DeVriie Zeeuw Uee iverken! Dc Rijndijk bij Arnhem opnieuw doorgestoken Van overal Lof van Sumner Welles voor Nederland NedPer„edkerSbTe;5 Er is ontzaglijk veel te d vn, ook in onze provincie. Welk een chaos heeft de nu volstreden strijd op velerlei ge bied achtergelaten! Wegen zijp kapot gereden, bruggen opgeblazen, dijken doorbroken, velden onder wa ter gezet. Overal liggen de puinhoopen van verwoeste hui zen. Bergen vuil en rommel erijnzen u overal aan. De stra ten zijn een modderpoel. Het land schreeuwt om bewerking. En toch zijn er tallooze krachtige mannen, die nog geen taak hebben gevonden bij het redderen van dien chaos, en toch door geen ander werk in beslag worden genomen. Velen staan ter zijde, en kijken, en wachten. Waarom is dat zoo? Is er geen gelegenheid waar bij ze te werk kuimen worden gesteld? Of hebben ze de ge boden kans niet aangegrepen" Wij vragen slechts. Het is beschamend, zei mij een Nederlandsch officier, te zien, hoe hier en ginds langs de wegen Engelsche soldaten hard werken, den heelen dag, om beschadigde weggedeelten beter berijdbaar te maken, en onze Nederlandsche mannen staan er met de handen in de zakken bij, en kijken toe. Kan dat niet anders? Laten openbare instanties toch telkens oproepen doen uitgaan om werkkrachten te werven voor allen arbeid van openbaar nut, die thans moet worden verricht en waarvoor nog de menschen ontbreken. En laten alle valide mannen, die geen werk hebben, zich aangorden, om mee te arbei den aan het herstel van ons zwaar beschadigde gewest. Hier past geen afwachten geen stilzitten, geen leven ten koste van anderen. Hier geldt het: Pak aan Pak mee aan! En bouw mee aan het nieuwe Zeeland dat moet verrijzen. Er mogen thans geen werk- looje mannen rondloopen in be- ivrijd Nederland! Ds. KOEKEBAKKER. Eerste Jaargang - Nummer 20 Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Walstr. 58-60. (TÓCH ST. NICOLAASFEEST! Dinsdag en Woensdag jl heb- Ihen onze Nederlandsche mili tairen de kinderen een gran dioos St. Nicolaasfeest bereid Voorafgegaan door hoorn blazers arriveerde de goede Sint in een kleine tank, opge wacht en begeleid door hon derden kinderen, die hun wel doener toejuichten en alle doorgang ten eenen male on mogelijk maakten. Op den iDam steeg het enthousiasme ten top, Pieterbaas hield uit- deeling, het gedrang werd enorm, zelfs persfotografen kwamen in actie. Ten slotte verdween de Sint in de feeste. lijk versierde zaal van „Mer- curius", terwijl de kinderen Uiem buiten getrouwelijk ble- fven opwachten. Binnenshuis Jwerd het feest voor de leer- pingetjes van de hoogste klas- ise der Fröbelscholen voortge zet met zang, poppekast, ver snaperingen en voor ieder een pakket. Woensdagmiddag werd een tweede tocht door de stad ge maakt, deze maal eindigend bij de Concertzaal. Nu was de beurt aan de eerste klasse der lagere scholen, waarvan ver schillende leerlingen voor het voetlicht traden en een num mertje zang ten beste gaven. Ook hier maakten poppekast, chocolademelk en krentebol- len den middag tot een ge beurtenis voor de kleinen, die -eveneens ieder met een stuk speelgoed gewapend, opgeto gen naar huis trokken. En met hen zullen zonder wijfel ook de ouderen een ge- k'oel van groote erkentelijkheid f ./-houden voor de mannen, die rijwillig him weekrantsoen orsnaperingen afstonden, iren aan speegoed knutselden n ten slotte het heele feest bit eigen zak betaalden. Er- iontelijkheid aan hen, die on zer zulke, vaak zeer moeilijke, -mstandigheden nog aan de Maandag 11 December 1944 Uitgever: Jacq. de Smit. Advertentieprijs 30 cent per regel. Abonnementsprijs per week 26 cent. Zwaartepunt van den strijd in het Saargebied De Duitschers hebben op een tweede punt ten W. van Arnhem den dijk van den Rijn doorgestoken. Het ovei- stroomde gebied breidt zich steeds meer uit en dienten gevolge waren de geallieer de troepen op sommige plaatsen genoodzaakt zich terug te trekken. In de algeloopen maanden hebben de Duitschers voortdu rend getracht, de brug over de Vv aal bij Nijmegen weer in nanden te krijgen of althans deze te vernielen. Door het doorsteken van de dijken heb ben zij nu echter zichzelf de mogelijkheid van directe aan vallen op Nijmegen ontnomen. De Duitsche bezetting van het fort Crèvecoeut ten N. van 's-Hertogenbosch heeft zich overgegeven. Ten O. van Aken is de W. oever van de Roer nu van een punt ten N. van Linnich tot voorbij Julich geheel m geallieerde handen. Van 6 tot 30 November werden 7 Duit sche divisies buiten gevecht gesteld: 22 andere leden zwa re verliezen. Ten Z. van Duren heeft het eerste leger de Roer op z nieuw epunten ebreikt. De n vier is zoo sterk gezwollen, dat zelfs patrouilles haar nog niet hebben kunnen overste ken. Tusschen de Roer en den Rijn zijn de Duitschers met man en macht bezig verster kingen aan te leggen, vooral langs de rivier Erft. Het zwaartepunt van den strijd in het Westen ligt thans in het Saargebied waar de geallieerde legers op een bepaalde plaats 2 km. diep ut de Siegfried linie zijn doorgedrongen. Twee Amerikaansche co lonnes die Saarbrücken van verschillendezijden naderen, staan op minder dan 5 km. van de stad. Bij Saargemund, welke plaats werd ingenomen zijn de Amerikanen de Saar cp vier punten overgestoken. iFet station van Dillingen werd VeEeVnevan de laatste twee for ten bij Metz die nog stand hielden, heeft zich overgege- Troepen van het 7e Ameri kaansche leger, die van de Vo gezen uit naar het Saargebied oprukken, zijn Niederbronn, Bischweiler en Tann(?) bin nengedrongen. Van drie zijden rukken de Amerikanen en Franschen op Colmar aan. Eén colonne is nog slechts 6 km. van deze plaats verwqderd. De luchtmacht heeft o.a. aanvallen gedaan op Berlijn, Coblenz, Bingen en de Skoda fabrieken in Tsjecho-Slowa- kije. .lagers hebben wederom een aanva. gedaan op laneeer- installaties van de V2 in Den Haag. Sovjet-troepen 18 km. van Boedapest. In Boedapest kan men thans het gedreun hooren van den veldslag, die de stad steeds dichter nadert. Ten N. van deze stad werd V&e (Waitzen) veroverd. Ten Z. van Boeda- linowski den Donau overge stoken; deze hebben contact gemaakt ir et de afdeelingen van het Roode leger, die van het u. uit op de Hongaarsche nog slechts 18 km. van de hoofdstad aanrukken en zijn stad verwijderd. De regeering 1 >eft de stad verlaten. Opnieuw zijn Amerikaan sche troepen op de Westkust van Leyte geland. De Amerikaansche vloot en luchtmacht hebben een ge- combineerden aanval gedaan op de Vulkaan-eilanden, 800 km. ten Z. van Japan. In Zuid-China hebben Chl- neesche troepen den Japan- schen opmarsch naar de stel- l'npen op den weg van, Birma naar Tsjoengking tot staan gebracht. (B.B.C.) nderen konden denken! T. K.pest zijn de troepen van Ma- Het Nederlandsche Mitchell- escadrille heeft in twee maan den tijds 250 gevechtsvluchten gemaakt en daarbij 500 ton bommen uitgeworpen. (L.U.V.O.) Frankrijk en de Sovjet-Unie hebben een verdrag van we- derzijdschen bijstand gesloten. (B.B.C.) De geallieerde vlootverliezen zijn in November zeer gering geweest. De berichten, dat de vijand den bouw van duikboo- ten heeft gestaakt zijn on juist en waarschijnlijk van hem zelf afkomstig. De Duit schers beschikken thans over duikbooten, die onder water lucht kunnen innemen en uit laten. Zij zijn hierdoor in staat om binnen te dringen in wa teren, welke vroeger voor hen onbereikbaar waren. (B.B.C.) Een huis in het hartje van Rotterdam is het doel geweest van een nauwkeurig bombarde ment op dakhoogte door Typhoons der R.A.F., die ra- ketbommer. en bommen van 450 kg. door de voordeur in het bureau van den comman deerenden Duitschen officier deponeerde, zooals een der Britsche piloten het noemde. (Anep.) De V 2 weegt 12 ton, heeft een lengte van 12 m. en is 2 m. breed. In den kop zit een lading ontplofbare stof van 900 kg. Het projectiel beweegt zich met een snelheid van 3000 mijl per uur. (B.B.C.) Von Ribbentrop heeft zich, naar de „New York Times" meldt, bereid verklaard van zijn post ais Minister van Buitenlandsehe Zaken, te wor den ontheven. Het blad voegt er aan toe, dat men gelooft, dat dr. Seyss-Inquart hem zal opvolgen. Mr. J. W. Burger, minister van binnenlandsche zaken, heeft een bezoek gebracht aan Maastricht. (Anep.) Prof. Gerbrandy heeft zijn tocht door bevrijd Nederland voortgezet met een bezoek aan de mijnstreek. (Anep) „AMSTERDAM ERGER DAN LENINGRAD". Londen, 20 Nov. (Anep- Aneta). Het Londensche blad met den grootsten dagelijkslhen verkoop (meer dan drie mil- lioen), de Daily Express, heeft een artikel van den bekenden journalist Paul Holt gepubli ceerd, die als oorlogscorres pondent in Nederland vertoeft, getiteld „Amsterdam erger dan Leningrad". „Want," zoo schrijft Paul Holt, „vergeet niet, Leningrad, was altijd vrij: geen enkele Duitscher heeft ooit op andere manier dan als krijgsgevangene de stad betreden". Paul Holt zegt dan dat de bewoners van Amsterdam op Dollen Dinsdag, toen de Nazi's voor den opmarsch der geal lieerde legers op de vlucht sloegen, op de Duitschers spuwden. Maar die Duitschers zijn nu terug in de hoofdstad. Zij zijn niet de soldaten, maar de Gestapo en de Grüne Poli zei. Daarom, vervolgt Holt, zijn de voorteekens van hongers nood en ontbering hier over- heerschender dan in België en Frankrijk het geval was, welke landen militaire ge bieden waren. Holt gaat dan een voor een na wat Gestapo en Grüne Po lizei zooal in de hoofdstad ge daan hebben: het requireeren van kinderwagens en van fiet sen, die zij later weer voor hoogen prijs aan de Nederlan ders verkochten. Eiken dag, aldus Holt, trekt de Grüne Polizei er met haar auto's op uit om desnoods en zonder waarschuwing met ge weld van mitrailleurs zorg te dragen, dat er geen samenscho lingen plaats vinden. Dan noemt Holt de verschil lende voedingsmiddelen, die de bevolking moet ontberen, spreekt hij over het gebrek aan voldoende wasch- en drinkwater, aan voldoende gaarkeukens, om als volgt te eindigen: „En nieuw gerucht, erger nog dan het gerucht, dat Dolle Dinsdag in vuur en vlam zette, gaat thans door het .and. Van mond tot mond gaat de mede- deeling, dat Hitier een rede ge houden heeft, waarin hij onder meer zei: „Moge God mij ver geven voor hetgeen ik in de komende veertien dagen tegen Nederland doen zal". „Iedereen in de vrije wereld weet, dat Hitier nu al maan den lang geen mond open ge daan heeft. Maar de Nederlan ders blijven geloof hechten aan het gerucht en zij weten, wat Hitier daarmede bedoelt, na melijk, dat hij den grooten dijk zal opblazen en Nederland zoodoende ten onder zal gaan." GEBEDEN VOOR LIJDEND NEDERLAND. In alle Belgische Protestant- sche Kerken is op Zondag 3 December gebeden voor lij dend Nederland. Een collecte was bestemd voor de Neder landsche oorlogsslachtoffers. Er werd van den kansel een schrijven der Verbonden Bel gische Protestantsche Kerken voorgelezen, waarin gewezen werd op den bitteren nood in Nederland en waarin de ge meente werd herinnerd aan de gastvrijheid, welke de Belgen in den vorigen oorlog in Nederland hebben genoten. (Anep-Aneta). Tribune eheeneWSum^er deÜlï1 ^P^»«er°dalovI? volgende ontleend: "et Kom8' w°s beleid van de in ballingschap verkeerende N? tolandschs regeering, <jie <>e- riï? de vier Jaar b^zet mof .1 m vo°rtdurend contact bezette Jfw eiSFoePea in het oezette gebied is gebleven en de verbazingwekkende moed en vastbeslotenheid van de i ztyrz,ztnszt gel jk hebben wij ook niet ten- volle de mate van de Duit sche barbaarschheid in Neder land ingezien. m^K da" 400000 Neder- larbdsche mannen en vrouwen K^n 1,4.naar JDuitschland ge bracht om daar slavenarbeid NoUovfo"^ ^n' BiJna 100000 Nederlandsche Joden ziin LZ"i°,°rd dan wel concen tratiekampen opgesloten. De Duitsche onderdrukking heeft in Nederland een schei-peren vorm aangenomen dan in eenig deel van West-Europa. Dn toch heeft de Nederand- sche verzetsbeweging zich over heel Nederllnd ver spreid De Duitschers zijn er K„is - al bun waakzaam- met alleen niet in ge- tllren 'h afdo^?d? maatregelen tegen de gedisciplineerde ver- te nemen' "laar zijn er tevens in gefaald de doe&dinf Van een allesziM pers dfe clandestiene Fnrnn, baar weerga in bezet Europa met had, te voorko- KoSt' Nederlandsche volk heeft opnieuw, zooals h<-t reeds zoo dikwijls in zijn ge schiedenis getoond heeft be wezen een realistische ki?k P democratische discipline v?nhf£ groote toewijding voor Sen om bfZ\ten' Er is ieaen om te hopen, dat rï« overgang van oorlog naar en van slavernii n°ar nfi-Its ^fder belemmeringen Pbjat*s zal vinden. Indien dit het geval mocht zijn zal dit a s een voorbeeld en inspiratie ren sVOOr de aildere volke- schèn nf0,Vn den cbaoti- k„a? maalstroom van het hedendaagsche Europa moei zaam strijden voor Eun vrij heid en zelfbestuur. (Anep-Aneta). rijB'T IS ALLES, DAT WIJ VOOR u KUNNEN DOEN". Tromn'^hji f'ottieljeleider val nn sP m ,tweeden aan- van gezelschap van dne Britsche torpedo- bootjagers de haven biflneE- vErerastWmdetn de JapaEEEEs ment *1", bombarde- r Pocht wezen. Jiet duurde eenigen fiirï SabaiiP bust batterijen in den Ih nJlT beantwoord de.', ZlJ Plaatsten zelfs vier geen SVfl°E de„ "TromP"' ma!aE sprong. 8 Proiectielen eefianndeeE„o0Etpl!?fteekgrbIeneak waarop1 %te waarop in het Engelsch p schreven was: „Dit is alles ^00r U ku»nen doen'5 - een nieuw bliik daf v™* vEo?nddSehJab6,VOlkillg' di" nu bf tgJSSSuSS-ffi bend be^p^TJv^- -be- Tot op heden bereiken ons een stroom van advertenties voor ons blad. In verband met het beperkte formaat kunnen niet alle advertenties geijk- tijdig worden geplaatst. Deze worden tnans op toerbeurt van ontvangst opgenomen. De Administratie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1