Een geneesmiddel GEZONDEN MEDEDEELINGEN. Van alles wat. hebbers, die ons beduiden en toe riepen de Hollandacbe grenzen over te steken. Het was toen ongeveer twee uur in den morgen. Men heeft ons daar de wapenen afgenomen 't geen ons zrer bedroefde. "Wij hadden toen eenige rust, niet lang evenwel want om 6 uur moesten wij in 't gelid om naar Hulst ie vertrekken vandaar ging het naar Terneuzen, Ylissingen, Middelburg, tot wij ein delijk aankwamen te AmerHoort, waar ik op mijn gemak eens kon uitslapen, na vier dagen geen oog te hebben dicht gedaan. Yan een zaak heb ik spijt, n,l. dat ik mij niet heb kunnen voegen bij bet leger, dat thans nog voor de vrijheid strijdt ik was met vaders goedvinden vrijwillig in de dienst van ?t vaderland getreden, gaarne had ik tot den laatsten ademtocht gestreden, het heeft niet willen zijn, ik troost mij daarom met de gedachte, dat ik qaar mijne krachten het mo gelijke heb gedaan voor 't vaderland. Uw neef MARCEL, dat alle voorkomende ziekten kan ge nezen, kan nimmer bestaan. Voor elke ziekte moet dus een ander geneesmid del gemaakt en gebruikt worden. MAAGPOEDER van Apotheker Boom, waardoor reeds duizenden maaglijders zijn genezen van maagpijn, maag, kramp, zuur, hartwater en slechte spijsverteering. Prijs per doos f0,75. ASTHMAPOEDER van Apotheker Boom dit poeder geeft bij inademing onmiddellijk verlichting bij Asthma en hieruit voortkomende borstbenauwd- heid en borstbeklemming, zelfs bij der) hevigsten aanval. Prijs per doos f0 65. HOOFDPIJN (Migrainine) PASTIL LES van Apotheker Boom zijn een zeker werkend geneesmiddel tegen hoofdpijn, migraine, schele en zenuwhoofdpijn. Prijs per flacon iO,SO. Proefflacons f 0,30. KINA KOORTSDROPPEN van Apo theker Boom zijn gemaakt van de zui vere kinabast en zijn doordat de kina* direct opgelost in de maag komt, een spoedig werkend middel tegen koorts, binnenkoorts, malaria en gevatte koude. Prijs per flacon f 0,60. LAXEERPILLEN van Apoth. Boom, zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doos t 0,50 en f 0,25. STAALPASTiLLES van Apotheker Boom, zijn gemaakt van melkzuurijzer en bederven nimmer. Deze zijn een goed middel tegen bloedarmoede, bleekzucht en daaruit voortkomende ziekten en de pastilies wekken de eetlust op. Prijs per flacon f 1,20 en f2,00. HOESTSIROOP van Apoth. Boom, aanbevolen door Dr. Poolman tegen hoesten, heeschheid en kinkhoest. Deze siroop maakt de slijm los en doet de hoest spoedig bedaren. Prijs per flacon f 0,70. AAMBEIENZALF. van Apoth. Boom geneest spoedig uit- en inwendige aam beien, blinde en bloedende. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje f 0,50. Bovenstaande geneesmiddelen zijn alleen echt met den naam Boom, en ver krijgbaar in de meeste Apotheken en drogistenwinkels. Waar niet verkrijg baar wordt het gevraagde na ontvangst van het bedrag, met verhooging van 10 ct. voor portkosten, franco toegezonden door Firma A. H. Boom te Arnhem. Verkrijgbaar te Hulst bij Verwilghen- v. d. Hooftte Axel bij J. van Dixhoorn- Vroeg op. Het oordeel van kardinaal §*HïH. —o Kardinaal Piffl, Prins-Aartsbisschop van Weenen, zeide in een rede bij gelegenheid van een gezamentlijk ge bed tot God „Van alle kanten poogden onze te genstanders Oostenrijk en Duitschland steeds enger en enger in te sluiten, al onze handelsbronnen af te snijden, ons meer en meer in den wereldhandel te isoleeren, ten einde ons eindelijk in beeldspraak uitgedrukt op han delsgebied te wurgen. Daarbij kwam onverholen begeerte naar het bezit van een deel van ons rijk, dat onze vade-. ren met hun bloed hebben verworven en dat wij met zware offers en veel moeite opgevoerd hebben tot het peil van cultuurlanden. Wij moesten ons leven verdedigen, het ging om ons bestaan: te zijn of niet te zijn! Dit oordeel is dus geheel gelijk aan den kijk, dien wij hebben op het uit breken van den oorlog. Het eerste deel, den handel te ver nietigen het Engelsche doel, tot welk doel Engeland steeds meer vergrootte haar oorlogsvloot. Het tweede deel, deelen van Oos tenrijk af te nemen het Servische doel met steun van Rusland. België en Engeland voor den oorlog. o BERLIJN, 1 Dec. (W. B.) De Nordd. Allgem. Zeit." brengt weer nieuwe bewijzen bij, dat Engeland samen met België reeds in vredestijd een oorlog tot het uiterste, niet alleen diploma tiek maar ook militair, voorbereidde Het blad schrijftOnze troepen heb ben dezer dagen weder geheime, door den Engelschen Generalen Staf uitge geven militaire handboeken over de wegen en rivieren in België buitge maakt, die slechts voor bepaalde per sonen bestemd waren. Deze hand boeken bevatten op grond van militaire opnemingen de meest nauw keurige terreinbeschrijvingen. Zoo wordt bijv. op blz. 130 aan de hand van bijgevoegde kaarten de groote weg Nieuwpoort -Dixmuidën, Yperen, Meenen, TourcoingDoornik behandeld ten opzichte van den toe stand der wegen, het terrein, de tak- tische voorzorgsmaatregelen, de waar- nemingspunten, de rivieren, kanalen enz. Telkens wordt medegedeeld, of de bevolking geheel of slechts voor een deel Fransch spreekt. In den regel worden kerktorens als goede waarnemingsposten aangegeven. Op even uitvoerige wijze wordt de geheele loop van de Schelde met alle zijrivieren, plaatsen, landings- en over gangsplaatsen, breedte en diepte der wateren, de beschikbare booten, enz. beschieven. Aan de handige deeltjes, die voor de bevelvoerende officieren van den generalen staf en de commandanten van alle rangen uitstekende wegwijzers zijn, zijn toegevoegd lo. een naar ge meenten en dorpen gerangschikt over zicht van de inkwartieringsgelegenhe den en opgaven van de aanwezige transportmiddelen, benevens allerlei andere inlichtingen, die een plaatselijk commandant noodig heeft2o. een opgaaf van belangrijke aanwijzingen voor bestuurders van vliegmachines in het gedeelte van België, dat ten zuiden van de lijn Charleroi—Namen—Luik ligt en voor de omstreken van Brussel. Dat buitengewoon zorgvuldig en overzichtelijk boekje wordt aangevuld door een kaart van de landingsplaat sen. Het heeft het opschrift „geheim" en dateert van Juli 1914. Het materi aal daarvoor werd, zooals uit de aan- teekeningen bij de verschillende hoofd stukken blijkt, sedert 1900 uit afzon derlijke informaties bijeengebracht. Het eerste deel werd in 1912 gedrukt. Deze handleidingen bewijzen dus, dat sedert vijf jaar reeds een veld tocht in hel neutrale België grondig werd voorbereid. Het zijn niet anders dan geheime dienstvoorschriften voor een daar strijdend Engelsch leger. Het Engelsch oppercommando heeft dus reeds sinds geruimen tijd op de hui dige gebeurtenissen voorbereid, en zoo zeker de gebeurtenissen voorzien, dat het zich den moeilijken arbeid van de samenstelling dezer militaire hand boeken getroostte. Zonder bereidwil lige en zeer krachtige ondersteuning van de Belgische regeering en de mi litaire overheid zou zulk een werk niet te doen zijn geweest. Zoo volledig tot de kleinste détails afdalende strategi sche en taktische opgaven als de hier boven medegedeelde of zoo nauwkeu rige mededeelingen betreffende het rollend materieel, over sluizen en brug gen, vallen op andere wijze niet bijeen te brengen. De lijsten van de transportmidde len, waarin over België wordt beschikt, alsof men in zijn eigen land was, kunnen slechts door de Belgische re geering zijn opgemaakt. Zoo grondig hadden Engeland en België in tijd van vrede hun afspraken gemaakt over een militaire samenwerking. België was in politiek er. militair opzicht niet anders dan de vazal van Engeland. Door deze documenten wordt be wezen, dat de verontwaardiging, die Engeland voor de geheele wereld be toont over de zoogenaamde neutrah- teitsschending, ongegrond isen onrecht vaardig. Als iemand het recht heeft verontwaardigd te zijn, dan zijn wij het. Toen de Engelsche en Fransche pers, naar aanleiding van onze ope raties aan de kust, spottend de mee ning uitsprak, dat wij van de gevaren van het inundatiegebied in het zooge naamde polderland niet op de hoogte waren, had zij in zooverre gelijk, dat wij bij het begin van den oorlog van het terrein in België slechts zooveel wisten als te halen was uit bronnen, die de boekhandel in omloop brengt. Maar juist daarom waren de Engel sche inlichtingen en Je uitstekende kaarten voor ons van te meer waarde. Wij konden dit buitengewone mate riaal direct gebruiken voor onze eigen doeleinden en Engeland bestrijden met zijn eigen wapens. Dat karakteriseert het best den zorgvuldigen arbeid van onze tegenstanders. O Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 18 faillis sementen tegen 39 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o— Vlaamsche ruiters. Een Italiaansche oorlogs-correspon- dent, Scarfoglio, geeft een schets van de vreemde ruiters, welke hij over de wegen en slagvelden van Vlaanderen ziet rijden. Het heeft hem een huive ring bezorgd, de Indische ruiters, die de Engelschen als hulptroepen naar Europa lieten komen, voorbij te zien draven. En het zien ronddolen daar van die mannen uit Bengalen, wier oogen vonken schieten en wier tanden als van roofdieren glimmen, werkte op hem als een beangstigenden droom. Daar komt er een aanrijden, op een sukkeldrafje; zijn paard is klein, met magere pooten en uitgerammeld lijf, meer lijkend op een ezel dan op een paard. Op zijn rug is een soort aap gezeten, met een gemeen grijnzend gezicht. Op het hoofd draagt de ruiter een grauwen tulband en in de vuist klemt hij een lans, met een zeer lang en scherp ijzer. Aan de zijde heeft hij het zwaard hangen, een krom glim mend ding, eerder bestemd voor bui ken-opensnijden en kop-afhakken dan om er een schermbeweging mee uit te voeren. Het gezicht van zoo'n Bengaleeschen lansdrager is het afstootendst. Zijn trekken zijn wild en woesttoch houdt hij de spieren van zijn magere tronie strak in bedwang. Hij speurt altijd maar recht voor zich uit, scherp ge richt naar den horizon, zonder ooit naar rechts of links te kijken. Het is een allerzonderlingste ver schijning, welke zoo'n vreemde ruiter daar in het Vlaamsche landschap maakt. Hij wekt geheel den indruk van een struikroover uit de middeleeuwen. Zelfs in deze anders waarlijk niet zachte of vriendelijke omgeving van wild-vechtende legerscharen, springt hij uit de omlijsting. Te midden van deze legers van familievaders, die in weerwil van hun borstelige baarden toch nog een menschelijke uitdrukking hebben behouden, vormt de verschij ning van deze katachtige menschen- soort een tegenstelling. Waarvoor gebruikt men ze in den strijd 1 Voor het nachtwerkDan weten ze op hun lichte ponny's naderbij te sluipen. Eer de scherpst-oplettende schildwacht alarm heeft kunnen maken, hebben ze zich reeds heengeschoven naar den vijandelijken post, soms tot in het midden van het bivak. En de schildwacht is reeds aan de scherpe lans geregen, het vlijm-scherpe zwaard Ik hem reeds door de keel gegaan, eer hij zijn tegenstander uit het nacht zwart heeft zien opduiken. Met zijn katten-oogen, met zijn lui paarden-aard, met zijn roofdieren- natuur is dit zijn voornaamste werk. En wanneer men ze zoo eens' over dag daar ziet rondstappen op hun ver armde paardjes, dan wendt men zich af van hun stekende woeste tronie. Handelsblad. N.B. Deze vreemde ruiters zijn door het vrome Engeland op het oorlogspad gebracht om te bestrijden het barbaar- sche Duitschland, en zijn in het Fran sche Zuidep door Fransche vrouwen met bloemen ontvangen. o De bliksem in dienst uei beiLijl's- reclame. Men schrijft ons uit Amsterdam De heer Van Erk, de hoofdagent van de National-Kasregisters in de Kal- verstraat, die zoo dikwijls goede re clame-ideeën had, exploiteert nu de bliksem voor zijn zaak. In z'n éta lage is een achtergrond gemaakt, een landschap, met een dreigende wolk, en om de twee a drie seconden schiet daar een bliksemschicht uit. En in middels functioneert op den voorgrond een kas-register en bliksemsnel vliegt een bom van den rol af. Kijklustigen zijn er genoeg natuurlijk, 't Is inderdaad een aardige reclame. En de heer Van Erk heeft hiermee een belangrijk puzzle opgelosthij exploi teert de atmosferische electiiciteit. Zoo doet een goed koopman iets, waartoe wetenschap noch technicus in staat was. o De moerassen in Oost Pruisen. In het bekende Duitsche maandblad „Kosmos" komt een beschrijving voor van de geografische gesteldheid van Oost-Pruisen, speciaal het moerassen gebied, waar Von Hindenburg de 92.000 Russen gevangen nam. Oost-Pruisen, schrijft „Kosmos", is Duitschlands eigenlijk moerassenge bied, en die eigenaardige natuur van dat landschap is daarom zeer bewon derd door de natuurvrienden. Een groot aartal van al die moerassen is ontstaan door een langzame landwor- ding van meren. Zoo'n moeras is als het ware een overgangstoestand tus- schen meer en vasten bodem, een pro ces als het ware. Maar dit proces gaat dikwijls sneller, dan men zou verwach ten. Allerlei moerasplanten groeien er weelderig, en zij helpen mee aan die droogwording. Op het moeras komt dan spoedig een soort korst, die wel sterk genoeg is, om een kind te dra gen, maar waar een volwassen mensch doorheen zakt. Inmiddels zakt de bo dem, hij wordt al vaster en vaster, en allerlest kan hij zonder gevaar betre den worden. Dan is de tijd daar, dat de mensch ingrijpter worden slooten gegraven voor de afwatering, de wilde planten steekt men in brand, en aller lest is uit de wildernis vruchtbaar land te voorschijn gekomen. Maar het overgroote deel van dit moerasgebied verkeert nog in een der stadiums van den overgangstoestand, en dit staat vast, dat het moerasgebied krachtig meehelpt, Duitschland tegen de Russen te beveiligen. o IN POLEN. THORN, 28 Nov. (W. B.) Een armée- bevel van Hindenburg zegt „In dagenlange ernstige gevechten hebben de onder mijne bevelen staande legers het offensief van een in aantal ons overtreffenden vijand tot staan gebracht." Het legerbevel deelt verder het vol gende aan Hindenberg gerichte tele gram mede „Aan uwe krachtige en omzichtige leiding en aan de onwankelbare voort durende dapperheid uwer troepen is weder een groot succes te danken. In een langen, maar met trouwe plichts betrachting gevoerden strijd hebben uwe legers de plannen van een over- machtigen vijand doen mislukken. Voor deze bescherming van de Oost grens van het rijk komt u den dank toe van het vaderland, en mijn hooge waardeering en dank, die ik tegenover uwe troepen opnieuw wil uitspreken, doordat ik u tot genei aal-veldmaar schalk bevorder. God schenke u en uwen overwïn- nenden troepen nog verdere resultaten, Wilhelm I. R." Het legerbevel van Hindenburg zegt dan verder „Ik ben er trotsch op de hoogste militaire waardigheid aan het hoofd van zulke troepen te hebben bereikt. Uwe strijdlust en volharding hebben op bewonderenswaardige wijze den tegen stander groote verliezen toegebracht. Meer dan 60.000 gevangenen en 150 ^anonnen, benevens 200 mitrailleurs vielen wederom in onze handen. Maar vernietigd is de vijand nog niet. Daar om verder voorwaarts, met God voor Koning en Vaderland totdat de laatste Rus overwonnen is o— De oorlog en huweiijkskans. Er zijn nu al 800.000 mannen op het slagveld gesneuveld. M a n n e n I Dat wil zeggen, dat het vrouwelijk surplus al reeds met 800.000 is toege nomen. Duurt de oorlog tot het voor jaar, zooals algemeen verwacht wordt maar wie zal dat zeggen dan zal het aantal gevallenen misschien naar de 3 millioen loopen. 3 millioen 3 millioen mannen minder. Inder daad, in de ooilogvoerende landen is voor menig meisje de kans om te trouwen verkeken. De Duitsche bak- vischjes zijn hiervan overtuigd, en de oorlog zal zoodoende meehelpen, de vrouw nog meer maatschappelijk werk te laten verrichten. Evenveel mannen, als in den oorlog b 1 ij v e n, evenveel vrouwen zullen na den oorlog meer, dagelijks arbeiden op fabriek, op ate lier, op kantoor, enz. De vrouw zal zoo door den oorlog een schoone ge legenheid krijgen, te toonen, wat zij presteert. o Hoo liet garnizoen te Constantiuope! zijn Snitan huldigt. Met geestdriftige toejuichingen hebben de Turksche troepen de verkondiging van den „Heiligen Oorlog" ontvangen. De soldaten hebben hun -Sultan weer eens plechtig trouw beloofd, zooals zij hun geëerden gebieder iederen avond van hun aanhankelijkheid blijk geven. Inderdaad, de Turksche soldaat is een trouw onderdaan van zijn Sul tan, en het gebruik, hem hiervan iede ren avond weer aan te overtuigen, dagteeke.it reeds van oude tijden. Men kan wel zeggen, dat het even oud is als de Turksche heerschappij over Europeesche bodem. Wanneer de schaduwen van de avondscheme ring neerdalen over de Bosporus en de aangrenzende heuvelen, en wanneer van alle minarets de Geloovigen aan het uur des gebeds worden herinnerd, dan verheft zich in de kazerne, het meest nabij de Yildis-kiosk, de voor malige woonplaats van den onttroon den Sultan Abdoel Hamid gelegen, de lang gerekte luide roep „Padischah him tschok ykschah." (Lang leve de Padischah). Deze roep weerklinkt langs de oevers van den Bosporus tot Pera en Galata, de kazernes aan gene zijden van den Gouden Hoorn, in Stamboel, herhalen hem aan de Azia tische kust van Constantinopel, in Skoetari, wordt hij ten laatsten male ingezet, en door de echo der omrin gende heuvelen teruggeworpen. Zoo weerklinken iederen avond, ook in oorlogstijd, de wenschen van de Turk sche legers voor hun Sultan in de stilte van den komenden nacht. —o Een pas. Men schrijft uit Beek aan de „Gelderl." Met al die passen is het tegenwoor dig een hecle toer om over de Duit sche grens te komen. Zonder papieren komt men er niet meer. Een papier een officieel biljet is hier je binnenkomstbewijs.zoo dacht een ooïijk aangelegde Beekenaar. Een binnen- of buitenlandschen pas had-ie niet, maar wel een bewijsje, dat-ie met den kantonrechter nog een appeltje te schillen had wegens dron kenschap. Met deze dagvaarding van den rechter ging de moppige Beeke naar zijn vrijheid wagen en de grens passeeren. De Duitsche grenswacht, die zeker geen woord Nederlandsch kon lezen, visiteerde heel nauwkeurig den „pas" en zette er heel deftig en plichtbewust den Duitschen stempel op. Na deze ambtelijke verrichting kon de Beekenaar vrij Pruisen in gaan. Hoelang zal de oorlog duren? Bij het begin van den oorlog werden overal beschouwingen gepubliceerd over den duur van der. krijg, en merk waardig was het, hoe de verschillende berekeningen uiteenliepen. Talrijke mannen van naam beweerden, dat die moderne oorlog met al z'n hypermo derne moordwerktuigen en z'n kost baar menscherimateriaal onmogelijk langer zou kunnen duren dan zes we ken. Mathematici becijferden, dat de oorlog niet langer dan twee maanden duren kon, en economen concludeer den, dat drie maanden als een maxi- mum-oorlogsduur moest worden be schouwd. En thans duurt de wereldbrand al bijna vier maanden en de miliiaire medewerker van een bekend Duitscli dagblad verkondigt de m^ening, dat de oorlog nog in zijn eerste periode verkeert, een eerste stadium van ont wikkeling. Het is nog een voorberei ding als het ware tot den eigenlijken krijg. En hij voorspelde, dat eerst in het voorjaar van 1915 nieuws van het Westelijk en Oostelijk oorlogstooneel zou komen. Dan zouden de Duitsche strategen gelegenheid hebben, zich met hun Fransche en Russische colle ga's te meten, en zou de strijd zijn „aarzelend" karakter verliezen. De Duitscher voorspelde eerst vrede in het najaar van 1915. Zooals men weet, bereidt Engelard zich voor op een oorlog van 1 '/.2 jaar. Frankrijk alleen is nog optimistisch. o „Zij sterven zoo schoon \u BERLIJN, 27 Nov. (Part.) Een dezer dagen schreef mij een kloosterli.,g- aalmoezenier te velde

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 2