Het Duitsche probleem Prinses Irene-fonds gaat films DE EXPLOSIE TE MUIDEN vertoonen Regeeringscrisis in Italië? De reis van Prof. Romme MAANDAG 20 JANUARI 1947. IM lilm De namen der slachtoffers Ned. Gezant ie Rome PRINS BERNHARD TERUG IN NEDERLAND. «In enkele ••egels Nieuwe agenda der plaatsvervangers De verdeeling der Italiaansche schepen Correspondentie voor de „Kerel Doorman" WEERSVERWACHTIN G medegedeeld door het KN.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Noordelijke wind. Overdag temperatuur overal opl. tot enkele gr. boven het vriespunt. Overdr. wolkenvel den, afgew. door perioden met jonneschijn. Overw. droog weer. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 407. Advertentieprijs per mm 10 ct; minimum per advertentie 1,80. Inzendingen advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie» 1—5 regels 60 ct; leder» regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr- Bur van dit Blad 10 ct. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs f'S.lo per kwartiwrf Zondag vierde Prinses Margriet Haar vierden verjaardag. Met Haar Ouders, Grootmoeder en Zusjes bieden wij Haar onze hartelijke gelukwenschen aan en hopen, dat Zij gelukkig mag op groeien te midden van ons Neder- landsche Volk. Nederl. Regeering naar Londen uitgenoodigd. Naar wij vernemen, heeft de Nederlandsche Regeering van de plaatsvervangers der Minis ters van Buitenlandsche Zaken van de Groote Vier de uitnoodi- ging ontvangen, te Londen haar meening over het Duitsche pro bleem mondeling te komen toelichten. Deze uitnoodiging wordt door de Nederlandsche Regeering zeer op prijs gesteld en is door haar met voldoening aanvaard. Op onze vragen, aan welke personen de Nederlandsche Regeering zal opdragen het Nederlandsche standpunt mon deling toe te lichten, en wanneer een Nederlandsche delegatie naar Londen zal vertrekken, kon op het oogenblik nog geen ant woord worden gegeven. Hieronder volgen de namen der militairen, die Vrijdag bij de ramp te Muiden om het leven zijn ge komen. Zij maakten allen deel uit van den O. B. D. en waren gedetacheerd op bet fort Eiland Muiden". Van verschillende na men mankeeren nog de voorlet ters. Het zijn: Sergeant-majoor Valkenburg uit s Gravenhage. Sergeant Van Mook uit Haas trecht. Korp. Pols uit Loosduinen. Sold. Ie klas Cuus uit Zeist. Sold. Van Heusden uit Brakel. Sold. Klarenbeek uit Amster dam. Sold. R. de Krurjff uit Utrecht Sold. H. F. van Meurs uit Utrecht. Sold. C. J Muniaerts uit Utrecht. Sold. J. Renes uit Lopik. Sold. F. H. van Rijn uit War- menhuizen. Sold. H. de Wilde uit Delft. Sold. E. van der Blom uit Westzaan. Sold. K. de Korver uit Rotter dam. Zwaar, doch niet levensgevaar lijk gewond is: soldaat J. Ram- selaar uit Soest. (Overgebracht naar het ziekenhuis te Naarden). Waarschijnlijk zullen de stoffe lijke overschotten van de veertien gedoode militairen heden naar hun woonplaatsen worden over gebracht. Voor zoover thans bekend zijn dus 16 menschen door de ont ploffing gedood. De laatste twee zijn burgers uit Muiden: M. Pauw «n A. Huissteden uit Muiden. Vermist wordt tenslotte: W. Wolfetang, eveneens een burger arbeider. De toestand van de 4 inwoners van Muiden: J. Schipper, T. Vos, J. Mayer en J. Groos en van den soldaat J. Ramselaar uit Soest, die Vrijdag alle vijf zwaar ver wond werden bij de explosie tn Huiden, is niet onbevredigend. Direct levensgevaar is volgens de geneesheeren voor geen van hen aanwezig. De toestand In hint stadje. Muiden was Zaterdagochtend ■teer dan ooit een bedrijvig stad je. De bewoners trachten zoo goed mogelijk de geleden schade provisorisch te herstellen. De vensters worden, voor zoover hout beschikbaar is, dichtgetimmerd, de meeste worden echter gedicht met cartonnen platen, waarvan Vrijdagavond reeds groote ladin gen in Muiden zijn aangekomen. De bewoners zijn echter weinig er over te spreken, dat ze voor elke plaat carton twee gulden moeten betalen. Ook in het Muiderslot, waar een dertigtal glas-in-lood ramen, vele met historische wapens van bewoners van het slot omstreeks 1500, het moesten ontgelden, was men Zaterdagochtend druk in de weer. Hier werden twee centi meter dikke scharnieren als stuk jes blik verbogen. Van de stee- nen lijst zijn eenige stukken ge slagen. De Christelijke school in Mui den kreeg wel den zwaarsten klap. Leerlingen togen vroeg aan den slag om een beetje orde in de chaos te brengen. Vooral de eerste klasse van mej. Smits kwam er heel slecht af. riet heele plafond kwam naar hene den. Dit zou, indien de kinderen, die om half twee weer op school moeten zijn (de explosie kwam om zeven minuten over één), in het lokaal waren geweest, onge twijfeld de ernstigste gevolgen hebben gehad. De held van den dag van de school is de zevenjarige Gertje Mol, zoontje van een caféhouder in dé Amsterdamsche straat. Hij wandelde ophet Kruitpad, t(,cri de auto explodeerde. Gertje maakte drie salto's en kwam op zijn rug terecht. Gelukkig echter liep zijn avontuur slechts met ontvellingen en bloeduitstortin gen af. De stadsomroeper gaat rond en maant een ieder aan bij even- tueele vondst van granaten of deelen daarvan onverwijld de mi litairen te waarschuwen. In verschillende tuintjes en op vlieringen liggen n.l. nog onont- plofte projectielen. Scherven zijn in ieder huis te vinden. Deelneming H. M- de Koningin. H. M. de Koningin heeft haar adjudant, kapitein J. C. Bührman, Zaterdagmorgen opdracht ge geven het volgende telegram aan den Burgemeester van het zwaar getroffen plaatsje Muiden te ver sturen: ,,Zeer getroffen door de ramp, die gisteren in Uw gemeente heeft plaats gevonden, draagt Hare Majesteit mij op U en Uw gemeente Haar hartelijke deel neming te betuigen en in het hijzonder de familie der slacht- oners Haar blijk van medeleven over te brengen." Het telegram was geteekend: Kapitein Bührman. Zeer binnenkort zullen de Ne derlandsche sanatoria voor t.b.c.- patiënten geregeld filmvoorstel lingen krijgen. Voorshands wordt in overleg met de geneesheeren directeur een voorstelling per 14 dagen georganiseerd, doch weldra hoopt men eens per week in ieder sanatorium te draaien. Dit zal het werk zijn van drie filmoperateurs die zich in dienst van het Prinses Irene-fonds hebben gesteld. Daar mee is een der groote plannen, die het Prinses Irene-fonds aan Nederlandsche patiënten in bin- n/en- en buitenlandsche sanatoria wil gaan bewijaen, werkelijkheid gsworden. Binnenkort zullen dus voor de patiënten van 52 sanatoria in den lande voorstellingen krijgen. Voor liggende en geïsoleerde patiënten zullen films tegen plafonds en de wanden worden geprojecteerd. Irene-Bloemendienst- Het is op het oogenblik niet I mogelijk naar patiënten, die in het buitenland verblijven, bloemen te zenden in verband met de mo gelijkheden tot smokkelen, die dergelijke transporten bieden. De leiding van het Irene-fonds, waar in de tooneelspeler Hans Kaart elen actieve rol speelt, is thans bezig een Irene-bloemendienst in bet leven te roepen. Als voorproef van dezen dienst zijn onlangs 7000 bloembollen in bakjes en potten voor kamercultuur over de sana toria verspreid. Ook tooneellvoarstellingen en concerten worden gegeven. Naast voorstellingen van be roepskunstenaars in de sanatoria worden er ook buiten deze inrich tingen voorstellingen gegeven ten bate van bet Irene-fonds. Er zijn reeds vele amateurs-vereenigingen die zich hiervoor verdienstelijk maken. Het fonds ontvangt ge regeld steun, maar voldoende geld is er eigenlijk nooit. „Ik mag niet klagen", zegt Hans Kaart, „maar tekort is er altijd. Indien iemand het giro nummer wil weten: 28888, en ons adres is: Koninginnegracht 15, Den Haag." Hij vertelt voorts, dat reeds enkele uitgevers met exem plaren van nieuwe boeken helpen en dat hij uit deze kringen nog veel verwacht. Voorts zou men er om kunnen denken nieuwe en gelezen tijdschriften naar het fonds te zenden. De lees- en leer- honger is groot. De leiding va.n het fonds overweegt de mogelijk heden voor het geven van schrif telijke cursussen aan onbemiddel de patiënten. Ook zou men graag gramofoonplaten hebben en kop telefoons. Misschien heeft de een of ander hiervan nog wel iets achter de hand. „Wij doen dit voor onze zieke landgenooten hier en in den vreemde," aldus de heer Kaart. „Zij zijn door het lang durig ziekbed van de geheele we reld afgesloten. Wij willen de we reld naar ieders aard, aanleg en gezindte bij hen brengen. Indien iedereen daaraan een handje helpt, zal het wel lukken." gesneuvelden van de Tijgerbriga de op Het Tillemaplein. In zijn toespraak tot de troepen zeide hij o.a.: „Ik zou mij scha men, indien ik bij mijn terugkeer in Nederland zou moeten verkla ren, dat ik niet bij de troepen was geweest.1' Vervolgens gaf hij een uiteenzetting van de behan deling der ontwerp-overeenkomst in de Tweede Kamer en wees hierbij op de eenstemmigheid van de Kamer ten aanzien van een duurzaam samengaan van Neder land en Indonesië. „Dit samen gaan, aldus Prof. PvOmme. hangt niet af van Staatkundige doch van maatschappelijke krach tem' Prof. Romme besloot zijn rede met een! lofprijzing over het mo reel der troepen en een aanspo ring om voort te gaan met het toonen van zelfbeheersching nu en in de toekomst, waarbij zij moesten trachten „een stukje van hun hart te geven." Dezer dagen is de benoeming te verwachten van Mr. F. L. Graaf Van Bylandt tot H. M.'s Buiten gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Rome. De heer Van Bylandt was poli tiek adviseur van den Luitenant- Gouverneur-Generaal van Neder- landsch Indië, Dr. Van Mook. Vóór den oorlog was hij Gezant in China. Z. K. H. Prins Bernhard is Vrij dagmiddag met zijn eigen vlieg tuig uit Zwitserland naar Neder land teruggekeerd. Aanvankelijk had de Prins reeds Donderdag uit Zwitserland willen vertrekken, doch door het slechte vliegweer bleek dit onmogelijk te zijn. Om vijf uur landde Z. K. H. op het vliegveld Soesterberg, waarna Hij zich naar het Paleis Soestdijk heeft begeven. Nenni neemt ontslag. De Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken, Pietro Nenni, heeft zijn ontslag inge diend. Nenni weigerde eenige verkla ring aan de pers te geven over zijn ontslag. Men weet echter, aidus A.F.P., dat Nennni te ken nen heeft gegeven dat zijn partij niet zal toestaan dat een harer vertegenwoordigers het vredes verdrag teekent. Het is tevens bekend dat Nenni zich uitsluitend met de partij wil bezighouden. Men weet niet of het ontslag Van Nenni ook het ontslag van de andere socialistische ministers met zich zal brengen. De toe stand zou docr de partijleiding worden overwogen. De Gasperi heelt Saragat, den leider van de nieuwe socialistische partij, hij zich ontboden. Een officieel communiqué. Volgens een officieel vanwege den Ilaliaanschen eersten Minis ter uitgegeven communiqué heeft De Gasperi van gedachten gewis seld over de internationale en de binnenlandsche politieke situatie. Nenni heeft De Gasperi er van op de hoogte gestejd, dat hij aan de socialistiscne partij en de so cialistische parlementsfractie zijn verlangen kenbaar zal maken om af te treden zonder een regee ringscrisis te veroorzaken. Tijdens het eerder gemelde on derhoud van De Gasperi met Sa ragat is volgens een mededeeling van laatstgenoemde aan de pers de kwestie van het bijeenroepen van de constitueerende vergade ring besproken. In gezaghebbende kringen is men van meening, dat Saragat voorzitter der vergade ring zal blijven, zoolang er nog geen plaatsvervanger is gekozen. In zijn onderhoud met De Gas peri zeide Nenni voorts nog: „In dien er een algemeene regeerings crisis ontstaat, zou er een kabi net uit centrum-partijen kunnen worden samengesteld, zonder so cialisten of communisten." Ook zou Nenni verklaard heb ben, dat in Juni a.s. geen Italiaan- Prof. Romme is op zijn reis door Nederlandsch-Indië Donder dagmiddag te Semarang aange komen, waar hij door Kolonel Van Langen en een groot aantal offi cieren, alsmede door Pastoor Po- lamir namens den Bisschop van Semarang werd verwelkomd. Nog dienzelfden dag bracht hij een bezoek aan den Bisschop van Se marang, Mgr. Soegioepranoto. Vrijdag bezocht Prof. Romme, in gezelschap van Kolonel Van Langen, de in Semarang geleger de Nederlandsche troepen. Door allerlei vragen gaf hij van zijn belangstelling voor het leven van de jongens blijk. Vooral de Bra banders en Limburgers waren zeer verheugd over de komst van Prof. Romme. De rondrit werd besloten met een bezoek aan de graven van de De Belgische arbeiders, bij de Philipsfabrieken te Eindhoven, die Donderdag j.I. in staking wa ren gegaant, hebben Zaterdag ochtend om half acht het werk hervat. iVolgens den correspondent te Warschau van de „Daily Tele graph" komen 1% millioen Pool- sche stemgerechtigden, die in Juni 1946 aan het referendum hebben deelgenomen, niet op de huidige kiezerslijsten voor. Volgens deze berichtgever zijn van de 12 mil lioen personen, die gerechtigd zijn om te stemmen, slechts 200.000 officieel van de lijst afgevoerd. Hamman, de Amerikaan- sche Minister van Handel heeft voor de vereeniging van dagblad eigenaren verklaard, dat de be noeming van Generaal Marshall, de nieuwe Amerikaansche Minis ter van Buitenlandsche Zaken, tot Opperbevelhebber van de invasie strijdkrachten in Europa door Churchill en Stalin werd ge- wenscht. Roosevelt echter achtte Marshall als hoofd van den Gene- ralen Staf van het leger onmis baar. De benoeming van Eisen hower viel echter bij Churchill en Stalin eveneens in goede aarde. De Poolsche politie legt groote activiteit aan den dag bij het bestrijden van ondergrond- sche groepen. In het dorp Lesko in het Zuid-Oosten van Polen, kwam het tot een vuurgevecht tusschen politie en leden van de U.P.A., (Oekrainsch Onafhanke- lijkheidsleger). Tijdens het ge vecht, dat vijf uur duurde, werden zeven leden der U.P.A. gedood en vier gevangen genomen. Generaal Sir Miles Dempsey, de Engelsche Opperbevelhebber der strijdkrachten in het Midden- Oosten, heeft zich thans officieel gevestigd in het nieuwe algemeen hoofdkwartier aan het Suezka- naal bij Ismailia. Generaal Demp sey is zoo juist teruggekeerd van een inspectiereis naar Cyrenaica en het geheele gebied, dat onder zijn commapdo gesteld is, tot het Midden-Oosten, dat zijn comman do omvat, behooren thans ook de Kenia-kolonie en Oost-Afrika. Nederland Dinsdag aan de beurt. De plaatsvervangers der Mlnie ters van Buitenlandsche Zaken die belast zijn met het voorberei den van het vredesverdrag met Duitschland, hebben hun agenda voor het aanhooren der kleinere naties gewijzigd. Polen zal nu gehoord worden Maandagmiddag 27 Januari; Ne derland Dinsdagmiddag 28 Jan. Australië zal vermoedelijk ge hoord worden op 23, Zuid-Afrika en Joego-Slavië 24 Jan.; Canada 25 en België 29 Januari. Men is tot herziening van het programma overgegaan omdat de kleinere naties de vroegere voor stellen der plaatsvervangers niet gaarne aanvaardden. Toelichting van het Neder land sch standpunt- De plaatsvervangers van de vier Ministers van Buitenlandsche Zaken te Londen hebben de Ne derlandsche Regeering uitgenoo digd haar memorandum inzake Nederland's standpunt ten opzich te van Duitschland toe te lichten. Deze uitnoodiging gold voor Dinsdag 21 Januari. Naar wij vernemen is van Ne derlandsche zijde verzocht voor deze* toelichting een anderen da tum te bepalen en niet Dinsdag 28 Januari. De delagatie, welke voor het verstrekken van deze toelichting van het Nederlandsche standpunt naar Londen zal vertrekken, zal bestaan uit de heeren Jhr. Mr. H van Vredenburch, chef van de af- deeling Politieke Zaken van het Departement van Buitenlandsche Zaken, A. Lamping, Nederlandsch Gezant te Boekarest,, en Dr. H. Hirschfeld als deskundige voor economische problemen. De namen werden geheim gehouden. Het Amerikaansche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft thans voor het eerst de lijst van schepen gepubliceerd, die Italië zal moeten uitleveren aan de. Sowjet-Unie, Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten. De nar men waren tot nu toe geheim ge houden omdat men vreesde dat de bemanningen van de uit te leiveren schepen sabotage zouden plegen. Naar verluidt heeft de Marinecommissie van de Confe rentie van Ministers van Buiten landsche Zaken de lijst opgesteld tijdens de te New-York gehouden besprekingen. Dezelfde commissie zal nog moeten beslissen welke schepen iedere regeering zal ^ntvangen ter Ullgegevtfll. euilim unique UCCII. ucii, uat m u um a..o. x tauaaii Nenni met den eersten Minister j sche verkiezingen zouden kunnen worden gehouden, daar de com missie belast met het ontwerpen van de nieuwe Italiaansche grond wet haar werk niet op tijd zou kunnen voltooien. Correspondentie, bestemd voor de opvarenden van het escorte- vliegkampschip „Karei Doorman" dat omstreeks 5 Februari te Casa Blanca wordt verwacht, moet uiterlijk 3 Februari ter post zijn bezorgd. De stukken moeten zijn gefran keerd volgens het binnenlandsch tarief, terwijl over het adres twee snijdende lijnen dienen te worden aangebracht, loopende van den eenen hoek naar don anderen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1