Commissie-Generaal naar Batavia. Het proces tegen de 23 nazi-doctoren. Lt.-Generaal Spoor naar Nederland. In enkcU Maandagavond. MAANDAG 6 JANUARI 1947. Het Britsch-Albaneesch geschil. I r viel over te praten.... Nieuwe diamantlagen in de Congo ontdekt. UIT DUITSCHLAND Plannen tot uitbreiding van Commissie-Generaal. Frankwrtus l>U Abunnemrnt: Terueuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. 1CJ. te De Bilt geldig tot Toenemende vorst en storm In het Zuidwesten matige tot strenge vorst. Vooral aan de kust tijdelijk stormachtige wind uit het Zuiden en Oosten. Later toenemende bewolking. DE ZEEÏÏ 3de Jaargang No. 395. Advert TtieDrfl*' per mm 1U ct. minimum per advertentie 1 Inzendingen advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie* 1—5 regels 60 ct; Iedere regel meer 12 ct Ver melding brieven onder nr. Bur. van dit Blad 10 ct meer Orukkertl N V Firm» P I vmn de Sande Ternemen Abonnementsprijs f 3,25 per Nagewuifd door tallooze fami lieleden en vrienden, die de koude en het vroege uur getrotseerd hadden, zijn Zondagochtend om half 7 in een temperatuur ver beneden het vriespunt de drie le den der Commissie-Generaal met hun secretaris, twee adviseurs en secretaresse in het Indië-vlieg- ttiig NL 309 der KLM van Schip hol naar het warme Indonesië vertrokken. Reeds om half 5 in den ochtend arriveerde het gezelschap op het vliegveld, waar zich toen reeds een aantal bezoekers, die de C.- G. uitgeleide wilde doen, had ver zameld. Drie kwartier later wa ren de douane-formaliteiten ver vuld en warmden alleu zich in het restaurant. Daar hcerschte een opgewekte en gemoedelijke stem ming, die slechts op optimistische gedachten gebaseerd kon zijn. Onder de tallooze aanwezigen, die Prof. W. Sdhermerhorn en de heeren Max van Poll en F. de Boer uitgeleide deden, waren o.m. als vertegenwoordigers der Par tij van den Arbeid, voorzitter Koos IVorrink, het Indonesische kamerlid N. Palar en de heer S. Posthumus, eveneens lid der Tweede Kamer aanwezig. Voorts nam daar namens den Minister- President diens secretaris, de heer H. G. Hermans, en de secre taris-generaal van Overzeesche Gebiedsdeelen, de heer A. Kiver- on, afscheid van de Commissie leden. Deze worden zooals hekend vergezeld door Mr. C. C. J. Maassen en Dr I. Samkalden, ad viseurs, benevens de secretaresse, mej. J. A. A. Lenderink. Boven dien zal zich heden in Cairo Kolo nel Abdoel Kadir, adviseur van den Luitenant Gouverneur-Gene raal, met zijn echtgenoote bij het gezelschap voegen. Een unicum in onze historie. In een vraaggesprek met een ANP-verslaggever zeide Prof. Schermerhorn o.m.: ,,de toe komst is onzeker, maar wanneer de gehoopte overeenstemming wordt bereikt, beteekent dit een unicum in onze historie. Dat op zichzelf teekent al de groote moei lijkheden, die overwonnen, moeten worden. Wij zijn niet de eénigen, die met dit soort moeilijkheden hebben te kampen." In dit ver band zeide Prof. Schermerhorn, dat hij niet verantwoordelijk zou willen zijn voor de politiek, zoo- *ls die op het oogenblik in Indo- China wordt gevoerd. Wat de te bereiken overeenkomst betreft, zal in de eerste plaats van de be slissingen afhangen, die de Indo nesiërs zullen nemen. Aan de op drachten, die nog aan de instruc tie voor de Commissie-Generaal worden toegevoegd en waarover Prof. Sohenmerhorn zich niet wenschte uit te laten, wordt nog gewerkt. „Welke invloed zal de radio-rede van Soedirman naar uw meening op de besprekingen hebben?" „Die rede moeten wij niet al te ernstig nemen," luidde het ant woord. „Bovendien ben ik over de berichtgeving niet al te gerust. Soms zijn d$ berichten, die ons in dit soort gevallen bereiken, «iet heelemaal waar en soms zeus heelemaal niet waar.' Hoe lang de Commissie-Gene raal in Indië zal blijven, staat uiteraard nog niet vast. „De Komt de zaak voor den Veiligheidsraad Engeland heeft Rusland, Frank rijk, China en de Vereenigde Staten ervan op de hoogte ge steld dat de uitwisseling van nota's met Albanië in verband met het op een mijn loopen van de Britsche destroyers in de Straat Korfoe geen bevredigende resultaten heeft opgeleverd en dat Engeland wellicht de zaak voor den Veiligheidsraad zal moe ten brengen. Een woordvoerder voor de Britsche permanente delegatie bij de V. N. zeide, dat men liever tot deze stap was overgegaan dan den Veiligheidsraad voor een moeilijk geval te plaatsen zonder eerst de andere permanente leden te raadplegen. De Britsche dele gatie heeft tot dusver nog geen Instructies ontvangen om een officieele aanklacht in te dienen bij den Veiligheidsraad tegen Albanië. practijk heeft wel geleerd, dat een regelmatig contact met de Re geering noodzakelijk is en we zullen dus wel niet al te lang weg blijven." Over ds uitbreiding der Commissie-Generaal, die door de /Commissieleden zelf ia ver zocht, kan thans nog niets naders worden geizegd. Wij zijn bevoegd de overeen komst te teekenen. Tenslotte zeide Prof Schermer horn: „Als er geen complicaties komen, dan zullen wij de overeen komst teekenen. Wij zijn gemach tigd dit te doen zonder eerst over- ltfg te plegen met de Regeering. Mochten deze zich wèl voordoen, dan ligt het houden van rugge spraak voor de hand." Geen blijk van pessimisme- De heeren Van Poll en De Boer waren zeer gereserveerd in hun uitlatingen. Zij gaven zeker geen blijk van pessimisme over de komende gebeurtenissen, al meenden ook zij, dat er nog moeilijkheden zullen moeten wor den overwonnen. De nog te be noemen leden der C.-G. zullen naar het zich laat aanzien, spoe dig na hun benoeming eveneens naar Indonesië vertrekken. Veiligheid vóór alles. Om 6.15 werden de reizigers per bus naar het vliegtuig ver voerd, dat ter eere van de C.-G. niet bij de startbanen, maar in de .beschutting van een der nieu we hangars gereed stond. Enkele minuten na half zeven nam de machine haar aanloop en lichtte gezagvoerder .Steinbeck haar van den grond. Een kwartier later keerde het toestel op het vlieg veld terug, omdat de z.g. koerstol (de automatische piloot) een kleine afwijking vertoonde. De Ipassagiers namen opnieuw hun intrek in het restaurant, waar zij tot kwart over zeven bijeen ble ven. Toen was de storing verhoL pen, waarna 't vliegtuig om 7.25 uur voor de tweede keer en dit maal definitief koers zette naar Cairo. De Romeinsche politie heeft Vrijdag een voorgeno- men razzia op de zwarte markt te Rome gehouden, nadat een delegatie van zwarte handelaren op het hoofdbureau wa'ren komen praten. De handelaren zei den hun waren niet te kun nen verkocpen in verband met de anti-zwarte-handel- campagne. Zij belpofden daarom, tegen redelijke prij zen te zullen verkoopen, in dien de politie haar voorge nomen actie niet ten uitvoer zal brengen. Tengevolge van deze tij delijke overeenkomst zullen de burgers van Rome Zater- dag hun mager rantsoen kunnen aanvullen zonder het vel over de ooren gehaald te krijgen en de politie zal een oogje toedoen. INDONESIË PROF. ROMME NAAR INDIë. Betreffende reis, die Prof. C. P. M. Romme morgen naar In donesië zal maken, deelde hij aan het ANP mede, dat het voorne men zich in verbinding te stellen met de IKVP reeds vijf maanden geleden bestond. Het zal, aldus Prof. Romme, geheel van de om standigheden afhangen, of tevens met de Indonesische Katholieke Partij (Partai Katholiek Indone sia) contact zal worden opgeno men. Naar de „Société Minière Lu Beceka" mededeelt zijn in het mijngebied 'van Bakwanga in de Belgische Congo nieuwe diamant- lagen ontdekt met een uitge strektheid van ongeveer 16 ha. De identificatie Van deze lagen is in groote mate vergemakke lijkt door het wetenschappelijk werk van den heer De Magnez. Professor aan de Brusselsche Universiteit. Onmenschelijke proeven. In de voortgezette zitting van het proces tegen de 23 nazi-dok toren, die beschuldigd werden van sadistische proeven op men- schen, vertelde de getuige Holl, een Saarlandsche mijnwerker, die in het concentratiekamp Natz- Weiier gevangen gezeten heeft, dat de doktoren van de Luftwaffe en van den staf met mosterdgas en een gas, dat „substantie N" genoemd werd, gevangenen be handelden. Het doe', van deze be handelingen was het vinden van geneesmiciïelen tegen brandwon den, die door deze gifgassen ver oorzaakt waren. Holl verklaarde dat in een ge val de slachtoffers naakt in een laboratorium werden geleid, waar een enkele druppel vloeibaar gas, op hun armen werd gebracht, zij Werden dan gedwongen een uur met opgeheven armen te staan, terwijl het gifgas in hun vleesch brandde. Na tien uren, vergroot ten zich de brandwonden door Deigasdampen en in een geval had dit blindheid tengevolge aldus Holl. Holl Verklaarde verder, dat anderen in gaskamers werden gebracht, waar zij gedwongen werden hen meegegeven capsules met gas te breken, de slachtoffers werden bewusteloos weggedra gen en werden eiken dag gefoto grafeerd tot zij stierven. Op alle lijken werd sectie verricht en de longen bleken dan tot de grootte van een halven aDpel te zijn in- geschrompeld en waren vol etter. De zitting werd verdaagd tot Maandagochtend. ,,Odessa"-groep staat terecht. Tien leden van een illegale Duitsche beweging onder leiding van een 23-jarigen korporaal der S.S. staan thans terecht voor een Amerikaansche rechtbank te Stuttgart, beschuldigd van het in bezit hebben van vuurwapenen en amunitie en het uitvoeren van bomaanslagen op het hoofdkwar tier van de militaire politie en zuiveringsrechtbanken in Stutt gart en omgeving. De illegale beweging noemt zich (Odessa-organisation der ehemaligen S.S.-Angehörigen, or ganisatie van vroegere leden der S.S. De leider Siegfried Kabus, was de geestelijke vader van deze organisatie, en hij had reeds een lijst samengesteld van personen die in het kabinet zitting zouden nemen, wanneer iluj de macht zou hebben veroverd. Amerikaansche fabrikanten protesteeren. Het nationale verbond van fabrikanten in de V. S. heeft bij het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken gepro testeerd tegen de Britsche plan nen tot nationalisatie van de in dustrie in de Britsche zóne van Duitschland, aldus meldt de „Washington Post" Vrijdag. „Zij hebben er op aangedron gen een „vliegende brigade" van Zwitsersche en Amerikaansche professoren naar Duitscihland te zenden om zoo den sinisteren invloed van den kwaden genius tegen te gaan." Verklaring der Soc.-DCm<Karaten. Wilhelm Knothe, de waarne mend voorzitter van de Soc.-De mocratische party in de weste lijke zones van Duitschland, ver klaarde te Hamburg dat de Duit sche Sociaal Democraten, die kort geleden Engeland bezocht hebben, niet verborgen hebben, dat „wij met alle vredelievende middelen, die tot onze beschikking staan zullen vechten voor iedere vierkante meter Duitsohen grond hetzij in Opper-Silezië of aan de Baar". Knothe verklaarde zich voorstander van het scheppen van den „Vereenigde Staten van Eu ropa" op een federale basis. De belangrijkste voorwaarde, zeide bij, is de vriendschap tusschen het Fransche en het Duitsche volk. „De volken der wereld wil len veiligheid, in het bijzonder tegen Duitschland. Wij garandee ren die veiligheid docr het feit, dat in de toskomst Duitschland geleid zal worden door Socialis ten en Democraten". Uit gezaghebbende bron te Batavia vyordt vernomen, dat de Nederlandsche Legercom mandant, Lt.-Generaal S- H. Spoor, voornemens is met zijn- eigen Mitchel-toestel B 35, in de tweede helft van deze week in anderhalven dag naar Nederland te vjlegen Voor besprekingen met den Minister-President, Dr. Beel. DE REDE VAN SOEDIRMAN Amir Sjarifoedin, de republi- keinsche minister van Defensie, heeft verklaard, dat hij de rede Van Lt.-Gen. Soedirman, van 26 Dec. zal verduidelijken, en hij zeide dat deze toespraak in geen geval beschouwd moet worden als een bevel of ook zelfs maar als 't kenbaar maken van de be doeling een eind te maken aan het bestand en de maatregelen waartoe in verband met het he- stand is besloten. Een offiicieele verklaring der regeering met dezelfden inhoud zegt voorts, dat de commissie voor de politieke uitwerking van het bestand de kwestie-Buiten zorg, heeft besproken met de leden van de commissie voor Bin- nenlandsche Zaken Dr. A. K. Gani, en Ami Sjarifoedin. Ook Sjahrir was daarbij tegenwoordig. Men besloot het burgerlijk be stuur en de politie van de repu bliek weer te doen functionnee- ren zoodra de maatregelen in ver band met het onderzoek zijn be ëindigd. Met betrekking tot de andere diensten van de republiek zullen plaatselijke besprekingen worden gehouden ten einde de verhouding regelen van die diensten tot de Nederlandsche autoriteiten. De militaire situatie- Een Nederlandsche militaire woordvoerder deelde Zaterdag o.a. het volgende mede. In den middag van 2 Januari zijn de militaire maatregelen ter verzekering van de veiligheid van Medan en het vliegveld aldaar voltooid. Alle gebieden binnen een omtrek van 2 km om Medan, waar het volksleger en de T.R.I. mortier- en artilleriestellingen hadden zijn nu gezuiverd. Deze acties kostten den Nederlanders twee dooden en twee gewonden, terwijl de republikeinen aan zienlijke Verliezen leden. Onder de dooden aan republikeinsche zijde bevinden zich minstens twee In de afgeloopen dagen heeft de Regeering, naar het A-N.P- verneemt, besprekingen gevoerd teneinde te komen tot een uit breiding van de Commissier Generaal. Zijn wij wel geïnformeerd, dan ligt het in het voornemen der Regeering een wetswijziging voor te stellen, welke het aan tal leden der Commissie van drie op vijf zal brengen; uiter aard zal de Lt.-Gouv.-Gen. ook in het uitgebreide college zitting hebben. Te doorgaans welingeliehter plaatse worden In dit. verband de namen genoemd van Dr. A. D. A. de Kat Angelino, oud directeur van het Departement van Onderwjjs en Eeredienst te Batavia, die speciaal voor be sprekingen met rie Regeering sedert enkele weken uit de Ver. Staten in Nederland is terug gekeerd, en van Prof. S. Posthu- ma, buitengewoon hoogleeraar te Rotterdam en directeur van de Nederlandsche Bank. Japanneezen. Tijdens de actie» heeft de Nederlandsche territo riaal en troepencommandant, ko lonel P. Scholten, de frontlinie onder hevig vuur geïnspecteerd. Te Palembang hebben Neder- landsche troepen eenige gebou wen, waarin republikeinen zich gevestigd hadden, gezuiverd. On der de uit de republikeinsche politiegevangenis bevrijden be vond zich een JaVaansch soldaat van het K.N.I.L., die een maand vermist werd. Te Semarang heeft een Neder landsche patrouille zonder ver liezen een troep van ongeveer 50 man, die in Nederlandsch gebied was binnengedrongen, verspreid. Te Soerabaja is een Neder landsche patrouille in de omge ving van Grissee door 25 lieden met twee machinegeweren aan gevallen. In den Zuidelijken sec tor moest een bende met mor tiervuur verdreven worden. BOTER NAAR BELGIE. Het gebeurt dikwijls, (dat bij Belgische arbeiders, die dagelijks op en neer reizen om in ons land te kómen werken, bij controle flinke partijen boter gevonden werden. Dezer dagen namen de grensbeambten onder Poppel 300 pond boter van een aantal dezer arbeiders in beslag. I De Veiligheidsraad heeft tij dens een informeele zitting be sloten, dat de commissie die door den Veiligheidsraad is ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de grensincidenten tusschen Griekenland en Joego-Slavië op 30 Januari te Athene voor het eerst zal bijeenkomen, In een interview met een ver tegenwoordiger van het Fransch» persbureau AFP heeft de Fran sche Minister van Koloniën, Ma rius Moutet, verklaard, dat het nu noodzakelijk is een militaire beslissing te hebben voor eenige onderhandelingen plaats kunnen vinden. „Zij, die verantwoordelijk .rijn voor deze tragedie hebben syste matisch veel hoop vernietigd en vele pogingen, waarin wij al ons "vertrouwen Ihadden gesteld, ge compromitteerd." Moutet ver klaarde voorts: „Het spijt mij, maar men kan geen daden, zoo als die zijn gepleegd door Viet nam, ongestraft laten", en hjj be schreef alle verklaringen van Vietnam als „fantasie" Het communiqué van den Franschen generalen staf van Zaterdag meldde, dat de zuiver ingsoperaties ten Noord-Oosten van Hanoi beëindigd zijn. „Alle doelen zijn bereikt ondanks ster ken tegenstand van Vietnamee- sche troepen", aldus het commu niqué. Binnenkort zullen de Fransche verbindingen tusschen Haipong en Hanoi weer hersteld zjjn Hanoi is reeds meer dan een maiand van de haven Hal- po ngh afgesloten. De Parijsche avondbladen heb ben hun „langzaa'maan"-staking voortgezet. Slechts één van de 3 voornaamste avondbladen is tegen den middag verschenen. Tech nisch personeel en krantenbezor gers voeren deze actie, in de hoop een loonsverhooging van 100 francs per dag te verkrijgen. De drie beste radio-verslag gevers van de B.B.C., Frank GÜ- lard, W. V Thomas en Robert Dunnett, zullen de reis van de Britsche Koninklijke Familie meemaken. Gillard, die tijdens den, oorlog groote bekendheid als oorlogsverslaggever verwierf, is met de leiding van de reportage over het Koninklijke bezoek be last, Dunnejt heeft o.a. de be vrijding van. West-Nederland voor de B.B.C. verslagen. -)- Professor Olifhant, deskun dige op het gebied van atoom energie. heeft te Adelaide ver klaard, dat naar zijn meening de Sovjet-Unie Vijf jaar het geheim van den atoombom zal bezitten. Volgens den Professor zijn we tenschap en geheim onvereenig- baar met elkaar. Verder dee Ida hij mede, dat een pond uranium hetzelfde vermag als 1500 ton steenkolen. Op een godsdienstige bijeen komst te Srirampoer heeft Gandnl medegedeeld, dat Pandit Nehroe en verschillende andere leiders van de congrespartij hem ontmoet hebben en dat zij thans op den terugweg naar Dehli zijn met schriftelijke aanwijzingen van mij om het constitutioneele pro bleem te benaderen op een basis van eensgezindheid tusschen Hin does en Mohammedanen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1