Een halfwas-zetter M". J. AlffilAAESE ABDIJSIROOP Korte berichten. Advertentiën- Inmaak potten, Neemt de Abdijsiroop een bont allegaartje. De Engelscheti waren de eersten, die de strategische nadeelen van het heldere marineblauw inzagen. Dat was tijdens den Boeren oorlog. Vanaf 1900 hebben zij het khaki verkozen. De Vereenigde Staten voerden daarop denzelfden maatregel bij hun troepen in, Japan volgde in 1904, Duitschland en Griekenland in 1907, Italië, Oostenrijk-Hongarijë en Spanje gingen er in 1908 toe over, Rusland, Boelgarije, Servië en Turkije in 1909, Roemenië in 1911, en pas het daaropvolgende jaar werd bij ons de eerste grijze uniform gezien. Bin nenkort zal ook Frankrijk wel den rooden broek bij den voddenkoopman brengen. —o De draagwijdte van het gesehut. Door het Noord-Amerikaansche leger zijn onlangs te Sandy Hook proeven genomen met 30,5 c.m.-geschut. Met kogels van 350 k.g. gewicht werd een afstand van 18 k.m. bereikt. Deze prestatie is werkelijk enorm. Het is echter nog niet gezegd, dat het tref ferspercentage bij een dergelijke draag wijdte ev^n enorm is. o— Waarom de Eugelsehen niet overwin nen kannen. Een grappenmaker heeft op niet on verdienstelijke wijze ontdekt, dat de arme Engelschen nooit zullen kunnen overwinnen. Voor het Brittenland wil len wij het niet hopen. Doch de be tooging van onzen humorist is wel overtuigend. Immers hun wapen is arm, hun macht power (poover) en bovendien fleet (vliedt) hun vloot. o Goedkoop paarden? leesch. In de veldslagen in Oost-Pruisen zijn zoowel van Russisch als van Duit- sche zijden zooveel duizenden paar den gevallen, licht of zwaar gewond, dat het onmogelijk is, de dieren be hoorlijk te verplegen en zoo op deze wijze weer voor den militairen dienst geschikt te maken. Bovendien zijn met een en ander te veel kosten verbon den. Men heeft dus besloten, de die ren te slachten. Door den grooten aanvoer is de markt echter gedaald en de groote Oost-Pruisische slachte rijen zijp instaat in de Duitsche pers te adverteeren met hun „versch paar- denvleesch, ambtelijk onderzocht, zon der beenen, te verkrijgen per postpak ket van 10 pond tegen den prijs van 1.50 Mk. Dat is dus negen cent per pond. Geen wonder, dat de treinen, komende uit die richtingen soms twee wagens en meer moesten aanhaken, alleen voor de vleeschpakketten. o— De torpedo. Het Latijnsche woord cupio betee- fcent wenschen, verlangen cupido is liefdesverlangen, en Cupido is de ver persoonlijking van het liefdesverlan gen, dus de God der Liefde. Torpeo beteekent stijf zijn, verstijven en tor pedo de verstijving. De oude Romei nen hebben het woord torpedo niet verpersoonlijktzij hebben echter merkwaardigerwijze dien naam gege ven aan een visch, die in de Middel- landsche Zee zeer veel voorkomt, de kramprogge. Het eigenaardige verde digingsmiddel van dit dier bestaat in de wijze, waarop de visch aan alle menschcn, die hem te dicht naderen, electrische slagen uitdeelt, waardoor de slachtoffers in een toestand van verstijving (torpedo) geraken vandaar de naam van het dier. Deze naam heeft de kramprogge thans nog in het Spaansch. Toen een Spanjaard de be weegbare zeemijnen uitvond, gaf hij tiet voorwerp van zijn uitvinding den naam torpedo. Van dezen naam ging de Amerikaan Bushnell uit, aan wien wij het nieuwste en gevaarlijkste scheepswapen, de torpedo, te danken hebben. Die uitvinding dateert van het jaar 1796. In de Itaüaansche taal heet de kramprogge torpedine. Onze tor pedo, een overigens internationaal woord, heet daar ook torpedine. o Een rolbaan voor de bouwbedrijven. Wanneer de voorspellingen van de Tonindustrie-Zeitung" waarheid be vatten, krijgen de opperlui een mak kelijk leventje. Hun gesjouw en ge zwoeg is dan uit. De zware stapels steenen zullen ze dan niet langer op de schouders behoeven te torsen, en het zal niet meer van hen verlangd worden, dat zij over gevaarlijke revo lutieladders klimmen en klauteren. Er is dan een nieuwe tijd voor hen aan gebroken, en het eenig bevel, hetwelk zij zullen moeten opvolgen, is: op de plaats rust Het bekende Duitsche vakblad deelt dan mee, dat in den handel gebracht wordt een „Ziegelrollbahn. Zoo'n in strument is te beschouwen als een lift. De baksteenen rollen of glijden echter niet loodrecht naar beneden, maar het is een hellend vlak. Elke steen loopt tusschen twee rails. Tusschen die rails draaien staalrollen, wanneer een steen in aantocht is. Meest duwen de stee nen tegen elkaar, en heeft men dus als het ware met een enorm langen spoortrein te doen. De rails kunnen zich buigen, en met dezen „Ziegel rollbahn" is het mogelijk, de steenen een afstand van meer dan 100 meter te laten afleggen. De heele rolbaan wordt bediend door twee menschen, een aan het begin, een aan het eind. o— De Psychologie van den soldaat. Men schrijft ons De soldaat op het slagveld verte genwoordigt twee persoonlijkheden, die van den egoïstischen staatsburger en die van den altruïstischen gevoels- mensch. Tijdens het gevecht wordt de laats e geheel op den achtergrond ge schoven. Hij bestaat bijna niet meer. De staatsburgerlijke gedachte is de kracht, waaruit alle wilsbesluiten wor den gevormd, en die allen dc vernie tiging van den tegenstander beoogen. Zoodra het op de uitvoering der be sluiten aankomt, is de soldaat uitslui tend technicus, die berekent, hoe zijn doel het best te bereiken. Daarbij zinkt zelfs de gedachte aan eigen ik in het niet. Wie zijn wezen niet in deze twee persoonlijkheden vermag te schei den, is een slecht soldaat zonder ener gie en zonder drijfkracht. Het is niet zeer moeilijk, de zorg voor het eigen ik weg te cijferen, zelfs zonder zich rekenschap te geven van moreele ide alen er is alleen een consequent fa talisme toe noodig, beseffend, dat, wanneer duizenden schoten op een mensch doelen, hij zijn lot niet kan ontgaan. Toch is het goed, eenige voorzorgsmaatregelen te treffen, doch wie zich al te zeer met voorzorgs maatregelen bezighoudt, wordt nooit een held. Daarom iaat men de ge dachte aan eventueele redding geheel varen en gaat bewust voorwaarts naar het doel. Het onverwrikbare geloof aan de fataliteit heeft den Mohammedanen' kracht gegeven, hun Islam met het zwaard te verbreiden. Geen soldaat kan bet fatalisme missen. o Zeppelin-verzekering bij Lloyds. Het Londensche publiek verkeert nog altijd in grooten angst voor een bom bardement en voor Zeppelin-overval len. Het verzekeringswezen is thans uitgebreid met een tak, waaraan men voor dezen afschuwelijken oorlog nau welijks gedacht had. Lloyds, de groote Engelsche assurantie - maatschappij, heeft al heel wat verzekeringen tegen Zeppelin-bommen gesloten. En er wordt een hooge premie gevraagd. Voor woonhuizen in Londen en Zuid- Engeland moet bv. een verzekerings som van f 1000,— f28.premie be taald worden voor den tijd van twaalf maanden. De verzekering omvat alle schade, die door „vijandelijke en an dere luchtschepen, door van hen ge worpen bommen of andere projectielen wordt veroorzaakt, dus explosies door deze voorwerpen veroorzaakt, enz. Voor sommige deelen van Londen, als Westminster en de rijke buurten van Westland, beloopt de premie 5 pCt. der verzekeringssom, en in de City, vooral in de nabijheid der Beurs, de Bank en het Stadhuis, moeten de huis eigenaren en winkeliers we) een premie van 10 pCt. betalen. In Oxford Street heeft een warenhuis zijn magazijn- voorraad alleen voor 2 millioen ver zekerd tegen aanvallen van Zeppelin luchtschepen. In de Londensche haven en in de dokken beloopt de premie eveneens 5 tot 10 pCt. De „Daily Telegraph" is echter van meening, dat, zoodra men de eerste Zeppelin boven Londen heeft gezien, de premies nog geweldig zullen stijgen, onverschillig of de teweeggebrachte schade groot of klein is. In Duitschland is men intusschen van meening, dat Lloyds goede zaken maakt. Weet men daar dan al zeker, dat er geen Zeppelin boven Londen zal verschijnen Dat Lloyds bij dezen oorlog niet slecht vaart, is een feii. De maat schappij heeft dezen zomer, toen met de invoering van Home Rule een bur geroorlog dreigde uit te breken, ver schillende oorlogsrisico-posten afge sloten, De oorlog is gelukkig niet ge komen, en Lloyd heeft de premies schoon verdiend. o Engeland vraagt meer manschappen. Met bijzonderen ijver wordt thans in Engeland, volgens het R. N., pro paganda gemaakt voor de dienstneming in lord Kitchener's leger. De verbon den legers, zoo schrijft een blad, zijn onmachtig om de Duitschers uit Bel gië te verdrijven, Ostende te heroveren of de Duitschers over de Aisne-linie terug te werpen, waar ze nog maar 60 kilometer van Parijs af staan. En aan de Engelsche kust hoort men de kanonnen van de Duitsche eskaders... Kitchener's millioen is absoluut onvol doende. Indien het leger der bondge- nooten in staat wil zijn de Duitschers, zij het eerst den volgenden zomer, op den Rijn terug te werpen, dan zijn er minstens nog 800.000 man noodig. De menschen in Engeland hooren van niets anders dan overwinningen en daarom is de toeloop ook niet zoo groot. Maar zij moeten weten, dat Joffre en French feitelijk nog niet voorwaarts gekomen zijn —o 0 GRAAUW. We hebben in de school eene kleine herinnering behouden aan de Belgen, die er een onderdak hebben ge vonden. Toen namelijk de school was ont ruimd en weer voor het onderwijs in orde zou worden gebracht, bleken een honderdtal mooie inktpotjes te zijn verdwenen. Neuz. Ct. De suikerraffinaderijen in Amsterdam zijn gedeeltelijk stop gezet ten gevolge van het verbod van invoer van suiker in Engeland. Militaire deskundigen (de Fransche generaal Lacroix en de Hollandsche generaal van Vlijmen) beweren, dat het Duitsche leger een strategische fout heeft begaan, door de Belgische neutraliteit te schenden. Het had, vol gens hen, zich moeten bepalen tot de Fransche grens, dan had het met volle kracht kunnen forceeren de Fransche vestinglinie Verdun—Toul—Belfort. Wij als leek hebben hier geen ver stand van, maar zien, dat die vesting linie toch eigentlijk ondoordringbaar blijkt, en zoo zou het dus ook in het andere gevèl zijn geweest, want dan zou ook het Fransche leger in volle kracht die vestinglinie hebben kunnen verdedigen. En inmiddels bleef het gevaar voor Duitschland, dat een Fransch leger had geschonden de neu traliteit van België of Luxemburg om Duitschland aan te vallen in zijn on verdedigd hart. Wij ontvingen een circulaire van wege Brandassurantiemaatschappijen uit alle landen, waarin wordt mede gedeeld, dat zij onderling zijn overeen gekomen niet als te vergoeden schade te achten die overkomen door den oorlog of door den staat van oorlog en beleg. De opvoeding der kinderen en de staatkunde hierin moeten volgen deze richting: help den mensch, opdat hij zich zeiven helpe, dan helpt gij hem ge heel. Maar nietstreven der ouders om de toekomst der kinderen reeds te voren zoodanig te verzekeren, dat zij geen eigen energie noodig hebben. Dinsdag overleed te Zuiddorpe de heer A. Moerdijk, secretaris, lid van de Provinciale Staten. Men hoort in den laatsten tijd veel van diefstal van fietsen, koeien en paarden. Op zijn fiets vooral dient ieder tegenwoordig goed te letten, ver mits ze zeffs wordt gestolen uit hui zen en herbergen, laatst in een her berg onder het oog van den herber gier zeiven. Rusland heeft aan Rumenië doen weten, dat, als van uit Rumenië pe troleum wordt geleverd aan een der oorlogvoerenden, Rusland dit zal be schouwen aln neutraliteitsschending. Dus een bedreiging. Oorlogsberichten. Een groote Duitsche kruiser liep nabij Wilhelms haven op eeri Duitsche mijn en zonk. Aan de Chileensche kust is een zee gevecht geweest tusschen vijf Duitsche en vier Engelsche kruisers, met ge volg, dat twee groote Engelsche krui sers zonken, van de twee andere geen bericht, men denkt van ontkomen. De Duitsche kolonie Kiaotsjou heeft zich aan Japan overgegeven. Het is mogelijk, dat hierdoor verwikkelingen zullen ontstaan met China en Amerika. Oorlogsberichten. De Duit sche kleine kruiser Embden, die zoo veel aan de Engelsche handelsvloot te doen gaf, een Russischen kruiser en een Franschen torpedojager heeft doen zinken, is eindelijk door gecombineerde actie van Australische, Engelsche, Fransche en Japansche oorlogschepen omsingeld geworden, en in den grond geboord. Amerika, dat zoo heet te zijn tegen het militarisme, moet nu gereed heb ben een onderzeesch oorlogschip van drie millioen gulden, dat alle onder zeeërs in oorlogskracht te boven gaat. Op de stoombootlijn Walsoorden— Hansweert zijn de vroege boot en de avondboot van af 9 November ver vallen. Nu vertrek uit Walsoorden 9.05, 12.35 en 3.45. Vertrek der boot uit Hansweert om 8.26, 11.45 en 3 08. Door verschillende landbouwers in Zeeuwsch-Vlaanderen, die tengevolge van demobilisatie, thans in krijgsdienst zijn is aan Z. E. dep Minister van Oorlog een verzoekschrift gericht om hun eenige dagen verlof te verleenen, ten einde de verzending van suiker bieten naar de plaatsen van levering te regelen. Naar wij vernemen is op dit verzoekschrift afwijzend beschikt. Neuz. Ct. Professor Oppert beweert, dat het buskruit het eerst is uitgevonden ge weest in Indië. Inlichtingen. Mad. Anlonoff—Hancotte, 37a. Wa genstraat, 's Gravenhage vraagt in lichtingen naar hare familie Mevr. wed. Hancotte, Pensis Hancotte, en De- jeanHancotte. Wij ontvangen meermalen verzoek om inlichtingen omtrentden Heer Daens, van Aalst, volksvertegenwoordiger. De postverbinding met België is echter nog steeds verbroken, zoodat wij in België niet kunnen onderzoeken. kan terstond geplaatst worden ter stoomdrukkerij van C. J. CUIJLE te HULST. öüimi en iuuwoui een mooie' sorteering limine Jaéoba- vn Blauwe lieulscbe vanaf een tot en met vijftig kilo voor boter en groenten bij M. 1. Siieboom, Bierkaaistraat :-: :-: HULST. Advocaat-Proeureor tc MIDDELBURG, is EïiK®AT MA.WDAO bij lEElESiASS te SSCliST te spreken. Bijzondere remediên van de Apotheek Albert vaa Bel.StatieslraatlO, St.Mkolaas. Zwarte Maagpoeders. Indien gij lijdt aan sléchte spijsver- teering, zuur aan de maag, watergal, zwaarte, opzwellen en pijn aan de maag na het eten, slechte smaak in den mond, pijn in den rug en in het hoofd, steeken aan de maag en in de darmen, neem dan de zwarte Maagpoeders van A. van Bel. 75 cent de doos. Zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in den rug, steeken in de zijde, flerecijn in het hoofd enz., alle deze pijnen, zelfs wanneer men zonder baat alle soorten van pillen en poeders gebruikt heeft, worden genezen door de Antiné Yralgine, bereid door A. van Bel. 1 frank of 50 ct. de'flesch. Hoestpillen. Indien gij hoest of fluimt, indien gij bevangen zijt en uw adem piept, indien gij een valling, loospijpontsteking, keel ontsteking hebt, indien gij aangetast zijt door influenza, griep asthma enz. neem dan de Hoestpillen der Apotheek A. van Bel. 1 frank of 50 cent. Witte Zenuwepoeders. Soeverein middel tegen alle zenuw pijnen, migraine, schele hoofdpijn, tand pijn, moeilijke maandstonden enz. 1 frank de doos. 's Morgens MORGENS - 'S MIDDAGS - 'S AVONDS '8 Middags. moet gij de onovertroffen Abdijsiroop hebben, teneinde de talrijke borstziekten en keelaandoe ningen te kunnen bestrijden, die het gevolg zijn van plotselinge veranderingen in de weersge steldheid. J&le SA begint te niezen, een gewone lO-JLd verkoudheid is meestal het begin en de oorzaak van ernstige borst ziekten, A 1 8eP!aagd wordt door een hard- ■^^I^nekkigen prikkelenden hoest. Uw kinderen kink- en slijmhoest hebben. De zal het gevaar in aanvang afsnijden en afwenden, want zij geneest zeker, snel en grondig. Onover troffen middel tegen asthma, bronchitis, influenza, slijm- en kinkhoest, borstbenauwdheden, hoest en verkoudheid en vele andere borst-, keel- en longaandoeningen. Borstversterkend, ziektekie- mendoodend, slijmopiossend, onschadelijk. Per flacon f 1. 2.en f 3 50. Eischt onze handteekening L. I. AKKER, ROTTERDAM. Alom verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3