Soekawati over zijn rondreis De plannen der Sociaal-Democraten De Britsch-Ned. handelsbetrekkingen „GROOTE CHIRURGISCHE OPERATIE IS NOODZAKELIJK" VRIJDAG 24 JANUARI 1947. Boodschap van den Paus Geruchten omtrent Dr van Mook Besprekingen te 'sGravenhage De Duitsche herstel betalingen Nieuw plan inzake atoomcontróle 3n enkele regels Premier van Noord-Ierland in ogs land Staking onder de baggeriieden te Oostende Ned. Ambassadeur in China Frankeering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond: Weinig verandering. Lichte tot matige vorst. Wis selend bewolkt met hier en ilaar een sneeuwbuitje. Matige tijdelijk krachtige Noord-Oos telijke wind. 3de Jaargang No 411. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen AdvertentleprJJ». per mm 10 ct, minimin» per advertentie 1,M> inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uux Rubriek U. advertentie» 1—5 regels 60 et; ieder» regel meer 12 ct Ver melding brieven on de» nr- Bur van At Bied 10 ct. meer, Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal, INDONESIË. Soekawati en eenige van zijn ministers hebben tegenover Aneta terklaard, dat bij hun reis van acht dagen door Oost-Indonesië drie aspecten op den voorgrond traden. a. De aanzienlijke oorlogsscha de op vele plaatsen in Oost-Indo- eeeië, welke van de regeering de grootst mogelijke daadkracht en ran de bevolking, ongeacht land aard, de grootste gemeenschap pelijke inspanning eischt. b. De noodzaak van een zeer uitvoerige verklaring van den in houd en de beteekenis van de nieuwe staatkundige structuur, waaromtrent misverstanden be staan, die nog niet volledig op gehelderd zijn. e. Een actie tot opwekking ?»ui de bevolking tot zelfwerk zaamheid teneinde de veelal be staande arbeidsschuwheid te over winnen, is noodzakelijk. De bevolking en de nieuwe structuur. De correspondent van Aneta, die de reis door Oost-Indonesië meegemaakt heeft, constateerde tn de bezochte gebieden uit ge sprekken met inwoners van ver schillende politieke instelling eenige terughoudendheid ten aan- den Van de nieuwe structuur. Hierbij zijn twee categorieën te •nderscheiden: a. Het gedeelte, dat vreest, dat Oost-Indonesië zijn streven tot onafhankelijkheid en zijn na tionalistische gevoelens niet vol doende tot uitdrukking zal kun- •en brengen. b. Het deel, waarbij de gevoe lens van verbondenheid met Ne derland en het Oranjehuis over wegen zooals blijkt uit de 12e en ISo provinciebeweging, welke reap, in de Minahassa en op Am- bon bestaat. Dit deel zie. de •lauwe structuur als voorpost tot losmaking van de banden met Nederland. Er kon echter geconstateerd het probleem Palembang een op lossing te brengen. Voorts verklaarde hjj, dat het niet onmogelijk was, dat de Ne derlanders een militair plan van de Indonesiërs over Palernbang ia hun bezit hadden, doch hij voegde er aan toe, dat dit alleen een in November door den Indonesischen militairen staf ontworpen plan voor het houden van manoeuvres kon zijn. Dit plan is niet alleen verworpen, doch is bovendien nooit als aanvalsplan bedoeld ge weest. Dr. Isa zeide verder, dat het plan om een order tot het sta ken van het vuur uit te vaardigen niet kon worden verwerkelijkt, daar een Nederlandsch militair vliegtuig juist op dat moment overvloog vurend met boocdwape- nen, hetgeen onder de bevolking groote verontwaardiging teweeg bracht. De rede van Soedirman achtte hij zeker niet de voornaamste oorzaak van de moeilijkheden te Palembang, ofschoon zij wel eeni- gen invloed bad gehad. De militaire toestand. De militaire woordvoerder te Batavia heeft Donderdag het volgende overzicht van den mili tairen toestand gegeven: In de nabijheid van Buitenzorg werden de Nederlandsche barak ken beschoten. Ten Zuiden van Bekassi is een Nederlandsche pa trouille beschoten. Bij deze acties werd een Nederlander gedood en één gewond. 29 Leden van de T.R.I. hebben een aantal huizen van een Kam pong nabij Bandoerg in brand gestoken. Een Nederlandsche patrouille trof bjj aankomst nog een huis brandend aan, terwijl de daders waren gevlucht. Bij een Nederlandschen post melden zich uitgehongerde Indonesiërs uit republikeinsch gebied. Te Soerabaja heeft de T.R.I. wederom inwoners van Bandjaran ontvoerd. Bij een zuiveringsactie zjjn 20 leden van de T.R.I. ge dood en een groot aantal gevan gen genomen. Een au-tal wa pens werd in beslag genomen. Radio Vaticaan heeft bekend gemaakt, dat de Paus In een boodschap aan eenige Christelijke instellingen heelt aangedrongen op „taaie actie en uithoudingsver mogen" in verband met de „godsdienstige crisis van onzen tijd". De Paus verklaarde, dat de kerk voorstandster en bevorde raarster v is van de wetenschap, maar dat het onjuist zou zijn, in dien de Christenheid zich naar het moderne leven ging richten en de dogma's van het verleden zou hervormen. Wt DUITSCHLAND Aneta meldt uit Batavia, dat de geruchten over een aftreden thans van Dr. Van Mook perti nent onjuist zijn. Op £o JJii. a.s. wordt een n.u- gelsche handelsdelegatie in Den Haag verwacht voor het voeren van besprekingen met een Neder- landsche delegatie, welke onder worden, dat het meerendeel van leidinR zal staan van Drs. A. B. biaicht Is, dat de traditioneele Speekenbrink, Directeur-Generaal van de buitenlandsche economi- j sche betrekkingen. Het l'gt in betrekkingen met Nederland ge handhaafd knnen worden, onge acht ligging en staatkundige structuur van Oost-Indonesië. Men beseft, dat pogingen tot afscheiding van kleine gebieden ▼aft tot «waren zouden leiden. het voornemen op deze conferen tie in het bijzonder de mogelijk heden van een verhoogden export p, van Nederlandshce agrarische Oost-Indonesië economisch producten o.m. van zuivelproduc- ▼rijwel onoverkomelijke he- Geruststellende verklaringen. Soekawati en zijn ministers Pan touw (Voorlichting) en Den- E.h (Verkeer en Waterstaat) bben echter overal nadrukkelijk verklaard, dat slechtg door sa- Grieksch memorandum aan de plaatsvervangers. De Grieksche ambassadeur te wenwerking van de geheele be- Londen, Thanassis Aghides, heeft rolking, van welken landaard - - oék, en vooral ook door gebruik making van Nederlandsche hulp «n Nederlandsche ervaring de doelstellingen van Oost-Indonesië en de welvaart van dit gebied te hereiken zijn. Deze verklaringen hebben op de bevolking gerust stellend gewerkt. De politieke situatie van alle bezochte gebieden met uitzonde ring van Zuid-Celebes (Bonthain) was bevredigend. Daar was het rampokken en de intimidatie daor ongeregelde troepen nog niet geheel beëindigd. Hier en daar was volgens de autoriteiten de politieke situatie echter nog la- Wel, voornamelijk op Ball, waar b$j schijnbare rust nog onderstroo- aaingen bestaan, waarvoor gesta dige waakzaamheid is geboden. Op Am-bon en Timor en onder- hoorigheden is de toestand het meest geconsolideerd, al zijn op Roem ba wa voorbereidingen ont dekt voor een rood-witte actie, welke uitgingen van Javaansche ambtenaren van het zelfbestuur. In verband hiermede heeft men enkele arrestaties verricht. De Nederlandsche autoriteiten te Koepang (Bali) achtten deze actie echter beslist niet aanvaard baar ala maatstaf voor de heer- •ehende gezindheid van de be volking van Soembawa. Donderdag heeft de vice-gou- verneur van Sumatra, Dr. Isa, tijdens een persconferentie met alle kracht ontkend, dat er aan Indonesische zijde een plan zou hebben bestaan om een aanval te doen op Palembang. De versla gen, die in de pers over bet con flict van Palembang verschenen «Jjn. noemde hil „eenziidlg". Dr. Isa, verklaarde, dat hij alles tw het werk had gesteld om in In een exclusief interview met Reuter de eischen aan Duitsch- land bekend gemaakt, die Grie kenland aan de speciale plaats vervangers van de Ministers van Buitenlandsche Zaken zal voor leggen. Duitschjand's aansprakelijkheid moet zoo hoog mogelijk gesteld worden ten einde een vergoeding van de geweldige schade, die Griekenland geleden heeft, moge lijk te maken. De herstelbetalingen zullen mede uit de loopende productie dienen te geschieden, zoodat Grie kenland 500.000 ton steenkool per jaar zal kunnen ontvangen. Duitschland zal verplicht moe ten worden gedurende 20 jaar na het teekenen van het vredesver drag jaarlijks een even groot deel van zijn import uit Griekenland te betrekken als het gemiddelde in de jaren 19351939. Deze voorziening staat voornamelijk in verband met de Grieksche export van tabak. Verder eischt Griekenland Duitsch oorlogsmateriaal waar onder schepen en vliegtuigen, en 30.000 stuks vee, bij voorkeur paarden. De aanwezigheid van het drieduizend ton metende Spaan- sche stoomschip „Marjoso", uit Bilbao, in de haven van Irlam (Lancashire, Engeland) met een lading ijzererts, heeft aanleiding gegeven tot protesten van de plaatselijke vakvereenigingen. Een woordvoerder van de Trans portarbeiders verklaarde: „De Marjoso heeft hier de eerste fas cistische vlag gebracht sedert 1939. Geen van onze mannen is het schip gaan lossen". 'ten naar Engeiand onder oogen te zien. Mr. Chr. Pool, hoofd van de afdeeling buitenlandsche han delsaangelegenheden van het re- geerings-commissariaat voor bui tenlandsche aangelegenheden, zal als vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening op treden. Op 28 Jan. zal onmiddellijk een aanvang worden gemaakt met het voeren van voorloop'ge bespre kingen, welke in het bijzonder agrarische aangelegenheden zul len betreffen. Van Engelsche zij de zullen deze besprekingen wor den geleid door Mr. A. E. Vear- year, van het Ministry of Food. Op 29 Jan. zullen ook vertegen woordigers van de Treasury, Board of Trade en het Ministry of Agriculture aan de besprekin gen deel nemen, en zal de geheele economische verhouding tusschen Nederland en Engeland onder het oog worden gezien. De Berlljnsche correspondent van het A.N.-P. meldt: De Duitsche sociaal-democra tische martij zal spoedig een voor stel indienen tot socialiseering van de mijnen en de staalindustrie van Noord-Rijnland-Westfalen. De voorzitter, Schumacher heeft hieromtrent mededeelingen gedaan in een vergadering van partijfunctionnarissen te Berlijn. Hij voegde er aan toe, dat de Duitsche sociaal-democraten met de socialiseering verder willen gaan dan de Engelsche. Ook de steenfabricage en de cement- industrie willen zjj aan het privé- bezit onttrekken. Schumacher is ervan overtuigd, De New-York Times geeft op de frontpagina een bericht onder den kop: „Britsch atoom-plan negeert Veiligheidsraad". Volgens dit bericht zou Maurice Bathurst, juridisch adviseur bjj de Britsche delegatie voorbereidingen treffen voor vertrek naar Londen, ten einde goedkeuring te verkrijgen voor een nieuw plan inzake con trole op atoom-energie. Volgens dit plan zou het lichaam voor de ontwikkeling van de toepassing der atoom-energie volledige be- voegdhe'd ontvangen tot het ver klaren van oorlog aan overtreders van de controle-bepalingen, zon der dat daartoe goedkeuring van den Veiligheidsraad noodig zou zijn. Dit plan zou de betreffende autoriteit maken tot een „equiva lent op het gebied der atoom energie" van den Veiligheidsraad. In het bericht wordt verder ge zegd, dat dit plan door de Britsche regeering nog niet officieel is goedgekeurd, doch dat u- leden van de Britsche delegatie er wel „gunstig tegenover staan." dat bij intact blijven van hat grootgrondbezit de democratie ia Duitschland net langer duurt dan de bezetting. Fel keerde hij zich tegen de Christen-democraten die volgens hem volkomen re- aetionna.r zijn. De s.ryd tegen hen kan hij niet voeren, indien de socialisten uit de Sowjet-zflne niet steunen, aldus Schumacher. Er deden voorts geruchten de ronde, dat de socialistische een heidspartij contact met de S.P.D gezocht heeft, maar dat de voor besprekingen zonder succes zjjn gebleven. Dit meldde het Ber 1 ijn- sche blad „Der Abend". Het Poolsche standpunt- De communistische waarnemend Minister van Buitenlandsche Za ken der Poolsche voorloopige re- geering, Modzielewski, die juist uit Moskou is teruggekeerd heeft verklaard, dat bij zijn onderhoud met Molotof is gebleken, dat de houding van beide landen ten aanzien van Duitschland ofschoon niet geheel gelijk, op vele punten overeenkomt. Hjj voegde hieraan toe, dat hij gaarne een bezoek aan Londen en Washington zou brengen als hg slechts wist, dat het Poolsche standpunt daar even goed zou worden begrepen als t» Moskou. Modzieleiwski zfei.de, dat Pole* bereid is met een democratisch Duitschland samen te werken, doch niet met Dr. Schumacher (voorzitter der Duitsche soe. democratische partij) die volgent zijn eerste program herziening van de Poolsche Westgrens eischt. Een dergelijke politiek zou vol gens spr. vroeg of laat tot nieuw* agressie leiden. P? ïfdeni VrÖ<*a& 2i. /ai?U5? i da" zullen ~niet aan de plaatsver- zal de Premier van Noord-Ierland, „„„c vnnro-pipard. mui Uit Londen wordt vernomen, dat de Britsche regeering twee zeer geheime memoranda inzake Duitschland's toekomst heeft ont vangen van de Fransche regee ring. Er wordt een derde memo randum over hetzelfde onderwerp tegemoet gezien. Deze memorait Sir Basil Brooke, vergezeld van zijn echtgenoote per K.L.M.-vlieg- tuig op Schiphol aankomen. Sir Basil Brooke zal 6 dagen voor een onofficieel bezoek In Nederland blijven en in dien tijd enkele Nederlandsche Industrieën, landbouwbedrijven en cultureele instellingen bezichtigen. Voorts zal hij per K.L.M.-vlieg- tuig een vlucht maken over de verwoeste gebieden in Zuid-Oost en Zuid-West Nederland. Od 30 Januari zullen Sir Basil en Lady Brooke via Londen naar Ierland terugkeeren. Van Klef fens over Neder landsch memorandum. Mr. E. N. van Kleffens heeft Woensdagavond als eeregast aan gezeten aan een diner, aangebo den door de Kamer van Koophan del van den staat New-York en de stichting Nederland-Amerika. Sprekende over het vredesver drag met Duitschland en het Nederlandsche memorandum hier over verklaarde Mr. Van Klef fens: „Dit is niet alleen een zaak van vredesverdragen. Ik geloof niet, dat vredesregeling volledig kan worden genoemd zonder een systeem voor collectieve vermin dering der bewapening en gewa pende machten''. Na een lang en gedetailleerd Als gevolg van een loongeschil, is er een staking uitgebroken on der het personeel, dat de bagger- werken in de haven van Oostende uitvoert. Ter plaatse is een Ne derlandsche baegerboot aangeko men om de werkzaamheden voort te zetten, maar bij gebrek aan steenkolen voor de mach'nes, is ook deze tot werkloosheid ge doemd. overzicht van den Nederlandschen toestand en de eischen in het memorandum besloot hij: „Wij zijn niet een zeer emotioneel volk. Het ljjkt soms verbazingwekkend als men in aanmerking neemt op welke beestachtige wijze de Duit- schers mijn landgenooten gedu rende vijf lange jaren hebben be handeld, hoe objectief de Neder landers kunnen praten over recht vaardige en in het algemeen wen- schelijke oplossingen. Van deze geesteslnstelling draagt het Nederlandsche memo randum de stempel. Wij wenschen niet wraakzuchtig, noch ook zacht te zijn. Er is een groote chirurgische operatie noodzake lijk. Laten wij ze koel, oordeel kundig en zonder vrees uitvoeren, niet alleen voor het welzijn van den patiënt, maar ook en in het bijzonder voor het welzijn van ons allen: de gemeenschap der naties als een geheel". Bij Kon. Besluit Is F. C. Baron van Aerssen Beiieren van Voshol benoemd tot H. M.'s buitenge woon en gevolmachtigd ambassa deur by de republiek China. vangers worden voorgelegd, maar te Moskou een onderwerp van be spreking uitmaken tusschen de vier Ministers van Buitenland sche Zaken. Manuel Sanchez Guerra, Roomsch-Katholiek Minister In de Spaansche Republikeinsche regee ring in ballingschap, is uitgetre den. Men vermoedt, dat hij niet tevreden was met de leiding van Giral, den Premier. Guerra meen de, dat men contact moest zoeken met rechtsche groepen, en dal men den weg moest volgen, welk» bepaalde mogendheden, die de be hulpzame hand kunnen bieden, hadden aangegeven. Aldus zou men, meende Guerra, met vreed zame middelen langs legalen weg Franco kunnen verwijderen. Alfred Cortot, een der be kendste Fransche pianisten, di« twee jaar geschorst is geweest, omdat hij tijdens den oorlog in Berlijn is opgetreden, heeft, nadat hij „herhaalde malen door ex-ver zetsstrijders is gewaarschuwd" ter elfder ure besloten niet te Li- mjoges te spelen, aldus meldt het Parrjsche blad „Paris Preise" Het 11000 ton metende Ne derlandsche vrachtschip „Tjibe- sar", dat door de maatregelen van de Australische vakvereeni- ging van havenarbeiders sedert November in de haven van Syd ney vastligt, wordt door Neder landsche soldaten in samenwer king met het Australische leger en de marine met uitrustingsstuk ken voor het Nederlandsche leger geladen. De K.P.M. heeft toege geven, dat de „Tjibesar" onder de contróle van de Nederlandsch» militaire autoriteiten is gesteld. Van officieele zijde wordt medegedeeld, dat op de doof den Griekschen Eersten Minister, Tsaldaris, bijeengeroepen confe rentie van partijleiders overeen stemming is bereikt ten aanzien van het program en de samen- stellino van een coalit'eregeering. De Liberaal Sofoelis nam niet aan de conferentie deel. Aan Tsaldaris is verzocht den Koning van de bereikte overeen stemming op de hoogte te stellen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1