Vier geallieerde legers op Duitsch grondgebied Bekendmaking van den Bevelhebber aan de Binnenlandsche Strijdkrachten. Nieuwsoverzicht Vorderingen in Nederland Meer dan 1.000.000 Duitschers onschadelijk gemaakt Van de 6 geallieerde legers, die thans tegen Duitschland oprukken, staan er momenteel reeds 4 op Duitsoh grondge bied. In Nederland zijn troepen van het 2e Britsche leger ten N. van Meiel het Deurnsche kanaal overgestoken. Zij ont moetten hier zoo goed als geen tegenstand. Gistel-middag om 1 uur werd de stad Geilenkir- chen, ten N. van Aken, ver overd. De geallieerden rukken thans op langs de spoorlijn München.Gladbach en hebben ten N.O. van Geilenkirchen weer een plaats veroverd. Het le Am. leger, dat ten O. van Aken in de richting van de Roer oprukt, is gisteren weer 5 km. gevorderd. 7 plaatsen werden veroverd. De Am. heb ben hier Eschweilen bereikt, halverwege den weg Aken- Diiren. Nederland: Helden, 12 km. van Venlo, bevrijd. Volgens correspondenten is van Gei lenkirchen geen steen meer heel. Het 3e Am. leger is op 5 nieuwe plaatsen de Duitsche grens overgetrokken. Bij het bombardement van 16 Nov. op Düren en Julich werd 5600 ton bommen afgeworpen. In Hon garije ziin de Russ. ten N.O. van Budapest tot op enkele km. van Miskolcz genaderd. In Albanië worden de Alba neezen door Br. parachutisten geholpen. Zware Am. bommen werpers hebben een aanval op Hongkong ondernomen Het Russische blad De Prawda pro testeert tegen de ontwapening van de Belg. verzetsbeweging en eischt strenger optreden te gen die elementen, die met de Duitschers hebben samenge- werkt. Metz is thans door een dub belen gordel van geallieerde troepen ingesloten. Het 3e Am. leger heeft één derde van de stad in handen. 100 D. vrachtauto's die er in slaag den nog weg te komen, wer den door vliegtuigen vernie tigd. Ten N. van Metz staan de Amerikanen op een punt 15 km. van Saarlautern. Geal lieerde vliegtuigen doen onop houdelijk aanvallen op de we gen die volgepropt zijn met terugtrekkende troepen en ma teriaal. Het 7e Am. leger heeft ten Z. van Metz Blamont aan den weg naar Straatsburg van vijanden gezuiverd. In de Bourgondische Poort rukken de Franschen steeds meer op naar Belfort. Volgens de Zwitsersche radio vechten de Fr. reeds in de stad, ter wijl andere troepen om de stad heentrekken om de spoorlijn Metz-Mülhouse te verbreken. Gen. Eisenhower heeft me degedeeld, dat sinds Donder dag meer dan 1.000 000 Duit schers onschadelijk zijn ge maakt. Hij spoorde de Am. arbeiders aan om steeds meer munitie te produceeren, daar voor den aanval op Duitschland meer munitie nootlig is dan ooit te voren. Bij de verovering van Aken werden bijv. 300.000 granaten van 10% cm. afge schoten. Gen. de Gaulle heeft voor radio-Parijs medegedeeld, dat de Fr. troepen die den Elzas zijn binnengedrongen, reeds 10,000 D. krijgsgevangenen hebben gemaakt. Hij ver klaarde dat Frankrijk binnen 8 maanden een groot leger in Europa zal hebben, een leger, Frankrijk waardig! Verder deelde hij mede, dat Frankrijk reeds eeii flink eind op den weg naar herstel is gevorderd. De Fr. steenkolenmijnen pro duceerden '"reeds 422.000 ton steenkool. Een correspondent van één der Engelsche bladen deelde mede, dat er een geheele com pagnie Duitschers werd ge vangen genomen, die allen stok doof waren. De D. bevelheb ber verklaarde dat dit ook zijn voordeelen had. Zijn man schappen hoorden bijv. de En gelsche artillerie niet en ook aan de bevelen van hun offi cieren om zich dood te vech ten, behoefden zij geen ge hoor te geven. Zware geallieerde bommen werpers hebben olie-installaties in het gebied van Weenen ge bombardeerd. Ook de weg van Weenen naar Boedapest werd zwaar geteisterd. Van de 1000 geallieerde vliegtui gen, die Zaterdag doelen ach ter het Westelijk front hebben gebombardeerd, is er slechts 1 niet teruggekeerd. In Hongarije maken de Rus sen, ondanks feilen Duitschen tegenstand, vorderingen in de richting van Boedapest. In Yoego-Slavië hebben troepen van maarschalk Tito gisteren in verschillende gevechten 2000 Duitschers gedood of gevari- gen genomen en veel mate riaal buitgemaakt. Ten N. en ten W. van Skoplje werd ter rein gewonnen. In Italië werd in de richting van Faenza weer terrein gewonnen. De betoogingen, welke gis teren door de linksche ver zetsgroepen in Brussel werden gehouden, zijn zonder inciden ten verloopen. De betoogers waren ongewapend en droegen borden met leuzen waarin een nieuwe regeering werd ge- eischt en de 5e colonne werd gebrandmerkt. Gisteren is door de leiders der verzets groepen een motie aangeno men, waarin bepaald wordt dat de wapenen moeten worden ingeleverd. Volgens een communiqué uit het hoofdkwartier van ge neraal Mac Arthur zijn gis teren Amerikaansche troepen geland op de Azia-eilanden, 200 km. ten N.W. van Nieuw Guinea. De Mapia-archipel werd van vijanden gezuiverd. Sinds het begin der gevech ten op Leyte verloren de Jappen hier 45.000 man. De Amerikaansche verliezen be droegen 5700 man, waaronder 1100 gesneuvelden. De Amerikaansche vloot heeft Imokima in den Bonin- archipel zwaar gebombardeerd. Imokima ligt 1000 km. ten Z. van Tokio. In Siam werden spoorwegdoelen in het gebied van Bangkok gebombardeerd. Sinds het begin van den oorlog heeft de Amerikaansche marine 1400 vijandelijke sche pen, te zamen 4.750.000 ton, tot zinken gebracht en 10.000 vliegtuigen vernietigd. Op de internationale lucht vaartconferentie werd door de Ver. Staten, Engeland en Canada volledige overeenstem ming bereikt. Indien de 51 andere landen, welke op de conferentie zijn vertegenwoor digd, zich met de bepalingen van de gemaakte overeen komst kunnen vereenigen, zal na den oorlog, zoodra de mi litaire autoriteiten dit toe staan, de overeenkomst in werking treden. De overeen komst berust op een basis van open concurrentie. Volgens het „Reichsgesetz- blatt" .is aan den Duitschen gezant te Madrid het burger recht ontnomen. De Duitsche gezanten te Stockholm en Lis sabon zijn naar Berlijn terug geroepen. Toen ik mijn werkzaamheden op het vasteland van Europa hervatte, trof ik in de bevrijde gebieden een groote geestdrift aan om gewapenderhand ver der aan den strijd tegen den vyand deel te nemen. Daaruit werd het initiatief geboren om de Binnenlandsche Strijdkrachten te organiseeren en Stoot- en Bewakingstroe pen te vormen, welke echter, naar het aanvankelijk leek, niet bestemd waren om een langdurig bestaan te voeren. Immers, wij durfden toen allen te hopen dat een spoedige be vrijding van Neidlerland aan staande was. De ondergrondsche strijders hebben bij het oprichten van deze eenheden en bij het uit voeren van de inmiddels aan hen opgedragen taken uitste kend werk verricht, waarover ik mijn groote tevredenheid betuig. Moeilijkheden zijn intusschen niet uitgebleven; met name konden, door het verloop der krijgsverrichtingen, de aan vankelijke vooruitzichten, wel ke van Geallieerde zijde met betrekking tot bewapening en vooral kleeding en uitrusting geopend waren, lang niet over al volledig tot hun recht ko men. Ik besef ten volle, dat dit alom een zeer begrijpelijke te leurstelling heeft gewekt, doch ik doe een beroep op U allen om het voorbeeld van bezet Nederandl te volgen, waar een ieder onder oneindig ongunsti ger omstandigheden vastbera den de tanden op elkaar klemt. Middelerwijl acht ik het ge- aantallen. Zulks zal pas op grootere schaal uitvoerbaar zijn na de algeheele bevrijding van Nederland. Voor de voortzetting van den strijd wordlt de aanvanke lijke opzet voor de landmacht in groote trekken als volgt gedacht: 1. Een aantal bataljons voor de beveiliging van Neder- landsche grondgebied, zoodra dit grootendeels door de Geal- lieerdle troepen zal zijn ver laten. 2. Een aantal bataljons voor hetzelfde doel in de overzee- sehe gebiedsdeeien. 3. Een expeditionaire macht voor het deelnemen aan der. strijd in het Verre Oosten. 4. Een aantal compagnieën voor de grensbewaking en po- litioneele opdrachten ten dien ste van het Militair Gezag. Voor een en ander tot stand zal zijn gekomen, kunnen wij ons echter reeds een meer be perkt dloel voor oogen stellen, dat bovendien aan de meer bijzendere behoeften van het oogenblik is aangepast. Afgezien van de speciale opdrachten, ^ike aan Stoot- en Bewakmgsttoepen worden verleend, kunnen de gevormde Binnenlandsche Strijdkrachten worden beschouwd als instel lingen langs welke de uitein delijke bestemming van het daarin vrijwillig dienstnemend personeel wordt voorbereid. Dit beteekent dus o.a. dat de oorlogsvrijwilligers uit de Binnenlandsche Strijdkrachten bij de aanwerving van de be- noodigde legereenheden voor keur zullen genieten, mits vol- wenscht thans te wijzen opdoende aan bepaalde eischen. eenige lichtpunten en U een Niet iedereen kan echter overzicht te geven van de ont wikkeling in de naaste toe komst zooals ik die op het oogenblik zie. Uit den nood van dezen tijd wordt de eenige mogelijkheid geboren, om op nieuwen grond slag een nieuwe weermacht op te bouwen. Wij weten allen, dat het le ger van 1940, naast goede, ook andere eigenschappen bezft, die niet meer passen in mo derne oorlogsvoering^ Nu be staat de kans om met het oude te breken en een niéuwe toekomst tegemoet te gaan. Het ligt in de bedoeling onze strijdkrachten in den aanvang bij voorkeur op te bouwen uit oorlogsvrijwilligers en hun op leiding op moderne basis krachtig ter hand te nemen. Hun opleiding zal grootendeels plaats vinden in Engeland, voorloopig slechts in beperkte aanstonds voor gewapend op treden worden bestemd. Daar om wijs ik op de nu reeds be staande behoefte aan vorming Van afzonderlijke takken van dienst, zooals motor en pio niercompagnieën, welker op richting verband lioudt met de onmiddellijke dringende nooden op vervoers- en verkeersge bied. Aldus wordt ook een begin gemaakt met het scheppen van mogelijkheden voor hen, wier verlangen om mede te strijden nog niet kan worden verwe zenlijkt, om zich toch reeds onmiddellijk aan het landsbe lang dienstbaar te maken. Uit dit zal U reeds gebleken zijn, dat het reserve personeel nog niet in werkelijken dienst is geroepen, doch voorzoover het deei uitmaakt van de Stoot- en Bewakingstroepen, doet het diénst op denzelfden voet als die overige leden dier troepen. Ik doe een beroep op het reservepersoneel om tijde lijk af te zien van het beklee- den van vroegere rangen en functies, waaraan in dit over gangsstadium geen onmiddel lijke behoefte bestaat. Zoodra daaraan de behoefte wel wordt gevoeld, zullen slechts die officieren in wer kelijken dienst worden geroe pen, düe blijk hebben gegeven daarvoor de noodige geschikt heid te bezitten. Aldus za' een rang of functie in het oude verband geen recht geven op een dienover eenkomstige rang of functie in het nieuwe verband, dat de kern zal vormen van de nieuw op te bouwen legereenheden. Voor alles dient gestreefd te worden naar het brengen van de geschikte persoonlijkheden op de juiste plaats, teneinde aldus het ideaal van capaci teit, gepaard aan discipline, gebaseerd op persoonlijk res pect, kans van slagen te geven. Een juiste selectie moet der halve de lijdende gedachte blij ven. Aldus worctt tevens in de hand gewerkt, dat de in het overgangsstadium bij de Stoot- en Bewakings'troepen betoonde capaciteiten en ka raktereigenschappen een toets steen kunnen vormen bij de beantwoording van de vraag, wie in het nieuwe leger een verantwoordelijke functie zal mogen bekleeden. Tot slot wil ik U mededee- len, dat een aantal bekwame krachten, dlie zich in den over gangstijd onderscheiden, doch over onvoldoende militaire er varing en kennis beschikken, binnen afzienbaren tijd in de gelegenheid kunnen worden gesteld het ontbrekende op cursussen aan te vullen, wel licht gedeeltelijk in Engeland. Eenige kennis van de Engel sche taal zal in het laatste geval noodzakelijk zijn. De Bevelhebber der Neder- landsche Strijdkrachten, De Luitenant-Generaal, BERNHARD, Prins der Nederlanden. Te Velde, 8 November 1944. Gedrukt in de gerequireerde drukkerij der P. Z. Crt. Algemeene leiding: J. P. van Alten. Bureau: Gerechtsge bouw, Kamer 6, Middelburg'. Verantw. administrateur: JACQ. DE SMIT, O. en W. Souburg. Verantwoordelijk voor de redactie: J. C. CORVER en R. ZUIDEMA. Burgemeester C. A. van Woelderen. Woensdag 22 November hoopt burgemeester C. A. van Woelderen, die dezer dagen te Middelburg heeft vertoefd, zijn ambtsbezigheden in Vlissin- gen volledig te hervatten. Tij dens zijn ontstentenis fungeert, zooalg bekend, de heer J. L. Verhagen als loco-burgemees ter dezer gemeente. De heer van Woelderen is 8 November jl. voor het eerst, na zijn verwijdering door de nazi's, weer in onze stad ge veest. Nu de gewaardeerde burgervader in zijn amBt is hersteld, zal de onzalige na gedachtenis aan den smadelijk gevloden surrogaat-burgemees ter wel spoedig verdwijnen. Het trouw gebleven corps van gemeenteambtenaren heeft zijn nu wel zeer moeilijke taak met grooten ijver hervat. On der het herstelde gemeentebe stuur zal Vlissingen ongetwij feld uit zjjn verminkten toe stand herrijzen! DIVERSEN. In Amerika liggen verschil lende plaatsen, welker namen nog herinneren aan de vroegere Ned. macht, in dit gebied. Zoo heet een gedeelte van New York nog steeds Flus hing, een Engelsche naam voor het Nederlandsche Vlis singen. De burgers van Flus hing hebben een boodschap opgesteld aan de burgers van Vlissingen van Nederland, waarin zij hen geluk wenschen met de bevrijding van het nazi-juk. Deze oorkonde zal een maand na de bevrijding van Vlissingen, dus op 5 De cember, aan een officinale Ned. autoriteit worden over handigd. Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst. Door een noodlottig on geval, verloren wij onze zeer geliefde Moeder CHRISTINA JANNETJE HELENA MARIA CATHABINA GEBRAAD, in den leeftijd van 40 jaar. Overleden te Oost- burg 6 October 1944, en den Heer ABRAHAM PIETER KEIJMEL, in den leeftijd van 41 jaar. Overleden te Oost burg 6 October 1944. LEEN. GEORGE. JAN. WIM. PIET. Vlissingen, 21 Nov. 1944. Noordstraat 35.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 2