DE CONFERENTIE TE [LONDEN Het proces tegen Fritzsctie De gebeurtenissen te Soerabaja 5 0 DONDERDAG 30 JANUARI 1947. Toelichting van het Nederlandsche standpunt Soekawati in Nederland gearriveerd Oostenrijksche kwestie in het Hoogerhuis Schumacher voerde besprekingen te Eerlijn ïci HJ fcifl ma Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te (De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Aanhoudende vorst. Nevelig, vrij zonnig weer met slechts hier en daar enke le wolkenvelden. Zwakke tot matige Oostelijke wind. Stren ge tot matige vorst. DE VRIJE 3de Jaargang No. 416. Advertentieprijs per mm 10 ct; minimum per advertentie 1,60. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties 15 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal De Nederlandsche delegatie heeft Dinsdagmiddag bij monde van Jhr. H. L. F. C. van Vreden- burch en Dr. H. M. Hirschfeld het Nederlandsche standpunt toe gelicht in de vergadering van de plaatsvervangers van de Minis ters der Vier Groote Mogend heden. Door den Amerikaanschen af gevaardigde Murphy, die de ver gadering presideerde, werd na af loop dezer toelichting gevraagd of de Nederlandsche delegatie bij benadering een waardebepaling kon geven van de door haar ge vraagde concessies zoowel ten aanzien van de grenscorrecties als van de economische concessies. Jhr. Van Vredenburch deelde mee, dat er een waardebepaling is naar vooroorlogsche normen, doch niet naar na-oorlogsche maatstaven. In dit verband mag opgemerkt wordeh, dat het voor Nederland niet eenvoudig is een juist inzicht in den toestand van het oogenblik in Duitschland te krjjgen. De mijnconcessies. In antwoord op een vraag van den Amerikaanschen afgevaardig de of de Ned. delegatie ten aan zien van de mijnconcessies een globaal cijfer kon noemen, deel de Jhr. Van Vredenburch mee, dat het moeilijk was om een glo baal cijfer te geven. Dit zou niet juist kunnen blijken. De Ned. delegatie zou echter op korten termijn de cijfers kunnen ver schaffen. Op een volgende Vraag van den heer Murphy over 't Nederland sche denkbeeld van een algemeene economische samenwerking in Europa tot aan de totstandkoming van het vredesverdrag, kreeg de heer Van Vredenburch de gelegen heid dit denkbeeld nog iets nader toe te lichten. Hij legde er den nadruk op, dat de Nederlandsche delegatie den indruk heeft, dat het nog geruimen tijd kan duren vooTdat er een concreet vredes verdrag tot stand komt. Indien zulks het geval is, dan zou naar de meening der Nederlandsche delegatie met de economische concessies niet gewacht dienen te worden tot de totstandkoming van het vredesverdrag. In het huidige stadium, zoo ver duidelijkte Jhr. Van Vredenburch het Nederlandsche denkbeeld, is Duitschland nog plastisch mate riaal. Dat zal in de toekomst steeds meer afnemen. Hoe eer der er dus iets geschied des te beter het is. Herstelmogelijkheden- Aan de Nederlandsche delegatie werd vervolgens gevraagd of zij met betrekking tot de herstelbe talingen en de verwijdering van kapitaalgoederen een bepaalde meening had over de herstelmo gelijkheden van Duitschland, b.v. een specifieke meening over het productiecijfer van de Duitsche staalproductte. Jhr. Van Vredenburch merkte naar aanleiding van deze vraag op, dat het zeer moeilijk zal zijn zoolang men niet is ingelicht over de toekomstige Duitsche grenzen en de politieke organisatie van Duitschland. Indien Duitschland politiek sterk zal kunnen worden, dan dient het economisch zwakker gehouden te worden. Men moet daarbij echter ook oppassen, dat men niet alleen de leege schaal van de veiligheid overhoudt. De Russische afgevaardigde Goesef Informeerde, met verwij zing naar het betreffende Neder landsche memorandum ten aan- aien van de economische decen tralisatie van Duitschland, wat er moest gedaan worden, om dit doel te bereiken en welke politiek er hier door de Geallieerden naar de meening der Nederlandsche delegatie gevolgd diende te wor den. V „Wij gelooven, dat er reeds veel gedaan wordt", zoo merkte Jhr. Van Vredenburch met verwijzing naar Potsdam, op. „Wij zjjn het erover eens, dat die daar geno men besluiten nog verder uitge voerd dienen te worden." Nederland afwijzend tegen over Duitsche nationalisatie. Hij voegde daaraan evenwel toe dat Nederland niet afwijzend staat tegenover nationalisatie, maar wel tegenover Duitsche na tionalisatie. Van een bepaald on derdeel zou deze nationalisatie niet in handen moeten komen van een Duitschen staat en evenmin in handen van een van de 10 of 14 staten, indien Duitschland op die wijze verdeeld wordt. Hij wees er, mede naar aanlei ding van een ongeveer gelijke vraag van den Franschen afge vaardigde, nog op, dat ook als er een nationalisatie door een der Duitsche staten tot stand zou komen, het gevaar zou bestaan, dat er achter het gordijn van decentralisatie zich tot een eco nomische centralisatie zou ont wikkelen. Men zou dan slechts de illusie van veiligheid, maar geen werkelijken waarborg van veiligheid hebben. De Amerikaansche afgevaar digde bracht tenslotte aan de Nederlandsche delegatie dank. Hij deelde mee, dat het advies van Nederland werd gewaardeerd, dat men zich realiseert hoe Nederland met Duitschland eco nomisch verbonden is en dat het inzake de Duitsche politiek uit stekend op de hoogte is. „Wij weten welke en verschrikkelijken oorlogstijd Nederland achter den rug heeft en wij zeggen u een sympathieke en zorgvuldige be studeering der door u naar voren gebrachte punten toe." Jhr. Van Vredenburch dankte vervolgens de plaatsvervangers der Ministers. Contact met verschillende delegaties. De Nederlandsche delegatie gaf ons na afloop der vergadering als haar meening te kennen, dat het noodig is, dat er aan het Duitsche probleem hard wordt gewerkt. Gezamenlijk is er nog te weinig gedaan. x Op het oogenblik is het met het plan der regeering, zoo deelde de delegatie op een tijdens een pers conferentie gestelde vraag mee, om de mondeling gedane sug gesties in een nader rapport uit gewerkt aan de plaatsvervangers der Ministers voor te leggen. Zij hebben thans van vele zijden vol doende suggesties, om zich een meening te vormen. Men verwachtte niet, dat er nog heel veel zal gebeuren voor- ddt de conferentie te Moskou plaats vindt. De vergadering der plaatsvervangers verzamelt slechts feiten-materiaal en brengt hoogstens advies uit. In Moskou zullen de andere maatregelen en de verder te volgen procedure vastgesteld werden. De Nederlandsche delegatie had tijdens haar verblijf in Honden met verschillende delegaties na der contact, o.m. met de delega ties van Noorwegen, Denemarken, Tsjecho Slowakije, Polen en Britsch-Indië. Woensdag hoopte men nog met de delegaties van België en Brazilië van gedachten te wisselen. UIT DUITSCHLAND. INDONESIË. Officieel communique- De Commissie-Generaal heeft Dinsdagavond een communiqué uitgegeven, waarin met betrek king tot de gevechten te Soera baja het volgende wordt ver klaard: „De gebeurtenissen te Soerabaja evenals soortgelijke gebeurtenissen te Medan, Palem- bang en Padang zjjn in eerste in stantie een gevolg van het van republikeinsche zijde nog steeds uitblijven van een duidelijk bevel tot staken van het vuren en van een behoorlijke naleving van dat bevel. De maatregel, waardoor de desa Krian Sidoardjo bezet werd, moet gezien worden als een zuiver po- litioneele maatregel in een gebied, waar op dit moment geen duide lijk gezagsapparaat aanwezig is. Het ligt niet in de bedoeling dit gebied als zoodanig In te lijven bij het bezette gebied, zoodat de Duur Van verblijf nog niet bekend. Per K.Lr.M.-Skymaster is Dins dagavond op Schiphol gearriveerd de heer Tjokorde Rake Soeka wati president van den nieuwen staat Oost-Indonesië. Op het vliegveld werd Z. Exc. namens den Minister van Over- zeesche Gebiedsdeelen verwel komd door den heer J. M. Kive- ron, secretaris-generaal van het departement, en de heeren Dr. H. Friedericy en D. E. Hoorens van Herjningen. Ook de burgemeester van Amsterdam, Mr. A. J. d'Ailly, gaf van zijn belangstelling blijk. Onder de aanwezigen bevonden zich voorts de heer M. Hamelink, Minister van Financiën van Oost- Indonesië en de heeren Chr. G. Grader en J. van Grieken, die president Soekawati tijdens zijn verblijf in Nederland zijn toege voegd. De heer Soekawati werd verge zeld door den heer J. Hangel broek, hoofdambtenaar B.B., die bestemd is de functie te vervul len vian secretaris-generaal van het departement van Binnenland- sche zaken van Oost-Indonesië. Z. Ecx., die verklaarde een goede reis te hebben gehad, deel de mede nog niet te weten hoe lang zijn verblijf in Nederland zal duren. Het ligt in de bedoe ling, dat hij door H. M. de Ko- niging in audiëntie zal worden ontvangen. Z. Exc. heeft voorts het voornemen zich over eenigen tijd naar Parjjs te begeven, om zijn aldaar vertoevende echtge- noote en kinderen te ontmoeten. Gezamenlijk zullen zij dan de terugreis aanvaarden naarv Indo nesië. Nederlandsche strijdkrachten kun nen worden teruggetrokken, wan neer een regelmatig bestuur zal zijn hersteld". De militaire situatie. De Nederlandsche militaire woordvoerder te Batavia heeft Woensdag met betrekking tot den militairen toestand het volgende medegedeeld: Te Medan hebben de republi keinen, zooals reeds gemeld, de toezegging gedaan om de order tot het staken van het vuren af te kondigen ingaande op 27 Jan. om 7 uur. Ondanks deze belofte zijn op Noord-Sumatra, na deze datum, reeds minstens 22 schendingen van het bestand geconstateerd. In den Zuid-Westelijken sector van Medan is een sterk-bewapen- de republikeinsche patrouille Ne- derlandsch gebied binnengedron gen. Er ontstond een vuurge vecht, wS.airbij 14 republikeinen werden gedood en de overigen op de vlucht gedreven. 7 Geweren, 7 handgranaten en 600 patronen werden buitgemaakt. In den sector van Buitenzorg werden republikeinsche stellingen nabij Masing opgeruimd, nadat een hevig automatisch geweer vuur op de Nederlandsche stellin gen in dit gebied was afgegeven. Ter beveiliging van de troepen en de inwoners van Masing werd de desa door Nederlandsche troe pen bezet. De Nederlandsche ver liezen bij ai deze acties bedroe gen één doode, één zwaar en één licht gewonde. Engeland staat geen verdere inperking der grenzen toe. Hord Pakenham, de Engelsche onder-Minister van Oorlog, die kortgeleden* van een bezoek aan Oostenrijk is teruggekeerd, heeft tijdens het debat over Oostenrijk in het Hoogerhuis verklaard, dat Engeland verdere inperking van de grenzen van Oostenrijk niet zal toestaan. Volgens Pakenham is het de politiek van Engeland Oostenrijk tot een onafhankelijken staat te maken met de grenzen van 1937. Dit houdt in: afschei ding van Duitschland, volkomen bevrijding van Duitsche overheer- sching, Zuid-Tirol blijft aan Ita lië. Het is de bedoeling der En gelsche regeering en van alle groote mogendheden, voor zoover hij er over kon oordeelen, aldus Pakenham, dat de bezettingstroe pen spoedig na het sluiten van het vredesverdrag zullen worden teruggetrokken. De Engelsche regeering heeft ook voorgesteld de Geallieerde bestuurscommissie o.p te heffen, wanneer het vecdrag is onderteekend. In het door het zuiveringsge- rechtshöf te Neurenberg tegen Hans Fritzsche, voormalig mede werker van Goebbels, gevoerde proces is Woensdag Fritz Saen- ger, ex-hoofdredacteur van de „Frankfurter Zeitung", als ge tuige a charge opgetreden. Vol gens Saengec verspreidde Fritz sche door de radio valsche be richten. Zoo berichtte hij het zin ken van het vliegtuigmoederschip „Ark Royal" In de Noordelijke IJszee een jaar voordat het in de Middellandsche Zee werkelijk tot zinken werd gebracht. Saenger had uit gesprekken van radio luisteraars opgemaakt, dat Frit- sche's radioredevoeringen al of niet bedoeld, haat zaaiden. Op een vraag van den presi dent van het gerechtshof heeft jFritzsche Dinsdag geantwoord, dat hij niet op de hoogte was van de Duitsche politiek t.a.v. de Sowjet-Unie en dat hij niets af wist van Hitler's politieke ge dachten aangaande het Oosten daar hij nooit „Mein Kampf" had gelezen. Fritlzsche verklaarde, dat hij zich verzet had tegen een plan om 40.000 Britsche en Ameri kaansche vliegeniers dood te schieten als vergelding voor de vernielehde luchtaanvallen op Dresden, op drie achtereenvolgen de dagen in Februari 1945. Hij zeide, dat hij dit plan had ver ijdeld door een uitwisseling van 50.000 Duitsche, Engelsche en Amerikaansche krijgsgevangenen. Beschuldiging tegen Von Papen. Franz Von Papen werd op den derden dag van het tegen hem gevoerde proces te Neurenberg door een getuige „De man", zon der wien Hitier niets waard zou zijn geweest" genoemd. Theodor Duesterberg beschuldigde Von Papen er van in 1933 op een bij eenkomst van Hitler en den ban kier Barno Kurt von Schroeder te Keulen zijn medewerking te hebben verleend bij bet geven van tfinancieelen steun aan de wordende nazi-partij. Om verantwoording gevraagd "por zijn kanselierschap var Duitschland antwoordde Von Pa pen: „Ik was een medewerker van Hindenburg, niet van Hitier. De eerste vertrouwde mij, niet de dictator". Hjj noemde zichzelf een soort MIhister 'zonder porte feuille, toen Hitler kanselier werd. Onder de getuigen d charge bevonden zich Oskar von Hin denburg, zoon van wijlen den Duitschen President en Karl Se vering, voormalig Minister van Binnenlandsche Zaken in Duitsch land. Het eenige, dat Severing zich kan herinneren als tegen Von Papen pleitende was zijn ophef fing van het uniformverbod, waardoor Hitier en de bruinhem- den een kans kregen tot demon- streeren. Moeilijkheden bij het hooger onderwijs. Het onlangs door het Ameri kaansche bestuur aan 33 Mün- chener professoren gegeven ont slag op grond van het feit, dat zij hun denazificeerings-papieren valsch hadden ingevuld, heeft het tekort aan leerkrachten voor de Duitsche universiteiten nog doen toenemen. Vooral in Miinchen zjjn de stemmen, die aandringen op een terugkeer van de tijdens het Hitler-bewind uit Duitsch land gevluchte professoren, dan ook zeer versterkt. De Beiersche regeering heeft met de krachtige ondersteuning van het militaire bestuur ernstige pogingen in die richting aangewend, die evenwel nog niet tot groot succes hebben geleid. De meeste der vijftig professo ren, waarmee de Beiersche regee ring contact heeft gezocht voor terugkeer naar Duitschland of voer het geven van gast-colleges, hebben geweigerd of hun beslis sing opgeschort. In vele gevallen verklaarden de betrokkenen, dat zij zich te zeer gebonden achtten aan hun nieuwen werkkring of dat zij, met het oog op hun leef tijd opzagen tegen het leven in de. moeilijke omstandigheden van Duitschland. Anderen hebben hun weigering gegrond op de overtuiging, dat een groot deel van de Duitsche bevolking hun terugkeer nog steeds niet zou wenschen. In Miinchen zijn thans drie professoren uit het buiten land teruggekeerd, waaronder Prof. Erich Kaufmann, die uit Amsterdam Kwam. Men verwacht nog eem zestal anderen terug. Ook in Heidelberg, Frankfurt, Wuerz- hurg en Marburg en aan de tech nische hoogeschool van Karlsruhe werden pogingen aangewend om vroegere leerkrachten terug te roepen. Tot nog toe zijn al deze universiteiten er slechts in ge slaagd enkele toezeggingen te verkrijgen. Aan de Berlijnsehe universiteit zijn nog slechts twee professoren uit hun ballingschap teruggekeerd. Men verwacht, dat nog enkele andere zullen volgen. Een der teruggekeerden i3 Prof Meusel, die de aan deze universi teit ingevoerde verplichte colleges over politiek en sociaal begrip over den huidigen toestand geeft De Amerikaansche militaire regeering heeft ook haar bemid deling verleend voor pogingen? om Zwitsersche en Deensche profes soren te bewegen tot het geven van gast-colleges. Zij heeft daar toe voorts een beperkt aantal Amerikaansche geleerden bereid gevonden. Persconferentie te Berlijn. De Berlijnsehe correspondent van het A.N.P. meldt: Dr. Kurt Schumacher, voorzit ter van de Sociaal-Democratische Partij in Duitschland (S.P.D.) heeft Dinsdagavond op een pers conferentie te Berlijn meegedeeld, dat hij in de afgeloopen dagen te Berlijn besprekingen heeft gevoerd over de mogelijke toelating zijner partii in de Sowjet-Russische zóne. Hij voegde er evenwel aan toe geen contact te hebben gehad met de Sowjet-RussiSche bezettings autoriteiten en de leiders der Socialistische Eenheidspartij (S.P. D.) Hij hoopte binnenkort 't cen trum der S.P.D. uit Hannover naar Berlijn te kunnen verplaat sen en de invloedsfeer der partij tot geheel Duitschland te kunnen uitbreiden. Een beslissing daar over kon spoedig van de zijde der Sowjet-autoriteiten tegemoet wor den gezien. Volgens Schumacher kan geen centrale Duitsche regee ring worden gevormd zonder toe lating van de S.PJD. in het Oos ten. Schumacher kwam ook terug op zijn verleden week gehouden redevoering, die een hoongelach van de kleine mogendheden had uitgelokt. Schumacher zeide thans de mo- reele overwinning der kleine sta ten tegenover het Hitlerdom ten volle te erkennen en de meening te zijn toegedaan, dat hun rechten niet door de grooten terzijde mo gen worden geschoven. De reactie van het publiek was volgens Schu macher veroorzaakt door een op eenstapeling van eisohen aan Duitschland. Schumacher verklaarde voorts ,,Een vredesverdrag, dat de Duit sche grenzen in het Oosten, zoo als die voorloopig te Potsdam zijn vastgesteld, definitief verklaard, kan niet worden geteekend." Hij voegde er aan toe: „Wij moeten trachten zooveel mogelijk gebied ten Oosten van Neisse en Oder te verkrijgen". Op de vraag wie het vredesver drag zou teekenen, antwoordde Schumacher: „Hij die door het Duitsche volk gekozen is, zal het vredesverdrag teekenen. Maar dit kan slechts worden bereikt wan neer er door geheel Duitschland gelijk recht heerscht. Een Duit sche regeering kan slechts ont staan uit een Parlement, gesteund door den politieken wil van het geheele Duitschland". Het vliegtuig van de Chinee- sche Nationale Huchtvaartmaat- schappij, dat als vermist werd op gegeven, nadat het van Hankou naar Tsjoengking was vertrokken, is op 30 minuten vliegens van Hankou gevonden. Over het lot der 24 passagiers, onder wie 9 bui- tenlandsche missionarissen, en de bemanning, die uit twee Amerika nen bestond, is nog niets bekend. Op het eiland Singapore is een Beaufighter-vliegtuig van de R.A.F. neergestort. De piloot en een officier, die als passagier meevloog, kwamen om het leven is i i Uitlij 'tf f 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1