De Vrije Zeeuw Probleemstelling in het heden ities van de lissin gen. UREN ESTUUR. dagelijks van is. sn Financiën: tot 3.30 uur in Woensdag r Stadhuis, en en Bedrij- ■n 910 uur wordt en. geen ESTUUR. ituu irs thans volgt: C. A. van waarneming Wethouder n en Finan- orschot. Onderwijs: Openbare ij ven: J. L. itstgenoemde el uitmaakte College van Wethouders afwezigheid meester als GEMEEN. 1NSTEN. Dinsdag 21 Uen aUe af- ieente-secre- bet kantoor :-Ontvanger, zijn in het loutkade. Gemeente er aankondi- het Museum ark. bedrijf bfefft perceel Paul 11. ociale Zaken stigd in het ■aat No. 12. inst is thans het voorma- s, Bellamy- u wordt ge- No. 24, de Wilhelmina- e Gemeente- in ingsdienst erequireerde Z. Crt. J. P. van Gerechtsge- Middelburg. listrateur: SMIT, iburg. voor de CORVER 2MA. In de geschiedenis zien we ons steeds weer geplaatst voor dezelfde situaties. We zijn geneigd ons met Hera- klites' standpunt te vereeni gen. Steeds immers zien we als 't ware een kringloop in de ontwikkeling der gebeurte nissen. Zoo was er in de loop der bezettingsjaren een dalende lijn. Het dieptepunt is bereikt. Langzamerhand zal nu de lijn weer gaan stijgen, al is de tqd om dit te consta- teeren nog te kort geweest. We zitten nog te diep in de ellénde, de chaos is nog te groot, dan dat we ons weer op hooger niveau zouden zien geplaatst. De probl-men, die we ons f;esteld zagen in den bezet- ingstijd waren reeds talloos. Wat we *in dit opzicht aan onze illegalen te danken heb ben is zonder twijfel doorslag gevend geweest, zij toch wa ren de kern van ons verzet. Eenerzijds moest het volk worden doordrongen van een plicht, die het soms Intuitief voelde, maar die het nog niet reëel voor zich zag, tenminste in vele gevallen. Onze illegale Eers heeft hierin op onnavolg- are wijze van zich doen spre ken. Zonder haar hulp zou on getwijfeld een groot deel van ons volk zijn ingeslagen. Het was noodig ons volk te toonen, "den geest van ons volk te leiden tot een nieuwen tijd. De tijd van vóór 1940 had ons immers in het moeras gebracht. Slechts door van binnenuit te bouwen, kon hier weer nieuw leven gewekt wor den. Hoevelen zouden niet naar Duitschland zijn gegaan Hoevelen zouden niet hun in nerlijk verzet tegen den vijand hebben gestaakt, als de pers er niet geweest was om hen op hun plicht te wijzen. Steeds weer moest op hetzelfde aam beeld worden gehamerd. Steeds weer moest onder scherpe bewoordingen de plicht hun op het hart ge drukt worden. Waar we de pers steeds een ruime plaats toegekend hebben in het ka der van onze volksopvoeding, daar moesten we deze plaats met geweld behouden en ver dedigen. Naast dit probleem der voorlichting was er ook het practische probleem der uit voering. Wanneer men im mers aanspoorde tot sabotage, tot ontduiken van de Duitsche grijparmen, moesten ook de middelen worden geschapen, die hier konden worden aan gewend. Aanvankelijk lag dit werk In dezelfde handen. Langzamer hand echter werden de pro blemen zoo groot en stapelde het werk zich zoo zeer op, dat scheiding der taken noo- organisatie heeft dan ook op dit practische terrein schitte rend werk verricht. Waar, de propaganda aanspoorde tot verzet, daar bood zij de hel pende hand. De risico's die bij dit werk werden geloopen, zijn een cer tificaat van den geest, die de werkers bezielde. De ver- zetskern was klein, maar ve len boden haar steun. Juist de medewerking van tallooze burgers heeft, hoewel deze zich er wellicht niet van be wust waren, daadwerkelijk tot succes bijgedragen. De ille gale, of liever legale werker, was immers aan de genade der menschen vaak overge leverd. Zeer globaal genomen wa ren dit eenige van de groote problemen, die zich voordeden. Tallooze anderen moesten op min o' meer boven grond sche wijze worden opgelost. Zoo hebben we gezwoegd en velen worstelen thans nog in ons land. Laten we vooral hen niet vergeten, nu we zelf ons wat vrüer kunnen bewegen. Zoo werd getracht onze volksgeest zooveel mogelijk te versterken. Thans zijn wij bevrijd. Het zou te waanzinnig zijn zich thans in zorgeloosheid te laten gaan. Nieuwe problemen rijzen thans. Wellicht zijn nu de persoonlijke risico's vaak min der, uitgenomen dan het risi co dat zij zullen loopen, die actief den strijd gaan voort zetten. Waar tijdens de bezet ting het volk moest worden voorbereid op nieuwe pro bleemstellingen, daar komen de concrete problemen thans duidelijk aan het licht. Er zjjn tallooze materieele problemen. Hoe brengen We het maat schappelijk leven weer op gang. Hoe zal ons politiek leven zich ontwikkelen. In al deze problemen hebben onze illegale menschen zich reeds tijdens de bezetting ingewerkt. Vooral in hen kwam een nieuwe geest tot uiting, on danks alle meeningsverschil- len, die overigens getuigen van gezond leven. Moeten zij dan niet een eerste plaats inne men ln de nieuwe maatschap pij Er is niet door hen ge werkt om zich een positie te verschaffen. In dit opzicht mogen de goeden zeker niet met de kwaden (in dit op zicht dan) op één lijn gesteld worden. Maar juist is, dat zij die op de bres hebben gestaan, die getoond hebben een kern te zijn, hun plaats in ons land met eere innemen. Naast dit ideëele en onmis kenbaar dringend probleem, komt hier nog een zeer prac- tisch probleem. Zij, die hun carrière, hun dig bleek. De onderduikers- Jposltie hebben gegeven voor 1e Jaargang - No. 3 Redactie-adres: VLISSINGEN, VVal- straat 58-60; MIDDELBURG, Gerechts hof, Hofplein; GOES, Rimmelandplein I. 21 November 1944 Familieberichten 15 regels 1.65. Iedere regel meer 0.80. Abonnementsprijs per week 26 cent de goede zaak, zagen zich in dien tijd op maatschappelijk terrein, vaak verdrongen door anderen. Hun ledige plaats werd door anderen bezet, die zich vaak om het welzijn van ons volk niet bekommerden, die hun materieel voordeel slechts zagen en die de risi co's, die velen van hun land- genooten liepen, op scrande- lijke wijze ontdoken. Voor hen ook staan thans de illegalen op de bres. Hun bedoeling is niet een politieke partij te stichten, maar hun streven is wel hun invloed te doen .gelden voor hun makkers. Resum eerend zien we een tweeledig doel: le Als kern van verzet, als menschen, die zich de problemen het meest voor oogen stelden, zijn zij het meest aangewezen ons volk te brengen van het terrein der bureaucratie, van het deli- breeren over onnutte zaken en van het omzeilen der moei lijkheden, tot het terrein waar een actieve geest hoogtij viert. Teveel zien we nog telkens sypmtomen van die oude geest waaraan we zijn ten onderge gaan. Hij tracht ook nu weer op te duiken. Niet krachtig genoeg kan hij den kop wor den ingedrukt. Hiertegen moet worden gevochten. Zij die de wanens reeds lang hebben op genomen, zullen dit thans blij ven doen. 2e. Het tweede doel, dat van meer materieelen aard is, hebben we boven omschreven Onze menschen hebben recht op een eervolle plaats. Plicht is het, dat die voor hen wordt opengesteld. Talrijke andere problemen doen zich op. We noemen nog slechts het rechtsprobleem Wie aanvaardt thans de ver antwoordelijkheid voor alles wat gebeurt. Jaren is het recht verkracht geweest en thans, nu we op herstel wach ten, zien we helaas vaak, dat niemand zich in vele geval len verantwoordelijk stelt voor gepleegde daden. We zouden nog veel over het laatste punt kunnen schrijven. Laten we hopen en ook ver trouwen. dat onder krachtige met n'etnve geest bezielde lei ding dit alles kan worden op gelost. J. P. van Alten. RIJKSVERKEERSINSPECTIE DISTRICT ZEELAND. De Rijksinspecteur van het verkeer in het district Zeeland maakt bekend, dat m.i.v. 20 November a.s. al het waterver keer in de overstroomde gebie den op Walcheren zal worden geregeld door het Provinciaal Bestuur, Branderijmolengang 22. De Rijksinspecteur voornoemd, Mr. R. M. J. HOLLA. INENTINGSWET 1939. Ingevolge de bepalingen van de Inentingswet 1939 is ieder ouder of voogd verplicht vóór- dgt een kind één jaar wordt, over te leggen: a. een bewijs van inenting of b. een verklaring waarom het kind niet wordt ingeënt. Bovengenoemd bewijs van inenting wordt van den ge neesheer ontvangen en moet ter gemeente-secretarie wor den ingeleverd. Gelegenheid tot kostelooze inenting is lederen tweeden Woensdag van elke maand ten huize van den wnd. gemeente geneesheer, Lange Noordstraat 64, alhier des namiddags 3.30 uur. Er wordt ln het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat de leeftijd beneden de 2 jaar als de meest' geschikte voor inen ting moet worden beschouwd. Voor een juiste vermelding in de vaccinebewijzen van de namen en geboortedatum der kinderen, is het gewenscht, dat bij de aanmelding het trouw boekje der ouders of geboorte bewijs van het kind wordt overgelegd. Wanneer niet tot inenting yordt overgegaan, moet de onder b. genoemde verklaring worden overgelegd. Een formu lier waarop déze vgrklaring moet worden gesteld, is koste loos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. Alle inlichtingen betreffende de Inentingswet worden op Kamer 7 verstrekt. Middelburg, 17 November 1944. De Burgemeester van Middelburg, A. J. VAN DER WEEL, wnd. De Secretaris, J. PH. KOENE, wnd.l Officieele publicaties van de gemeente Vlissingen. De Burgemeester van Vlis singen brengt het volgende verbod van de Britsche Admi raliteit ter openbare kennis: De Britsche Admiraliteit maakt bekend, dat visschen op de Schelde tot nader bericht is verboden." Vlissingen, 20 November 1944. De Burgemeester voornoemd. VAN WOELDEREN. De Gemeente-secretaris, A. DE BEIJL, L.S. BERICHTEN OMTRENT GEWONDEN EN CtEëVACUEERDEN. Blijkens mondelinge mede- deeling van den heer J. Aspe- slagh, waterschout te Gent, zijn tot Woensdag 8 Novem ber jl. van de 61 in het Bur gerlijk Hospitaal „De Bijloke" te Gent opgenomen, door de recente gevechtshandelingen gewonde Vlissingsche ingezete nen, 4 personen overleden, waardoor het aantal slachtof fers tot 39 is gestegen. Andere gewonden bevinden zich te Brugge en Eeclo, doch om trent hun toestand zijn geen officieele inlichtingen binnen gekomen. De te Ellewoutsdijk verblij vende geëvacueerde ouden van dagen bevinden zich thans te Wolphaartsdijk. Hun toestand is wel. Volgens bericht uit Breda maken de kinderen, die uit Vlissingen geëvacueerd wer den naar de kindertehuizen te Oud-Gastel en Wagenberg het allen wel. De kleinste kinderen uit Wa genberg, in totaal 25, zijn on dergebracht b\j zuster Dop te Oud-Gastel, de oudsten zijn op „Wolflaar", Bavelschelaan te Breda, inwonend bij de R.K. Inrichting „St. Petrus". In Oud-Gastel is niets ge beurd. De Zeeuwsche families, on dergebracht te Klundert, ma ken het allen wel. Zij- verblij ven momenteel te Beek. De geëvacueerde ouden van daven te Wernhoutsbrug ma ken het eveneens allen wel. Zij zijn momenteel weer ln „St. Anna" te Zundert. Officieele publicaties van de Gemeente Middelburg. VOORKOMING BESMETTE LIJKE ZIEKTE. De Burgemeester van Mid delburg, brengt ter algemeene kennis, dat het, ter voorko ming van besmettelijke ziek ten (typhus) dringend gebo den is alle drinkwater vóór het gebruik te koken en alle fruit te wasschen. Middelburg, 17 November 1944 De Burgemeester voornoemd, A. J. VAN DER WEEL, wnd. De Secretaris, J. PH. KOENE, wnd. VRIJWILLIGE INENTING TEGEN TYPHUS. Tot deze inenting wordt ge legenheid gegeven in het Gast huis te Middelburg, te begin nen Maandag, 20 November a.s. van 912 en van 24 uur Middelburg, 17 November 1944. De Burgemeester van Middelburg, A. J. VAN DER WEEL, wnd. WATERDISTRIBUTIE MIDDELBURG. Aangezien de waterdistribu tie naar het zich laat aanzien nog geruimen tijd voortgang zal moeten vinden, wordt er ten sterkste op aangedrongen zoo zuinig mogelijk te zijn met regenwater. Een ieder wordt dringend aangeraden zooveel mogelijk drinkwater op te vangen. Middelburg. 16 November 1944. De Burgemeester van Middelburg, A. J. VAN DER WEEL, wnd. De Secretaris, J. PH. KOENE, wnd. SPERUREN. De Burgemeester van Mid delburg, brengt ter algemeene kennis, dat in afwijking van vorige regelingen, in overleg met den Commander British Troops in Walcheren is be paald, dat de tijd, waarop men zich niet in de buitenlucht mag bevinden, is bepaald van 21 tot 6 uur. Doktoren mogen zich zon der vergunning gedurènde dien tijd op straat bevinden, indien dit geschiedt voor de uitoefe ning van hun beroep. Middelburg, 17 November 1944. De Burgemeester voornoemd, A. J. VAN DER WEEL. wnd. De Seoretaris, J. PH. KOENE, wnd. De militaire autoriteiten ves tigen mijn aandacht op het feit, dat de bevolking de troe pen zeer overvloedig voorziet van brood, hetzij tegen beta ling, hetzij gratis. Het brood- of koek-rantsoen voor de troepen is alleszins voldoende en de bevolking mag UITREIKING MELKKAARTEN MIDDELBURG. Teneinde tot een betere ver deeling van de beschikbare melk te komen, zullen nieuwe melkkaarten worden uitge reikt. Deze melkkaarten zul len worden verstrekt aan: le. Alle kinderen welke in het bezit zijn van: stamkaart met inlegvel GE, GD of GC en een noodkaart K 4 of K 3. Dus aan kinderen geboren in de jaren 1930 t.m. 1944. 2e. Aan z.g. A-zieken, die momenteel nog ziekenbonnen voor melk ontvangen. 3e. Aan alle a.s. en jonge moeders, welke momenteel extra rantsoenen (z.g. JA kaartjes) ontvangen. Uitreiking voor kinderen vindt plaats in de Bogardzaa'l en is als volgt geregeld: Woensdag 22 November voor de letters A t.m. H; Donderdag 23 November voor de letters I t.m. O; Vrijdag 24 November voor de letters P t.m. T; Zaterdag 25 November voor de letters U t.m. Z. Overgelegd moet worden" stamkaart met inlegvel en noodkaart K 3 of II 4. De Bogardzaal is geopend van: 9.3012 en van 24 uur en Zaterdag 25 November van 9.3012 uur. Voor kinderen, die niet in het bezit zijn van een stam kaart, moet men zich wenden tot het Distributiekantoor, Zuidsingel, lokaal 4, loket 2, onder overlegging van de noudkaart 3 of 4. Uitreiking aan A-zieken en a.s. en jonge moeders zal ge schieden op het Distributie kantoor Zuidsingel, zaal 21, loket 1, in dezelfde volgorde als boven. Alle rantsoenbonnen melk. Noodrantsoenbonnen melk. al of niet gestempeld, worden met ingang van 25 November a.s. ongeldig. Hierop kan dus na 24 November geen melk of m.elkpoeder meer worden gekocht. haar eigen voorraad niet ten koste van zichzelf door deze betuiging van vriendschap ver kleinen. Men wordt derhalve met klem verzocht vorenbedoelde gaven of verkoopen te staken. De Burgemeester van Middelburg, J. VAN DER WEEL. wnd. De Secretaris, J. PH. KOENE, wnd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1944 | | pagina 1