Een geneesmiddel Van alles wat. binding wil men een deej qntvangen. Maar onze gedachte is eene andere, en wij meenen, dat zij dieper ligt. Het oude Duitsche Rijk, het nu- bondgenootschap Duitschland-Oosten- rijk-Hongarije, is de ruggegraat der Europeesche Christelijke westersche beschaving; deze te ondermijnen en daarvoor in de plaats te stellen hetzij eene beschaving van revolutionair ongeloof, hetzij eene van Europeesch- Aziatische beschaving, is het bewuste of onbewuste doel van genoemde staatkundige verlangens tegen Oosten rijk. En in deze staatkundige verlangens moet men ook zien de diepste oor zaken van den oorlog tegen Duitsch- land-Oostenrijk, in welke diepste oor zaken men zal vinden de afgunst, dat deze landen vormen de ruggegraat der Europeesche westersche bescha ving. In het breken van dezen rugge graat meenen zij zich zeiven te ver heffen, maar, wordt deze ruggegraat gebroken,t dan breekt deze niet alleen, dan ontvalt aan heel Europa haar overwicht over de wereld. Daarom is de strijd tegen dezen ruggegraat zoo kortzichtig. De macht der Farizeërs. —o Het waien zij en de schriftgeleer den, die er steeds en voortdurend op uit waren Christus te bespieden en te achtervolgen, en twee dagen vóór Zijn dood ontmaskerde Hij hen als blinde leiders des volks. Door hun uiterlijke vroomheid en hun uiterlijke vaderlandsliefde en hun uiterlijke geleerdheid en hunne streng heid in het uiterlijk zelf te doen naar de uiterlijke vormen van den eere- dienst en nun strengheid in het doen navolgen deze uiterlijke vormen door het volk, waren zij degenen, die de macht hadden over het volk. Men moet dit in het oog houden om te begrijpen hoe het kwam dat, terwijl zoovelen moesten erkennen, dat Christus was waarlijk de Beloofde der volkeren, zij er niet voor uit durfden te komen, en dit wel niet „om wille van de Farizeën", want „zij waren meer gehecht aan de eer der menscben dan aan de eere Gods." Christus toch verkondigde een leer, die minder sprak van uiterlijke vor men, dan wel innerlijk gelooven, van barmhartigheid, van getrouwheid en van rechtvaardigheid, van liefde tot God en van liefde tot den naaste dit was juist het tegendeel van wat leerden en deden die leiders des volks, die van' rienschelijke wetten hadden gemaakt goddelijke wettea, en de goddelijke geboden hadden vervangen door menschelijke uiterlijke vormen. De godsdienst der Farizeën was vernis, die van Christus was geest, de eerste was de dood, de tweede was het leven' der ziel. Maar de Farizeën zouden niet heb ben kunnen de macht over het volk, als het volk zelf het in waarheid niet eens was met hen, als het volk zelf niet hooger achtte de eer der men- schen dan de eere Gods, en dit te meer, omdat de Farizeën door hun uiterlijk willen en uiterlijk doen zelf zoch ten de eer bij het volk, dat zij in hun hart verachten om zijne onwetendheid. Dit alles was niet alleen in dien tijd, hetzelfde is ook in onzen tijd, en in onzen tijd vinden wij dat alles te rug in de politieke christelijkheid. Dien farizeëschen geest onder den modernen naam van politieke christe lijkheid heeft De Volkswil bestreden, en wij hebben hetzelfde ondervonden wat Christus ondervond het Joodsche volk was met Christus, doch, als het zag, dat zijn leiders niet met Hem waren, en uiterlijk machtiger waren dan Hij, viel het van Hem af en het deed den wil dezer leiders om Hem te verwerpen. Zoo was het ook met onsons volk erkende de waarheid van ©ns recht, doch, als het zag, dat de macht niet was met ons recht, de macht van het kapitaal, van het bur gerlijk en 't van kerkelijk gezag, viel het van ons af en deed het den wil van deze machten. Maar het Joodsche volk, dat deed den wil zijner leiders tegen Christus, werd op het eind beschaamd, en op gelijke wijze zal op eenen dag be schaamd zijn ons vólk op Paaschdag stond de verworpen Christus weder op uit hef graf, Die daardoor bewees machtiger te zijn dan die leiders des volks, en de waarheid Zijner leer breidde zich uit over de aarde. Zoo zal ook de waarheid van ons recht overleven de macht van de machten tegen ons, en deze waarheid zal haar doen gevoelen nadat De Voikswil ten grave is gedaald, en reeds nu wordt i zij gevoeld in het gericht yan onze I dagen. Op dien dag, waajpp o,ns valk zaJ beschaamd zijn, zat! het de schuld nie't moeten werpen op anderen, op zijn blinde leiders, maar zal het de schuld moeten zoeken in zich zeiven, want, als het niet had gewild, hadden deze leiders geen macht gehad over het volk, die slechts de macht hadden omdat zij wilden en deden wat wilde en deed het volk zelf. Dusdus de macht der Farizeërs wortelde in den wil des volks zelf, een wil niet van den wil Gods door den wil des volks maar een wil van den wil der Duisternis door den wil des volks. Was de wil des volks ge weest een wil Gods dan had het volk Christus niet kunnen verwerpen, en door het verwerpen van De Volkswil verwierp ons volk het recht van den wil Gods door den wil des volks, omdat ons volk den wil der Duister nis hooger achtte dan den wil Gods. dat alle voorkomende ziekten kan ge nezen, kan nimmer bestaan. Voor elke ziekte moet dus een ander geneesmid del gemaakt en gebruikt worden. MAAGPOEDER van Apotheker Boom, waardoor reeds duizenden maaglijders zijn genezen van maagpijn, maag, kramp, zuur, hartwater en slechte spijsverteering. Prijs per doos f0,75. ASTHMAPOEDER van Apotheker Boom dit poeder geeft bij inademing onmiddellijk verlichting bij Asthma en hieruit voortkomende borstbenauwd- heid en borstbeklemming, zelfs bij den hevigsten aanval. Prijs per doos f 0 65. HOOFDPIJN (Migrainine) PASTIL LES van Apotheker Boom zijn een zeker werkend geneesmiddel tegen hoofdpijn, migraine, schele en zenuwhoofdpijn. Prijs per flacon f0,80. Proefflacons f 0,30. KINA KOORTSDROPPEN van Apo theker Boom zijn gemaakt van de zui vere kinabast en zijn doordat de kina direct opgelost in de maag komt, een spoedig werkend middel tegen koorts, binnenkoorts, malaria en gevatte koude. Prijs per flacon f 0,60. LAXEERPILLEN van Apoth. Boom, zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doos f 0,50 en f 0,25. STAALPAST1LLES van Apotheker Boom, zijn gemaakt van melkzuurijzer en bederven nimmer. Dezeziin een goed middel tegen bloedarmoede, bleekzucht en daaruit voortkomende ziekten en de pastilles wekken de eetlust op. Prijs per flacon f 1,20 en f2,00. HOESTSIROOP van Apoth. Boom, aanbevolen door Dr. Poolman tegen hoesten, heeschheid en kinkhoest. Deze siroop maakt de slijm los en doet de hoest spoedig bedaren. Prijs per flacon f 0,70. AAMBE1ENZALF van Apoth. Boom geneest spoedig uit- en inwendige aam beien, blinde en bloedende. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje f 0,50. Bovenstaande geneesmiddelen zijn alleen echt met den naam Boom, en ver krijgbaar in de meeste Apotheken en drogistenwinkels. Waar niet verkrijg baar wordt het gevraagde na ontvangst van het bedrag, met verhooging van 10 ct. voor portkosten, franco toegezonden door Firma A. H. Boom te Arnhem. Verkrijgbaar te Hulst bij Verwilghen- v. d. Hooftte Axel bij J. van Dixhoorn- Vroeg op. Jïïet te vrocsr juichen. O Wij vernamen, dat de vorige week er onder enkele vijanden is gejuicht, en ook op beleedigende wijze, dat de Volkswil eindigt. Wij willen hen er op wijzen, dat zij niet te vroeg moeten juichen en zullen hiervoor hun geheugen eenigs- zins opfrisschen. Zij juichten, als De Zeeuwsche Koe rier was overgegaan ten verraad, maar de Volkswil verscheen. Zij juichte tegen ons wegens de kamerverkiezing 1913, maar het na tuurrecht gaf zijn sanctie in den val der politiek christelijke regeering. Zij juichten, toen zij dachten ons te hebben verslagen in het eigen ge west, maar de sanctie van het natuur recht legde in onze handen de be slissing over de benoeming van ge deputeerde Staten van Zeeland. Als de zoogenaamde leider meende te voorzien het gelukken van het werk der Duisternis tegen ons was het ant woord van de sanctie des natuur rechts het tot hiertoe en niet verder. Wij zijn gewoon ons werk te ver- deejlen in termijnen van omstreeks vijf jaar, en, men er kan verzekerd van iijn, dat over vijf jaar ten opzichte van zeer velen zal gelden het woord der Schriit„Ik ging voorbij en zij schenen iets te zijn, ik kwam terug .en hun plaats werd niet meer gevon den". Dat het nieuwe blad dan ook de naam draagt van Het Natuurrecht heeft zijn beteekenishet wil zeggen, dat aanbreekt de tijd van de santie des natuurrechts, en, weet wel, deze sanctie zal zoodanig luid gaan spre ken, dat men den hemel op de knieen zou willen smeeken, dat de Volkswil toch maar terugkwam, maar dit zal te laat zijn. Jerusalem juichte, toen de Duister nis kreeg haar uur van zege over Christusmaar eer 40 jaar voorbij waren, was van ditzeltde Jerusalem de eene steen niet meer te vinden op den anderen steen. Op deze en dergelijke wijze antwoordt de sanctie des na tuurrechts, die o.a. zich uitspreekt in deze woordendie voor anderen een kuil graaft valt er zelf in, een ieder wordt beloond en gestraft in hetgeen hij heeft gedaan. En aangezien de haat tegen ons uit afgunst is geboren en door afgunst wordt gevoed, zal na verloop van tijd deze afgunst voor de nijdigaards zei ven onverdragelijk worden, omdat de tijd voor ons heeft voorbehouden hooge eer bij God en bij de menschen. Als zal worden gegeven de rekenmg en verantwoording van het werk van De Volkswil, zal men dan ook lezen onder no 9 van De Kleine Berichten „De vijand moet niet juichen tegen ons, dat wij De Volkswil doen ein digen." De veiligheid in den nacht Men schrijft ons uit Amsterdam Er wordt algemeen geklaagd over de veiligheid op straat, of liever over de onveiligheid. Het politiecorps schijnt te klein te zijn, en vooral des nachts schijnt de bewaking veel te wenschen over te laten. Eigenlijk mag men verwonderd zijn, dat er nog zoo weinig inbraken, enz. voorkomen. Het gevolg van de onvoldoende of- cieele nachtveiligheidsdienst is, dat zich hier in een tiental jaren een goed georganiseerde particuliere nachtvei ligheidsdienst heeft ontwikkeld, waarbij haast alle gegoeden zijn aangesloten. De wakers van die particuliere nacht veiligheidsdienst hebben een zeer be perkte wijk, meest zelfs een enkel straat- of gracht-gedeelte te contro leeren, en niet alleen worden ver dachte sujetten in het oog gehouden, maar bovendien wordt nagekeken, of iedere deur wel goed gesloten is, of het licht wel gedoofd is in een per ceel, waar uitsluitend kantoorlokalen gevestigd zijn, enz. Natuurlijk wordt alleen gelet op de belangen der ab- boné's. Die particuliere nachtveiligheids dienst werkt samen met de officieele nacht-politie, en men zegt, dat hier door meer de officieele nacht-politie gebaat wordt dan de particuliere vei ligheidsdienst. In zooverre mag Am sterdam blij met zijn bijzonderen be wakingsdienst zijn. Maar aan den an deren kant mag de belastingbetalende burgerij toch verwachten, dat de of ficieele veiligheidsdienst in orde, vol doende is, en dat deze niets te wen schen overlaat. En ergerlijk is het, van de colporteurs der particulieren dienst te hoorenU weet, mijnheer, dat 's nachts de politie te zwak is, en dat onze dienst noodig is voor de bewaking van uw eigendom; wilt gij bewijzenwel, wij controleeren ook het huis van mijnheer die, Gemeente- teraadslid, het kantoor van mijnheer zus, assuradeur'tegen inbraak, de privé- woning van Mr. zoo, van onze Recht bank, enz. Aan het hoofd van onze politie staat thans een buitengewoon be kwaam chef. Naar wij vernemen is er door hehi op gewezen, dat het politie corps dringend uitbreiding behoeft. Laten wij hopen, dat het hier spoedig toe mag komen, en dat de tijd aan breekt, waarin een particuliere nacht- veilignejdsdienst overbodig wordt. o— Groot kapitaal aangeboden. Men pchryft ons nit Amsterdam In de Arasterdamtfchs groote bla den komen bijoa dagelijks adverten ties voor, waarin kapitaal wordt aangeboden aan industrieelen, die hun bestaande zaak willen omzetten in een Engel8che vennootschap; men moet artikelen kunnen fabriceeren, ge.schikt voor e.xpqrt4 en men m.oet in staat zijn, tegen de Duitsche fa brikaten te concurreeren. Naar wij vernemen worden de ad vertenties niet geplaatst door de per sonen, die gewoonlijk dergelijke stel len, en die in den regel tegen een buitengewoon hooge rente hun ka pitaal probeeren te beleggen, maar tracht men inderdaad met Engelsch geld bepaalde takken der Nederland- sche nijverheid te steuDen, Er zijn j einde-December in de hoofdstad een paar Engelsche bureaux geopend, waarvan het eenige doel schijnt te I zijn den invloed van Engeland in de Nederlandsche Handel en Nijverheid te vergrooten, en zoo mogelijk Duitsch-Hollandsche relaties af te snijden. De Duitsche kooplui in Amsterdam zijn inmiddels actiever dan ooit, en het zal een heelea toer zijn, ze zoo spoedig hieruit te drin gen. Met belangstelling kijken wij naar dien niet heel bloedigen Duitnch- Engelschen oorlog te Amsterdam Schuldeisclier8 in faillissementen. PIETER BUIJS, vlashandelaar -er. landbouwer te Axel. Cur. mr. P. J. van Bortel, te Oostburg. Bedet, W., Terneuzen pref. betwist f 1098.81 Bierens, A. N., Koudekerk pref. 1328.09 Brandes, P., Colijns- plaat 10 08 Buyze, F., Axel 167. Buyze, 90.25 Buyze, Wed. Fr. erven Buyze Axel 3571.— Cadzand, D. F., van Axel 800.18 Damme Azn., A. M. v. Wissekerke 2815 Dieleman Math,. Axel 65.80 Dieleman Pz. Math. Axel, 12234.20 Dregmans J. A. Axel 5057.48' Faas L. pref. 42.90 Gillisse G, Wisse kerke 9.10 GoosensJ., Terneuzen 519.18 501.11 Have D. J. v. d. Kapelle, 82 75 Heel en Co., fa. v., Goes 10709 43 pref. 26000.- Hengstenvereeniging Kamperland 52.50 Heyboer G. Kortgene 345.40 Hoek M., Axel, 87.79 Hoek Gzn. H., Wissekerke 91.04' Hoeve P. A. v., Axel, pref. 1580.63' Kahbaard J. Colijnsplaat 20 85 Kaliebaard P. J., 35.20 Kooman G. H. Sluiskil 18 20 Kraker A. de. Axel 500. Loof Th. de, Wissekerke, 15.20 Massee en Zn., fa. Wed. J., Goes, 209.06 Naaml. Venn. Centraal Kledingmagazijn v/h F. Q. C. den Hollander, Middelburg 36.55 Oggel, D. J., Axel 574.08 perf. betwist 483.88 Oosten C, v., Axel, pref.,, 254.93 Paggee Joh. v. Wisse kerke 8.— Pieck, W. A. J. M. Hulst. 20411.97 Polder Nieuw Noord- Beveland, Colijns plaat, 230.55 Pree D de, Colijnsplaat, 35.275 Putter P. C. de, Axel 46. Regt, M. d. Colijnsplaat pref. 54.55 Regt. W. de, 19.25 Scheele, J., Axel 259 91' Scheele, J. C., 78.30 Schippers, P., Kortgene 30.— pref. betwist 695.65 Seysens, L., Lokéren fres. 2108 05 Staat der Nederlanden 25 pref. 11075 21 Smies-Boer, J. P., Axel 25.80 Vercauteren, M. 1274.36 Vereeniglng „de Vergader zaal", Axel 37.67 Vereeniging „Oesterput" Colijnsplaat 24 34 Verhage, A., Wissekerke pref. 24.35 Verhnlst, J. W., Mid delburg 257.30 Vlaanderen, J., Axel 47.30 717.23 Waal, H. de, Koewacht 366,04 Vv'aesberghe-Janssens, firma L. v.', Hulst pref. J50422.14 Weyr.s, J., Axel 2602-73 Wieme, L., 19.25 Zwart-Boone, Wed. D. v. d„ Colijnsplaat pref. 13.75 Unitas. —O De Joden in Polen. In het „Weekblad voor Israëlieti- sche Huisgezinnen" lezen wij het vol gende „Dat het Joodsche leed een band slaat, een band om lijdenden en me delijdenden, een band zelfs om hen, die nu door het zwaard gescheiden zijn, bleek uit de vergadering, die de vorige week Zondag te Londen gehou den is en uitgeschreven was door het Comité voor bijstand aan de Joodsche slachtoffers van den oorlog in Polen. „De voorzitter, Hermann Landau, sprak over de ontzettende armoede in Polen, waartegen ook de rijke Jo den aldaar zoo weinig vermogen, dat zij hunne barmhartigheid slechts kun nen betoonen in chèques van... een stuiver. De rabbijnen Chaikin en Hill- man appelleerden aan de gevoelens der aanwezigen voor Touroh en Tse- aokoh. Daarna sprak de opperrabijn, dr. Herts, eene rede uit, van de groot ste beteekenis voor de psychologie der Joodsche wereld van onze dagen. „De opperrabijn weidde uit over het vreeselijk feit, dat thans 2 millioen. Joden in Russisch Polen dak- en broodloos zijn. Dat is de toestand waarin zich een gderde deel van het Russisch Jodendom, een zesde deel van het Jodendom der gansche wereld bevindt. Maar met denzelfden ernst wees hij op het lijden der Joden in de „vijandelijke" landen. Er zijn 25,000 uit huis en hof verjaagde Joden in Moravië, 75,000 in Bohemen en alleen in Weenen vertoeven thans 170,000 Joodsche Galicische vluchtelingen, waarvan 70,000 stervensarm. Dus zei dr. Hertz, let welJoden uit een vijandelijk land tot voorbeeld stellend zij. die in Londen hulp bieden aan een 7000 vluchtelingen, moeten niet denken, dat zij meer doen dan elders geschiedt I „Met sympathie alleen wilde de op perrabijn niet tevreden doen zijn. Hij vroeg dat, waartoe de Joodsche wet ieder Jood verplicht, hij vroeg het tiende van iedere inkomen. „En niet slechts voor de lijdende Joden, maar voor alle slachtoffers der wereidcatastrofe. De ontzettende nood moest ons allen een les worden in „Menschlichkeit". Hoe schoon klonk nu dit Duitsche woord in den mond van den Engelschen rabbijn 1" Hetzelfde weekblad d^elt op gezag yan den Duitschen Joodschen veld prediker dr. Arthur Levy, die te Lodz was, berichten mee omtrent progroms in Polen gehouden. In 215 plaatsen, beweert de schrijver, hebben Joden vervolgingen plaats gehad en zijn vele onschuldige Joden gedood, mishandeld, beroofd. De redactie betreurt het, dat Rus land zich thans in het westen sym pathie verwerft en herinnert in ver band daarmee aan het v/oord van Zangwill, waarin deze zeide, dat En geland thans twee gevaren doorstaat de lichamelijke bedreiging door zijn Duitschen vijand en de politieke be smetting door zijn Russischen bond genoot. Handelsblad. o— Men schrijft aan het „Centrum Een neef van me woont in een Bel gisch stadje in de buurt van Leuven en is daar leeraar aan de sfaats-mid- deibare school Hij schrijft mij dd. 8 Januari o.a „Qp dit oogenblik houdt de land storm van Schwerin hier garnizoen. De Duitschers gedragen zich betame lijk en berokkenen ook geen last aan de burgers. „Ik ben gelast driemaal per week lessen in het Nederlandsch aan den kommandant en twee zijner officieren te geven. Dit is een staaltje van Duitsch doorzicht en tevens een les aan onze Belgische Frankskiljons". o- Blinde soldaten. Men moet een hart van steen heb ben, wanneer men deze ongelukkigen bezoekt, schrijft een medewerker van de „Nordd. Allgem. Ztg.", die door den directeur van een kliniek verzocht was, om door proeven uit te maken, wie van de veertien vol slagen blind geworden patiënten mu zikale begaafdheid bezat. „Een stich ting ten behoeve van door den oorlog blind geworden soldaten zou voor degelijke opleiding zorgen en muziek instrumenten verschaffen. (Iet was geen vroolijke bezigheid. Na elkafif kwamen zij bij den musicus, het wa ren vriendelijke, schuchtere jongens, in hun gestreepte linnen kielen, mej hun tastende handenen de ijzeren discipline deed hen ook nu nog stram staan, wanneer hun naam genoemd werd. Geduldig beantwoorden zij alle

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1915 | | pagina 2