De Vrije Zëeuw Eerste Jaargang - Nummer 11 Donderdag 30 November 1944 Gaat 't Russische Winteroffensief beginnen* WOLF, No. 18 übpaëtement van binnenlandsche zaken. ^Netherlands Government. Department ot the Intciiur) Dossier Kab. E I No. 2186. LONDON, W. 1, 17 November 1944. Mexborough House, 33, Dover Street. Phone; Regent 025L Mijnheer de Commissaris, Ingevolge het verzoek van de Regeering heeft U zich, zoo dra mogelijk, naar Londen begeven, ten einde persoonlijk te rapporteeren omtrent de belangen van het zoo zwaar ge heisterde gewest Zeeland. De Regeering wenscht by dezen niet slechts haar belang stelling tot uitdrukking te brengen voor Uw verslag, maar neemt tevens de gelegenheid te baat om haar waardeering Vit te spreken voor de wjjze waarop, zoowel door U, als door vele anderen in openbare functies met verantwoordelijkheid belast, alsook door de Zeeuwsche bevolking als geheel, de Nederlandsche Zaak is voorgestaan en behartigd, te midden van de moeilpke omstandigheden, die ons land sedert 10 Mei 1940 heeft gekend. Ik moge U thans verzoeken zich zoo spoedig mogeUjk naar Uw ambtsgebied te willen begeven, ten einde Uw beste krachten te wijden aan den wederopbouw van ons land en gewest. Wil Jhr. Mr. A. F. C. de Caoembroot, die U, tijdens Uw bezoek aan Londen heeft willen vervangen, mijn erkenteiyk- heid daarvoor overbrengen, alsmede het bovenstaande ter kennis brengen van allen die zulks aangaat. De Minister van Binnenlandsche Zaken, J. A. W. BURGER. Den HoogEdelGestrengen Heer Jhr. Mr. J, W. Quarles vart Ufford, Commissaris der Koningin voor de provincie Zeeland, tydeiyk te LONDEN. REDEVOERING VAN MINISTER-PRESIDENT GE1USRANDY. Aan de rede, welke minis ter-president, mr. P. S. Ger- brandy, na zijn aankomst in Nederland, Zondagavond voor den zender „Herrijzend Neder land" heeft uitgesproken, ontleenen wij het volgende; Na een afwezigheid van 4]A jaar vermenigvuldigen mijn gedachten zich, nu ik weer op Nederlandschen bodem sta. De uiting van onze ontroering moet echter worden terugge houden tot het moment dat de Koningin weer in het land zal terugkeeren, en vorstin en vaderland in feite op het Rijksgebied hereenigd zullen 2ijn. Van een verplaatsing van den zetel der regeering .kan «inm-inrmi» nog niets komen, daar Nederland in het gebied derkrijgsoperaties ligt. De Strijd woedt met onverminder de hevigheid voort. De aan wezigheid der ministers op Nederlandsch grondgebied moet beschouwd worden als een vooruitgeschoven post van regeering. Wij zijn ge komen om de toestanden in het bevrijde gebied van naby te leeren kennen, en die maat regelen van algemeen lands bestuur te treffen, welke al leen door de ministers kun nen worden genomen. De Minister van Binnen landsche Zaken zal hier aan wezig zijn om richtlijnen op te stellen voor de provinciale- en gemeentebesturen. Ook een vrije en gezuiverde pers zal zijn volle aandacht hebben. De Minister van Justitie, die tevens Minister van Politie is, zal er voor zorgen, dat de arrestatie en berechting van collaborateurs en landverra ders zoo vlug en doelmatig mogelijk zal plaats hebben. Hiervoor zullen speciale recht banken worden ingesteld. De Minister van Financiën zal bepaalde besluiten nemen op het gebied van het geld. Hij zal daarvoor met de plaatselpke autoriteiten en met mannen uit het bedryfs- leven besprekingen houden. De bevoegdheden van het militaire gezag zullen hierbij niet in het gedrang komen. Alles moet door tuschenkomst van en in samenwerking met het militaire gezag geschieden. Dit gezag zélf ressorteert weer onder het Ministerie van Oorlog. Zoo is en blijft de structuur. Gedurende de operatloneele fase van de bevrijding blijft het hoogste gezag berusten by het geallieerde opperbevel. Ook de geheele voedselvoorzie ning valt hieronder. Redactie-adres: VLISSINGEN, Wal straat 58-60; MIDDELBURG, Gerechts hof, Hofplein; GOES, Rlmmelandplein 1. Familieberichten I5 regels 1.65. Iedere regel meer 0.30. Abonnementsprijs per week 26 cent Aan alle fronten woedt de wereldstrijd met onverminder de hevigheid voort. Ontstel lende belichten bereiken ons over de terreur van de Duit- schers. De eerste en voor naamste taak is dan ook, het kapot breken van het natio- naal-socialisme. Afschuweiyk zijn de daden, welke hier door den vijand zijn bedreven. Nog afschuwe- ïyker is het om tot het volk te behooren, dat deze misda den heeft begaan. Nederland, heeft veel verloren, maar zijn eer heeft het behouden. Het gaat de herrijzenis tegemoet. Duitschland echter gaat de versmading onder de volken tegemoet. De Minister prees de houding van de kerken in het verzet tegen den brutalen indringer. Hij zeide verder dat de krachtsinspanning reeds is be gonnen. Langzaam maar zeker wordt de machinerie van den herbouw in beweging ge bracht. De bereidheid van de geallieerden om te helpen is groot. Ondanks de scheids muren tusschen de individuen is samenwerking mogelijk! In de eerste plaats heeft Nederland 3 dingen noodig: le. Een stefk gezag en er kenning daarvan; 2e. dagelijksch brood, d.i. ook transportmogelijkheid en het gewillig voldoen aan de maatregelen, die de regeering neemt op het gebied van de voedselvoorziening 3e. rechtvaardigheid, arres teeren en doen boeten aan lijf en goed van hen, die dat ver dienen. We zullen alles terugwinnen wat verloren was, maar dat kost tijd. Dispereert niet, er kan wat groots verricht wor den. Verantwoordelijk voor de redactie en algemeene leiding J. C. CORVER. Stukken voor de redactie te zenden aan den heer J. P. VAN ALTEN, Gerechtsgebouw, ka mer 6 Middelburg. Verantw. administrateur JACQ DE SMIT, Souburg. Het Engelsche Witboek. Gen. Eisenhower heeft gis teren en vandaag met veld maarschalk Montgomery lang durige- besprekingen gevoerd. Vogens geallieerd) correspon denten hebben zij maatregelen voorbereid om de uiteindelijke nederlaag van den vijand zoo veel mog-eiyk te bespoedigen. Ongetwijfeld zullen deze be sprekingen van groote betee- kenis zijn voor de operaties van de komende weken. By Grubbenvorst, ten N. van Venlo, werden de Duit- schers over de Maas gejaagd. Zij bezitten op den geheslen W. oever van deze rivier thans nog slechts 3 kleine bruggen hoofden. Op één der vernielde spoorbruggen over ds Maas, bij Roermond, kwi;m het tot een treffen tusschen geallieer de en Duitsche patrouilles. Aan- beide zijden werden ver liezen geleden. In alle stilte zijn Canadeesehe troepen uit Zeeland naar de saillant by Ngmegen overgebracht. Ten N. en ten Z. van Jiilich werden verscheidene plaatsen veroverd, waaronder de stad Barmen. Tusschen Dtiren en Jiilich werd de Roer weer op verschillende andere plaat sen bereikt. Thunderbolts steunden de operaties van het le en 9e leger door stellingen, verbindingswegen en bruggen achter het front te bombar deeren. Bij Linnich werden 2 bruggen over de Roer ver nield. 14 vyandeiyke tanks werden vernietigd. Troepen van het le Amerikaansche le ger, die evenwndig met den hoofdweg van Aken naar Keu len oprukken, hebben Altdorf veroverd en staan thans op minder dan 6 km. van Düren. Ten N. van Saarbrücken zijn afdeelingen van het 3e Ame rikaansche leger 13 km. op gerukt. De geallieerden heb ben hier reeds een front van 40 km. op Duitsch gebied en naderen snel in de richting van Saarlautern, van welke plaats zij nog enkele kilome ters verwijderd zyr.. Ook ten Z.W. van Saarbrücken vor deren de Amerikanen goed. Van St. Avoid uit zijn zijn 12 km opgerukt in de richting van het Saargebied. Ze staan hier op 15 km. Van Saarbrücken. Verder naar het Z. werden bij Sarrebourg en Straatsburg ver scheidene plaatsen veroverd. In het Z. gedeelte van het W. front wordt de vernietiging van de Duitsche legers ten W. van den Rijn voortgezet. 16 km. van Saverne werden 2 plaatsen veroverd. Ten N. van MUlhausen stuiten de Fran- sche troepen, die uit het Z. oprukken, op steeds krachti ger wordenden vijandelijken tegenstand. Gisteren maakten de Franschen in dit gebied 1500 krijgsgevangenen. Luchtfront. Vanacht heeft de grootste formatie Mosquito's die ooit boven Duitschland is ver schenen een geconcentreerden aanval gedaan op Neuren berg. Er werd 'n groote ontplof fing waargenomen. Gisteren werden het vliegveld van Dus- seldorf en de spoorlijnen, die van deze plaats naar het front loopen, aangevallen. Typhoons deden een aanval op een Duitsch hoofdkwartier te Hou ten bp Utrecht. Zij bestookten het doel met bommen en, ra ketten. Zuidfront. In Italië werd Cassale, 16 km. ten Z. van Faenza, ver overd. De geallieerde stellin gen op den O. oever van de Lamone werden belangrijk uitgebreid. Patrouilles staken de rivier over. Meer naar het O. heeft het 5e leger verschil lende hoogten by Modeliani veroverd. Oostfront. Het R. leger, dat in Hon garije en O.-Slowakije ope reert, heeft bijna contact ge maakt met de troepen die uit Z. Polen oprukken. Perscorres-. pondenten achten dit van groot belang, daar het wel eens het sein zou kunnen zijn voor het groote winteroffen sief, dat de Russen voorberei den. Van de Oostzee tot aan het gebied van Boedapest worden geweldige hoeveelhe den materiaal samengetrok ken. De troepen van gen. Pe- trof zijn in O.-Slowakije tot in de. buurt van den Dukla-pas opgerukt. Ten N O van Boe dapest hebben afdeelingen van gen. Kolief de Slowaaksche grens bereikt. De Russen heb ben hun front in dit gebied geconsolideerd. Het loopt thans in een rechte lijn van Z. Polen tot aan de Hongaarsche grens. De spoorlijn van Miskolcz naar Sanok is over een af stand van 100 km. in Russi sche handen. In O. Pruisen probeerden de Duitschers de voorbereidingen, welke de Rus sen hier voor hun winterof fensief treffen, in de war te sturen door op een klein front een massalen aanval te doen. De aanval stortte echter in een in het geconcentreerde vuur van de R. artillerie. De Duitschers leden zWare verlie zen. In Montenegro rukken de troepen van maarschalk Tito snel op om zich met de Alb. troepen te vereenigen en de Duitsche legergroep in de buurt van Scoetari te omsin gelen. Verre Oosten. Japansche vliegtuigen de den een wanhopige poging om de Amerikaansche vliegbasis op Saipan aan te vallen. Door jagers en luchtdoelgeschut werden 13 vijandelijke machi nes neergeschoten. Ormock, de eenige overge bleven Japansche basis op Leyte, werd door Amerikaan sche vlooteenheden gebombar deerd. In de buurt van Minda nao in de Philippynen werden een vrachtschip van 1000 ton en een kustvaartuig door vliegtuigen tot zinken ge bracht. In de Chineesche zee werden 2 Japansche toevoer schepen vernietigd. Ook de ge regelde aanvallen op Celebes, Ambon, Ceram en Timor wer den voortgezet. Honkorig en Hankau werden gebombar deerd. Van overal. De gouwleider van de stad Essen in het Roergebied heeft bevel gegeven dat alle ouden van dagen en moeders met kinderen de siad moeten ver laten. Dit is een gevolg van de steeds moeilijker wordende levensmiddelenvoorziening in het Roergebied. De afgetreden Amerikaan sche minister van buitenland- sche zaken, Cordell Huil, wordt opgevolgd door Edward Stet- tinious, de man die er voor gezorgd heeft dat een onaf gebroken stroom van bruik leengoederen naar Engeland werd gezonden. Zijn benoeming is door president Roosevelt ter goedkeuring aan den Se naat doorgezonden. President Roosevelt heeft in een schrij ven Cordell Huil hulde ge bracht voor het werk dat hij, voor Amerika heeft gedaan. Den laatsten tijd* heeft hy hard gewerkt aan de totstand koming van een internatio nale organisatie tot behoud van den vrede. Het bericht, dat Cordell Huil adviseur blijft voor buitenlandsche za ken, is door alle Engelsche en Amerikaansche bladen met groote instemming ont vangen. Prin3 Bernhard heeft, na zijn bezoek aan Walcheren en Zuid-Beveland, ook O. en W. Zeeuwsch-Vlaanderen bezocht. In Hulst, het centrum van de verzetsbeweging in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, heeft hij een onderhoud gehad met de leiders der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. Van Hulst vertrok hij naar het zwaar geteisterde W. Zeeuwsch-Vlaanderen, waar hij de plaatsen Breskens, Schoondijke en Oostburg be zocht. Hij onderhield zich op verschillende plaatsen met de bevolking. De Nederlandsche Minister van Sociale Zaken, J. van den Tempel, heeft voor de vrije Ne derlandsche Radio een uiteen zetting gegeven van de maat regelen, welke op sociaal ge bied na den oorlog zullen worden genomen. Maandag heeft het tram personeel in Brussel gestaakt. Onder de .bevolking heerscht groote ontevredenheid over de regeering-Pierlot. Ook giste ren was de toestand nog ge spannen. Arbeiders, die uit de omliggende plaatsen voor een massa-betooging naar Brussel vertrokken, werden ontwapend en gearresteerd. De minister-president hield In de Kamer een krachtige rede. Met bvergroote meerderheid van stemmen werd een motie van vertrouwen in de regee ring aange. omen. De demon straties welke zouden worden gehouden, werden afgelast en het trampersoneel ging weer aan het werk. Er is een ver bod tot het houden van ver gaderingen uitgevaardigd. Een groot deel van de wapenen der verzetsgroepen is reeds inge leverd. 34.000 leden der ver zetsbeweging zullen bij het leger worden ingedeeld. Er is een algemeene verzetsraad in gesteld, waarin de verschil lende groepen der verzetsbe weging zpn vertegenwoordigd- Als gevolg van daden van sabotage moet de bevolking van de Noorsche stad Bergen op een vroeg uur binnen zijn. In Oslo hebben saboteurs het Duitsche vrachtschip „Sles- wich van 16.000 ton tot zinken gebracht. Opgegeven advertenties voor „De Vrije Zeeuw" worden op toerbeurt geplaatst.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1