Onderhoud van Dr. Van Mook en Sjahrir - Officieele verklaring over e'e rede van Prof. Gerbrandy De overeenkomst van Linggadja Afschaffing van -Berlijnsche zones gevraagd Plechtige afkondiging van d i verandering in de Grondwet De vredesverdragen met Duitschland en Oostenrijk Opheldering op veie punten DE STRIJD IN VIETNAM ZATERDAG 4 JANUARI 1947. De Duitsche herstelbetalingen „ADÖLF hitler is niet dood, hij leeft." DE COMMISSIE-GENERAAL BiNpreking met de Coit missie-Generaal De opening van het Amerikaansche congres, Radiorede Prof. IVIr. P. S. Gerbrandy UIT DUITSCHLAND 1- OOK NEDERLAND WORDT GERAADPLEEGD 1 WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. MX te De Bilt geldig tot Zaterdagavond. Geleidelijk kouder. Langz. dalende temperatuur. Matige tijd. kracht, wind tusschen Z. en O. Overdrij- vede wolkenvelden. Geen neerslag van beteekenis. Krunkeering bU Abonnement: Terne u/en Redacteuren: P. L. D. J. van Oeveren S. W. Henrv. Redactie-adres; Noordstr. 65-87. Temeuzen. lel. ZoiU - Na b uui Zu»3. Hocfdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen WiUemsweg 83, Schoondijke ntpraeu/rn m»» «mmbs iniRtSR ««asaw IPW 8F3WWHF DE VRIJE ZEEUW 3de Jaargang No. 394. Advertentieprijs: per mm 10"et.; minimum per dvertentie f l.Si Inzendingen advertentie tot di$ namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 15 egels 60 et; leder» regel meer 12 ct Ver meldldg brieven onde» nr. Bur. van dit Blac 10 ets meer ZONS 1947 OP- EN ONDERGANG Zon Maan Uitgave Stichting „De Vrfie Zeeuw" Verschijnt dagelijks - Dri.kkiTii NV Firma P. J. van de Sande - Terneuzen. Abonnementsprijs 25 per kwartaal. Jan. Ouk. Ond. Oulc. Ond. 4 8.08 16.02 13.29 4.50 5 8.08 16.03 14.08 6.18 6 8.08 16.04 15.02 7.39 7 8.07 16.05 16.14 8.45 8 8.07 16.07 17.37 9.34 9 8.07 16.08 19.05 10.08 10 8.06 16.09 20.30 10.33 11 8.05 16.11 21.51 10.52 Van Mook heeft Vrijdag blikeinsche Minister van Defen- Mr. Amir Sjarifoedin, Vnj- Dr. verklaard het waarschijnlijk te achten, dat de gevaarlijk gespan nen militaire atmosfeer op Su matra spoedig weer zal opklaren. Donderdagavond heeft Dr. Van Mook een bezoek gebracht aan Sjahrir, waarhij zij den huidigen toestand volledig bespraken. Naar Dr. Van Mook mededeelde, had hun onderhoud op vele pun ten opheldering gebracht. Dr. Van Mook zoowel als Sjahrir verze kerden, dat zij niet het voornemen hadden de bestandsovereenkomst te laten varen en beiden spraken ook den wensch uit, dat de hui dige spanning zoo spoedig mo gelijk zou worden weggenomen. Dr. Van Mook was verder van meening, dat dit een gunstigen Invloed zou hebben op de mea ning in het binnenland tegen den tijd, dat het ontwerp-aecoord van Linggadjati in hft K.N.I.P. (voor- loopig republikeinsch parlement) zal worden behandeld; zoowel Dr. Van Mook als Sjahrir verwacht ten, dat het K.N.I.P. het accoord zal aanvaarden. Dr. Van Mook verklaarde ver der, dat de wederopbouw niet eer der kon aanvangen voordat de van conflicten vervulde atmosfeer geheel was opgehelderd. Aan den anderen kant sprak hij echter de meening uit, dat de huidige ge vechten werden veroorzaakt door ongeregelde Indonesische elemen ten, die door Soedirmans on langs gehouden radiorede in aan zienlijke mate waren opgehitst. De militaire situatie. Volgens een officieelen Neder- landschen militairen woordvoer der heeft de plaatselijke comman dant der T.R.I. te Padang het bevel staakt het vuren aan de troepen gegeven. Dit bevel was op 29 December ingetrokken naar aanleiding van de radiorede van Generaal Soedirman van t 26 De cember. De Nederlandsche com mandant wes hiervan niet op de hoogte gesteld. De volgende twee dagen werden besprekingen gehouden, doch deze moesten zon der resultaat onderbroken wor den. De republikeinsche bevelhebber deelde den Nederlandschen com mandant mede, dat de republi keinsche troepen het gebied bin nen de demarcatielijn niet voor 31 December te 24 uur zouden verlaten. Hierop werd hem medegedeeld, dat de Nederlanders na dit uur tegen de republikeinen geweld zouden gebruiken. Den volgenden dag werden bij mili taire acties te Medan tusschen 11 en 16 uur twee Nederlanders ge dood en vjjf gewond, terwijl 1 Chineesch burger eveneens werd gedood Volgens den republikein- schen burgemeester van Palem- h»ng had de dagorder van Soedir man van 26 December ongunstig resultaat op den algemeenen toe stand en ook op de houding van dën republikeinschen comman dant van Sumatra, Generaal Soe- kamo. Sins Nieuwjaarsdag zijn gevechten uitgebroken tusschen Nederlandsche en republikein sche troepen, terwijl het contact met den Indonesischen leider ver broken is. De Nederlandsche verliezen bedragen in totaal 3 dooden, drie zwaar- en twee lichtgewonden, terwijl ongeveer 80 Indonesiërs gedood en gewond zijn. Uit Batavia, Bandoeng, Se- marang en Soerabaja worden eveneens militaire acties gemeld. In republikeinsche kringen. Republikeinsche kringen heb- Uen Vrijdag in verband met het onderhoud tusschen Dr. Van Mook en Sjahrir verklaard, dat als ge volg van dit onderhoud de repu- Ook Luxemburg eischt grond gebied. Volgens een verklaring van het Fransche departement van Bui- tenlandsche Zaken zal het Groot- Hertogdom Luxemburg van Duitschland een deel van het Moesel-gebied -met de steden Winden en Bitsburg eischen. Aan deze mededeeling voegde de Fransche woordvoerder een verklaring toe over de invoering van het Fransche 'monetaire stel sel in het Saargebied. Deze maat regel is genomen in afwachting Van een mogelijke annexatie overeenkomst. De in omloop zijn de Duitsche marken worden in de Saar ingenomen om te voorko men, dat zwarte geldhandelaren groote hoeveelheden waardelooze Duitsche marken in dit gebied eullen invoeren, welk geld door Frankrijk zou mpeten worden gehonoreerd als een annexatie zou plaats hebben. sie, dagochtend naar Djogja ver trokken is om met den opperbe velhebber van de T.R.I. Luit.-Gen. Soedirman, diens radiorede van 26 December te bespreken. Men verwacht, dat de republikeinsche regeering binnen enkele dagen een verklaring zal uitgeven im de uitwerking van Soedirman's rede te verzachten. Deze kringen -hebben voorts medegedeeld, dat Dr. Van Mook er Donderdagavond in heeft toe gestemd de gebouwen in Buiten zorg, welke op 23 December door Nederlandsche militairen waren overgenomen, weer aan de repu blikeinen over te dragen. Ook zullen de republikeinen worden hersteld in het burgerlijk bestuur van Buitenzorg, hoewel de func ties zullen worden vervuld door Op de leuning van de be- klaagdenbank, waarin de i drie-en-twintig nationaal- socialistische doktoren, die 2 berecht worden onder be- schuldiging van het uitvoe- ren van sadistische experi menten, tijdens de zittingen van het tribunaal moeten plaats nemen, zag men Vrijdagmorgen geschreven staan: „Heil Hitier. Er lebt noch" daaronder waren een galg geteekend en een trap en kon men lezen: „O. K. ich komine Een Amerikaansche bewa ker heeft geconstateerd, dat de hoofdbeschuldigde, Kari Brandt, Hitiers voormalige lijfarts, met een potlood op de leuning schreef. Tijdens een pauze inspecteerde hij de leuning en vond hetgeen hierboven is beschreven. Interpellatie Mr. Roolvink. Mr. E. G- M- .Roolvink, lid van de Tweede Kamer voor de KV.P., zal ;onmiddellijk Ra het reces van de Tweede Kamer verlof vragen den Minister van Overzeesche gebiedsdeelen te in- terpelleeren mver 8iet weder uit zenden van leden der Commis sie-Generaal, zonder dat de Commissie op breederen, natio- nalen grondslag is samen gesteld- Vrijdagavond heeft de Minis terraad voor het vertrek van de Commissie-O: neraal naar Indië nog besprekingen gevoerd met de leden dier Commissie- De bijeenkomst duurde van acht uur tot half elf. hielen zit, alle Staatsorde dooreen te werpen en in der haast een nieuwe in elkaar te flansen Daar roept een eerdere, belang rijker taak, zoo besloot Prof. Mr. Gerbrandy zijn radio-toespraak, het banditisme, de plundering, de criminaliteit in Java en Sumatra steekt den kop óp, groeit. De angst voor de Republiek giert totdat in i e Nederlandsch-Indi- door de steden en dorpen van sche bajert indelijk, eindelijk de Java en Sumatra. En meer dan vaste const t itioneele hand de lei- hier onder de bezetting neigen de ding heeft." zwakken tof zwichten. Bevrijding van die benauwenis, dat is onze eerste taak. Daarvoor zijn onze soldaten daa-'. Laten ze die taak vervullen n.et eere. Blijft gij daarom staan op de bres om het Nederlandsche volk wakker te de, Prescient Truman's boodschap. Thans, op den vooravond van heropening van het Ameri- Naar aanleiding van de radio rede, Donderdagavond uitgespro ken docc Prof. Dr. P. S. Gerbran dy, ih zijn kwaliteit van voorzit ter van het nationaal comité "Handhaving der Rijkseenheid", •wordt van officieele zijde het volgende opgemerkt: andere personen, dan ten tijde van het plaats grijpen van de incidenten im functie waren. De „Weltevreden" aangekomen. De passagiers van de „Welt vreden" die te Batavia thuishoo- ren en vallen onder de groep van de z.g. „in Indië gewortelden" zijn te Tandjong Priok aangekomen, maar waren zeer teleurgesteld, toen hen werd medegedeeld, dat ^ij naar Soerabaja moesten door varen, omdat Batavia 'n gesloten stad is. Het Ministerie van Over zeesche Gebiedsdeelen had hen beloofd, dat 'zij naar Batavia konden terugkeeren. Dit heeft echter geheel over het hoofd ge zien, dat Batavia eert gesloten stad is. Deze mededeeling gaf aanleiding tot felle protesten en uitroepen van verontwaardiging. De Indonesiërs van de „Weltevre den", van wie eenige met Neder landsche vrouwen gehuwd zijn, reisden voor het meerendeel naar Solo. Een vertegenwoordiger van de republiek ging aan boord om de reis voor te bereiden en den ge zagvoerder Oosting dank te bren gen voor de uitnemende zorgen aan de Indonesiërs betoond. Prof. Mr. P. S. Gerbrandy heeft Donderdagavond voor de radio over beide zenders in zijn hoeda nigheid van Voorzitter van het .Nationaal Comité handhaving der Rijkseenheid" gesproken over. „Den ernstigen toestand, waarin wij ons bevinden na en in ver band met het resultaat der debat ten in de Tweede Kamer over Linggadjati". Aan deze rede is het volgende ontleend: Het Nationaal Comité wil dat zijn actie wordt gevoerd met geestelijke wapenen. Het blijft, ondanks de beslissing in de Tweede Kamer, ons goed recht, zoo zeide spr., om gemotiveerd vol te houden, dat onze constitu tie door daden der, regeer! ng be dreigd en aangetast wordt. Tegen die aantasting ons verzetten is plicht. Spreker meende, dat noo- dig is het verkrijgen van eer. poli tiek nopehs Nederiandsch-Indië, waarachter heel het volk zich stellen kan en stellen wil. De Berlijnsche gemeenteraad heeft eenstemmig een resolutie aanvaard, waarin aan de Geal lieerde kommandantura wordt verzocht, de verdeeling van Ber lin in vier zónes ongedaan te maken en de stad wederom een territoriale eenheid te doen wor den, aldus meldt de Britsche nieuwsdienst uit Duitschland, De resolutie werd Ingediend dooi Franz Neumann, den leider van de sociaal-democratische partij te Berlijn, die de meerderheid heeft in den raad. Steenkoolcrisis te Hamburg. ,De Britsche regionale gevol machtigde voor Hamburg, Berry en Hamburgsche industrieele »n handeisfunctionnarissen hebben ean dringend beroep gedaan op de vier bezettende mogendheden om ®e ontmanteling en wegvoe ring naar de Sovjet-Unie van electrische krachtstations te Hamburg te voorkomen. Twee van de vijf stations, die de stad van electriciteit voorzien, staan op de nominatie voor de herstelbetalingen, maar de Brit sche functionnarissen voorspellen een industrieele ramp, indien dit plan w ordt uitgevoerd. Reeds zijn drastische maat regelen voor stroombeperking ge nomen: zoo is Hamburg thans in drie zönes verdeeld, waarvan er beurtelings één 1 dag van 7 tot 22 uur volkomen van srtroom is af gesneden. Deze maatregel betee- kent, dat dagelijks de industrie van een derde van de stad, met haar 1.450.000 inwoners, wordt lamgelegd. Deze toestand zal voortduren tot de speciale kolen- treinen uit het Ruhrgebied, die met voorrang naar Hamburg zijn gedirigeerd, Zijn aangekomen, wat waarschijnlijk binnen een week het geval zal zijn. Functionnarissen wijzen er op, dat de moeilijkheden geheel aan het transport te wijten zijn, dat, loer de plotselinge vorst, over v.ater onmogelijk geworden was. Critiek op de politie. De leider van de Berlijnsche sociaal-democraten, Franz Neu mann, heeft in een Berlijnschen gemeenteraad sterke critiek ge oefend op de Berlijnsche politie macht. Aan het hoofd van die politiemacht, aldus verklaarde hij, „Het is een vanzelfsprekend en grondwettelijk gewaarborgd goed recht van iederen Nederlander, ook van Prof. Gerbrandy, om in het openbaar vrij zijn meening uit te spreken over het beleid der Regeering. Het is van den ande- „Er is ongetwijfeld in de Twee- ren kant een even goed recht der de Kamer een streven openbaar Regeering om haar beleid niet geworden Linggadjati terug te tegenóver ieder, die zich als voor persen binnen de omheining van vechter van een andere besehou- de Grondwet. wingswrjze opwerpt, doch slechts Prof. Romnje heeft op zijri vra- in de daartoe grondwettelijk aan- gen van welker beantwoording hij gewezen, door het volk gekozen zijn houding afhankelijk stelde, colleges te verdedigen. Zij heeft niet een genoegdoend antwoord ge- dit «gedaan. Zij heeft haar beleid kregen. Maar zijn door de meer- in de volksvertegenwoordiging derheid aanvaarde motie is door toegelicht en ongevraagd heeft de Regeeing niet afgewezen. Het deze zich in groote meerderheid argwaan van een wederzijdsche achter haar voornemens ge- verbintenis schept uit eigen schaard. De Regeering gaat nu grondgebied eerst een Staat, die Voort met den arbeid aan de uit- onze Grondwet niet kent en gaat Vverking der overeenkomst op de dan met dien Staat een binding thans gelegde basis en o.m. aan aan, welke de Grondwet niet toe- de voorbereiding van de ronde laat. tafelconferentie, terwijl uiteinde- Prof. Gerbrandy zeide vervol- lijk de Koninklijke belofte van 7 gens dat tegen de principes, neer- (December 1942 ook in een voor gelegd in de beginselverklaring stel tot grondswetswijziging zal van het Nationaal Comité z.i. 'worden gegoten, werd en wordt gezondigd. De -Regeering meent echter wel Spreker zette daarna uiteen op ernstig protest te moeten aan- welke wijze «s Grondwet gewjj- teekenen tegen de denigrerende zigd kan worden. wijze, waarop Prof. Gerbrandy „Wat gaat er, ondanks het htteft gemeend den met zooveel streven van Prof. Romme in en volhardin»g aan zijn zware taak met Nederlansch-Indië gebeuren arbeidenden Luitenant-Gouver- als 'het in de motie omschreven neur-Generaal, Dr. Van Mook te beleid voortgang heeft?" zoo moeten aanvallen, vroeg spr. zich af en hij beant- Wanneer het waar is, wat Prof. woordde deze vraag: „Men gaat Gerbrandy meedeelt over de voor- srhudden e": Wakker te houden, kaansche congres, bereidt Truman tot allen ween waarom het gaat, zijn belangrijke „State of Union boodschap" voor, die hij waar schijnlijk persoonlijk in het begin van de volgende week aan een gezamenlijke bijeenkomst van het huis van afgevaardigden en den senaat wil voorlezen. Ofschoon het congres voor heden is bijeengeroepen, betee- kent de boodschap van den Pre sident de eigenlijke opening van het zittingsjaar. De „State of Union"-boodschap waarin de algemeene plannen en groote beteekenis acht voor een aanbevelingen van de regeering juist begrip van- deze rede, aan'zijn vervat, is slechts één van de de Staten-Gsneraal heeft onthou drie verklaringen, die de Presi- den toen hl deze in een nota op dent tegenover het .congres moet de hoogte -stelde van de hoofd- afleggen. Het economische rap- punten vaJ het Regeeringsbeleid port, gebaseerd op de aanbevelin- in Londen. - Sen van den raad van economi- Tenslottefij meegedeeld, dat del sche adviseurs van den President, Regeering iJ» de nadere toelichting en de begrootingsboodschap zijn van Prof. lerbrandy geen aan- de beide andere, leiding vinlit om haar overtui In het huis van afgevaardigden ging, dat zl; niets grondwettelijks hebben, zooals bekend, thans 246 voorstelde n'ich iri strijd handelde republikeinen tegen 188 democra- met de bedoeling der Koninklijke j ten zitting, voor den senaat zijn rede, te herüen." [deze getallen 51 en 45. stond nog steeds een man, die door Hitler is gedecoreerd en van de een-en-twintig hoofden van afdeelingen behoorden er vijftien tot de door de communisten be- heerschte socialistische eenheids partij. Neumann zeide, dat het hocig tijd werd, dat in het demo cratische Berlijn een democraat aan het hoofd van een democra tische politiemacht zou komen. Studenten bijeenkomst Studenten uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland en de vier zönes van Duitschland zijn teza men gekomen in de Westfaalsche Universiteitsstad Munster, om te confereeren over de sociale aspec ten van het Christendom en het „verschijnsel van het nationaal- socialisme". Tijdens hun verblijf te Munster zullen de honderdvijf tig studenten, van wie 17 Britten, een opvoering geven van Bernard Shaw's tooneelspel „Arms and the man." Ook zullen zij in Bochum een opvoering in het Duitsch van „Hamlet" meemaken. Procs tegen aanslagplegers. Vrijdag zou het proces beginnen tegen tien leden van de voorma lige Hitlerjugend en een Majoor van de Waffen S.S., die ervan beschuldigd worden betrokken geweest te zjjn bij de bomaansla gen, welke in October j.l. zijn uitgevoerd tegen het hoofdkwar tier van de militaire politie te Stuttgart en de zuiveringshoven te Stuttgart, Backnang en Esslin- gen. De tenlastelegging betreft zoowel het onbevoegd gebruiken van explosieiven als bet onwettig bezit van vuurwapenen, op welke beide misdrijven de doodstraf staat. De Majoor van de Waffen S.S. is Siegfried Kabus, die de eigen lijke leider van de bende geweest zou zijn eri die bekend staat als en fanatieke nazi. Verder zijn onder de beschuldigden drie ge broeders Klumpp. Kabus zou in het bezit geweest zijn van eer, vervalscht „testament" van Hit- Ier, waarmede hij indruk trachtte te maken op zijn aanhangers. B:j zijn arrestatie vond men op hem een buisje met vengif. Kabus zou ook verantwoordelijk zijn voor aanplakbiljetten waarop stond: „Neurenberg was geen vonnis doch een moord." in den zadel helpen de in de zonde van het Japansche fascisme ont vangen en in de ongerechtigheid van terreur geboren republiek. Men waagt 85 procent der be volking van Nederiandsch-Indië aan dit hvontuur. Onze soidaten zullen dit dub belzinnig bedrijf mede moeten uitvoeren. Onze Grondwet, aldus vervolgde spreker, wordt nu, op dit oogenblik gewijzigd door één Nederlander. Die eene Nederlan-_ der is Hubertus Johannes van Mook, di© meent dat het zoo moet, maar in wiens hart zeker onze constitutie, die ons nog dierbaar is, niet leeft. Er wordt in de laatste dagen met veel woorden en begrippen gesold. Maar waarmee het ergst gesold is, dat is met de radiorede van H. M. de Koningin, ifitgespro- ken op 7 December 1942. „Waarom, aldus Prof. Gerbran dy, hielden wij zoo streng vast aan de Koninklijke, rede en aan haar alleen? Omdat die rede zoo zuiver den weg bepaalde waar langs de groote Staatshervorming moest loopen." „Ik ben overtuigd, dat achter dat ideaal het geheele Nederland sche volk staat, dat daar het aan- knoopingspunt voor een echte nationale politiek ligt. Daarvoor is noodig een voorbereiding, die leidt tot een Rijksconferentie. In die Rijksconferentie zouden, ge roepen door het Nederlandsche gezag, van hetwelk alleen het' initiatief uitgaat, echte represen tanten van alle bevolkingsgroepen deübereerend en adviseerend aan een tafel zitten." Dr. Van Mook heeft op bepaalde gebieden groote verdiensten, ik denk o.a. aan de onderhandelingen met de Japanners in 1941. Maar hij heeft, met name in de laatste 2 jaren, getoond niet te zijn een Nederlander, in wien van nature werkt dat zintuig, hetwelk Grond wet en Wet aanvoelt als barrière tegen machtsoverschrijding en willekeur. „Wat mij het zwaarst weegt is dit, dat de weg die het Kabinet bewandelt, een -totaal andere is dan die welke is aangeduid in de Koninklijke rede en dat daarom de politiek van het Kabinet voert tot gevolgen, welke in flagranten strijd zijn met wat in 1942 met vooruitzienden blik is gesteld". „Onzen gezant van Franco weg roepen en Soekarno tot heer- schannii brengen wie snapt van dat beleid nog iets." „Waarvoor is het noodig op dit oogenblik, alsof de%dcod U op de geschiedenis der Koninklijke rede Van 7 December 1942, wanneer hij dus reeds in dien tijd wist, wat hij thans meent over Dr. Van Mook te moeten zeggen, dan mag de vraag worden gesteld, waarom juist hij, destijds Minister-Presi dent, dienzelfden Dr. Van Mook, dien hij achtereenvolgens tot Mi nister van Koloniën, tot Lt.-Gou- •verneur-Generaal en wederom tot Minister van Koloniën voor benoe ming voordroeg, nog verscheidene jaren nadat de gebeurtenissen plaats hadden, waarmee hij thans zijn oordeel tracht te sta ven, als Minister handhaafde. arrondJss„ ents-reöhtbanken Sterker nog: waarom hij hem in October 1944 behalve Minister i van Koloniën tegegelijkertijd tot I Luit.-Gouverneur-Generaal voor droeg, Dr. Van Mook dus meer machtsvolkomenheid schonk dan ooit een Minister van Koloniën In het £|aatsblad No. G 428 van 2 Janu ri is opgenomen een publicatie v' n 31 December 1946. betreffende de plechtige afkondi ging van vastgestelde veran dering in <j Grondwet. iDeze ver ndering betreft arti kel 192 dei Grondwet, dat aldus zal worden'gelezen: „De dien tplichtigen, niet val lende onde>, artikel 191, mogen zonder huvne toestemming niet dan krachjbns eene wet naai Nederlandsn-Indië, Suriname en Curacao warden gezonden". „I. De et van 27 December 1946, houoende verandering in artikel 19' van de Grondwet, wordt gep); itst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Neder landen, irj het Staatsblad van Nederlands, h-Indië, in het Gou- vernements lad van Suriname en in het Pub'icatieblad van Cura- gao. De Staat -, Gouvemements- en Publicatieb iden, waarin de wet wordt gep.iatst, worden uitge geven op 4 Januari 1947, des namiddags ialf drie uur wettelij- ken tijd in Mederland. H. De v' et wordt, op het tijd stip onde: I genoemd, voorge lezen: stip van inwerkingtreding van de wet: In Npderland: Klokslag middernacht tusschen 2 Februari en 3 Februari 1947; in Nederlandscli-Indië: Op Java en Madoera: Klokslag mid dernacht tusschen 12 Februari en 13 Februari 1947; elders: Klokslag middernacht tusschen 12 Februari en 13 Fe bruari 1947; in Curacao: Klokslag midder nacht tusschen 12 Februari en 13 Februari 1947; is de vastgestelde bepaling bij de Grondwet gevoegd". In de publicatie wordt verder o.a. bepaald, dat deze op het tijd stip onder I. genoemd, zal wor den afgelezen, in Nederland: In iedere gemeente van de pui of voor de deur van het huis der gemeente, in Nederiandsch-Indië: Van het paleis te Batavia van den Gouverneur-Generaal, en in Suriname en in Curacao: Van het paleis van den Gouverneur. Bose spoort- aan tot dienst neming. Sarat Tsjandra Bose, lid van de Congrespartij, heeft in een a. In N Ierland: In een plech- pers-conferentie verklaard, dat de tige opeiare zitting van den Jonge mannen van Voor-Indie sa- Hocgen F. rad der Nederlanden, men met jong Indo-Chma hun van elk dei gerechtshoven en der bloed moeten vergieten voor de vrijheid van Azië. Hij sprak de hoop uit, dat tienduizenden vrij- b. In Nederiandsch-Indië: in willigers uit Voor-Indië hun dien een plechtige openbare zitting sten aan de Vietnameesehe Repu- vari het hoogste rechterlijke col- bliek zouden aanbieden. De Pre- lege te Batavia; sident van het Congres van Voor- Indische vakvereenigingen heeft In Suriname: In een plech- antwoord op een brief van den of een Gouverneur-Generaal be-tige openbare zitting van het hof viethameeschen vertegenwoordi- zat en zich ten behoeve van Dr. j van justitie} Van Mook een figuur veroorloof- de, die hij zelf naderhand als een d. In Curagao: In een plech- .staatkundig monstrum" kwali-1 tige openb^Bpittlng van het hof ficeerde. Bovendien vraagt de van justitie.^ Van de voorlezing in de rech- proces- Regeering zich af waarom Prof. Gerbrandy de toelichting in zrjn terlijke colleges wordt radiorede gegeven op de Konink- verbaal opgemaakt lijke rede van 7 December 1942 en die hij zelf blijkbaar van III. ger in Voor-Indië geschreven, dat alle volken in de Aziatische lan den en die van het Midden-Oosten een gemeenschappelijke^ taak te vervullen hebben. „Mein Kampf. Het Parijsche weekblad „Same- Volgens den diplomatieken correspondent van de „Daily Telegraph" heeft de Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken der Vier Groote Mogend heden aan de volgende 18 landen Dinsdag een brief verzonden waarin deze landen worden uit- genoodigd hun zienswijze kenbaar te maken over de voorgestelde vredesverdragen met Duitsch land en Oostenrijk: Australië, België, Brazilië, Wit-iRusland, Canada, China, Denemarken, Tsjecho-Slowakijje, Griekenland, Voor-Indië, Luxemburg, Neder land, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Oekraïne, Polen en Joego-Slavië. Al deze landen, uitgezonderd Denemarken en Luxemburg, hebben in Juli de vredesconferentie te Parijs bijge woond. In de eerste plaats is het de bedoeling, dat schriftelijke ant- di Soir" heeft een geheim Vietna- Te rekenen van het tijd- meesch document, dat men Ho Tsji Minh's „Mein Kampf" noemt, Smgepubliceerd. Hierin worden de opstandelingen in Vietnam aan gespoord wraak te nemen op de Fransche „onderdrukkers". Vol gens het weekblad is dit geheim document door Dr. Tinh, voorma lig president van Cochin-China, aan den vooravond van zijn zelf moord op 9 November j.l. aan de Fransche autoriteiten in Indo- Ohina overhandigd. Later zouden verschillende afdmkken van het document door een geheim agent van Cochin-China naar Frankrijk zijn, overgebracht, maar het zou Marius Moutet, Minister van Ko loniën, niet goed gedunkt hebben een exemplaar te publiceeren. Het beweerde geheime document ver zekert, dat Vietnam met hulp van Duitsche en Japansche technici in staat zal zijn om Azië van de „witte onderdrukkers" te bevrij den. Het legt nadruk op het be lang voor Vietnam van controle op de Indo-Chineesche productie met grondstoffen, die voor wapen- fabricage kunnen worden aange wend. Stakingen, sabotage, agres sie en systematisch boycotten van den handel en de technici uit Frankrijk worden volgens dit do cument als door de Vietnameesehe leiders aangeraden methoden ge noemd. woorden binnen komen, maar in dien de landen mondeling hun voorstellen *e «P^ciale plaatsverv^'S/an den Raad van Ministers willen uiteenzetten ■zal hun daartoe gelegenheid wor den gegeven. Waarschijnlijk zai een aantal landen 14 Januari bij de bijeenkomst van de plaatsver vangers te Londen verschijnen. Oostenrijksche voorstellen. Uit betrouwbare bron wordt Vernomen, dat Oostenrijk aan de Sovjet-Unie omlijnde voorstellen heeft gedaan inzake de te Moskou door den Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken te bespre ken vredesvoorwaarden. Oosten rijk zou ijereid zijn om in vijf jaar tijds het meerendeel der goe deren, welke door de Sovjet-Unie als voormalig Duitsch eigendom worden beschouwd, van de Sovjet- Unie terug te koopen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1947 | | pagina 1