Bijeenkomst der plaatsvervangers Vrapn aan den Minister Vergoeding bedrijfsschade {regeling vastgesteld Doenitz ove ter zee de orla oermg Persconferentie GEN. SPÖOM Het eenheidstoitariet tusschen België en Nederland ZATERDAG 1 FEBRUARI 1947. Oostenrijk's standpunt uiteengezet J Na de_ bevrijding is hij o.m. lid j De regeeringspolitïek Vail dê volgende vragen gesteld: H. M. de Koningin verliet de Hoofdstad Aanslag op Franco? De s. s. biijde gebeurtenis Moeilijkheden op het m.s. „Boissevain" Geallieerde bestuurscom missie in Italië opgeheven Prof. Verzijl en de Commissie-Generaal Engeland. Toch had de strijd niet Nederlandscne sieepnooten spoeden zich naar de Golf van Biscaye De vliegtuigramp bij Kopenhagen RIJKSLUCHTVAARTDIENST Amiilesiaren handelden in Nieuwe methode vao ziekte-bestrijdiog I-'iankeering bij Abonnement: Terneuzen V EL ItSVFKVVACHTING medegedeeld door het K.N. H.I. te De Bilt geldig tot Zaterdagavond. Iets minder bewolking Gel. wat toen. bewolking, doch nog vrijwel nergens sneeuw. Meest mat. O. tot Z.O.-wind. Overdag in het Z. v. h. land lichte vorst tot temp. om het vriespunt. Onder Kedactioneele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor Wesf leeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Uitgave stichting „De Vrtje Zeenw" DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks 3de Jaargang No. 418. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneu zen. Advertentieprijs: per mm 10 ct; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 15 regels 60 ct.iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs /M5 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1947 Zon Maan Feb. Opk. Ond. Opk. Ond. 1 7.42 16.46 11.59 3.52 2 7.40 16.48 12.44 5.14 3 7.39 16.50 13.45 6.26 4 7.37 16.52 15.03 7.22 5 7.36 16.54 16.30 8.02 6 7.34 16.55 17.57 8.32 7 7.32 16.57 19.23 8.54 8- 7.30 16.59 20.44 9.12 »«a»W«5SBfc|seOEWl?T*V.5r sail Donderdagmorgen heeft de Oos tenrijksche kanselier, Dr. Leopold Figl. n een toespraak tot de plaatsvervangers der Ministers van Buitenlandsche Zaken, het Oostenrijksche standpunt over het vredesverdrag uiteengezet. Figl zeide, dat Oostenrijk het eerste slachtoffer van Hitiers agressie is geweest en dat het zich steeds tegen de Duitschers verzet heeft, ofschoon dezen er wel in geslaagd waren Oosten rijkers tot dienst in Hitiers oor logsmachine te dwingen. Op grond van zijn verzet heeft Oos tenrijk het moreele recht als een bevrijd land te worden behandeld, aldus Figl, en hij verklaarde, dat een zoowel politiek als econo misch, vrij en onafhankelijk Oos tenrijk een der belangrijkste fac toren is, die een toekomstige Duitsche agressie kunnen tegen gaan. Niet slechts een financieele afscheiding. Ten aanzien van Oostenrijk's uiteindelijke afscheiding van Duitschland, zeide Figl, dat het verdrag niet beperkt mag blijven tot de financieele afscheiding alleen. „Oostenrijk mag niet worden belast niet de verant woordelijkheid voor Duitsch- iand's aggressieve politiek, o. ge dwongen worden lasten te dra gen, die de moeilijke taak van den wederopbouw onmogelijk zul len maken, of te zeer zullen ver tragen". Figl deed een beroep op de makers van het vredesverdrag de Oostenrijksche democratie, die in het verleden haar deugdelijkheid heeft bewezen, aan te moedigen en te steunen. Het Oostenrijksche volk moet in de komende jaren het verdrag als zijn magna char ta kunnen beschouwen en niet als een last, aldus Figl. De kanselier vervolgde, dat het Oostenrijksche bestuur van nazi's gezuiverd is en herhaalde plech tig de verklaring van April 1945, waarbij de Anschluss met Duitschland nul en geener waarde werd verklaard. Hij zeide, dat Oostenrijk ver wachtte, dat het onafhankelijk zou worden binnen de grenzen van 1937 en eindigde met zijn dankbaarheid uit te spreken voor het feit, dat de 'plaatsvervangers Oostenrijk de kans hebben gege ven zijn wensch om tot de ge meenschap der V. N. op gelijken voet toe te treden nader toe te lichten. Het vredesverdrag met Duitschland. Nadat in de bijeenkomst van de plaatsvervangers der Ministers van Buitenlandsche Zaken, die zich speciaal met de voorberei ding van het vredesverdrag met Duitschland moeten bezig hou den, in het bijzonder de Fransche delegatie naar aanleiding van het Tsjecho-Slowaaksche voorstel om de contröleperiode over Duitsch land niet in het vredesverdrag vast te stellen in een aantal vra gen om nadere toelichting van dit voorstel had verzocht vra gen, die de Tsjecho-Slwaaksche delegatie later wil beantwoorden qeelde Murphy (V. S.) mee, dat de plaatsvervangers van de Turk- sche ambassade te Londen een nota hadden ontvangen, volgens welke vele Turken tijdens den oorlog door Duitsche actie'verlie zen hebben geleden en dat de Turksche regeering zich 't recht voorbehoudt Qm schadevergoeding te verzoeken. Italiaausche nota kwam ter sprake. Toen de 'binnengekomen Ita- liaansche nota even ter' sprake werd gebracht, waarin Italië ven- zoekt aan de voorbereiding van het verdrag met Duitschland mee te mogen werken, stelde Couvé de Murvilles (Frankrijk) voor de bespreking van deze nota uit te stellen, totdat het vredesverdrag met Italië van kracht geworden zal zijn. Hij stelde voor, den Italiaanschen vertegenwoordiger te Londen te berichten, dat de plaatsvervangers der Ministers hierin geen beslissing kunnen ne men, omdat zij alleen Geallieerde landen moeten hooren, die met hun gewapende strijdkrachten tegen Duitschland hebben gevoch ten, en dat zij de nota daarom aan den raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken zullen door geven. De Amerikaansche en de Engelsche plaatsvervanger waren het hier mee eens. Goesef (Sov- jgtllnie) had wel geen bezwaar, maar wilde deze aangelegenheid nader bekijken. De kwestie werd daarom op de agenda van de plaatsvervangers voor de eerste bijeenkomst in de volgende week geplaatst. Een Canadeesch memorandum. Te Ottawa wordt vernomen, dat de Canadeesche regeering in' een memorandum, dat Donderdag Groote Vier werd overhandigd, aan de plaatsvervangers der heeft verklaard, dat het Canadee sche volk, zelfs indien het dit zou wenschen, zich niet afzijdig kan houden wat betreft het op stellen van bet verdere verdrag met Duitschland. Men meent te weten, dat de Oanadeesche regeering de mee ning heeft geuit, dat er niet on middellijk een officieel vredes verdrag behoort te worden opge steld, maar eerst liever een in ternationaal statuut voor een nieuwen Duitschen staat. Een Duitsche regeering zou dit statuut erkennen of het zou wor- den veranderd in een verdrag en door Duitschland worden getee- kend. Volgens het Canadeesche memorandum moet de Duitsche staat een federale staat zijn. De decentralisatie moet zoowel eco nomisch als politiek zijn. Een centrale regeering zou alleen de meest essentieele bevoegdheden bezitten, de overige zouden in handen zijn van de afzonderlijke staten. De Duitsche grenzen moeten op ethnische basis wor den getrokken. Dit beteekent niet dat Oostenrijk bij Duitsch land zou worden gerekend. De aanwending der Duitsche industr. capaciteit. Canada dringt sterk aan op de spoedige samenstelling van een economische commissie voor Europa. Het Ruhrgebied moet onder internationaal beheer wor den gesteld. De Duitsche in- dustrieele capaciteit moet wor den aangewend voor het welzijn van alle landen. De bestaande overeenkomsten betreffende herstelbetalingen moeten worden herzien in het licht van het peil der economie en den levensstandaard, die in Duitschland zullen Worden toe gestaan. De herstelbetalingsleve ringen dienen zoo snel mogelijk te geschieden, opdat Duitschland weet, wat het over heeft. De Duitsche bewapening en gewa pende macht moeten geheel en al verdwijnen. Het memorandum besluit met te zeggen, dat de V. N. moeten worden opgebouwd tot een doelmatig instrument om den vrede te bewaren, hetgeen niet kan geschieden zonder een zeker afstand doen van de nationale sohvereiniteit en uiteindelijk de instelling van eenigen vorm van wereidregeering. van chef der afdeeljng openbare werken en volkshuisvesting. In 1917 promoveerde hij tot doctor in de staatswetenschappen op proefschrift: „Het prijsrecht tegenover neutralen in den we reldoorlog van 1914 en volgende jaren". In 1919 werd hij benoemd tot hoogleeraar in het volken recht en de diplomatieke geschie denis aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Van 1917 tot 1929 trad hij op als president van de Fransch-Mexicaansche schade vorderingscommissie en in 1930 vertegenwoordigde hij Bulgarije in een geschil met Griekenland voor het hof van internationale justitie in Den Haag. In Juli 1938 werd hij tevens tot hoogleeraar inhet volken recht en de politieke geschiedend aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam benoemd. Tijdens den oorlog heeft Prof. Verzijl aan Nederlandsehe instel lingen en personen vele intema- tionaal-rechtelijke adviezen ge geven in aangelegenheden, welke met de bezetting van ons land samenhingen. zoek waren onderworpen, werden in Lissabon aan land gezet. 16 zij overgebracht naar het gebouw Leden der bemanning en twee van de U.V.V. te Amsterdam, passagiers zijn verdronken. Be- van waaruit bepaalde hoeveel- halve de kapitein zijn nog 23 heden over verschillende steden leden der bemanning en 3 passa- werden verdeeld. 1 giers gered. In de residentie, waar gemid- De brand zou zijn uitgebroken deld vijftig babies per dag gebo- terwijl men bezig was met het ren worden, kreeg men een hoe- verrichten van herstelwerkzaam- veelheid, voldoende voor circa heden aan de machines van het 150 pakketten, want babies, ge- schip. Het vuur greep zoo snel boren op den dag vóór of na dien, om zich heen, dat het schip ver waarop de Oranje-baby geboren laten moest worden. Het schip wordt, zullen eveneens een pakket werd verlaten, terwijl het hog op ontvangen. volle kracht voortstoomde. Door De afdeeling 's Gravenhage van de woeste zee zijn twee reddings- de U.V.V. is thans met koorts- booten gekapseisd en de inzitten- achtigen ijver bezig, de pakketjes den verdronken, klaar te maken. Groote stapels De overlevenden werden door kindertruitjes, broekjes, hemdjes het Zweedsche schip Pahlsson enz. worden door vlijtige handen eenige uren later opgepikt. De ingepakt in helder wit papier en kapitein kon geen verklaring ge- van. een oranjelint voorzien. ven voor het uitbreken van den Zoo zullen op den dag, waarop brand. heel Nederland in feeststemming j zal zijn. 150 Haagsche en duizen- ontvangen. Door het Tweede Kamerlid den I jj€er Van der Goes van Naters zijn aan den Minister van Justitie van de Eerste Kamer geweest, als j.j hoedanig hij in October 1945 be- ÏDOIC GDgt-W JjZlgG dankte. Hij heeft voorts nog de j functies .vervuld van lid van de rechtzet .ing van x'erschi. raad van rechtsherstel en vice- tonde, den laai sten tijd verscne- president van den bijzonderen nen persberichten verneemt A. raad van cassatie. Bij Koninklijk Besluit van 18 April 1946 werd hij aangewezen als lid vanwege Nederland in het Permanente Hof van Arbitrage. Thans is Prof. Verzijl hooglee raar in het volkenrecht en de intemationaal-politieke geschie denis aan de Rijks Universiteit te Leiden. 1. Is het den Minister hekend, dat de letterkundige Albert Kuy- le, wien door den -Centralen Eere- raad beroepsuitoefening tot 1951 is ontzegd, zijn publicaties in ver schillende periodieken voortzet, jn N. f. ivan bevoegde zijde, op de strijd met dit verbod? eerste plaats, dat Dr. Van Mook 2. Is de Minister niet van mee- al in Augustus 1945 en in Octo- j ning, dat door deze .overtreding ber 1946 iiet voornemen te ken- van een door het bevoegde orgaan nen heeft gegeven met het oog "ssteld verbod het Overheidsge- op zijn aan gedurende ruim acht *ag wordt ondermijnd en h, Z. bereid op grond hiervan de straf- jaren volgeuouden ononderbro- rechtelijke vervolging van den keu werkzaamheit in ie moei - overtreder te gelasten iijkste regeeringsfuncties, om- Door het Tweede Kamerlid, den trent einde 1946 ontheffing van heer Van de- Goes van Naters is Voor het laatst stond Vrijdag morgen voor het Koninklijk Pa leis op den Dam de groote wacht aangetreden, ca. 100 man van 1. B.T.T. (Territoriale troepen) uit Haarlem onder commando van Kap. W. van der Schoot, met het muziekcorps van de eerste mili taire afdeeling, om de eerbewij zen te brengen bij het vertrek van H. M de Koningin, die de eerste maand van dit jaar in de hoofdstad verbleef. Om precies tien minuten vóór tien verliet H. M. het Paleis. Zoo stil als de militaire cere monieën werden verricht zoo luid was het gejuich van de velen, die dezen zonnigen doch kouden win terochtend namens alle hoofdste delingen de Vorstin den afscheids groet, het „tot weerzien" toerie pen, op den Dam zoowel als op de route, waarlangs H. M. Am sterdam uitreed op Haar weg naar Soestdyk, naar het Prinse lijk Gezin. Madrid spreekt geruchten tegen. Naar aanleiding van geruchten, volgens welke op Franco een aan slag zou zijn gepleegd, is in offi- cieele kringen te Madrid ver klaard. dat men van een dergelij- ken aanslag niets af weet. Franco jaagt dezer dagen in de omgeving van Toledo. Volgens de geruchten zou een der officie ren uit Franco's gevolg, Kolonel Sanchez Alavarez, drie revolver schoten hebben afgevuurd, waar door twee andere officieren licht gewond werden terwijl een der kogels langs den linkerschouder van den Caudillo. geschampt zou zijn. De onmiddellijk gearresteer de kolonel zou verklaard hebben, niet de bedoeling te hebben ge had Franco te dooden, doch door schoten in de lucht uiting te heb ben willen geven aan zijn misnoe gen over het gedwongen ontslag van den monarchistischen gene raal Aranda, die kortgleden in ballingschap gezonden is. Pakketjes voor babies, die op den grooten dag ge boren worden. Reeds maanden lang stroomden kinderkleertjes uit alle deelen van ons land naar 't Paleis Soestdijk. om op den grooten dag, wanneer de jonge oranjetelg geboren zal izijn, uitgereikt te worden aan die moeders in Nederland! wier baby op denzelfden dag het levenslicht aanschouwt. Nadat de duizenden kleertjes, luiers, dekentjes enz. door H. K. H. Prinses Juliana aan een onder- zijn taak te verzoeken. Op de tweede plaats, dat hij uiteraard zulks pas zou doen wanneer het stadium der poli tieke onderhandelingen dat mo gelijk mocht maken. Op de derde plaats, dat thans tevens aan den Minister van Ju- st't'e de volgende vraag gesteld: 1. Wil de Minister meedeelen. hoeveel politieke delinquenten in het tijdvak Augustus 1946 tot op heden uit hun detentie of bewa king zijn ontvlucht, welke de oor zaken hiervan waren en welke verantwoordelijke genomen personen zijn met betrekking tot zijn aftreden maatregelen tegen de daarvoor nog niets vaststaat en dus even min met betrekking tot zijn op volging. Op de vierde plaats, dat van een wijziging van de regeerings- politiek ten aanzien van het In donesisch vraagstuk aan de zijde van de Nederlandsehe regeering geen sprake is. Bij beschikking van den Minis ter van, Financiën van 28 Januari 1947 is vastgesteld een regeling terzake van de vergoeding van bedrijfsschade als gevolg van vor dering in gebruik van onroerend goed en van bedrijfsinventaris, indien de vorev tig de uitoefening van een bediijf belet of belem mert. Bij de vaststelling van de vergoeding zal uitsluitend reke ning worden gehouden met: a. Een vergoeding voor gele den'bedrijfsschade; b. een vergoe ding voor de door het gebruik ontstane buitengewone waarde vermindering, c. een vergoeding voor de kosten, welke belangheb bende als onvermijdelijk en eecht- streeksch gevolg van de vordering beeft moeten maken. Ten aanzien van de vergoeding voor geleder, bedrijfsschade zal rekening worden gehouden met den omzet, welke bij normale bedrijfsuitoefening had kunnen worden bereikt in het tijdvak, waarover de vordering zich uit strekt. Een verhoogde omzet als gevolg van de aanwezigheid van NedeHandsche of Geallieerde legereenheden in het algemeen on veröörzaakt door de vordering goed, voor zoover zij zijn gemaakt anders dan wegens normale be drijfsuitoefening. Voor bijzon dere gevallen of bijzondere cate gorieën van gevallen kan de Mi nister van Financiën een speciale regeling treffen. De beschikking wordt geacht in werking te zijn getreden ge lijktijdig met het besluit militaire vorderingen en aanschaffingen 1945. Vrijdagmorgen is de Luitenant- Kolonel der Mariniers J. J. A. de Bruijn, vergezeld van zes aspri- rant-officieren van het corps mariniers, per K.L.M.-vliegtuig naar Cairo vertrokken, in ver band met ontstane moeilijkheden onder het 200 man sterke deta chement mariniers-miliciens, dat zich aan boord van het m.s. Bois sevain op weg bevindt naar Indië. Luitenant-Kolonel De Bruijn heeft opdracht de reis aan boord van het schip, dat te Port Said ligt, als detachementscommandant ver der mee te maken. In aanvulling op de berichten, hebben gemaakt welke melding van meer bedrijven van hetzel.de van t)e muiterij op de „Boisse- type in het bijzonder, zal dus niet vain- heeft de Nederlandsehe tot maatsta worden genomen. jegatie te Cairo Vrijdag medege- Zou een beAr;j. gvdurende het ^eld, dat de moeilijk-heden, welke tijdvak van de vordering niet ook j neerkwamen op wrijving tusschen op normale wijze in werking zijn j de troepen en de 300 passagiers, gesteld, dan al geen vergoeding spoedig opgelost waren. ■worden toegekend. De troepen waren afgunstig op V 'aardeverminderine- Srond van de betere accomodate, aaraeverminaering. weUte de tH,taiende passagiers De buitengewone waardever- aan boord genoten, mindering is geregeld in artikel 1 Spoedig na oplossing van het 4. De mogelijkheid is daarbij ge- conflict, heeft de „Boissevain" de apend een aftrek op het vergoe- reis voortgezet. bngsr.i 'rag toe te passen, indien j j_ tijdens de vordering werkzaam- heden zjjn verricht, welke een waardevermi' deiing 'nebben op geleverd. De kosten, welke een onvermij delijk en rechtstreeksch gevolg van 'n vordering zrjn, worden ver- i aanleiding daarvan met minach- ting over zijn marine sprak en i .voedend was gewordqn, 0mdat hij i het nieuws over den slag in de Bombardementen deden den Barentz-zee van Reuter moest oorlog winnen. vernemen, terwijl de Duitsche be- Admiraal Doenitz. Hitler's Ma- t richten hem pas 24 uur later be- rine-Commandant, heeft in een. reikten. verhandeling geschreven over de Hitler stelde de Britsche marine oorlogvoering ter zee. Zij is door ;tot voorbeeld, zeggende dat die de Britsche admiraliteit gepubli- I tenminste tot het bittere eindte ceerd. De uitbreiding van de Com missie-Generaal wordt, gelijk bekend, reeds sedert eenigen tijd door de Regeering overwogen. Het A-N.P. verneemt thans in welingelichte kringen dat het inderdaad in het voornemen van de Begeering zou liggen om wanneer de daartoe strekkende wetswijziging zou zijn aanvaard Prof. Mr. Dr. J. H. W- Verzijl aan te zoeken in de Commissie- Generaal zitting te nemen Zijn we wei geïnformeerd, dan zou Prof. Verzijl mocht een dergelijk verzoek hem bereiken zich bereid verklaard hebben de functie van commissaris- generaal te aanvaarden. Loopbaan Prof. Verzijl. Prof. Verzijl werd te Utrecht geboren op 31 Augustus 1888. Hii studeerde aldaar in de rechts wetenschappen en promoveerde in 1910 op stellingen. Na zijn studie was hij korten tijd werk zaam ter gemeente-secretarie van Leiden. In 1912 kwam hij in zijn geboorteplaats terug, waar hii bii de gemeente de functie vervulde vocht, terwijl de üjuitsche schepen Doenitz legt er den nadruk op, op de vlucht gingen. dat Duitschland eigenlijk niet was voorbereid op een zeeoorlog tegen I verloren behoeven te worden, als de Geallieerde bombardementen niet hadden verhinderd, dat het nieuwste type duikboot in de herfst van 1944 gereed kwam. Van de Geallieerde aanvallen uit de lucht, aldus Doenitz. kan Volgens de „Evening Standard" is op het Britsche stoomschip Samwater (7219 ton), dat zich in dus inderdaad worden gezegd, dat de Golf van Biscaye bevindt, zij den oorlog hebben doen win- brand uitgebroken. Naar ver- nen. 'luidt zouden enkele opvarenden, Vier beslissende stadia, bestaande uit een 40-koppige be- „.„„i manning en 2 passagiers, vermist Doenitz, die zijn verhaal zonder lJZwe°dsche stoom_ behulu van documenten heeft ge- Pahlsson seinde, dat het schreven,, onderscheidt vier be- 10 ver^ venden van de gam water slissende tadia in den. afgeloopen had opgepikt De Nederlandsehe Sïsche troepen L„Na^e ^age !anden en ^cepbootm Thames en de Witte ting tot ^niei Op een persconferentie te 's-Gra- venhage heeft de Legercomman dant, Lt.-Generaal S. H. Spoor, er Vrijdagmiddag den nadruk op ge legd, dat van Nederlandsch-Indi- sche zijde alles is gedaan om het bestand eerlijk de jure en de fact0 uit te voerajj. Dat noch tans de verliescijfers aan onze zijde aldus de Generaal hon ger zijn dan vóór het bestand, is teleurstellend. Het vindt een hoofdoorzaak in de veelhoofdig heid der leiding aan de andere zijde. Na de overeenkomst op 14 October vorderden de uitvoerings besprekingen niet in het minst. De Indonesische onderhandelings commissies verschenen niet ter vergadering. Een generaal was dan weer ziek en stuurde een kapitein. Daarop heb ik, aldus Generaal Spoor, tenslotte eenzij dig de demarcatielijnen vastgesteld Het is moeilijk gebleken tot over eenstemming te komen met een wederpartij, die op zeer elemen taire punten te weinig terzake kundig is. De Generaal bracht hulde aan de troepen van K.L.. K.N.I.L. en aan de Mariniers, die op uit van Defensk staat maar met dezen gelijk. Dit maakt de strij digheid van beider, kort na elkan der afgelegde, verklaringen dui delijk. Het bestand werd voorts aan gegaan met de Republiek, maar het strekte zich niet uit tot de eigen-georgan Ueerde strijdorgani saties. Dit heeft de T.R.I. wei als dekmantel gebruikt voor eigen acties. Wellicht is samenwerking voor orde en r:t met de T.R.I. op zekeren tijd mogelijk, maar dan zal toch, zoo ze'de de Generaal, deze T.R.I. duchtig moeten wor den gereorganiseerd. Sprekende over de moeilijkheden voor de Indo-Europeesche groep de in Indië gewortelden wees de Gen raai op de psycholo gische problemen daarvan. De Indo-Europeesche soldaat, die meer geleden heeft dan de uit Nederland genomen soldaat, toont echter desondanks bepaald zelfbe- heerschmg in- zijn optreden. (Wij hebben alles in het werk gesteld om door een goede en verantwoorde voorlichting de poli- Generaal Sir William Morgan, Opperbevelhebber der Geallieerde troepen in het gebied der Middel- landsche Zee, heeft Vrijdag mede gedeeld, dat de Geallieerde Be stuurscommissie in Italië met in gang van middernacht (plaatse lijke tijd) opgeheven zal worden. tieke ontwikkeling bij te houden, nemende wijze, zoo zeide hij, hun Natuurlijk gelukt dit maar ten deele en natuurlijk worden er ook aan onze rijde door de troepen zware taak uitvoeren. Het cease-fire is van Indonesi sche zijde nog steeds niet gegeven in de infiltratie, het rooven en branden, noodzaken ons in deze situatie vaak tot handelen. Voortdurend worden de Indone- door hun voorlich- nieuwen strijd aange spoord. Hieraan moet een einde FraSkrrkatoen de Duttschë MarU 1 Ze^heTben opdracht gekregen om spoord. .„4„„f"Jde Samwatei te hulp te snellen. .komen De eerste is uit Falmouth, de Het is veroer een eigenaardige tweede uit Marseille vertrokken, moeilijkheid, dat aan Indonesische 26 Overlevenden van de Sam- i zijde de opperbevelhebber, Soedir- water, die ter hoogte van Kaap man, niet zooals elders gebrui- Finisterre in brand geraakte, zijn kelijk is onder den Minister ne niet in staat bleek een invasie in Engeland te ondersteunen, evenmin als de Luftwaffe. 2. Toen j het tengevolge van de geringe I capaciteiten der Italiaansche sol- daten onmogelijk bleek het ooste- lijk deel van de Middellandsche j Zee te beheerschen. 3. De Gealli- j eerde Invasie in Noord-Afrika, I die door de Duitsche Marine niet kon worden verhinderd of bemoei- j lijkt. 4. De Geallieerde invasie in i Frankrijk, die een succes werd mede door de slechte Duitsche in lichtingendienst en de te zwakke zee- en luchtmacht. Over het algemeen genomen schrijft Doenitz de Duitsche ne derlaag toe aan de buitenland sche politiek, die het land tbt oor-* log deed besluiten alvorens de Marine op voldoende sterkte was of omgekeerd aan de op het ge^ bied der Marine gevoerde politiek, die niet snel genoeg voor een doel treffende bewapening zorgde. Radar. In het voorjaar van 1943 werd het merkbaar, dat de Geallieerde vliegtuigen en torpedojagers met radar waren uitgerust, want de verliezen aan duikbooten stegen spoedig van 13 tot 50 procent. Doenitz betoogt dat de Duitsche duikbootbemanningen van groote zelfopoffering en moed hebben blijik gegeven en dat zij een eer lijken strijd hebben gestreden. De Britsche admiraliteit heeft ook gegevens uit de oorlogsdag boeken van" Hitler's vertrouwens mannen gepubliceerd, waaruit blijkt, dat Hitier zijn besluit om alle schepen grooter dan torpedo jagers uit de vaart te nemen, ge nomen heeft nadat een klein aan tal Britsche torpedojagers in de Barentz-zee een sterk Duitsch es kader op de vlurht jaagd. (Oudejaar 1942.) Uiteenzetting van den heer Plesman. Tijdens een persconferentie in het gebcuw der K. L, M. te 's-Gravenhage, gaf gisteren de heer Plesman, president-directeur der Maatschappij, een uiteenzet ting omtrent de vermoedelijke oorzaak van de ramp. Wij komen hier nog uitvoeriger op terug. De Rijksluchtvaartdienst deelt mede, na overleg met de Deen- sche luchtvaartautoriteiten, dat, volgens de thans beschikbare ge gevens, het geenszins onmogelijk is, dat het ongeval met het vlieg tuig PH-TGR op het vliegveld van Kopenhagen op 26 Januari jl.l is veroorzaakt door het niet verwijderen van een hoogteroer- klamp voordat het vliegtuig startte. Tot dusverre zijn er geen aan wijzingen voor andere oorzaken van het ongeval. De' Raad voor de luchtvaart zal fouten gemaakt en inbreuken op het bestand. Het getal echter van 350 gevallenen tusschen 1 Nov. 946 en 31 Dec. 1946 van inbreuk 2yn-er tijd zjjn uitspraak bekend van Indones.scho zijde ovei te maken na een onderzoek o.m. om- veire dat van de fouten, aan onze vattende bestudeering van het zijde gemaazt. /anneer wij rapport van de Deensche lucht- demarcatiehjn overschrijden^ dan vaartautoriteiten en van de rap porten dienst. Wat er bij de vaststelling komt kjjken! Met de werkzaamheden tot vaststelling van een Belgisch Nederlandsch eenheidstoltarief, is thans een begin gemaakt. Aanvankelijk lag het in de be doeling de bestaande verschillen tot een gewoon rekenkundig; ge middelde te herleiden. Men is er zich echter spoedig van bewust geworden. dat deze oplossing voor den 'landbouw tal van artike len, waar het verschil te groot was, hij beide partijen ontevreden heid zou wekken. Dit-is in het bijzonder het ge val voor een reeks landbouwpro ducten, van het begin af is hier tegen reeds protest gerezen. Zoo b.v. worden van rundvee 18 pro cent invoerrechten ad valorem geheven in België, terwijl van varkens 12.07 procent dito invoer rechten worden geheven. In Ne derland daarentegen is de invoer van deze dieren volkomen vrrj van invoerrecht. Bieten, waarop bij invoer in Met IIop en Tabak. ae inzake hop verricht nuni België eeit groote inspanning om een kwaliteitsproductie te verkrij gen. In de streek van Aalst en Popergne is men er in geslaagd hopsoorten te kweeken, die niet alieen voor de verbouwers maar ook aan de bierbrouwerijen en aan de consumenten voldoening geven door rentabilteit in hun voortref- felijken smaak. Om zich te kunnen ontwikke- len, moet deze teelt echter be- schermd worden. Voor de hop nu, die, bij invoer in België met 60 fr. per 1Ó0 kg belast wordt, worden geen invoerrechten betaald in Ne derland. Een halveering van het bestaande tarief zou dan ook een noodlottigen invloed kunnen uit oefenen op dezen in vollen ont wikkeling zijnden tak van bedrijf. Met de tabak is het evenzoo gesteld. Van dit product wordt in niet afgewerkten toestand bij in voer in België een recht van 62% procent ad valorum geheven, ter wijl daarvoor bij invoer in Neder land slechts ƒ1,40 wordt geëischt. Hoewel de douanetarieven in Bel- België 130 fr. per 1000 kg moet gië m€cstal hooger zijn dan in worden betaald, worden vrij inge voerd in Nederland. Voor sommige producten ko men daar nog andere moeilijkhe den bij. Zoo stelt Nederland in h^d ge de hop- en tabaksindustrie slechts Uit een een commercieel belang. Hetzelf- aanteekeninq; van vlro-admiraal I de geldt niet voor België, dat im- Krancke blijkt, dat Hitier naar mers een productieland ifi. Nederland, is. dit toch niet steeds het geval. Zoo is reuzel die in België vrij van invoerrechten is, bii invoer in Nederland met 6 gul den per 100 kg belast. De betrokken d'enst.en trachten thans, in ieder afzonderlijk geval een billijke oplossing te vinden die beide partijen kan voldoen. geschiedt dit ook zeer vaak om een mortier tot zwijgen te bren gen, dat onze troepen beschiet. De sfeer is bepaald niet prettiger ge worden in de laatste maanden en nog steeds zijn er Japansche in structeurs aan Indonesische zijde. j,n|onhrt«non Ik heb, aldus de Legercomman- dant, hier al eerder gezegd, dat een „koloniale oorlog" een volsla gen obsoleet begrip is. Het is bovendien duidelijk, dat de poli tiek niet in die richting gaat. Deze politiek van de Regeering bepaalt liet gebruik van het leger. Maar geen democratie zou aan de mili-| tairen willen eigen meening te hebben. Ik kan j kolenbureau aan de troepen positief vertellen Holland, waar wij heen willen, kjaar dit kost tijd. Constateert men dus soms een afwijkend inzicht bij de mannen, dan zegt dit zeker niets over dat leger als zoodanig. Al deze ihannen doen toch, wat zij doen moeten en zij handelen cor rect volgens hun opdracht. In. antwuufv^ Op een OesOeuref- fende vraag zeide de Generaal voorts nog zeer nadrukkelijk, dat indien de toenadering met alle goede wil aan beide zijden toeh onverhoopt mocht mislukken onze militaire kracht overzee vol doende is om dan, desnoods een- z^dig, orde en rust te herstellen. van den Rrjksluohtvaart- Door den Centralen dienst voor de Economische Controle is, mede op aanwijzing van den directeur van het Rijkskolenbureau, in de afgeloopen week een onderzoek ingesteld, naar eventueele conrup- tieve handelingen van een zestal ambtenaren, werkzaam bij eenige verbieden elk een plaatselijke bureaux van 't Rijks in de provincie Z.- Professor Lina Stern, het eenig vrouwelijke lid van de Russische Academie van Wetenschappen, heeft een nieuwe methode van ziektebestrijding ontdekt door in jecties in de hersenen, aldus Ra dio Moskou. Geneesheeren ver klaren, dat ziekte voor de ge boorte is voorkomen, tuberculose, meningitis is bestreden, terwijl ook maagzweren volgens de nieuwe metbode zijn behandeld. Zij worden verdacht van ver duistering, het aannemen van steekpenningen en het handelen in kolenbonnen. Tot nu toe zijn twintig perso nen gearresteerd, waaronder 6 ambtenaren en 10 kolenhandela ren, van wie een zestal in bewa ring is gehouden. Dat de distributie door hun handelwijze ernstig werd ge schaad, blijkt uit het feit, dat kolencoupures werden verhan deld, die reeds vroeger waren ge honoreerd, zoodat op dezelfde bonnen tweemaal werd geleverd. Het onderzoek was o.a. ge richt op de inmiddels opgeheven brandstoffencommissie te Delft. Het hoofd hiervan A. A. H. J. en zijn ondergeschikte H. van E. zijn ter zake van bovengenoemd de lict gearresteerd en uit hun func tie ontslagen. Het onderzoek wordt voortgezet. Hans Fritzsche, gedurende den oorlog radio-commentator, is door een Zuiveringshof tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. Hij is een van de drie door het Inter nationale Tribunaal voor oorlogs misdaden te Neurenberg vrijge sproken Duitschers.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1