DeVri je Zeeuw Eerste Jaargang - Nummer 29 Minister Burgers indrukken Vrijdag 22 December 1944 De Duitsche opmarsch op enkele p aatsen tot staan gebracht "king met de an- Tovincies, is nu >pgericht de Pro ng van de ,,Ge- d Illegale Wer- 1". Het Secreta-» igd Korte Delft telefoon no. t rayon Vlissin- iig een bureau l. De O.I.W. wil epeling van alle Oua Illegale n in de gelegen- it lidmaatschap waarover eeit ssie zal beslis- >chap is voor at heel Neder- en de normen .tsehap in over- rige Provincies vastgesteld, ap O.I.W. roept nderduikers op iau te laten re- mogelijke hulp iderheden over in v. d. O.I.W. ueel op het Se- ■ekt. T VIERING ;lburg. van de Zon- gardzaal, Mo- rkerkhof en de le Kinderkerk dag om 2 uur al komen. De -stlijst kunnen En zij hooren iun Kerstfeest VNDSE ANDSE ICHTEN TROEPEN gen. teur der N.B. naakt bekend, le uitbetaling ris ten behoe- len in dienst m vertrokken 3. (voorheen s hebben op ber 1944, van ir. kken persoon mheid is het len. kan een bedrag in Nk 22 De- gelegenheid >eer gegeven cember 1944. inistrateur, ER PLUYM. Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Reü.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, VVa.str, 58-60, Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7. l.Het dient ons streven te A om reeds thans in Neder- ^d de grondslagen te leggen or een zoo spoedig mogelijk jrmaal functionneeren van 't riele bestuursapparaat. Dat binnen betrekkelijk korten na de algeheele bevrijding kunnen worden «verwezen- jict is mijn vaste overtuiging." Iet deze verklaring vatte de •lister van Binnenlandsche Zaken, Mr. J. W. Burger, zijn dEdeel omtrent de op den voorgrond tredende bewinds- ^blemen samen in een on. |houd met den vertegen- ordiger van Anep-Aneta, arin de minister tevens ver. de van zijn algemeene in- fkken in bevrijd gebied, ge- ende de afgeloopen weken gedaan. Dat wij in Nederland geen ETskleurigen toestand zou- In aantreffen, zeide die mi eter, was ons helaas reeds te Eren duidelijk geworden. De- is ongetwijfeld erger dan J aanvankelijk gehoopt had- kn te mogen verwachten. Van deze verslechtering iren wij op de hoogte; de istandigheden die hiertoe ge- 1 hebben zjjn elkeen be nd. Zelf was ik eerst in Mei het vorig jaar uit Neder- ld vertrokken en ik wist s door persoonlijke ervaring e de situatie zich in ons land lens de bezetting had ont- kkeld. Ik kan dan ook niet 'gen dat de algemeene toe- End sterk afwijkt van het ;ld dat ik mij hiervan reeds 3r mijn terugkeer naar be- pd Nederland had gevormd, wist daarom welke proble- m ik zou vinden en o»n- int de algemeene lijnen van maatregelen ter oplossing irvan waren wij in Londen ids tot klaarheid gekomen. Deze zou ik wat mijn depar- nent betreft als volgt willen ischrijven: 1. Zuivering van het corps stuursambtenaren; 2. Onmiddellijk in aanslui- ig hierop regeling van het nnenlandsch bestuur en van le hiermee samenhangende aagstukken. Ten aanzien vain beide pun- n heeft het Militair Gezag eds van den aanvang af de iodige stappen genomen, et spreekt trouwens vanzelf It, zoo lang de uitvoering van jepaalde maatregelen bij dit Tezag berust, slechts in nauw bntact en na overleg met het lilitair Gezag zal worden op- ptreden. Intusschen brengt de jird der functies, waarmee de nbtenaren van het binnen- ndsch bestuur zijn belast, et zich mede dat deze op hun |urt in nauw contact en over- met de regeering optre de. [Sedert mijn aankomst in be. rijd Nederland heb ik mij dan fk beijverd om juist dit con- ct te zoeken. Hierbij is mij gieken dat het vooral noodig om het publiek het ver trouwen in de bewindsambte- n^ren. dat gedurende de bezet ting in zoo groote mate werd verspeeld, terug te geven. ■Op de leidende posten moe ter: mannen van karakter ko- Aen, personen die juist tijdens de bezetting er blijk van heb ben gegeven volledig begrip te hebben voor de nooden en ■ènschen van het volk en die Sun wortelen hebben in de be- ■jlkingsgroepen, welke zich Wider den bezettingsdruk het ^■erkst hebben schrap gezet. ■Voorts dienen wij in bevrijd ■ederland zoo spoedig moge lijk terug te keeren tot demo cratische bewindsvormen. Som nrige maatregelen in deze Iphting, zooals b.v. het weder werking doen treden van n volksvertegenwoordiging, F1?,, eerst na de algeheele tvnjding van ons vaderland Benomen kunnen worden. Is Nt echter wel noodig met het ■fder bi werking steUen van F gemeenteraden in bevrijd lehied te wachten totdat ge Uitgever: Jacq. de Smit. Advertentieprijs 80 cent per regel. Abonnementsprij.; per week 26 cent. Losse nummers 5 cent. heel Nederland vrij is? Ik meen van niet. Een burge meester van een dier bevrijde groote steden gaf mij onlangs de verzekering dat, zoo noo dig, de gemeenteraad binnen een week bijeen zou kunnen komen. Willen wij dit doen, dan zullen wij uiteraard een vorm moeten vinden waarbij dit zonder het houden van verkiezingen mogelijk wordt gemaakt. Bovendien zuilen zij, die zich tijdens die bezetting hebben gecompromiteerd, uit dergelijke colleges verwijderd moeten worden en vervangen door liefst jongere krachten die in de termen vallen om hun plaats in te nemen. Wij moeten hier dus naar een in terim-oplossing zoeken, even als wij dit straks moeten doen ten aanzien der Staten-Gene- raal. Doch wij moeten niet on- noodig lang met deze oplos sing wachten. Zoodra het redelijkerwijs mogelijk is, vervolgde de mi nister, dienen zonder verwijl stappen te worden genomen opdat de stem der bevolking kan worden gehoord. Met deze gedragslijn voor oogen dienen wij de basis te leggen voor een terugkeer naar een normaal werkend be stuursapparaat. De minister vertelde voor nemens te zijn om binnenkort tijdelijk naar Londen terug te keeren. Hij is evenwel van plan om spoedig weer naar Neder land te komen teneinde zijn ar- heid in de bevrijde provinciën voort te zetten. „Nog zou ik er op willen wij. zen", zei de minister, „dat nim- mer voldoenden nadruk kan worden gelegd op het feit dat het onze eerste plicht blijft om de rest van Nederland te hel pen bevrijden. Aan dit doel moet al het andere onderge schikt worden gemaakt. Ik weet wel, het is moeilijk om hiermee aan te komen bij de bevolking in de geteisterde gebieden, die zoo ontzettend geleden heeft en nog lijdt. Het is zoo begrijpelijk dat zij ge heel verdiept is in eigen zor gen en daarom het overwegend belang niet kan omvatten van de taak die ons nog wacht. Maar wij kunnen dit wel en de dringende noodzaak van de maatregelen die hier in be vrijd gebied genomen moeten worden om den noodl der be volking te lenigen, mag ons niet afleiden van onzen plicht die het doel: de algeheele be vrijding van ons vaderland, ook ons oplegt." Overigens verklaarde de mi nister niets dan lof te hebben voor de mate van medewerking met de autoriteiten, door de bevolking in bevrijd Neder land aan den dag gelegd. „Zij heeft getoond over de geheele linie gereed te staan tot de meest loyale samenwerking, mits zij slechts gevoelt dat er wat gebeurt. Het is taak om de bevolking door daden er van te overtuigen dat niets vezuimd wordt orn verbetering in den toestand te brengen." (Anep-Aneta) WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWEN. De Burgemeester van Vlis singen; brengt ter openbare kennis, dat oor 't water- en wind- dicht maken van gebouwen eerst toestemming van den Woningdienst (Bellamypark 56) moet zijn verkregen. SAARLAUTERN BEVRIJD. Het Duitsche offensief duurt met onverminderde hevigheid voort. Het hoogtepunt schijnt echter nog niet bereikt te zijn. De vijand werpt steeds weer nieuwe reserves in den strijd. Het is nu bekend dat Von Rundstedt voor dit offensief 15 divisies heeft geconcen treerd, waaronder 6 pantser divisies. Deze divisies bestaan gedeeltelijk uit SS-troepen, ten deele uit Volksgrenadiers. De Amerikaansche tegen maatregelen beginnen zich thans af te teekenen. De snel heid van den Duitschen op marsch is reeds aanzienlijk vertraagd en op sommige plaatsen is de vijand tot staan gebracht. De Duitschers zijn op 4 plaatsen door de Ameri kaansche stellingen heenge broken en over» afstanden va- rieerend van 8 tot 30 km. op gerukt. De gevaarlijkste door braak is die bij Malmédy in de richting van Luik. Vijandelij ke afdeelingen zijn opgerukt tot bij Stavelot en St. Vith, welke steden zich echter nog vast in Amerikaansche han den bevinden. In dit gebied worden verwoede tankslagen geleverd. In één sector wer den in twee uur tijds 8 tijger tanks huiten gevecht gesteld. Een andere afdeeling vernie tigde in drie dagen 60 vijande lijke tanks, doch leed ook zelf zware verliezen, vooral aan artillerie. Ten W. van Trier bereikte de Duitsche voorhoede Konzdorf. Bij Mon- schau is de Duitsche op marsch definitief tot staan gehracht. De stad zelf is weer in Amerikaansche handen. In den rug van de oprukkende Duitsche troepen vechten nog steeds sterke afdeelingen Ame rikanen. Deze kunnen op nor male wijze van voorraden worden voorzien. De Amerikanen hebben 2200 gevangenen gemaakt. De Duit schers beweren, dat ze 10.000 Amerikanen gevangen hebben genomen, 100 tanks buiten ge vecht gesteld en 124 vliegtui gen neergeschoten. In de sectoren van het 9e Amerikaansche en het 2e Britsche leger is de activiteit van vijandelijke patrouilles toegenomen. De Duitschers steken herhaaldelijk in den nacht de Maas en de Roer over om de geallieerde stel lingen te verkennen. Ook het vijandelijk artillerie-vuur is krachtiger geworden. Deze acties zijn waarschijnlijk af leidingsmanoeuvres om te voorkomen dat de geallieer den aan deze fronten troepen zullen onttrekken om den Duit schen opmarsch in België en Luxemburg tot staan te bren gen. In den sector van Duren hebben de Amerikanen weer eenig terrein gewonnen. Ten Z. van het front van het le Amerikaansche leger trachten de Duitschers de troepen van generaal Hodges te beletten contact te maken met het 3e Amerikaansche leger. De Amerikanen sloegen echter alle Duitsche tegenaanvallen af en maakten op sommige punten weer vorderingen. Dinsdagavond om 9 uur is Radio-Luxemburg uit den aether verdwenen; dit station is sindsdien niet meer ge hoord. Het bevindt zich 10 km. van de Luxemburgsch- Duitsche grens. Na een wekenlangen strijd heeft het 3e Amerikaansche leger Saarlautern thans geheel -ji vijanden gezuiverd. Ten O. van deze paats werden 176 xzeinatten veroverd. Ten N. Siarp"»miind deden de Duitschers verschillende te genaanvallen. Zij veroverden aanvankelijk eenig terrein, maar werden later weer te ruggedreven. Het 7e Amerikaansche le ger veroverde bij Bitsch 10 forten in de Maginot-linie. In het gebied van Weissenburg werden 2 krachtige tegenaan vallen afgeslagen. De Ameri kanen zijn thans ook hier in de Siegfried-linie doorgedron gen, waar ze verscheidene betonnen mitrailleurnesten veroverden. Na een hevigen strijd, welke 3 dagen duurde, móesten de Amerikanen Bun dental ontruimen. Een nieuw Geallieerd vliegtuigtype. Van Italië uit vielen krach tige formaties bommenwer pers de Skoda-wapenfabrieken te Pilsen in Tsjecho-Slowakije aan. Ook werden doelen te Linz, Salzburg, Villach en Re gensburg gebombardeerd. Van ^un Italiaansche bases bombar deeren nu reeds 6 dagen lang 1000 vliegtuigen per dag de vesting Europa. De Ergelsehe luchtmacht heeft een nieuw type Mos quito in gebruik genomen. De Duitschers hebben reeds een heilig ontzag voor de Mos quito's van het oude type en gebruiken voor de bestrijding hiervan speciaal vervaardigd afweergeschut, waarmede ze twee maal zoo hoog kunnen schieten als met het gewone afweergeschut. Het nieuwe vliegtuig "is uitgerust met een luchtdichte cabine, zoodat het op een hoogte van meer dan 10 km. kan vliegen. Ten N. en N.O. van Faenza heeft het 8e Britsche leger vordringen gemaakt in de richting van Bologna. Een groot deel van den spoorweg naar deze paats is in gealli eerde handen. Poolsche en Britsch-tndische troepen heb ben den Z. oever van de Senio geheel van vijanden gezuiverd tot aan den weg van Rimini naar Bologna. Ten Z. van de zen weg hebben ze over een breed front contact met den vijand. 50 km. ten N.W. van Mis- kolcz veroverde het Roode le ger het belangrijke spoorweg- knooppunt Tornalja. Ook wer den verscheidene andere plaat sen in Tsjecho-Slowakije be vrijd. Koscice, de voornaam ste hinderpaal op den weg van Noord-Hongarije naar Zuid- Polen, wordt nu door de Rus sische artillerie beschoten. De Russen zijn nog 15 km. van deze plaats verwijderd. Ten Z. van Koscice trekken de Duitschers over een front van 130 km. terug. In 41 dagen werden in dit gebied 41.000 krijgsgevangenen binnenge bracht. Troepen van maarschalk Tito veroverden, nadat ze de Drina waren overgestoken en zich door de sterke Duitsche stellingen hadden heengesla gen, de Stad Zvornik, 130 km. ten Z.W: van Belgrado. Verder naar het W. drongen zij Ban- ialoeka aan de Verbas binnen. Amerikaansche ei Engelsche vliegtuigen doen aanvallen op KORTE MEDITATIE. En zij baarde haren eerst geboren zoon. Lucas 2:7. Hierin is het heilsfeit van het Kerstfeest volledig uitge drukt. Is dit feit onze Kerst-drukte waard? Wel is het een féés- telijke gebeurtenis, de vervul ling van wat een „blijde ver wachting" wordt genoemd. Nochtans is het geen wereld schokkend maar een alle- daagsch feit, de meest natuur lijke zaak ter wereld. Maar waarom maken wij ons daar dan druk over, wanneer het Kerstfeest niet méér inhoudt, dan dat „zij" haar „eerstge boren zoon" baarde? Die „zij" is Maria; die „zoon" is .Jezus. Zij dragen gangbare namen. Maar déze Maria is „de gezegende onder de vrou wen", omdat zij moeder wordt van den Zoon, die zijn naam, met den vollen inhoud daar van, waarachtig draagt: Jezus, Zaligmaker, Heiland, Verlos ser. Daarom geldt het in zijn geboorte-aankondigingU is heden geboren de Verlosser. Met deze geboorte-aankon diging wordt Hij aanstonds verwezen naar zijn kruis, waaraan hij het verlossings werk zal volbrengen, 'èn naar zijn opstanding, waarin Hij het geheiVn van zijn Jezus- naam zal ontvouwen. Zijn ge boorte had mogen mislukken, wanneer Hij niet door kruis en opstanding het verlossende woord van Gods vergeving en vernieuwing over deze wereld had uitgeroepen. Over elke feestelijke gebeur tenis van geboorte hangt de zware wolk van het oordeel, dat zich aankondigt in oorlog en verwoesting. De vervulling van elke blijde verwachtihg stelt een menschenkind in de bange verwachting van dood en ondergang. Maar Jezus, de Verlosser, is geboren om door zijn kruis dat oordeel van ons af te nemen, om door zijn op standing de verwachting eener nieuwe wereld voor ons te openen. Nü is de geboorte een fééstelijke gebeurtenis - om den heiligen doop in Jezus" naam. Nü opent de vervulling der blijde verwachting voor een menschenkind de vreugde volle verwachting op het Koninkrijk Gods. Omdat Hij een nieuwe we reld stelt in de plaats dezer oude, is de verschijning van Jezus de gebeurtenis die deze wereld tot in haar grondsla gen schokt, ook al is er nie mand, die dat bespeurt. „Zq" baarde slechts haar „eerstge boren zoon". God doet zijn werk in het verborgene, zoodat het alleen kan worden onder kend door het geloof. Maai' in het gelóóf weten wij dan ook, dat het heilsfeit van het Kerstfeest iets ónders waard is dan onze Kerst drukte, die in dit vijfde oor logsjaar trouwens wel scha mel is. Het is waard, dat wjj -n God en Vader van onzen Heer Jezus Christus daarvoor danken en aanbidden. Ont bloot van de gezellige drukte, die in vroegere jaren onze Kerstdagen in beslag nam, zal het naakte geloof in Jezus Christus ons dit Kerstfeest in waarachtige vreugde doen vieren. L. C. SPIJKERBOER. de overgebleven voertuigen van het 21e Duitsche Alpen corps, dat in Kroatië van de hoofdmacht is afgesneden. Op Leyte is thans, doordat de Amerikanen de Yamashita- verdedigingslinie hebben ver overd, alle georganiseerde te genstand gebroken. De over gebleven Japanners trachten naar het N.W. te ontkomen. De Amerikanen hebben een voorraad levensmiddelen voor 6 maanden buitgemaakt. Ook op Mindoro worden nog steeds vorderingen gemaakt. Een formatie van 60 Super Vliegende Forten bombardeer de vanmorgen industrieele doelen te Moekden in Mand- sjoerije. Dinsdagnacht werd Tokio wederom aangevallen. (B.B.C.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1