MEMORANDUM der NEDERLANDSCHE REGEERING OOST-INDONESISCH KABINET 1 EÏIV STALLEERD WOENSDAG 15 JANUARI 1947. PRINS BERNHARD [nspecieur-Generaal der Koninklijke Marine. Grondwetsherziening afgekondigd Onrustig PALESTINA Het vredesverdrag met Duitscbland 3*k enkele regels Het beleid ten aanzien van Duitscbland WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond: Zeer zacht. Meest krachtige wind tusschen Zuid en Zuidwest, zrwaar be wolkt met nu en dan eenige regen of motregen. Overdag zeer zacht. DE EEUW 3de Jaargang No. 403. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct; minimum per advertentie 1,50 Inzendingen advertentie* tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie* 15 regels 60 ct; iedere regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr- Bur. van dit Blad 10 ct. meer. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal Bij Koninklijk. Besluit is be- aoemd tot Inspectegr-Generaal der Koninklijke Marine de Vice- Admiraal Zijne Koninklijke Hoog- ieid Frins F.ernhard der Neder landen. m het Staatsblad No. G 398 is thans opgenomen de wet van 27 December 1946, tot verandering van artikel 192 van de Grondwet. Bedoeld artikel wordt nu ge lezen als volgt: ,jDe dienstplichtigen, niet val lende onder artikel 191 mogen «onder hunne toestemming niet dan krachtens eene wet naar Nederlandsch-Indië, Suriname en t'uragao worden gezonden". De wet is Dinsdagmiddag voor gelezen: Van alle gemeentehui zen in Nederland, benevens in plechtige openbare zittingen van oen Hoogen Raad der Nederlan den, van elk der gerechtshoven «n der arrondissements-rechtban- ken. De Hooge Raad hield onder presidium van Mr. J. Donner een sitting in pleno, waarin de advo- •aat-generaal, Mr. Dr. J. Wijn- veldt, requireerende tot het over gaan der afkondiging. De griffier, Mr. Somer, las bierna voor het nieuwe artikel 162 der Grondwet. Dinsdagmiddag om half drie Srecies, heeft evenals elders in en lande, de plechtige afkondi ging van de Grondwetswijziging te 's-Gravenhage plaats gehad Op het bordes van het stadhuis deed de gemeente-secretaris Mr. J. J. Boasson in aanwezigheid van den wnd. burgemeester der residentie, wethouder Ir. L. J. M. Feber en den wethouder C. H. P. W. van den Oever voorlezing van de desbetreffende publicatie Vele Voorbijgangers bleven staan om deze korte plechtigheid Pij te wonen. Bntschie waarschuwing aan Ben Goerion. Naar aanleiding van de terro ristische bomaanslagen te Haifa, waarbij vier politie-agenten ge dood en meer dan 60 gewond wer den heeft Sir Henry Gurney, vooraanstaand Engelsch bestuurs ambtenaar In Palestina Ben Goe rion, voorziter van de executieve van het Joodsch agentschap, ge waarschuwd, dat iedere volgen de daad van terrorisme In Pa lestina door de strengste maat regelen, alleen niet door den staat van beleg, zal worden gevolgd. Kort na het bekend worden van deze waarschuwing heeft de Vaad Leoemi, de Joodsche natio nale raad vnor Palestina, 'n mas sabijeenkomst uitgeschreven ter bespreking van anti-terroristische maatregelen. Dit is de eerste stap van Joodsche leiders om voorstellen tot bestrijding van het terrorisme openlijk te hespreken. Generaal Sir Evelyn Barker, algemeen opperbevelhebber der Britsche troepen in Palestina, beeft met Generaal Sir Miles Dempsey, algemeen opperbevel hebber der landmacht in 't Mid den-Oosten, te Caïro, een bespre king gevoerd. Naar verluidt over de militaire situatie te Palestina. Arabieren vragen maatregelen. De Arabische Hooge Commis sie voor Palestina heeft de Pa- festijnsche regeering verzocht goedig drastische maatregelen te aemen tegen het Joodsche terro risme. In een tijdens een vergadering aangenomen resolutie verklaren de Arabieren, dat bet geduld en de soepelheid der Palestijnsche regeering de terroristen aanmoe- dlgen tot aanvallen op groote Oostenrijk wil deelnemen aan besprekingen. Aan den 'vooravond van de con ferentie der plaatsvervangers van de Vier Ministers van Buiten- landsche Zaken heeft de Oosten- rtjksche regeering, volgens een door de Oostenrijksche legatie te Londen uitgegeven communiqué, aan de plaatsvervangers een nota overhandigd, Waarin Oostenrijk verzoekt als eerste slachtoffer van Hitler's agressie zoo spoedig en 'zoo Volledig mogelijk in de gelegenheid te worden gesteld om deel te nemen aan de voorbe reidingen van de plaatsvervan gers voor het sluiten van het vre desverdrag met Oostenrijk. Men gelooft, dat deze nota er op aandringt om als onderwerp van bespreking te nemen herstel volgens internationaal recht van den door Hitier vernielden Oos- tenrijkschen staat, qp er op wijst, dat Oostenrijk met bij verstek herboren kan worden. In Oslo is bericht ontvangen, dat de ,,Simbra", een vaartuig be- hoorende hij de Noorsche Wal- vischvloot, vergaan is en 15 men- schenlevens te betreuren zijn. De „Simbra" had een bemanning van 16 koppen. Het Parqsche Perssyndicaat heeft tijdens een Maandag gehou den bqeenkomst besloten de Fransche dagbladen Dinsdag niet te laten verschijnen. Het nationale Persgenootschap, dat bijna alle Parijsche kranten omvat, heeft verklaard, dat het drukken en verspreiden van de „France Soir" zonder zijn toe stemming is geschied. Wallace White, een republi- keinsch leider uit Maine,, heeft luchtvaartdeskundigen opgeroepen te verschijnen voor de Senaats- commsisievoor binnen- en buiten- landsch verkeer, teneinde op een besloten vergadering hun meening te geven omtrent de oorzaak der jongste vliegtuigongelukken. Volgens te Weenen ontvan gen berichten is de spanning te Boedapest gerezen. De partijlei ders en de President, Dr. Tildy, voerden Maandagavond bespre kingen. De communisten zouden de uitstoojting uit de huidige regeeringspartij die der kleine boeren van alle rechtsche leden verlangen. Men meldt, dat er een nieuwe reeks arrestaties, waarbij hoog geplaatste Rijksambtenaren be trokken zijn, in de Hongaarsche hoofdstad zijn verricht. De bekende Britsche eco noom en socioloog Lord Beverid- ge, die een korte tocht heeft ge maakt door het gebied rondom Stuttgart, verklaarde, dat de Amerikanen met hun bezettings- politiek op het rechte spoor schij nen te zijn." Zij -ontnemen den Duitschers de' middelen tot oor logvoering en geven tegelijkertijd zooveel mogelijk het bestuur in handen", aldus zeide Beveridge. Lord Beveridge zal ook de Brit sche zóne enkele dagen bezoeken en zich later naar Berlijn begeven. De Pauselijke hulpmissie, die onlangs meer dan 71.000 ton voedsel, vooral graan van Zuid- Amerika heeft gekocht, zal dit peheele quantum onder leenings- voorwaarden ter beschikking stel len aan de Italiaansche regering. De Paus heeft ook 2800 ton tarwe, van Argentinië ten geschenke ontvangen, aan Italië gegeven. Men verwacht, dat het Kabi net van Sjigeroe Josjida, den Ja- panschen premier, in den loop van Januari zal aftreden of gereorga niseerd worden, opdat een coali tie-regeering zal kunnen worden gevormd, waarbij de sociaal-demo craten met de liberalen en pro gressieven hebben verklaard, met de sociaal-democraten een „natio nale regeering" te willen vormen. De rechter- en linker-vleugel van de sociaal-democratische partij zijn het echter nog niet met elkaar eens geworden. Volgens het Braziliaansche persbureau „Meridional" maken Braziliaansche bladen in de Ja- pansche taal, die onder Japansche directie staan, fascistische propa ganda. Zij schilderen Japan als een land, dat den oorlog heeft ge wonnen en vallen de „verraders", die zich bij de nederlaag van den Keizer neerleggen, scherp aan. In 'n communiqué van 't Fran sche onperbevel wordt gemeld, dat de Vietnameesche strijdkrach ten ten Zuidwesten van Hanoi en ongeveer 160 km in het binnen land op den terugtocht zijn. Zij gaven een belangrijk munitiede pot prijs. Dinsdagmiddag is aan de plaatsvervangende Ministers van Buitenlandsche Zaken der Groote Vier" te Londen overhandigd het memorandum van de Nederlandsche Regeering nopens het beleid door de Geallieerde mogendheden ten aanzien van Duitschland te voeren. Wij ontleenen daaraan het vol gende: Het hoofddoel, dat Neder land ten aanzien van het Duit- sche vraagstuk nastreeft, is: het scheppen van afdoende waarborgen ter verzekering van vrede en Veiligheid eener- zjjds en het scheppen van de noodzakelijke waarborgen voor het herstel van het économi sche leven van Nederland en hetherstel van de welvaart van Duitschland, voor zoover die voor de algemeene Wel vaart van Europa en van de Wereld, vereischt is, anderzijds. Algemeene opmerkingen. Voor het sluiten van een vre desverdrag met Duitschland zal het noodzakelijk zijn, dat aller eerst een gemeenschappelijk be leid worde opgesteld, dat voor alle bezettingszones zal gelden. Getracht zal moeten worden de militaire bezetting te zijner tijd te beperken tot een aantal strate gische gebieden en punten. Een vredesverhouding met Duitschland zal eerst mogelijk worden, indien een minimum aan economische en sociale bestaans zekerheid aan de Duitsche bevol king kan worden gewaarborgd. Om die reden zal het noodzake lijk zijn allereerst de verantwoor delijkheid voor de voedselvoor ziening van Duitschland centraal voor het geheele land in Duitsche handen te leggen, aanvankelijk onder scherpe Geallieerde con- tróle. Het Duitsche volk moet zien, waar hier de verantwoorde lijkheid ligt. Van GeaHieerde zijde zal nauw keurig moeten worden toegezien op het denazificatiebeleid in Duitschland. Het herstel van de vrijheid van meeningsuiting in Duitschland tijdens de bezetting is niet alleen gewenscht, doch ook noodzake lijk. Voor de beoordeeling van de toekomst van Duitschland is het bepaald noodzakelijk, dat er van Geallieerde zijde zoo mogelijk op korten termijn voor gezorgd wordt, dat een duidelijk inzicht verkregen wordt in de structuur van de Duitsche bevolking. Het is gewenscht, dat zoo spoedig als zulks mogelijk is, een onderzoek wordt ingesteld naar zoowel de aanwezige Duitsche welvaartsbronnen, de vindplaat sen van grondstoffen en de pro ductiemogelijkheden daarvan, als de productiecapaciteit der be staande Duitsche bedrijven. Voorbereiding van het vre desverdrag met Duitschland. Het ligt in de rede, dat het in het belang van den vrede en de veiligheid zal zijn een statuut voor Duitschland te ontwerpen, dat duurzaam zal zijn en bestand tegen de fluctuaties van de inter nationale politiek. Te dien einde zal zoodanig sta tuut naar het gevoelen der Ne derlandsche Regeering gebaseerd dienen te zijn op de volgende be ginselen. In politiek opzicht zal gewaakt moeten worden tegen een her leving van het Pruisisch-Duitsehe nationalisme en van de Duitsche zucht naar wereld-verovering. Voor de verwezenlijking van dit doel zullen naast te treffen bin dende afspraken tusschen de bondgenooten tevens vereischt zijn de bevordering en ontwikke ling van politieke verhoudingen en een mentaliteit in Duitschland zelf, die een vredelievende poli tiek in de hand werkt. De Nederlandsche regeering is van oordeel, dat het bij uitstek democratische beginsel van de verklaring van Potsdam zeer wel tot richtsnoer zou kunnen dienen voor de toekomstige poli tieke ordening van Duitschland. Toepassing van dit beginsel zal beteekenen, dat Duitschland op federalen grondslag zal worden opgebouwd. In economsch opzicht zal ge waakt moeten worden tegen her nieuwde Duitsche economische agressie in de toekomst. Ook hiervoor zullen vereischt zijn bindende afspraken tusschen de bondgenooten, alsmede het bevorderen van een economische ontwikkeling In Duitschland, die het voeren van een agressieve ecoomische politiek aan banden legt. De Nederlandsche Regeering wil op deze plaats slechts de aan dacht vestigen op de noodzaak waarborgen te scheppen, opdat de bepaling van Potsdam t.a.v. decentralisatie der Duitsche eco nomie niet tot een doode letter worde gemaakt. De ervaring in het verleden met Duitsche regeeringen opgedaan bewijst, dat deze, meer dan welke andere organisatievorm, tot mo- nopolistisch-dictatoriaal optreden geneigd zijn. Nederland is er van overtuigd, dat een zekere mate van herstel van Duitschland noodzakelijk is INDONESIË. Redie van President Soekawati. In zijn installatierede heeft het Oost-Indonesische staatshoofd, President Soekawati, dank ge bracht aan Dr. Van Mook, zoowel als hoofd van de Nederlandsch- Indische regeering als persoonlijk voor zijn wijze van beleid en de toewijding, waarmede hij de voor bereidingen voor het tot stand komen van den staat Oost-Indo- nesië geleid had. Soekawati ver docht Dr. Van Mook in zijn kwali teit van Lt.-Gouvern.-Generaal zijn erkentelijkheid voor de rege ling van den nieuwen staat aan H. M. de Koningin over te -bren gen. Hjj richtte tevens dank woorden tot den algemeenen regeeringscommlssaris, Dr. W. Hoven. Onder het gehoor van den Presidtent bevonden zich vele 'burgerlijke en militaire autoritei ten zooals Dr. Van Mook, Prof. Schermerhorn, de heeren Van Poll en De Boer, Vice-Admiraal Pinke, Lt.-Generaal Spoor, direc teuren van departementen en Prof. C. P. M. Romme. Soekawati verklaarde voorts: ..Het is een ding om te zeggen: Wij kunnen het zelf, echter een ander ding om het inderdaad zelf te doen". Spreker hoopte op verderen steun van Nederland en de Nederlanders te mogen reke nen. Dank aait Dr. Van Mook. De nleuw-geïnstalleerde Minis- ter-Presid.. Nadjamoeddin, bracht in zijn rede, namens het kabinet dank uit aan Dr. Van Mook, den algemeenen regeeringscommissa- ris en aan de Commissie-Gene raal. Verder zeide de Minister- President: „De tegenstelling pro of contra Malino was vroeger misschien nog te zien, doch thans is zij naar mijn overtuiging door de overeenkomst van»Linggadjati op sentiments-oVerwegingen na practisch komen te vervallen". In zijn antwoordrede zeide Dr. Van Mook, dat de samenstelling van het eerste Oost-Indonesische kabi net aantoonde, dat men wil samenwerken en dat in dit deel van Azië het wantrouwen begint te verdwijnen. Hij zeide te ver wachten, dat Oost-Indonesië het voorbeeld zal kunnen geven van een nieuwen vorm van samen gaan, belangrijk voor geheel {Zuidoost-Azië. Na sluiting van de vergadering door President Soekawati maak ten velen van de gelegenheid ge bruik om den President en zfln Ministers persoonlijk kracht en geluk toe te wenschen. voor het blijvend herstel ran zijn naburen, doch naar het oordeel der Nederlandsche Regeering dient naast een redelijke mate van herstel der Duitsche economie tevens te worden gestreefd naai de decentralisatie van de politieke structuur en de deconcentratie van de economische macht in Duitschland. Rijnland en Roergebied. De mate waarin speciale vei ligheidsmaatregelen ten aanzien van de Rijn- en Roergebieden g* boden zullen zijn, zal allereerst afhangen van het statuut, dat voor Duitschland zal worden ont worpen. Indien consequente politieke decentralisatie van Duitschland en deconcentratie van economi sche macht in Duitschland ge paard gaan aan een doeltreffende demilitarisatie en ontwapening van Duitschland in zijn geheel, zou kunnen worden verstaan met: 1. het scheppen van een apart regime voor de in deze gebieden gevestigde industrieën; 1 2. het vaststellen van ver scherpte sancties, indien het regi me door Duitsche instanties wordt geschonden; 3. het vaststellen van een j langen tijdsduur waarvoor het re- j gime zal gelden; 4. het handhaven van een Ge allieerde bezetting op een bepaald aantal strategische punten voor langeren duur voor het overige deel van Duitschland. Een oplossing als hier ge schetst zou, naar het oordeel dei Nederlandsche Regeering, een af doende mate van veiligheid schep pen en daarnaast het voeren van een levensvatbaar economisch- financieel-, agrarisch- en ver keersbeleid mogelijk maken. Indien een regime, als hier boven genoemd, gesteld zou wor den onder het toezicht eener daar voor op te richten internationale instantie, is de Nederlandsche Re geering van oordeel, dat zij daar in gezien de bijzondere betrek kingen, die tusschen het Konink rijk en deze gebieden, met name het Roergebied, bestaan op adequate wijze behoort te kunnen deelnemen Saargebied Een regeling van den toekom stigen status van het Saargebied, vormt een onderdeel van bet West-Duitsche vraagstuk. De Nederlandsche Regeering heeft in beginsel volledig begrip voor de Fransche desiderata ten opzichte van het Saargebied. Economische en financieel» aspecten van het Duitsche vraagstuk. 1. Het herstel van de schade welke Nederland geleden heeft, zal tot uitdrukking moeten komen in herstelbetalingen. Ook zijn andere maatregelen noodig. Waar Nederland zich thans tot grenscorrecties wenscht te beper ken, dienen de economische con cessies, welke Nederland in het memorandum van November 1946 stelde, als essentieel te worden beschouwd 2. Overwogen zal moeten wor den of gelijktijdig met het vre desverdrag niet tevens het raam gereed zal moeten zijn voor een algemeene economische samen werking in Europa inclusief Duitschland. 3. De bezettingskosten zullen zooveel mogelijk beperkt moeten worden; zij zullen ten volle door het Duitsche volk moeten worden opgebracht. 4. De kosten van den weder opbouw vanj Duitschland zullen door het Duitsche volk moeten worden gedragen. 5. Reparatiebetalingen ln den vorm van ontmanteling en af voer van fabrieksinstallatles zul len met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. 6. Reparatiebetalingen uit loo pende productie zjjn in beginsel noodzakelijk. Men mag zich geen Illusie* over den omvang der reparatie betalingen maken. 7. Ter voorkoming van Duit sche agressie in de toekomst ia een duurzame ontwapening van Duitschland noodzakelijk. S. Waar het Duitsche imperia lisme en de industrieele expansie en concentratie voor een overwe gend deel gebaseerd was op de Duitsche protectionistische tarief politiek zal men alleen fiscale tarieven van Invoerrechten voor

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1