la m 4i 1 i I f k 'H De onderhandelingen met de Britsch-Amerik. delegatie De uitwisseling van gevangenen De Kabinetsformatie in Frankrijk Vltiuws ito CtoUdc cedels - I 51 -•] t 3 3, 6 oi 9 «ml Mil n* 1H WOENSDAG 22 JANUARI 1947 Uitvoerige uiteenzettingen De Conferentie der plaats- RAMADIER STUIT OP NIEUWE MOEILIJKHEDEN Commissie-Generaal naar Oost-lndonesië en Pontianak vervangers VERSTREKKING SOHOENEN- BONNEN BIJ VOORRANG. Prijsverlagingen in België r| i i T1, I i] ^7 Frankeering bij Abonnement: Temeuzen DE VRIJE ZEEUW WEERSVER W ACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt geldig tot Woens dagavond. Noord-Oostelijke wind. Hier en daar tijd. wat toene mende bewolking. Geen neer slag van be teekenis. Matige N.- O. wind. Overdag temp. in het Westen van het land oploopend tot om het vriespunt. 3de Jaargang No. 409. Advertentieprijs; per mm 10 et; minimum per advertentie Inzendingen advertent!*» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie» 1—5 regels 60 et; leder» regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr- Bur. van "Ut Bied 10 ct. meer. Versrhllnt daeelllks Prnkkeril N-V. Firma P. .1. van de Sande TerneuzenAbonnementsprijs 0- Per Kooals reeds is medegedeeld, (tin Maandag te 's Gravenhage de onderhandelingen begonnen tusschen Nederland en de Britsch- Amerikaansche economische dele- ratie, betreffende de verschillen de problemen die er ten aanzien ran den Nederlandschen handel met de Britsch-Amerikaansche tónes in Duitschland bestaan. In een in het Ministerie van Economische Zaken gehouden persconferentie werd Maandag- middag een uiteenzetting gegeven omtrent de problemen welke zul len worden besproken. Door een lid van de Neder landsche delegatie, werd in een inleidend woord gewag gemaakt ran de hoop, dat de onderhande lingen een vruchtbaar resultaat te zien zullen geven. Het is be grijpelijk, aldus spreker, dat in dit stadium nog niet veel verteld kan worden omtrent de resultaten welke zijn bereikt. Hierna werd een uitvoerige Uiteenzetting gegeven omtrent den economischer!, toestand van Duitschland, door een lid van' de Britsche delegatie. Ons doel is, al dus de spreker, gezamenlijk bijeen te komen, teneinde de problemen waarvoor Nederland zich ten op- sichte van Duitschland ziet ge beld te onderzoeken. Men zal probeeren tijdens de besprekingen een basis te vinden waarop de handel tusschen Ne derland en Duitschland kan plaats vinden. Spreker was van mee ning, dat met deze besprekingen •en grondslag kan woeden ge legd voor een gunstige ontwikke ling in de naaste toekomst. Steenkool en mijnwerkers. Een bijzonder moeilijk vraag- ttuk is in dit verband het gebrek «an steenkool en mijnwerkers in Duitschland. Na de beëindiging van den oorlog was er in Duitschland een groot gebrek aan mijnwerkers, aangezien velen in «nllitalrcr. dienst waren. Ook de mijnen verkeerden in een deso later- toestand, aangezien zij zwaar beschadigd waren. Toen de mjjnen weer begonnen te produ- ceeren bedroeg de productie 20 pet. van voor den oorlog. Thans is deze tot 50 pCt. van den vroegeren omvang gestegen. Reeds spoedig werd een begin ge maakt met den export van steen kool naar de bevrijde gebieden. Hierdoor ontstond mede een achaarschte aan kolen in Duitsch land, waardoor de Duitsche in dustrieën nauwelijks of in het ge heel niet in staat waren te expor- teeren. Vervolgens stond spreker stil by het herstel der Duitsche Industrieën. Groote bedragen zul len geïnvesteerd moeten worden. Duitschland moet evenwel op den duur in staat zijn, te kunnen ex porteeren, teneinde hiermede de importen te betalen. De Engbl- »che en Amerikaansche belasting betalers kunnen niet steeds voort- Eaan met bedragen ter beschik ing te stellen ter betaling van voedsel en andere importen van Duitschland. De Duitsche industrie in Britsch-Amerik. zóne. Doof een lid der Amerikaan- •che delegatie werd hierna een beschouwing gegeven over den toestand der Duitsche industrieën in de Britsch-Amerikaansche tónes. Spreker onderstreepte de wenschelijkheid van een nauw keurige controle der Duitsche im porten. Noodzakelijk is het op stellen van een Duitsch export- programma. In dit verhand wees hij op de hervatting van het contact tusschen Nederlanders en Duitschers, zij het dan voorname lijk door middel van briefwisse ling. Snrekende over de Duitsche in- dustrieele productie verklaarde spreker, dat in het begin van 1946 de Duitsche industrieele j productie 20 pCt. van het voor- j oorlogsche niveau bedroeg. In den Zomer van het vorige jaar was dit peil alweer tot 40 pCt. geste gen. De jongste koude-periode verminderde in hooge mate de productie. Naast schaarscnte aan steenkool is ook het transport- vraagstuk een moeilijk probleem. Het ligt thans in de bedoeling, om de Duitsche industrieele pro ducten zooveel mogelijk mede Voor exportdoeleinden te^stimu- leeren, en dezen7 export zooveel mogelijk in Duitsche handen te leggen. Met nadruk ontkende spreker het streven, een Duitsche autarkie, zooals dezen tijdens het bewind van Hitier bestond, te wil len herstellen. „Wij willen een economie voor geheel West-Europa ophouwen, een economie, welke als een ge heel zal werken", aldus formu leerde hij het Britsch-Amerikaan sche standpunt. Voorzichtig met optimis tische uitlatingen! ,,In beginsel zijn wij bereid, de mogelijkheid van Nederlandsche INOONESlf-. exporten naar Duitschland te aan vaarden, en halffabcicaten voor veredeling tot eindproducten in Duitschland te accepteeren. Ieder voorstel zal evenwel op de prac- tische verwezenlijking daarvan worden onderzocht", zoo verklaar- ,de spreker. In dit verhand waar schuwde hij nog voor optimisti sche uitlatingen van Duitschers tegenover Nederlanders betref fende mogelijke leveranties. De Duitschers verklaren va'ak te kun nen leveren. Zij vergeten echter, dat het hun veelal ontbreekt aan steenkool en andere grondstoffen. In oprichting is te Minden in Duitschland een lichaam, dat den im-port en den export zal con troleeren. Dit lichaam zal medé stimuleerend optreden. In dit verhand kwam nog het contact met Duitsche zakenrelaties ter sprake. Het schriftelijke contact is thans mogelijk, maar men moet niet verwachten, dat zakenreizen onbeperkt kunnen plaats hebben. De moeilijkheden van huisvesting en transport zijn nog groot. Aan alle landen zullen evenwel be-, paalde quota's worden toegestaan. Sprekende over de mogelijkheid van het gebruik van Nederland sche havens voor den handel met Duitschland, zeide spreker, dat dit probleem ernstig wordt be studeerd. De Duitsche havens „kosten ons niets". Betaling door Amerika voer het gebruiken van Nederlandsche havens is een moeilijk probleem. Maar, aldus voegde hij er hier aan toe, het is beter op dit onderwerp niet voor uit te loopen. Na de uiteenzettingen van de leden der verschillende delegaties Werd de mogelijkheid gegeven tot het stellen van vragen. Dinsdagochtend zijn Kapitein Van de Walbake en de heer J. Bos van het departement van Sociale Zaken naar Djokiakarta vertrokken voor het houden van oriënteerende besprekingen met de republikeinsche autoriteiten over de uitwissePng van onl'tieke gevangenen en de facto krijgsge vangenen, alsmede over de repa- trieering van 15.000 Ambonnee- zen Timore ezen en Menadonee- zenj die daartoe den wensch heb ben te kennen gegeven. Deze Nederlandsche vertegen woordigers zullen in hoofdzaak inlichtingen inwinnen over de richtlijnen, die in dit verhand door de republikeinen worden aangelegd. Het Nederlandsche standpunt in deze is namelijk reeds" hekend (de Nederlanders zijn bereid tot «itwisseling over te gaan, zoodra het militaire be stand een feit is geworden). In Oost-Java bevinden zich 5.000 personen, die willen repa- trieeeren, in Midden-Java 10.000. Het aantal politieke gevangenen en de facto krijgsgevangenen in republikeinsche handen is onbe kend. Vrees voor regeeringscrisis. In het hoofdartikel van Maan dag geeft het republikeinsche blad .Merdeka" uitdrukking aan de vrees, dat het veto van het werk- In zijn pogingen, de eerste Fransche regeering volgens de constitutie van de vierde Fran sche republiek samen te stellen, is Paul Ramadier, de nieuwbe noemde socialistische Fransche kabinetsformateur, Maandag op nieuwe moeilijkheden gestuit, doordat bij de M. R. P. (de Repu blikeinsche Volkspartij) het ver zet tegen het voorstel, het Minis terie van Defensie aan de com munisten toe te wijzen, voort durend toeneemt. Na Zondag en Maandag bijeengekomen te zijn hebben afgevaardigden van de M. R. P. een resolutie aangeno men om iedere beslissing inzake toetreding tot de voorgestelde coalitie-regeering op te schorten, totdat omtrent de plannen van Ramadier ter besnoeiing van de bevoegdheden van den Minister van Defensie zekerheid is verkre gen. Naar men meent te weten zal de M. R. P. Dinsdag in de Natio nale Vergadering een motie van vertrouwen in Ramadier steunen Dit houdt echter nog niet in, dat Zij in het voorgestelde kabinet -medezitting zal willen nemen. De Gaullistische groepeering van de radicale groep in de Fransche Nationale Vergadering, die zich bereid verklaard had in het njeuwe kabinet zitting te nemen, begint zich nu ongerust te ge voelen over de kweste der defen sie. Het is mogelijk, dat zij haar standpunt opnieuw in overweging zal nemen, indien de M.R.P. zou Weigeren aan de regeering deel te nemen. De uiterst rechtsche vleugel van de Republikeinsche partij van de Vrijheid, die niet is uitgenoodigd om deel uit te te maken van het kabinet, heeft de voortzetting van een „krachtige" politiek in Indo- China geëischt. Dinsdag heeft de Commissie- Generaal verklaard, dat zij een bezoek wil brengen aan Oost- lndonesië en andere deelen van den archipel, terwijl zij verder het plan koestert de conferentie te Pontianak bij te wonen. (Op deze conferentie zal, naar imen weet, de toekomstige status van Borneo worden vastgesteld, Red. A.N.P.). Volgens officieeie woordvoer ders is de voornaamste taak van de Commissie-Generaal thans de moeilijkheden, die zich tijdens haar afwezigheid hebben opge stapeld, uit den weg te ruimen. Communisten willen her vatting besprekingen met Vietnam. De onmiddellijke oorzaak van de groote oppositie tegen de benoe ming van een communist als Mi nister van Defensie is gelegen in 't feit, dat de communistische par tij zich officieel ten gunste van een onmiddellijke hervatting van de besprekingen met de Vietna- meesche leiders van de Indo-Chi- neesche nationalistische bewe ging heeft uitgesproken. Ook be staat er een steeds heviger wor dende strijd tusschen de commu nisten en de M.R.P. om de domi- nieerende positie in het politieke leven van Frankrijk. Het staat te bezien of Rama dier de voorstellen der M.R.P. zal aanvaarden. Indien hij dit wel doet, zal het de vraag zijn, of de communisten hiermede accooru gaan. Het vooruitzicht, dat een communist de leiding zal hebben over de Fransche- strijdkrachten en den generalen staf heeft er toe geleid, dat zoowel van de -zijde van Gaullistische afgevaar digden als van den generalen staf druk op Ramadier is uitge oefend. Deze laatste had Maan dag een langdurig onderhoud met den chef van den Franschen ge neralen staf, generaal Alphonse Juin. XSXSXS>«XSXSXS><5XëXsXëX»<SXS><E Aan degenen, die nh 1 April 1946 geen bon voor gewone of beroepsschoenen ontvangen heb ben, omdat zij bijv. reeds tusschen 1 Januari 1945 en 1 April 1943 een bon gekregen hadden, en thans zoo dringend schoenen noo- dig hebben, dat zij niet kupnen wachten tot zij volgens het laat ste cijfer van hun stamkaart aan de beurt zijn, noch in de gelegen heid zijn hun beurt met die van andere gezinsleden te ruilen, zal desgewenscht bij voorrang een schoenenbon verstrekt worden. In Februari a.s. zullen uitslui tend aan bovenbedoelde personen, wier stamkaartnummer eindigt op 3, 6 of 9 op nader door de distributiediensten hekend te maken dagen bonnen worden uit gereikt. In Maart en April zullen de overige tot deze categorie be- hoorende personen in de gelegen heid gesteld worden van deze voorrangsregeling gebruik te maken. Degenen, die volgens deze rege ling een bon ontvangen, komen niet opnieuw voor een bon in aan merking bij de normale reeds be kend gemaakte schoenendistri butie. De aandacht wordt er neg op gevestigd, dat de schoenenbonnen slechts een beperkte geldigheids duur zullen hebben en niet omge ruild zullen kunnen worden, zoo als in het afgeloopen jaar het ge val is geweest. Overeenstemming De plaatsvervangers der Minis ters van Buitenlandsche Zaken hebben Maandag drie ontwerpen van politieke clausules voor Oos tenrijk opgesteld door Engeland, Frankrijk en de V. S. besproken. Er is hierin, naar men meent te weten, een groote mate van over eenstemming en ook de Sowjet- afgevaardigde Goesef, die deze week presideert, bleek in denzelf den geest te denken. Men besloot de voorstellen te laten rangschikken, zoodat ze Woensdag door de plaatsvervan gers ver bestudeering kunnen worden genomen. 1. Erkenning van Oostenrijk als een onafhankelijke souvereine staat. 2. Terugtrekking der Geallieer de bezettingstroepen. 3. Grenzen. 4. Verdragen, waarin Oostenrijk heeft deelgenomen, maar die sindsdien zijn vervallen. 5. Erkenning van menschelijke rechten. Woensdag zal tevens het stand punt der Joegoslavische regeering worden aangehoord. Tsjech-Slowakpe heeft voorts nog verzocht te worden gehoord. Besloten werd, dat dit Dinsdag 28 Jan. zal geschieden. comité van het voorloopige Indo nesische paclement tegen het de creet van president Soekarno tot uitbreiding van het aantal zetels in het parlement een regeerings crisis zal teweeg brengen. De schrijver van het artikel vraagt zich af, of president Soe karno zal besluiten tot ontbin ding van het werkcomité en d!en- overeenkomstig van het parle ment zelf en acht „het een ge vaarlijk feit, dat de regeering niet in staat is geweest haar standpunt te doen zegevieren". De regeering bevindt zich thans in een toestand, die een crisis kan veroorzaken en wat er zaï gebeuren, hangt af van het be leid van den president, aldus de schrijver. ,,De president dient als hoofd van den staat in het be lang van het volk en van het land te handelen en niet in het belang van één of twee partijen", aldus besluit het hoofdartikel. Een ultimatum. Naar een Nederlandsche mili taire woordvoerder Dinsdag mede deelde, heeft een vliegtuig pam- i fletten uitgeworpen hoven twe» I plaatsen in de omgeving van Makassar bevattende een ultima- turn van 72 uur, omdat onvoP doende gehoor is gegeven aan de Waarschuwing geen barricades op te werpen of bruggen te vemia- tigen. In den sector Soerabaja heeft een gewapende bende van 45 man een dorp binnen Neder- landsch gebied aangevallen, Ne derlandsche troepen wisten de aanvallers uiteen te drijven. Te Soerabaja zijn nogmaals 100 vluchtelingen uit Madoera aange komen. Naar in kringen van den handel verluidt zou de Belgische Regee ring in overweging nemen in ver schillende sectoren, te beginnen met textiel en schoenen, een prijs verlaging van 10 tot stand te brengen. Voor bepaalde artikelen, en vooral voor de beide laatstge noemde, heeft de productie een dusdanig peil bereikt, dat tot rui meren uitvoer kan worden over gegaan, zonder schade toe te bren gen aan de binnenlandsche bevoor rading. Onder zekere voorwaar den zou een beperking der winst marge op den verkoop in het bin nenland overwogen kunnen wor den, zoodat hierdoor een verlaging der prijzen van bepaalde artikelen verwezenlijkt zou kunnen worden. De kleedingssector zou voor deze prijsverlaging het eerst in aanmerking komen. Kenmerkend voor de goede textielpositie in België is wel, dat in vele kleeding- magazijnen weer z.g. jaariijksche opruimingen worden gehouden, waar men dan dikwijls kleedings- stukken kan aanschaffen met 30 procent reductie op den oorspron- kelijken verkoopsprijs. De Fransche regeering zal bij den Geallieerden contröleraad te Berlijn een protest indienen tegen een onlangs genomen be slissing van de bevelhebbers der Britsche en Amerikaansche zönes in de Fransche zones van Duitschland in dollars zal moeten betalen, aldus werd te Parijs uit semi-officieelen bron vernomen. Door het Grieksche ministe rie van koopvaardij is medege deeld, dat duikers zijn uitgezon-» den om een onderzoek in te stel len op het wrak van het stoom schip Chimarra, dat twee dagen geleden is gezonken en bij welke ramp honderden menschen om het leven zijn gekomen. Zooals reeds gemeld was volgens verklaring van Tsaldaris, den Griekschen Minister-President, de mogelijk heid van sabotage niet uitgeslo ten. Dr. Julian Huxley, Directeur- j Generaal der Unesco (de organi- satie der V. N. voor ontwikkeling, wetenschap en cultuur), heeft me degedeeld, dat Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Zweden en Hongarije het lidmaatschap dezer organisa- t e hebben aangevraagd. Huxley verklaarde, dat 31 landen thans hun lidmaatschap hebben gerati ficeerd. - De vakvereenigingen te Mel bourne hebben de geheele beman ning van het 6427 ton metende Britsche stoomschip Birchbank teruggetrokken op grond van klachten dezer bemanning over voedsel, verteringsgeld en andere kwesties. De bond van havenarbeiders heeft zijn agenten opgedragen aan Australische leden van den bond niet toe te staan op bepaal de Britsche schepen te werken, wanneer deze de haven van Mel bourne binnen komen, tenzq de levens- en arbeidsomstandigheden beter worden. De door de Britsche autori teiten uit Engeland verwijderde Amerikaansche Jood Prof. J. Smertenko heeft naar aanleiding van den door Joodsche verzets lieden gepleegden aanslag op d« Britsche ambassade te Rome de volgende verklaring afgelegd; „De ambassade is een haard van Britsche geheime agenten, die schepen, welke in Italiaansche ha vens aanleggen, bespionneeren om na te gaan, of er Joodsche vluch telingen voor Palestina aan boord zijn. Deze spionnen waarschuwen Britsche torpedobootjagers, die de kleine schepen trachten te van gen. Maar drie van de vier ko men er door. I"»-" GE» i cl 1 21 i=A. .1 ui!H Ik

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1