Boodschap van Truman aan hot Congres. In enkele- vedels DE MILITAIREN TOESTAND T DINSDAG 7 JANUARI 1947. De hel is uitverkocht" DE STRIJD IN PALESTINA Generaal Spoor naar Nederlard Spoorwegmenschen ten Paleize Anti-Amerikaansche agitatie in China „Beschermendewetten in Finland WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt geldig tot Dinsdagavond. Aanhoudende strenge vorst. Af Ti tijdelijk krachtige O. wind. Toen. hewolk., voorn, in het Zuidwesten van het 'land, geen sneeuw van beteekenis. Voortdurend strenge vorst. DE YerachQnt dagelQka 3de Jaargang No. 396. Drnkkert) N.V. Firma P- J- van de Sande Terncozen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzendingen advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 15 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 ct. Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct. meer Abonnementsnrtia f ï.2fi oer kwartaal. INDONESIË. Een militaire woordvoerder te Batavia heeft het volgende over- sicht gegeven van den militairen toestand. Te Padang werden 3 Nederlan ders gedood en 2 gewond bij de beschieting van een convooi op weg van Emmahaven naar het vliegveld. Nederlandsche troe pen, gesteund door artillerie, be gonnen een zuiveringsactie binnen de demarcatielijn. De republikei nen versterkten hun posities rond de stad binnen de demarcatielijn. Te Medan lagen de Nederland- «che stellingen in den Zuid-Ooste- i^jken sector onder mortiervuur. De Nederlanders leden geen ver liezen. Te Palembang is de toestand meer verward geworden. De po gingen met de republikeinsche Autoriteiten in contact te komen, mislukten. Te Semarang slaagden Neder landsche troepen erin, ondanks heftig jverzet, republikeinsche troepen uit hun stellingen binnen de demarcatielijn te verdrijven. Te Soerabaja werden twee vis- schersprauwen door prauwen van de republikeinsche marine welke twintig man aan boord hadden, beschoten. Verklaring Sjarifoedin. In een Zaterdag gehouden radiorede heeft de Indonesische Min. van Defensie nadrukkelijk verklaard, dat de radiorede van Soedirman door velen ten onrech te was uitgelegd als een oproep tot den strijd. „Ik kan niet na drukkelijk genoeg zeggen, aldus Sjarifoedin, dat dit onjuist is". „De republikeinsche regeering is niet voornemens wapengeweld te gebruiken en zal daarin ook nooit toestemmen." Spreker bi acht de woorden, die President Soekarno onlangs ge sproken had, in herinnering: „Laten wij het conflict op vreed- lame wijze oplossen, want dan Alleen kan een beslissing over hetgeen hier gebeurd is genomen worden." Indonesisch vaartuig tot zinken gebracht. De Nederlandsche torpedoboot- lager „Kortenaer" heeft op 5 dezer een Indonesisch marine- vaartuig bij Cheribon tot zinken gebracht, waarbij twee Indone siërs zijn gedood en 22 gevangen genomen. De Nederlandsche marine-voorlichtingsdienst heeft •en communiqué uitgegeven, waarin verklaard wordt dat het gebruik van republikeinsche zee- •trfldkrachten in strijd met den •tatuts quo van 14 Nov. 1946 en derhalve eveneens in strijd met de ontwerp-overeenkomst is. Toen eenheden van de Indonesische marine (Alri) trachten een kust vaartuig vanaf Cheribon te con- vooieeren, sommeerde de „Kor tenaer" het convooi halt te hou den. Toen aan de sommatie geen gevolg werd gegeven, openden de Nederlanders het vuur en brach ten het Indonesische vaartuig tot zinken. De overige eenheden na men over de zandbanken de vlucht aaar Cheribon. Een aantal wapens werd buitgemaakt. Dr. Van Mook over de radio rede van Gerbrandy. Dr. Van Mook heeft Zondag avond tegenover een bijzonderen correspondent van ANP o.m. de verklaring van Prof. Gerbrandy, dat de machtsvolkomenheid door de koppeling van de functies van Minister van Koloniën en van Luit.-Gouverneur-Generaal door Dr. Van Mook gewild zou zijn tegengesproken. Dr. Van Mook verstrekte een aantal gegevens om aan te too- tten, dat de koppeling ,van functies gesteund werd door Prof. Ger brandy, die toendertijd de porte feuille van koloniën beheerde en als zoodanig aftrad, voorts door den Minister van Marine, Luit.- Adm. J. T. Furstner, en den Mi nister van Handel Nijverheid en Scheepvaart, P. Kerstens. Dr. Van Mook zeide, na zijn Aankomst te Londen in April 1942 te hebben aangedrongen, op de •plitsing van de functies van Minister van Kolöniën en van Luit.-Gouv.-Gen., zoodat het al gemeen bestuur in Australië kon zetelen, doch Prof. Gerbrandy kon hiermede niet instemmen, daar hij een concentratie van alle bevoegdheden te Londen noodig achtte. Na de verovering van de Noord kust van Nieuw-Guinea en de bezetting van een deel van Mora- tai moest Staatsblad 65 (Konink lijk Besluit van 23 December 1943), houdende de noodregelin- gen voor het algemeen bestuur, in werking worden gebracht. We derom had Dr. Van Mook de sche ding van beide funct'es voor gesteld. Prof. Gerbrandy had hiertegen echter bezwaar, zoodat hij besluit van 14 September 1944 de koppeling van functies- ge handhaafd bleef. Inzake de plannen tot staat kundige hervorming in Neder- landsch-Indië na den oorlog is in den loop van 1942 een nota op gesteld door een commissie van deskundigen (gepubliceerd door Mr. W. H. van Helsdingen in „de plaats van Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk"). Daarnaast werd de noodzakelijkheid gevoeld van een duidelijke uitspraak. Dit inzicht leidde tot de December- rede van de Koningin. Strenge militaire maat regelen verwacht. Alle Londensche bladen ver wachten, dat als gevolg van de besprekingen in Londen met den Hoogen Commissaris voor Pales tina, Generaal Sir Alan Cunning ham, spoedig tot strenge maat regelen van Britsche zijde in Pa lestina zal worden overgegaan. Volgens de Daily Telegraph zou na het nemen van militaire maatregelen eventueel een ver deeling van Palestina in Arabi sche en Joodsche autonome sta ten volgen. De Joodsche staat zou ongeveer 40 van de opper vlakte van het land beslaan, een autonome regeering, den status van dominion, zijn eigen vlag, een minister van buitenlandsche zaken en een leger bezitten. Dit voorgestelde Britsche plan zou niet voor Maart uitgevoerd wor den. De Daily Telegraph voorziet groote moeilijkheden, daar de Arabische landen zich vierkant verzetten tegen de oprichting van een Joodschen staat in Palestina. Peter Bergson, de voorzitter Van het Joodsche comité van nationale bevrijding, die uit Ame rika te Parijs is aangekomen, heeft verklaard, dat hij Fransche bemiddeling inzake de Palestijn- sche kwestie hoopte te verkrijgen. „Waarom zou Frankrijk n'et in- tervenleeren?" aldus zeide hij. „Clemencau was een dergenen, die het Britsche mandaat over Pa lestina onderteekenden." Generaal Spoor zal In den nacht van 11 op 12 Januari naar Nederland vertrekken- Het republikeinsche blad „Soe- ara Oemoem" schrijft hierover: In politieke kringen te Batavia is men van meening, dat het be zoek van Generaal Spoor aan Nederland niet uitsluitend een onderhoud met den Minister- President, Dr- Beel, ten doel kan hebben, doch dat er andere be doelingen achter moeten zitten. Men acht de mogelijkheid groot, aldus het blad, dat Generaal Spoor reeds meerdere malen op eigen initiatief de Nederlandsche politiek heeft gesaboteerd, ter wijl Dr. Van Mook als opperste bevelhebber een slappe houding aanneemt- Wanneer, zoo ver volgt het blad, Generaal Spoor straks zal zijn teruggekeerd, zal de toestand in Indonesië nog slechter worden, hetgeen betee- kent, dat Generaal Spoor met succes maatregelen zal treffen om het Nederlandsche gezag hier te herstellen, door buiten de officieele wegen van de Ne derlandsche politiek in Indonesië te treden. Generaal Spoor, zoo besluit het blad, zal uit Indone sië moeten worden teruggeroe pen, willen de Nederlanders in Indonesië werkelijk nieuwe wegen bewandelen. De Fransche romanschrij ver Maurice Dekobra, auteur van „De midonna der slaap wagens" heeft zijn nieuwe boek, „De hel is uitver kocht", opgedragen aan de heeren Bevln, Byrnes en Molotof. De toelichting luidt: „Hee ren, mcge het jaar 1947 de goede resultaten van uw moeilijke onderhandelingen aanschouwen. Zoo niet, dan zullen de arme vertegen- woord'gers van het blanke ras electronen-vleesch wor den en dan zal er in de hel zelfs geen staanplaats meer over zijn. Satan's theater zal uitverkocht wezen. Heeren, de fuiters uit de Openbaring waren vier in getal. U bent maar met uw drieën. Laat de pessimisten de hoop, dat drie man te voet minder kwaad kunnen doen dan vier te paard". In de namiddag heeft Hare Majesteit Ir. W. Hupkes, oud- president-directeur der Neder landsche Spoorwegen, en 'n tien tal spocrwegmannen, uit alle rangen, in Haar Paleis op den Dam ontvangen. Deze ontvangst droeg een be sloten karakter en werd slechts door enkele leden van de hof houding bijgewoond. Ruim vijf kwartier heeft de Koningin zich met de spoorwegmannen onder houden, die allen een belangrijk aandeel hebben gehad in het spoorwegverzet, tevens heeft Zij officieel afscheid genomen van Ir. Hupkes, als president-direc teur der N. S. H. M. liet zich door ieder per soonlijk inlichten over zijn werk gedurende het spoorwegverzet. Op een trein, die Britsche troepen van Cairo naar Pales tina vervoerde, is in de nabij heid van Cairo een homaanslag gepleegd. Volgens de eerste be richten werden elf soldaten ge wond, van wie 3 ernstig. President Truman heeft het ontslag van* Bernard Baruch als Amerikaansch vertegenwoordiger hij de Commissie voor de Atoom energie der V. N. aanvaard. Hij heeft Baruch gelukgewenscht met het feit, dat de commissie het Amerikaansche plan voor de controle op de atoomenergie heeft aangenomen. De president heeft zich kunnen vereenigen met het standpunt van Baruch, dat het beter is een en denzelfden ver tegenwoordiger in de atoomcom missie en den Veiligheidsraad te hebben. Een Londensche taxi-chauf feur heeft een plan uitgewerkt "tot opheffing van de Londensche verkeerschaos, die de autoritei ten zooveel hoofdbrekens kost. De man, die met zyn wagen al twintig jaar de Britsche hoofd stad doorkruist, kent elke meter van het met bussen, vrachtwa gens en andere vehikels volge propte Westend. Hij heeft alles nauwkeurig nagegaan, opgemeten en genoteerd. Zijn plan, dat één richtingsverkeer op groote schaal bepleit, wordt nu in een der dag bladen gepubliceerd. Naar aanleiding van het uittreden van Rabbi Stephen Wise uit alle functies in de Amerikaan sche Zionistenbeweging wordt in Zionistische kringen te New- York opgemerkt, dat zijn poli tiek van samenwerking met Engeland in Amerikaansche Zio nistische kringen bel angr ijken tegenstand heeft ontmoet. De revisionisten, die van Palestina een uitsluitend Joodsche staat willen maken, hebben veel critiek op den steun, dien Wise verleden jaar tijdens het debat in het con gres aan het voorstel tot de lee ning aan Engeland heeft gegeven. In het algemeen gesproken willen de meeste revisionisten een meer strijdvaardige politiek in Pales tina. President Truman heeft Maan dag zijn jaarlijksch rapport over den „toestand der Unie" persoon lijk aan het congres voorgelezen. Truman begon zijn verslag met een oproep aan beide partijen tot samenwerking de macht der toekomst van dit land te vormen l:gt in onze handen de Uwe en de mijne gezamenlijk. Als wij er in kunnen slagen in dit jaar en het volgende bij ieder onderwerp de ju.ste handelwijze te kun nen vinden, dan zullen wij, voor ons volk een ongekende welvaart tot stand kunnen brengen. Truman wees erop, dat het waarschijnlijk is dat het congres en de President in sommige op zichten van_meenine zullen ver schillen; hij drong echter aan op samenwerking zonder te denken aan partijschappen. Met betrekking tot de sociale wetgeving die dit congres waar schijnlijk zal herzien, drong de President er op aan, geen straf wetten op te nemen in 't arbeids recht: „Wij moeten niet om een paar arbeidersleiders te straffen, wetten aannemen, die de rechten van de arbeidersklasse aantasten. Wij moeten niet onder den druk der emoties onze Amerikaansche vrijheden in gevaar brengen door slecht-overwogen handelin gen die tot gevolgen leiden, die noch voorzien noch gewenscht zijn". ,,'Wii moeten niet vergeten dat in 1946 bedrijfsleiders en ar beidersleiders gezamenlijk ver antwoordelijk waren voor het mis lukken van onderhandelingen. Truman maakte een uit vier punten bestaand sociaal program ma bekend: Ten eerste een spoe dig tot stand brengen van wetten, die stakingen, waarbii juridische geschillen op deze wijze worden beslist, onwettig worden ver klaard, en waarbij een arbitrage instantie wordt geschapen die deze geschillen regelt; het bevor deren van het sluiten van collec tieve arbeidscontracten; het ver- breeden der nationale sociale wet geving; en ten slotte het benoe men van een commissie door het congres om een onderzoek in te stellen naar de verhouding tus- schen werkgevers en werknemers die niet later dan 15 Maart in werking zou treden. Door het leiderschap der Ver- eenigde Staten in de wereld, aldus Truman maken de gevolgen van hetgeen men in de Vereenigde Staten bereikt, of niet bereikt, Protest tegen „gruwelen". Een onlangs opgericht comité van Chineesche studenten, dat „een protest tegen Amerikaansche gruwelen" wil aanheffen, ver klaart, dat het de anti-Ameri- kaansche agitatie zal voortzetten totdat alle Amerikaansche troe pen uit China zijn teruggetrok ken. De meeste studenten van Sjanghai hebben na een staking van 4 dagen uit protest tegen de beweerde verkrachting van een Chineesch meisje te Peiping hun studies weer hervat. Het studenten-comité dringt tevens laan op strenge bestraf fing van een Amerikaan, die den Chineeschen bestuurder van een „tweewielige taxi" met een mes j gestoken zou hebben. 38 Ohinee- zen, die zich professoren noemen, j hebben te Sjanghai hun volledige instemming met de studenten agitatie betoond. Verliezen voor Regeerfngs- troepen. De Chineesche pers voorspelt groote veldslagen in centraal Hopei (Noord-China)Zoowel de centrale regeering als de com munisten verplaatsten troepen naar Paotlng, aan de lijn Peiping- Hankou, ongeveer 150 km van Peiping. Het Chineesche minis terie van nationale verdediging te Nanking verklaart, dat zes communistische regimenten en 40 000 leden der communistische militie in Noord-Sjensi worden samengetrokken voor een aanval op Joelin op plusminus 150 km afstand van de communistische hoofdstad Jenan. De centrale regeering erkent het verlies van de steden Kai- siang en Joejeh in Zuid-Oost Sjantoeng. zich voelbaar door de geheels wereld. Ten aanzien van de buitenland sche politiek zeide Truman, dat wat ook de gebreken van de vre desverdragen met de voormalig» satellieten van de As mogen zijn. deze verdragen zoo goed zijn ai» men mag hopen te bereiken. Ver dere discussie zou de binnenland- sche toestand van de betrokken landen ernstig in gevaar bren gen. Gedurende de debatten over d» Verdragen hebben de Vereenigd» Staten het duidelijk gemaakt, dat zij zich niet meer in het isolatio nisme/zullen terugtrekken. Met' betrekking tot de Sowjet Unie zeide Truman, dat de ver schillen tusschen beide landen het ieit niet mogen verdoezelen, dat beide landen belang hebben hij het spoedig tot stand bren gen van de vredesverdragen, waarbij weer normale verhoudin gen ontstaan. „Wij moeten ons beiden het meest bezig houden met het bevorderen van de collec tieve veiligheid, en niet met het bevorderen van onze individueels veiligheid." De bezettende mogendheden moeten de onafhankelijkheid van Oostenrijk erkennen en hun troe pen terugtrekken, aldus Truman. Duitschers en Japanners moeten weten waar zij aan toe zijn met hun grenzen, hun hulpbronnen en welke herstelbetalingen zij mos ten betalen. Zonder te poge» hun binnenlandsche zaken te re gelen kunnen wij er ons vfin ver zekeren dat zij zich ontwapenen. Truman verklaarde, dat naar z\jn meening de Vereenigde Sta ten niet genoeg gedaan hebbea voor de immigratie van verplaat ste personen, en hij drong er b| het Congres op aan wegen te vin den om de immigratie van dezs personen te vergrooten. De Ver eenigde Staten wenschen geen monopolie voor zichzelf of voor welke groep van naties ook.' Over de atoomenergie. Zij willen slechts garanties dat geen land atoomenergie zal ge bruiken voor militaire doeleinden. Naast de arbeidswetgeving noemde Truman drie andere be langrijke taken in het Ameri kaansche binnenlandsche bestuur: de stabilisatie van de algemeen» binnennlandsche economie (als de prijzen verder stijgen bestaat het gevaar, dat het publiek de enorme productie, die in 1947 verwacht wordt niet zal kunnen koopen) het doen naleven van de anti trustwetten en het in evenwicht brengen van de begrooting. De President zeide den steun der regeering toe bij den strijd tegen kleinzieligheid op het ge bied van godsdienst en ras, en hij beloofde het Congres om vei dere wetgeving te verzoeken oan dezen strijd uit te kunnen breiden Verzachting door Parlement goedgekeurd. Volgens te Stockholm binnen gekomen berichten beeft het Fin- sehe parlement, ondanks sterk» oppositie van ministers, die ver klaarden, dat de voorwaarden van het Finsche wapenstilstands verdrag niet zonder „beschermen de" wetten konden worden uitge voerd, gestemd voor verzachting van de „beschermende" wetge ving. Hierdoor wordt deze wet geving, die sinds den wapenstil stand van 1944 van kracht was aanmerkelijk beperkt. Volgens genoemde wetten kon den personen, die verdacht wer den van samenzweringen tegen de regeering of het verstoren van betrekkingen met buitenlandsche mogendheden gearresteerd en vastgehouden worden. De politi» was bevoegd om brieven te ope nen, telefoongesprekken af t« luisteren en telegrammen te ceh- sureeren. Op het oogenblik kunnen alleen personen, van wie men aanneemt, dat hun handelwijze waarschijn lijk de Finsche betrekkingen met buitenlandsche mogendheden ver storen kan, gearresteerd worden Slechts brieven, telegrammen en telefoongesprekken naar of uit het buitenland kunnen nu geeon- tróleerd worden. Voor het bin nenland gelden deze maatregelen niet meer. i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1