zing dan mee» hitmMCuws Borghstijn VOLGT NOOIT MEER EEN SCHRIFTELIJKE CURSUS!!! Advertentiën !>iree De Kniplessen ONZICHTBARE TEGENSTANDERS Verenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs Instituut: Verenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs n.v. Firma P. J. van de Sande KUN JE NOG ZINGÊN? Vaak ukxS eens een kulsihowö bos, Vie ufeek najahen.die u)ee/i najahen, Het ah ihoeyen KL0K2EEP koos, luiüm p uit de fïoenhoode doos Adverteert in dit blad older- en sbond. J Bakkersknecht GESLOTEN Wegens Huwelijk orgen ZEEP FABRIEK „DE KLOK'HEERDE Bespelers van Gitaar, Mandoline of Accordion en Zangers. li !<sercn El 17n levertijd liir levertijd [j*l [71: onbeperkt. Hfindelstraat ff-AMSTERDAM-ZL'ID - la/ rx I I t z«.Aannemersbedrijf. ^>,.ano- Pf ijs 750, P. BLOMMAERT «f is*** MAANDAG 26 AUGUSTUS. Hilversum I. NCRiV: 8.00 Nieuws; 9.15 Ziekenbezoek; 10.30 Morgen dienst; 11.15 Schrijv.; 11.45 Ber. uit Indië; 12.00 Postillons; 13.00 Nieuws; 13.15 Mandolinata; 14.45 Concert; 16.00 Bijbellezing; 17.45 Rijk over Zee; 18.30 Ned. Strijd krachten; 19.00 Nieuws; 19.45 Depart, uitz.; 20.00 Nieuws; 20.08 Orgelconcert; 21.10 Omroepork. 22.00 Nieuws; 23.15 Staunton- schaaktournooi. Hilversum II. VARA: 8.00Nieuws; VPRO: 10.00 Morgenwijding; VA RA: 10.20 Regenboog; 12.00 Kon. Mil. Kapel; 13.00 Nieuws; 14.00 Concert; 15.30 Carmen; 17.30 Voor de jeugd; 18.00 Nieuws; 19.30 Conc.; 20.00 Nieuws; 20.15 Residentieork.21.00 G.G. Caba ret; 22.05 Luisterspel; 23.00 Nieuws. I Ede Excur- japelle, ter Lj j\ k het trans- l pi zandzuiger. iz*n op |»s. mg. 1946. breit? burg, ■teHpre 9.15 uur. I Tj.4.00 uur. j". n e excursie Ui huishoude- Iri «■-- ng plaats MJ - enda U zal nden. Ter 1 ijd en kos- I erzocht de iek liemen. zal gezorgd J!Bestuur, 1 EER, r' Voorzitter. 11111 eiEMBROOT i.lngmeester. ;aG te Ter- 1 Donderdag 56, des nam. 'tin het huis |A 132 d, ten I de Erven AN in het rkoopen: loeien, Kas- iCachels, Le- jJen, Lampen Hnet 75 pla- Kapstokken, sche Potten, Emmers, [f Glas- en ilscule enz. GEVRAAGD: voor zoo sp. m., een flinke intern of extern. Leeftijd 1821 jaar. Kennis van het vak strekt tot aanbeveling, doch is niet dringend nood zakelijk. Gegadigden ge lieven zich aan te melden bij: Brood- en Banketbak kerij L. A. v. d. HEMEL, Kloosterlaan 13 Sas ran Gent. .ugustus EUTRAAL' Ondertrouwd J CARPENTIER en J. VAN GAALEN. Huwelijksvoltrekking Vrij dag 6 September, te Vlis- singen. Vlissingen, Havendorp 758. Temeuzen, Javastraat 26. Temeuzen, Augustus 1946, DAMCLUB n.m.v. iythme-Club llvwaiï-Gitaar ff Aanv. 8 u. A0.75. Donderdag 29 Augustus a.s., hoopt onze geliefde Vader. Behuwd- en Groot vader, de heer A. J. DE JONGE, zijn 70sten Geboortedag te herdenken. Dat hij nog vele jaren voor ons ge spaard moge blijven, is de hartelijke wensch van Zijn dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkin deren. Terneuzen, 26 Aug. 1946. Markt 15. Niet in staat zijnde om de vele blijken van belangstel ling, die wij vóór en bij ons Huwelijk mochten onder vinden persoonlijk te be antwoorden, betuigen wij langs dezen weg. mede na mens wederzijdsche Ouders, allen onzen hartelijken dank. A. HACK. E. A. HACK— DE FEIJTER. Biervliet, 26 Aug. 1946. ▼an 28 Aug. tot 7 Sept. Foto-Atelier en Fotohandel BUT Terneuzen in onze ZAAK Dinsdag 27 Augustus. den geheelen dag GESLOTEN. Druk. „De Schelde", D. VAN AKEN, Brouwerijstr. 2, Terneuzen welke eiken Woensdag ge geven werd in Café La Belle Vue", wordt Woens dag 4 September weer her vat. Gediplomeerd Leerares-Coupeuse. 1 Vraagt hen die de film MEEUSEN. In eer ssische lg van leiten (ssische leeren", bskou rklaard Deze snlijike rding ie, was geering theid di (che P' datregel den, Feest ien met de 1i. Vlot en ramma. 'end inlich- gezien hebben, zij allen zullen U zeggen, DIE film mag je niet ver zuimen. Een buitengewoon sterke verzets- film van grootsche allure. I: Adres: jlEEUSEN, j;erstraat 97, ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Jet J reau iëst, W£ burge ibij Go jong ;eranse' e der :f t ee; itairen die meer kost dan 12 gulden, omdat U bij ons voor dat bedrag een gegarandeerd prima cursus kunt volgen met inbegrip van grondige correctie en het stellen van vragen. Al onze cursussen zijn ingesteld op de zwaarste examen eisen en leiden op voor de officiële diploma's. EXAMENVREES IS ONNODIG, want wij geven allen cursisten gelegenheid een test- of proefexamen af te leggen. U kunt bij ons onderstaande cursussen volgen; MIDDENSTANDSDIPLOMA - Verzekeringsinspecteur Assuradeur - Bouwvakpatroon - Makelaar-Taxateur Motor- Rijwielhersteller - Taxateur - FRANS DUITS - ENGELS - Naai- Knipcursus - Huishond- cursus - Medische cursus - Belastingrecht - Recht en Wet - enz. - enz. Alvorens ergens anders te gaan studeren, is het UW BELANG toch eerst egns ons gratis prospectus en proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U beslist één van onze cursussen. b Hong de J< vanger ld tot bevoll idt het sntscha 1de re 'en de de ond verdrag en Hc vische GONDELVAART ALLE boot- en kanobezitters worden dringend uitgenoo- digd deel te nemen aan de GONDELVAART op de drie kanaalarmen van Terneuzen. TER OPLUISTERING worden gevraagd Op aller medewerking wordt gerekend Geeft U spoedig op voor de muziek bij P. MEEUWSEN, Donze-Visserstraat 97. Voor de Gondelvaart bij den heer O. RIBBENS, Westkolkstraat 40 (winkel). Lampions en kaarsen aldaar te bekomen.. KANOWEDSTRIJDEN Voor de kanowedstrijden voor Dames en Heeren bij den heer JOH. VAN DER PEIJL, Tramstr. 16. Mooie prijzen. kjlV iïunnen wij ;iek 'Q "digen wij e jliernste A-Jour, l.pi Berdu.ur- j Pjsgaten, enz. i WEN—SMET, j f - Terneuzen ian de 1 3 zal e e wor jectiesc iter is jk. D< i koers 1 schepe "Weer i straat S - AMSTERDAM-ZUID VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD! MIDDENSTANDSDIPLOMA - Verzekeringsinspecteur Assuradeur - Bouwvakpatroon - Makelaar-Taxateur Motor- Rijwielhersteller - Taxateur - FRANS DUITS - ENGELS - Naai- Knipcursus - Huishoud- cursus - Medische cursus - Belastingrecht - Recht en Wet - enz. - enz. Alvorens ergens anders te gaan studeren, is het UW BELANG toch eerst eens ons gratis prospectus en proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U beslist één van onze cursussen. Bouw- en Wegenmateriaal HULST (Tel. 73) ingaande Maandag 26 Augustus FRANCO PER POST 12 CENT PRIJS 10 CENT. UITGEEFSTER - TERNEUZEN ,UU1U. V w.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1946 | | pagina 4