Venlo wordt thans van 3 zijden aangevallen 4000 geallieerde vliegtuigen boven Duitschland. Bijzonderheden over de dijken in Walcheren. in Nederland wordt Venlo «teeds meer genaderd. Het wordt thans van 3 zijden aangevallen. De Duitschers hebben zich aan alle zijden van de stad ingegraven en de groote mijnenvelden wijzen er op, dat ze tot eiken prijs val len vermijden, dat de geallieer den op dit punt de Maas be reiken. Maasbree werd bevrijd Amerika en Baarlo waren reeds door de Duitschers ver laten. Tusschen Sevenum en Amerika hebben Britsche troepen, die vanuit het N. en het N.W. op Venlo aanrukken, contact met elkaar gekregen. De buitenste verdedigingslinies van Venlo zijn reeds bereikt en de geallieerden staan hier nog slechts 2 km. van de Maas. Tegenover Roermond is de W. oever van de Maas geheel van Duitschers gezui- - verd. Het 9e en le Amerikaan- sche leger en afdeelingen van het 2e Britsche leger maken f oede vorderingen in de rich- ing van de Roer. Ten O. van Geilenkirchen werd Wurm veroverd. Hevige tegenaanval len. waarbij de Duitschers ge bruik maken van hun nieuw type Koningstrjger-tank, wer den afgeslagen. 60 tanks wer den vernietigd. Eschweiler Is thans geheel van vijanden gezuiverd. D,e Amerikanen doen in dit gebied veel nacht- aanvallen, waarvan zij speciale studie hebben gemaakt. De Duitschers moeten van dit vechten in den nacht niets hebben. Bij nachtaanvallen worden minder verliezen gele den dan overdag. Ten N. van Eschweiler werd Diirwich veroverd. De Amerikanen heb ben thans een hoog gelegen terrein bereikt, vanwaar ze JUlich kunnen overzien. 16 km. van den hoofdweg van Aken naar Keulen is in geallieerde handen. In den sector van het 9e Amerikaansche leger ma ken de Duitschers gebruik van vergeldingswapenen, vlie gende bommen en raketten. Het 3e Amerikaansche le ger heeft ten N.O. van Metz op 2 punten dS Duitsche grens bereikt. Het front op Duitsch grondgebied is thans 20 km. breed. Sedert het be gin van dit offensief zijn hier reeds 18.000 Duitschers ge vangen genomen. Onder de ge vangenen bevindt zich ook de commandant van Metz, die zwaar gewond in een hospi taal werd aangetroffen. Het 7e Amerikaansche le ger. dat door den Saverne-pas is heengebroken, heeft Saver- ne zelf bevrijd. Ze rukken hier op langs hst Marne-Rijn- kanaal en staan hier op 25 km. van Straatsburg. Afdee lingen zijn thans in het heu velland van de Vogezen aan gekomen. De Saale-pas ligt voor hen open. De Duitsche troepen in de Vogezen worden door de Fran- schen meer en meer met om singeling bedreigd. Mulhouse werd bevrijd. Ten N. van deze stad trokken snelle tankafdee- lingen 40 km. op en staan nu voor de poorten van Colmar. In den rug van de Duitsche troepen bewegen de Fransche tanks zich vrij in de vlakte van den Elzas. Ds Duitschers weten ni,et waar de vijand zich bevindt, zoodat deze tel kens verrassend kan optreden. De Fransche tanks ontmoeten een file van auto's met leden van de Gestapo, die met hun bezswarende archieven naar Duitschland probeerden te ont komen. Toen de Duitchers de Franschen zagen naderen, vluchtten zij in de huizen, waar zij echter spoedig werden achterhaald. De Duitsche etap pe-linies in dit gebied zijn vol komen uit elkaar geslagen. Er werden gevangenen binnenge bracht, die in 5 i 6 dagen geen voedsel hadden gehad. Gisteren hebben bommen werpers vanuit Italië doelen in Zuid-Duitschland, o.a. te Miinchen en Salzburg, gebom bardeerd. Ook het spoorweg centrum Wilach werd aange vallen. In Nederland werden spoorwegen bij Utrecht en Zwolle gebombardeerd. Gedu rende d.s laatste 24 uur waren boven Duitschland 4000 geal lieerde vliegtuigen, waaronder 2700 zware bommenwerpers, in actie.' Onder de aangevallen doelen bevonden zich 6 oliefa- bri,eken. In Italië worden langs het geheele front vorderingen ge maakt. Faenze is tot op 6 km. genaderd. Montefortino werd door Poolsche troepen her overd Meer naar het W. heb ben Britsche troepen Categli- one ingenomen. Br. troepen hebben de rivier Cosina be reikt en bezetten 2 km van den Z. oever. Te Florence is een aantal kunstschatten in het stedelijk museum terug gebracht, o.a. het beeld Mozes van Michel Angelo. In de Oostzee werd het eiland Osei, dat den ingang van de golf van Riga beheerscht, ge heel bezet. In Letland, Oost Pruisen en langs de Narew heerscht levendige activiteit van .Russische verkenningsaf- deelingen. Finsche troepen hebben de Noorsche grens be reikt. Bijna geheel Finland is thans van Duitschers gezui verd. Ten N.O. van Boedapest wordt Eger thans direct be dreigd. Verder naar het Oos ten werd de bekende wijnstad Tokaj veroverd. Aan de ove rige gedeelten" van dit front woeden slechts plaatselijke ge vechten Gisteren zijn ten N.O. van Boedapest meer dan 1000 gevangenen gemaakt. De re geering Salassi heeft alle man nen boven 18 jaar uit Boeda pest en omgeving voor de landsverdediging opgeroepen. Italiaansche vrijscharen heb ben in de oorlogshaven Spezia 2 lichters met munitie opge blazen. De voorzitter van den Sov- jet-verdedigingsraad, generaal Worosjilow, is van zijn ambt ontheven. De redenen van dit ontslag zijn nog niet bekend gemaakt. In België heeft 4/5 van de verzetsbeweging zich bjj het leger aangesloten. In het Bel gisch kabinet van afgevaar digden is een wetsontwerp in gediend ter verkrijging van bijzondere bevoegdheden voor de regeering Pierlot. Deze be voegdheden hebben ten doel de oplossing der problemen, die zich momenteel voordoen, te vergemakkelijken. Engeland heeft 30.000 karaats ruwe dia mant naar België gezonden, teneinde de Antwerpsche dia mant-industrie weer op gang te helpen. Verdere leveringen zullen nog volgen. Waarschijn lijk zal tusschen Frankrijk en België een financieele- en han- delovereenkomst worden afge sloten. De chef van het Ned. Mili taire gezag, overste Kruis, heeft in Londen de precaire voedselpositie in het bevrijde Nederlandsche gebied naar voren gebracht. Hij verklaarde dat Nederland vooral behoefte heeft aan vet en vrachtauto's. De Nederlandsche consul te San Francisco, G. W. Bois- sevain, is benoemd tot consul- generaal te Parijs. Volgens het Eindhovensche weekblad „Het Parool", is Seyss Inquart reeds voor de 3e maal door Engelsche typhoons uit zijn woning ver dreven. In Apeldoorn, waar hij zich op Het Loo had geves tigd, werd ook het SS-hoofd- kwartier, dat in de stallen van het paleis was onderge bracht, getroffen. In Zwoi'e werd zijn hotel door 7 Engel sche jagers aangevallen. Eén van de jagers, waarin zich een Nederlandsch piloet bevond, kreeg een stuk hout van de voordeur van het huis in zijn machine. Radio-Oranje verspreidde gisteren weer een ernstige waarschuwing tegen de raz zia's, welke in de komende dagen nog in de groote steden zullen worden gehouden. Uit Rotterdam zijn reeds 50.000 mannen weggevoerd, waarvan zich helaas velen uit moede loosheid vrijwillig hebben ge meld. Ook in Den Haag zijn in den nacht van Maandag op Dinsdag razzia's gehouden. De gewaarschuwde bevolking was hier echter op zijn hoede. De oogst was hier minder dan 10.000 man, die met binnen vaartschepen naar Delft wer den vervoerd. Maandag over dag reden geluidswagens door de stad, die na het spelen van marschmuziek het oproepings bevel bekend maakten. Bijna niemand gaf hieraan gevolg. De correspondent van het Ned. Persbureau te Londen, Ton van Beers, heeft een be zoek van enkele dagen aan Walcheren gebracht. Inge nieurs van den waterstaat zijn direct na het vertrek der Duitschers den toestand van de dijken gaan opnemen. Reeds worden plannen gemaakt om het eiland weer droog te leg gen. In de zeewering zijn drie groote gaten geslagen. Te sa men hebben deze een lengte van 2% km. De Duitschers hebben de zandzuigers, waar mee het zand voor de zeewe ring moest worden opgezogen, gestolen. Wanneer de gealli eerden spoedig kunnen zorgen voor het noodige materiaal, za. de drooglegging minder dan een jaar duren. In enkele Oos telijke polders zijn reeds ver schillende pompinstallaties aanwezig, die na kleine repa raties in werking kunnen wor den gesteld. De electrische centrale te Vlissingen is slechts weinig beschadigd, zoo dat het electrische gemaal di rect na het gereedkomen der dijken zal kunnen werken. De geruchten dat Walcheren aan de zee zal worden prijsge geven zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Amerikaansche vliegtuigen, die.van vliegdekschepen waren opgestegen, hebben bij Manil la 2 Japansche vrachtschepen tot zinken gebracht. 15 andere schepen en een kruiser wer. den beschadigd. Vier troepen schepen, die op weg waren naar Leyto, wei-den tot zinken gebracht. Op het eiland Leyte werd de stad Limon tot op enkele honderden meters ge naderd. By' den laatsten aan val op de Omoera-vliegtuigfa- brieken op Kiushu gingen 3 super-vliegenda vestingen ver loren. De Gaulle heeft verklaard, dat Frankrijk krachtig bij zal dragen tot het behoud van den vrede in de geheele we- Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst. Op 3 Nov. ging te Gent van ons heen, mijn eenige geliefde Broer en onze Neef WIM STROO. Zijn broer KEES. Fam. H. STROO— MAAS. Fam. A. N. STROO— FRANSEN. Vlissingen, 23 Nov. 1944. Noordstraat 84. Door een noodlottig on geval op 11 Oct. jl., is van ons weggenomen, on ze innig geliefde Zoon, Broeder en Zwager JOHANNES ADRIANCS KRAAK, op den leeftijd van 20 jaar. J. KRAAK. M. KRAAK— v. BROEKHOVEN. ANNIE. JAAP. Vlissingen, 23 Nov. 1944. Dam 69. Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst. Met droefheid geven wij kennis dat op 7 November is overleden onze innig geliefde Man en Vader J. v. d. PLASSE, in den leeftijd van 41 jaar. Zijn diepbedroefde. Vrouw "en Kinderen: J. J. v. d PLASSE— KRAMER. KOO en FRANS. Vlissingen, 24 Nov. 1944. Anjelierenlaan 96. Tijdelijk adres: Begijnhof 17, Middelburg. Verantwoordelijk voor de redactie en algemeene leiding J. C. CORVER. reld. Dit kan Frankrijk ech ter alleen doen als het dezelf de rechten krijgt als de andere groote mogendheden. De be handeling van Duitschland na den oorlog is voor Frankrijk een zaak van leven of dood. De Gaulle eischte een. verleg ging van de Fransche grens tot aan den Rijn. De Rijn is voor Frankrijk, België en Ne derland de veiligheidsgrens tegen Duitschland. Verder zei- de De Gaulle, dat de Fran sche troepen gereed staan om het in het Verre Oosten ver loren gebied weer in bezit te nemen. Op 1 Nov. werd, tot onze groote droefheid, door een noodlottig onge val van ons weggenomen, onze geliefde Man en zorgzame Vader, de Heer AR IE VAN OCHTEN, in den leeftijd van 36 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kinderen: J. C. VAN OCHTEN— LOEKEMEIJER. COBY. PETER. Vlissingen, 24 Nov. 1944. Coosje Buskenstraat 43. Tegenwoordig adres: Zeilmarkt 12. Op 1 Nov. werd door een noodlottig ongeval van ons weggerukt, onze innig geliefde en zorgzame Va- PIETER POPPE, in den leeftijd van 48 jaar. Zijn diepbedroefde Kinderen N.O.-Indië: P. POPPE. Vlissingen,: J. J POPPE. L. POPPE— FRANQOIS. Vlissingen, Nov. 1944. Spuistraat No. 66. Na een smartelijk, maar geduldig gedragen lijden, is in vollen vrede van ons heengegaan, onze innig geliefde Vrouw en Moe der, Mevr. P. J W. v. ALTEN- GEELHOEDT, in den ouderdom van ruim 54 jaar. Haar diepbedroefden: C. v ALTEN. J. P'. v. ALTEN. Vlissingen. Scheldestr. 42. 24 Nov 1944 Met diepe droefheid ge ven wij kennis dat op 1 Nov. jl. plotseling door den dood van ons werd weggenomen, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CHRISTINA DE KORTE, Weduwe van MAARTEN DE KORTE, in den ouderdom van bijna 72 jaar. Uit aller naam, E. DE KORTE Mz. Meliskerke, 23 Nov. 1944. Tijdelijk: Middelburg, Seisstraat 17. Op 19 Nov. 1944 over leed zacht en kalm onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Tante TANNETJE VAN VLAANDEREN VAN HEKKEN, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, C. VAN VLAANDEREN. Evacuatie-adres: Souburg, Paspoortstr. 2. Heden den 22 Novem ber 1944 overleed zacht en kalm, ten huize van B. de Jager te Serooskerke, on ze lieve Vader, Grootvader en Overgrootvader LEENDERT MTNDERHOUD Wmzn., in den leeftijd van 83 jaren. Allen die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Uit aller naam, JACOB MINDERHOUD Lzn. Westkapelle, 23 Nov. '44. Evacuatie-adres Schut- tershofstr. 14, Middelburg. Met droefheid geven wij kennis, dat op 11 October, door een noodlottig onge val, is overleden onze in nig geliefde Man en Vader FIETER SCHOUT, in den leeftijd van 56 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kinderen, M. SCHOUT— v. d. PLASSE. Walstraat 37, Vlissingen. Tijdelijk adres: Bree 31, Middelburg. 24 November 1944. Heden ontvingen wjj het droAug bericht dat onze oude geliefde Vader IZAAK DE KAM, op een leeftijd van 88 jaar, op een noodlottige wijze te Klundert om het leven is gekomen. Zjjn bedroefde Kinderen. Uit aller naam, W. DE KAM. N. DE KAM— MINDERHOUD. 22 November 1944. Breeweg 26. Thans tijdelijk: Vlasmarkt 52, Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 2