DeVri je Zeeuw Generaal Eisenhower kondigt zijn krijgsplannen aan tegen den vijand le Fransche leger heeft de laatste dagen 4500 km2 grondgebied bevrijd Generaal Eisenhower heeft gisteren op een speciale pers conferentie zijn krijgsplannen tegen den vijand aangekon digd. De druk op de Duit- schers zll zoo groot worden, dat ze er onver zullen bezwij ken. Meer en meer zullf/i de geallieerden op de Duitsche verdedigingslinies losbeuken tot de vijand murw geslagen is. De vijand is wel verplicht op den Westelijken oever van den Rijn tot het uiterste stand te houden. De geallieer de luchtmacht is thans in staat alle bruggen over den Rijn in den rug van den vij and te vernielen. De vijanden toor.en nog geen teekenen van ineenstorting en vechten nog als duivels. De bondgenooten hebben nog meer troepen en materiaal noodig. De generaal riep daarom alle geallieerde strijders en arbeiders op om alle krachten in te spannen om Duitschland zoo spoedig mogelijk op de knieën te krij gen. De 6 gealli/erde legers zetten aan de woorden van hun generaal de noodige kracht bij. In Nederland worden van drie zijden vorderingen ge maakt in de richting van Ven- lo. Ten N. van Meiel werd de Helenavaart bij Helenaveen bereikt. Helenaveen zelf werd bevrijd. Bij Beringen en Hel den vorderden de Engelschen 2 km. Gisteravond stonden de geallieerden bij Baarlo 8 km. van Venlo. Venlo is thans tot op 5 km .genaderd. De Duit sche tegenstand wordt hier steeds sterker. Ten o. van Geilenkirchen werden 9 kleine Duitsche plaatsen veroverd. Bij Linich werd een belangrijke heuvel stelling genomen. Het 9e Amerikaansche leger staat hier op 2 km. van de Roer, de laatste groote hinderpaal op weg naar den Rijn, Troe pen van het le Amerinaansche leger ruimen de laatste resten van de Duitschers in Esch- weiler op. Andere afdeelingen rukten ter weerszijden van deze stad op in de richting van Diiren en Jülich. Ze zijn nog slechts 3 km. van Duren ver wijderd. Ten Z. van Alten bra ken de Amerikanen uit het bosch van Hörtgen. Op den hoofdweg naar Keulen worden hevige straatgevechten gele verd. Ten N. van Metz is het 3e Amerikaansche leger onder be vel van generaal Patton 6 km, in het Saargebied door gedrongen. Het front in Duitschland is hier reeds 18 km. lang. In dit gebied moe ten vele wegversperringen en tankvallen worden .genomen. Eén van de 5 forten, welke bij Matz nog stand hielden, heeft zich overgegeven. De be zetting bestond slechts uit 200 man. Ten Z. van Metz rukten de Amerikanen 5 km. op in de richting van de Saar. Hier bij werd Valkenburg bevrijd. De Duitschers zijn blijkbaar bezig de Maginot-linie te ont ruimen. Ze laten groote voor raden en veel materiaal ach ter. In de Vogezen werd Saar- burg door afdeelingen van het 7e Amerikaansche leger be- vrijd. De Amerikanen braken ten O. van deze stad door den Saverne-pas heen en staan nu op 8 km. van de stad Sa- verne. De opmarsch gaat hier langs den hoofdweg naar Straatsburg, dat tot op 40 km. is genaderd. Meer naar het Z. werd Saint Die ver overd, In het gebied van het 7e Amerikaansche leger be staan eigenlijk geen definitieve frontlijnen meer. Het le Fwtnsche leger heeft thans den W. oeviv van den Rijn ten N. van Bazel, over een afstand van 30 km. bezet. Afdeelingen van dit leger zijn Mulhouse binnengedrongen, terwijl andere troepen reeds voorbij deze stad zijn opge rukt. Op één punt in dit ge bied deden de D. een zwaren tegenaanval, waarbij zij een plaats heroverden. Vanuit het Z. en het N. worden de Duit schers in de V/ge zen m-#t om singeling bedreigd. Ten N. van Basel ligt de vesting Kembst onder het vuur der Fransche troepen. Zwitsersche ooggetui gen verklaarden dat de Duit schers bij de nadering der Franschen naar alle zijden probeerden weg te vluchten. De bruggen waren vernield en de veren over den Rijn wer den door de Fransche artille rie beschoten. Vele Duitschers vluchtten over de Zwitsersche grens, waar ze onmiddellijk werden geïnterneerd. Het le Fransche leger heeft de laat ste dagen, in samenwerking het 7e Amerik. leger, 4500 km2 Fransch grondgebied bevrijd, 400 steden en dorpen werden hierbij veroverd en meer dan 7000 gevangenen binnengebracht Generaal von Rundstedt is er zich van hewust, dat hjj Eerste Jaargang - Nummer 5 Redactie-adres: VLISSINGEN, Wal- straat 58-60; MIDDELBURG, Gerechts hof, Hofplein; GOES, Rimmelandplein 1. Donderdag 23 November 1944 Familieberichten 15 regels 1.65, Iedere regel meer 0.30. Abonnementsprijs per week 26 cent geen voldoend manschappen en materiaal heeft om tegën de 6 geallieerde legers tegelijk stand te houden. Blijkbaar concentreert hij zijn voor naamste krachten in het ge bied van Keulen, daar bij een nederlaag in dit gebied alles verloren zcu zijn. Maandagnacht deden Mos quito's een dubbelen aanval op Hannover. Lancasters bom bardeerden Koblenz. Dinsdag overdag deden 2500 Ameri kaansche vliegtuigen, waar onder 1250 zware bommen werpers, aanvallen op Ham burg, Harburg en de Leuna- fabrieken bij Merseburg. 4000 ton bommen werd neergewor pen. Veel Duitsche jagers wa ren ter verdediging opgeste gen. 73 er van werden neer geschoten en 6 op den grond vernield. 40 eigcii bommen werpers en 17 jagers gingen verloren. Engelsche bommen werpers deden in de middag uren, begeleid door 250 jagers, aanvallen op Homburg in het Roergebied. Branden en ont ploffingen werden waargeno men. In Nederland werden startbanen van de V2-raket- bommen aangevallen. De geal lieerde jagers stortten zich van een hoogte van 2 km. op hun doelen. Opslagplaatsen, montagehallen en startbanen werden getroffen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag deden zware Engelsche bommenwevpers een aanval op het belangrijke ver- keerscentrum Aschaffenburg, 40 km. ten Z.O. van Frank fort. Ook werden 2 benzine- fabrieken in het Roergebied gebombardeerd. De Russen zijn op het eiland Osei door de Duitache stellin gen heengebroken. Russische vliegtuigen hebben aan de Zuidkust van dit eiland een Duitsch vrachtschip van 6000 ton tot zinken gebracht. Dit eiland dekt de flank van de 30 Duitsche divisies in de Bal- tische staten. In Lgtland de den de Duitschers ten Z.W. van Mitau verscheidene ver- geefsche tegenaanvallen. Hongarije. In Hongarije staan de Rus sen ten N.O. van Boedapest in de buitenwijken van Eger en Miskolcz. Verder naar het O. werd bij Tokaj een nieuw bruggenhoofd over de Theiss gevormd. Het Roode leger rukt nu langs de grens van Tsjecho-Slowakije op. Verpelet werd veroverd. In de afgeloo- pen dagen werdfeli in dit ge bied 4200 Duitschers en Hon garen gevangen genomen. Ten Z. van Boedapest maken de Russen zich gereed voor een nieuwen aanval op deze stad. Ten N. van Tirana werd Alessio door de Albaneesche patriotten veroverd. De Alba neesche troepen worden ge steund door de geageerde luchtmacht, die haar broes in Italië heeft. In Yoego-Slavië werd Mitrovica, 40 Km. ten N. van Prisjima, door de Yoego-Slavische en Bulgaar- sche troepen genomen. Hier door verloren c'o Duitscherrs hun belangrijksten terugweg vanuit de Z. Balkanstaten. Sedert den val van Saloniki zijn ze reeds 300 km. terug gedrongen. De wegen in de omgeving van Serajewo zijn volgepropt met Duitsche voer tuigen, welke onophoudelijk door de geallieerde luchtmacht worden bestookt. De bombar, dementen veroorzaken soms aardverschuivingen, waardoor de wegen geheel voor de Duit schers worden versperd. In Italië heeft het 8e leger 3 km, ten Z. van Ravenna een fabriek veroverd, die door de Duitschers als observatiepost werd gebruikt. Ook het vlieg veld van Ravenna is veroverd. Groote formaties Ameri kaansche vliegende vestingen hebben de groote Omoera- vliegtuigfabrieken op het Ja- pansche eiland Kiushu voor de 3e maal gebombardeerd. An dere formaties bestookten doe len te Nanking en Sjanghai. 20 Japansche vliegtuigen wer den vernietigd. Op de Mapia- en Palau-eilanden zrjn 63.000 Jappen gesneuveld en 3267 ge vangen genomen. Zondag wer den onder de kust van Borneo 2 lichte Japansche kruisers zwaar getroffen. De directeur van de Ameri kaansche posterijen heeft me degedeeld dat met Ingang vaji Donderdag niet-geïllustreerde briefkaarten mogen worden verzonden naar België en ver schillende deelen van Grieken land. De inhoud mag uitslui tend betrekking hebben op za kelijke en financieele aangele genheden. In New-York is gisteren de International Business Confe rence beëindigd. Over de re sultaten zal de Nederlandsche gedelegeerde nadere mededee- lingen verstrekken. Staking bij Philips. Gisteren zijn de arbeiders van Philips te Eindhoven tot een proteststaking overgegaan, die 12 uur duurde. Op het van Edenplein werden betoo gingen en redevoeringen ge houden. De stakers voerden borden mee met opschriften: „Wij willen werken, maar zon der eten gaat het niet". Ook de directie verliet uit sympa thie de fabriek. Terugkeer Commissaris der Koningin in Zeeland De Commissaris dsr Ko ningin voor de provincie Zee land is gisteren uit Londen naar Nederland vertrokken om zijn werkzaamheden in het zwaar getroffen Zeeland weer te hervatten. De Gaulle heeft verklaard dat zijn bezoek aan Moskou noodzakelijk is voor de toe komst van Frankrijk. Hij wenscht met Rusland dezelfde vriendschappelijke betrekkin- en te onderhouden als met -Ingeland en Amerika. Hij verklaarde zich tegen de vor ming van een West-Euro- peesch landenblok. Minister-president Gerbran- dy heeft in een radio-rede zijn voldoening uitgesproken over het welslagen van de spoor wegstaking in Nederland. Hij verklaarde dat voor de nage laten betrekkingen der geval len spoorwegarbeiders dezelfde voorzieningen zullen worden getroffen als voor de familie leden der militairen. In Engeland is het ministe rie van economische oorlogvoe ring opgeheven. In het Westen van Europa is de blokkade tegen Duitschland door de ge allieerds troepen overgenomen. De blokkade tegen Japan zal echter met kracht worden voortgezet, maar hiervoor is geen apart ministerie meer noodig. In Nederland hebben de Britsche troepen de Maas be reikt bij Kessel. Deze plaats ligt tusschen Venlo en Roer mond. Het woud tusschen Kessel en Helden is van Duit schers gezuiverd. De geallieer den zijn Jülich tot op 7 km genaderd. 40 km. van Keulen zijn een aantal plaatsen vero verd. Troepen van het 3e Amerikaansche leger hebben het centrum van Metz bereikt, Andere eenheden naderen den rand van het Saarvgbled. Het le Fransefie leger is Belmont voorbijgetrokken en heeft den Rijn ten Z. van Mul house bereikt. De Franschen zijn Belfort binnengedrongen. Ten Z. van Belfort werd Bla- mont bevrijd. Amerikaansche vliegende forten hebben fabrieken van synthetische benzine te Gelsen- kirchen en spoorwegemplace menten te Münster gebom bardeerd. Zuidfront. In Italië hebben Duitsche troepen Montefortino heroverd. Ten N.O. van Boedapest maakt de belegering van Hatvan en Miskolcz goeden voortgang. Troepen van maarschalk Tito zijn het door de Duitschers ontruimde Tirana binnenge trokken. In Birma hebben Chineesche troepen de stad Bamo, aan het N. uiteinde van den Birma- weg ingenomen. In Tsioenkin- China hebben belangrijke ka binetswijzigingen plaats ge had. 8 portefeuilles zijn van houder verwisseld. In den geheelen Elzas stort de Duitsche tegenstand ineen. Er zijn duizenden krijgsgevan genen gemaakt, w.o. 1 gene raal der SS. Tusschen Mul house en Bazel werd Altkirch bevrijd. Het 7e Amerikaansche leger is 20 km. opgerukt in de richting van Saarburg. Op den W. oever van de Moezel bij Metz bieden nog drie groo te forten weerstand, terwijl 2 andere zich overgaven. Som mige troepen staan reeds 10 km. voorbij Metz. ïlet 3e Amerikaansche leger, dat bij Thionville over de Duitsche grens is getrokken, staat op nog slechts 3 km. van de Saar. De geallieerden zijn tot op 8 km. ten Oosten van Gei lenkirchen gevorderd. In Ne derland staat het 2e Britsche leger op minder dan 5 km. van Venlo. De Duitsche tegen stand neemt hier af. Op den Vvoever van de Maas bevindt zich alleen nog een Duitsche achterhoede. Gisteren werd Helenaveen bevrijd. De Duit sche weermacht heeft weer 2 generaals verloren, Generaal- MILITAIR GEZAG. OPROEP, Aan alle beroeps- en reserve officieren, benevens alle niet- dienstplichtige beroeps- en re serve-onderofficieren der Ko ninklijke Nederlandsche Land macht wordt hiermede op dracht gegeven zich onver wijld schriftelijk aan te mel den bij den Militairen Com missaris in de Provincie Zee land, Noordbolwerk 21 te Middelburg, onder opgave van: naam en voornaam (namen) geboortedatum en plaats rang onderdeel waarbij laatstelijk gediend woonplaats en adres (even tueel huidig adres) tegenwoordige werkkring. Deze melding dient tot het verkrijgen van een overzicht der hier te lande aanwezige officieren en onderofficieren. De Militaire Commissaris voor de Provincie Zeeland, De Kapitein-Luitenant ter Zee, C. W. SLOT. Middelburg, 14 Nov. 1944. INFORMATIEBUREAU NED. ROODE KRUIS Afd. Middelburg. Via het Roode Kruis kunt U informeeren naar en corres- pondeeren met Uw familie in bezet en bevrijd gebied op 25 woorden formulieren. Eveneens met burgerperso nen in het buitenland (Duitsch land, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Enge land, Amerika, Canada, Afri ka). Formulieren zijn verkrijg baar op het Informatie- en Correspondentie-bureau van het Ned. Roode Kruis, afd. Middelburg, Schuttershof (in gang Schuttershof straat). Het Hoofd van het Inf. en Corr. Bureau, afd. Middelburg, TH. A. DE RUYTER. majoor Ostman is 14 Nov. j.l. gesneuveld bij Belfort, terwijl Anton Dünker in den sector van Metz gevangen genomen werd. Hij had zich in een bier brouwerij verstopt. In Hongarije (N.O.) maken de Russen goede vorderingen. Het doel is hier de Duitschers en Hongaren te scheiden en zoodoende den rechtervleugel van het Russische leger vrij te maken voor den aanval op Boedapest. Eger en Miskolcz zijn tot op enkele km. genaderd. Yoego-Slavische en Bulgaar- sche troepen hebben weer 4 olaatsen m Monte Negro en ïerzogowina bevrijd. Volgens een Zweedsch blad is de ver scheping van ijzererts naar Duitschland sedert petober et-pgezet,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1