uit worden voorbereid. In de Pampangbaai aan de Zuidkant van Straat Bali is e.en nrauwenvloot met enkele bewapende stoombootjes gecon centreerd, terwijl op de wal mi trailleurstellingen waren opge worpen. Aangezien bestrijding van de infiltratie daar noodzakelijk is en de Nederiandsche patrouilleboo ten hun dienst in de Pampang baai moeten kunnen verrichten, hebben op 4 Febr. H.M.'s ,,Piet Hein" en eenige „vuurvliegen" de kustbatterij welke de R P 142 be schoot vernietigd. Daar de bat- Zwitsersche bladen publiceeren een bericht uit Amerikaansche bron, als zou uit in de Russische zóne gevonden documenten zijn gebleken, dat de Duitschers een hoeveelheid goud ter waarde van 70 millioen dollar uit Nederland naar Zwitserland hebben doen overbrengen. Volgens het Ameri kaansche bericht zou men te Was hington overwegen, in samenwer king met de andere Geallieerden stappen bij de Zwitsersche regee ring te doen. In Zwitsersche regeeringskrin- gen verklaart men, dat te dezer zake nog door geen enkel land stappen zijn gedaan. Van andere zijde heeft men daar nog niets over de nieuwe documenten ver nomen. De redactie van het A.N.P. voegt hieraan het volgende toe: De Nederiandsche Bank heeft ver klaard, dat zij van de kwestie vol ledig op de hoogte is, doch dat zij tot haar spijt geen nadere mede- deeling kan doen, noch eenig com mentaar geven. jetregeering of buitenlandsche terij in een oerwoud stond opge steld, is de kans op slachtoffers uit de burgerbevolking gering. Ontstemming. Het Renublikeinsche dagblad „Ra'jat" wijst in een artikel o.m. op het „onbehoorlijke feit" dat Dr. Van Mook ten Paleize een ont moeting heeft gehad met ver tegenwoordigers van de Chinee^ sche vereeniging „Fu Shing She" Het blad verzet zich ertegen dat Dr. Van Mook met zijn gasten iets bespreekt, dat Indonesië be treft, terwijl de huisheer (de In donesiër) zelf genegeerd wordt. Wat zou Dr. Van Mook denken, zoo vraagt de schrijver van dit artikel, indien de Britsche ambas sadeur in Nederland met den ver tegenwoordiger van een Fransche vereeniging te Amsterdam een bespreking zou houden over de Fransch-Engelsche samenwerking bij den wederopbouw van Neder land? Het doodvonnis tegen G. J. H. Ganzevles, wiens gratieverzoek door H. M. de Koningin werd af gewezen, is Woensdagochtend voltrokken. g Wetsontwerp ingediend. Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp betreffen de uitbreiding van het aantal Commissarissen-Generaal voor Nederlandsch-Indië. Het wetsont werp stelt voor het aantal leden van de Commissie-Generaal te brengen op ten hoogste vijf. Voorts wordt de mogelijkheid geopend leden van de Commissie- Generaal, in Nederlandsch-Indië verblijvende of daarheen reeds voor hun benoeming vertrokken, aldaar door den Luitenant-Gou verneur-Generaal als vertegen woordiger der Kroon te doen be- eedigen. Conferentie der plaats vervangers. Op verzoek van den Sowjet- afgevaardigde Goesef besloten de plaatsvervangers voor Duitschland de discussie over het Haliaansche verzoek om te mogen worden ge hoord over het vredesverdrag met Duitschland, op te schorten. Tevens werd de discussie over het rapport van het inter-geal- lieerdö bureau voor herstelbeta lingen en de bestudeering van het rapport van de ontwerp commis- j sie over het verslag, dat de plaats- vervangers aan de Ministers van Buitenlandsche Zaken zullen moe ten uitbrengen, uitgesteld om den Russischen plaatsvervanger in de gelegenheid te stellen de teksten te bestudeeren. Bijna de geheele zitting was Dinsdag gewijd aan het aanhoo- ren van de Nieuw-Zeelandsche verklaring, die verschillende oor- spronkeliike ideeën bevatte. In de verklaring werd n.l. aan gedrongen op afscheiding en on der contrölestelling van bepaalde gebieden, die van vitaal belang zijn voor het Duitsche oorlogs potentieel en op een verdeeling der Duitsche landgoederen. Naar het Fransche Ministerie van Buitenlandsche Zaken mee deelt, heeft Stalin de hoogste Fransche onderscheiding, de mili taire medaille, geweigerd. In een nota aan de Fransche regeering zegt Stalin, na voor de goede bedoelling te hebben be dankt: „Sedert Lenin is het tegen de traditie, dat de leider der Sow- een minister een onderscheiding aanvaardt". Zooals bekend, heeft Generaal De Gaulle eenigen tijd geleden de zelfde onderscheiding geweigerd te aanvaarden. In een Britsch-Arabisch com muniqué, dat Dinsdagmiddag na afloop van de zitting der Pales tijnsche conferentie is uitgegeven, wordt verklaard, dat de leider der Syrische delegatie, Far is Bey El Khoerry, als de overtuiging Van de Arabische delegatie uit sprak, dat het door hen voorge stelde plan het eenige juiste en uitvoerbare is. Hierdoor zijn de Arabische gedelegeerden niet in staat discussie te voeren over een plan om Palestina te verdeelen, of om er een Joodsche staat te vestigen. Ook de leider van de Iraaksche delegatie, Dr. Djamali, die uit naam van de Arabische Liga sprak, sloot zich bij Faris' verkla ring aan. Nadat verschillende andere Arabische gedelegeerden hun standpunt hadden uiteengezet in een debat met de Britsche ge delegeerden, verklaarde Bevin, dat hij nota genomen heeft van Belangstelling uit het geheele land. Bij het beheer van de Neder iandsche mijnen en ook hij de directies van de verschillende mijnondernemingen, zijn Maandag en Dinsdag tal van telegrafische en schriftelijke dankbetuigingen binnengekomen uit alle kanten Van het land. Meest van eenvou dige huisbrandverbruikers, maar ook van grootece lichamen op in dustrieel- en overheidsgebied. Zoo zond o.m. de president-directeur Dr. A. Plesman, een telegram. Het is uiteraard niet doenlijK om al deze telegrammen en brieven te vermelden, maar het zal velen onzer mijnwerkers goed doen te bemerken, dat hun daad een diepe weerklank gevonden heeft in het land. Een uitzondering maken wij voor het telegram, dat de Commissaris der Koningin in Limburg, Mr. Dr. F. J. M. A. H. Houben, aan den beheerder van de Nederiandsche steenkolenmij nen zond. Het telegram luidt als volgt: „Langs dezen weg moge Ik getuigenis afleggen van groote bewondering, maar meer nog van dankbaarheid voor de daad van solidariteit op Zondag j.l. in uitersten steenkolennood van Ne derland door alle werkers in de Limburgsche mijnindustrie afge legd. Dit voorbeeld van dienst baarheid aan het algemeen wel zijn strekke tot navolging". het besluit der Arabische afge vaardigden om eiken vorm van verdeeling, of van voortdurende immigratie van de hand te wijzen en zeide de zaak verder te zullen bestudeeren en er over aan de conferentie rapport uit te bren gen. Verder werd in het commu niqué verklaard, dat er nog geen datum voor het hervatten van de conferentie is vastgesteld. Men neemt aan, dat Bevin de afgevaardigden heeft medege deeld, dat de Britsche regeering nog geen bepaald plan heeft vast gesteld. In conferentie-kringen wordt er op gezinspeeld, dat de dagen van de conferentie over Pales tina zijn gesteld. Het is mogelijk, dat de Arabieren tijdens de vol gende bijeenkomst, na kennis ge nomen te hebben van Bevin's verklaring, kort en bondig zullen antwoorden, waarna de conferen tie ten einde zal zijn. Warren Austin, de Amerikaan sche afgevaardigde, heeft tijdens de vergadering van Dinsdag van den Veiligheidsraad een voorstel gedaan, dat ten doel heeft het Amerikaansche en Russische standpunt inzake de ontwapening te vereenigen. Het comnromis-voorstel omvat het volgende: 1. het Instellen van een per manente ontwapeningscommissie; 2. het vormen van een spe ciale commissie ter bestudeering van de bevoegdheden der voorge- 1 stelde commissie; 3. op de volgende vergadering dient het rapnort van de com missie voor de atoomenergie te worden besproken. Austin zeide. dat zijn regeering in internationale contröle van de atoomenergie gelooft. Amerika heeft na den eersten wereldoorlog bittere ervaringen met unilaterale ontwapening opgedaan, aldus Austin, en het wil die vepgissing niet opnieuw maken. Gromyko niet enthousiast, j Op het Amerikaansche voorstel j werd geantwoord door Andrei Gromyko Sowjet-Unie) Hij zei de, dat het eerste punt van het voorstel geen nieuws bood. daar de Sowjet-Unie reeds in Dee. j.l. heeft voorgesteld een ontwape ningscommissie in het leven te roepen. Een speciale commissie, zooals in punt 2 genoemd, achtte hij onnoodig, daar de algemeene vergadering der V. N. de taak der ontwapeningscommissie reeds duidelijk heeft vastgesteld. Het derde punt van het voor stel vond Gromvko eveneens over bodig, aangezien de bespreking van het betrokken rapport op de agenda Van den Veiligheidsraad staat en derhalve automatisch aan de beurt komt. Dat Amerika geen ontwapening wil zoolang er geen doeltreffend systeem van garan ties tegen overtredingen bestaat, is volgens Gromyko niet logisch. Als de V N. eenmaal zijn over eengekomen naar ontwapening te streven, aldus Gromyko, is het niet logisch te veronderstellen, dat de leden zich onmiddellijk gaan bezinnen op een manier om zich te isoleeren. t, Denkbeeldige" tegen strijdigheid? Paul Hasluck (Australië) oogst te bijval toen hij verklaarde, dat Australië zich noch aan de zijide van Amerika, noch aan die van de Sowjet-Unie, wilde scharen, doch met heide samen wilde wer ken. Hij kon zich niet vereenigen met het Amerikaansche voorstel om aan de kwestie van de atoom energie prioriteit te verleenen en teen speciale voorbereidende com missie voor ontwapening in het leven te roepen. Hij schreef het niet overeenstemmen van de Ame rikaansche en Russische meenin gen over den volgenden stap van den Veiligheidsraad aan gebrek aan vertrouwen toe. „Indien wij al; en in het Handvest gelooven, moeten wij in staat zijn ons werk op wed-erzijdsch vertrouwen te grondvesten", aldus Hasluck. Sir Alexander Cadogan. (Groot- Brittannië) was van meening, dat de tegenstrijdigheid van het Rus sische en Amerikaansche stand punt inzake de vorming van een speciale voorbereidende commis sie slechts „denkbeeldig" bleek te zfln. Gisteren zou de Veiligheidsraad trachten om in een besloten ver gadering de verschillende voor stellen tot een compromis-voor stel te herleiden. Naar aanleiding van berichten in de dagbladen inzake de plan nen tot het in omloop brengen van nieuwe munten, deelt het Minis terie van Financiën ons mede, dat het ontwerp-muntwet, waarin de voornemens der regeering dien aangaande zijn vervat, in een ver gevorderd stadium verkeert. Omtrent het metaal, waaruit de nieuwe munten zullen bestaan, en de coupures, die in omloop zul- llen worden gebracht, is echter nog geenerlei definitieve beslis sing genomen. De berichten, als zouden de zilveren munten ge heel en al uit de circulatie ver dwijnen, moeten op zijn minst ge nomen als uiterst voorbarig wor den beschouwd. Wanneer de voornemens der Regeering door de Staten-Gene- raal worden goedgekeurd, zal zoo spoedig mogelijk tot intrekking van het impopulaire zinken geld uit d% bezettingsjaren worden overgegaan. UIT DUITSCHLAND. Na een spoedzitting van den Neurenbergsehen gemeenteraad is bevel gegeven om alle gemeente bestuurders te „beschermen" en pro-nazi-elementen te ontslaan. Andere maatregelen die genomen zullen worden, hebben betrekking op onmiddellijke berechting en in- temeering van nazi's, die berucht zijn als zwarthandelaars en de Vorming van een politiek politie corps ter bescherming van den staat tegen ondergrondsche na zistische organisaties. Radio Frankfort meldt, dat de Beiersche premier, Dr. Hoegner, heeft medegedeeld, dat een be- looning van 100.000 mark zal worden uitgeloofd voor inlichtin gen, die leiden tot gevangen neming van de daders van den bomaanslag op den president van het zuiveringsgerecht te Neuren berg. Verzoek om tusschenkomst. De 40-jarige Zwitsersche jour naliste Carmen Maria Mory, die wegens medeplichtigheid aan de wreedheden van Ravensbriick Maandag ter dood is veroordeeld, zal een beroep op de Zwitsersche regeering doen om haar van den strop te redden. Alle op haar ge val betrekking hebbende docu menten zullen ter specialen koe rier naar Zwitserland worden ge zonden. De veroordeelde heeft gewei gerd den naam van den Britschen officier te noemen, met wien zij verloofd zou zijn, daar zij hem niet bjj het proces heeft willen betrekken. De uitlatingen van Baruch- Nieuwe arrestaties- De Canadeesche Minister van Wederopbouw, Howe, heeft ge zegd, dat Bernard Baruch, de voormalige Amerikaansche ver tegenwoordiger in de atoomener gie-commissie van de V. N., ver klaard heeft, dat hij „geen toe speling had gemaakt" op Canada tijdens de disputen in de atoom commissie van den Amerikaan- schen senaat. Howe verklaarde dit in verband met de berichten, volgens welke Baruch gesproken zou hebben van de lekkages ten aanzien van atoombomgeheimen in Canada. In een telegram aan Howe seinde Baruch, dat hij geen toespeling op Canada had ge maakt, doch wel op de Canadee sche spionnage-affaire van het vorig jaar als een aangelegenheid welke beide landen aanging. Hedenochtend is de Nederiand sche Wereldomroep naar Amerika geopend met een causerie door den heer Daniel L. Schorr, Ame rikaansch correspondent in Neder land. Hij zal wekelijks over Ne derland spreken, zooals een Ame rikaan het ziet. Schorr begon dit maal met een overzicht van de moeilijkheden, waarmede Neder land te kampen heeft, moeilijk heden, die slechts door taai vol houden kunnen worden overwon nen en die door maatregelen op het gebied van den handel in Ame rika zoozeer kunnen worden ver groot of verkleind. Schorr zeide: „Amerika kan Nederland maken en breken zon der het te beseffen. Ik meen te moeten zeggen, dat Amerika hier min of meer gevreesd wordt, niet j om de bedoelingen van Amerika, i doch om hetgeen Amerika zou kunnen doen zonder speciale be- I doeling." Als voorbeeld noemde Schorr den invloed van de Ame rikaansche mijnwerkersstaking op de Nederiandsche steenkoolpositie en dien van het afschaffen van i de prijsbeheersching in Amerika op den Nederlandschen strijd te gen de inflatie. Ook op de ontwikkeling van de Nederiandsche politiek in Indone sië heeft Amerika invloed uitge oefend, aldus Schorr, ofschoon niet van pressie kan worden ge sproken. Op een persconferentie heeft Generaal Spoor om. gespro ken van zijn bezorgdheid over de militaire situatie in Indonesië. Wat hij niet gezegd heeft, doch wat ik kan verzekeren, aldus Schorr, is, dat hij vóór de pers conferentie met vertegenwoordi gers van het Amerikaansche leger heeft gesproken over hetgeen hij voor zijn leger uit Amerika noo- dig heeft. Naar de meening van Schorr hebben de Nederlanders het on prettige gevoel Van de mier, die tracht een hoop zand te beklim men, wetende, dat hij door den voetstap van een toevalligen voor bijganger kan worden terugge worpen, Op den Nationalen feestdag ter gelegenheid van de blijde gebeur tenis in het Prinselijk Gezin zul len de Nederiandsche Spoorwegen ten gerieve van het publiek hun diensten uitvoeren als op werk dagen. J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1