BLOOKERS CACAO, ëjtadeiamse daalders de prijs is laag, de cacao is Lest, de verpakking is eenvoudig. Marktberichten. Adverteutiën- French vindt de vinding prachtig, en heeft order gegeven, dat het pro jectiel in het arsenaal te Wollwich zal worden vervaardigd. Dat kost niet veel tijd. Men maakt tien benzine-bommen tegen één andere. De uitvinder moet in een droom het idee gekregen hebben. Daarna fokte hij het denkbeeld, en kwam eindelijk met het soliede plan voor den dag. Eerst waren er verschillende moeilijk heden te overwinnen, maar weldra bleek de bom uitstekend te voldoen... voor den oorlog. Een nieuw soort vliegmachine kan 800 bommen meenemen. o OOSTENRIJK. Een Oostenrijk8ch legerorder. WEENEN, 30 Sept. (W.B.) Officieel wordt bekend gemaakt, dat de legercom mandant de volgende legerorde heeft uitgevaardigd „De toestand is voor ons en het leger der met ons verbon den Duitschers gunstig. Het offensief der Russen is zoo goed als tot staan gebracht. Samen met de Duitsche troe pen zullen wij op den vijand, die bij Krasnik, Zamosee, bij Insterburg en bij Tannenburg werd verslagen, op nieuw de overwinning behalen en hem vernietigen. De Duitsche hoofdmacht is diep in Frankrijk doorgedrongen. Een nieuwe groote overwinning is weldra te ver wachten. Op het oorlogstooneel in den Bal kan strijden wij eveneens in het land van den vijandde tegenstand der Serviërs begint te verslappen. Ontevredenheid in het binnenland, opstanden, ellende en hongersnood bedreigen onze vijanden in den rug, terwijl de monarchie en Duitschland eensgezind zijn in het sterke vertrou wen dat zij dezen hun snoode opge drongen oorlog tot een zegerijk einde zullen brengen. Dit is de waarheid betreffende den toestand zij moet aan alle officieren bekend worden gemaakt en aan de manschappen medegedeeld worden in hunne moedertaal." get. Aartshertog Friedrich. lileine berichten. 0 Een detachement ulanen deed de vorige week, volgens een Londensch bericht, een spoorwegbrug springen tusschen Amiens en Atrecht (Arras). Deze lijn is een verbindingslijn voor het Engelsche leger van Dover over Calais naar het Fransche front. Kardinaal Mercier drukte het uit te Havre, dat in België wordt gevoeld, hoezeer er nog iets hoogers is dan menschelijke levens, nl. het Recht, de Rechtvaardigheid. Notaris van Dal- sum echter heeft in onbloedigen strijd, zonder iemand in zijn recht te schaden, zijn geheele levensbestaan gegeven voor het Recht en voor de Rechtvaar digheid door eigen kalme doelbewuste daad, en ziet, met laster, hoon en georganiseerde broodroof wordt hij geantwoord, onder leiding dit antwoord vooral van de kerkdienaren. Dit be wijst, dat ook die woorden van den kardinaal woorden zijn. Dat voelen is dan ook niet uit recht, maar uit iets anders. Het is maar een Duitsche onderzeeër geweest, bemand met 20 koppen, die de drie groote Engelsche kruisers heeft doen zinken, deze bemand met 2265 koppen. De macht van het kleine. De zalm schijnt die rivieren op te zoeken, welke veel zuurstofgehalte hebben, waar hij dus vrij kan adem halen. Het blijkt, dat het Russische Wilna- leger, dat bij Tannenberg door de Duitschers onder generaal von Hinden- berg totaal was verslagen, "400.000 man telde. En dit was het tweede groote Russische leger het eerste het Narewleger dat bij de Masurische meren was vernietigd door dien Duitschen generaal verslagen. Van Duitsche geneeskundige zijde zullen worden gefotographeerd de on- menschelijke gruwelen, door Russen, Franschen en Belgen tegen Duitschers gepleegd, om daarmede te willen be wijzen, dat de gruwelen door hen ge pleegd zijn laster of gerechtigde straf fen. Wij denken, dat er van weers zijden dingen gebeuren die afschuwe lijk zijn. Als eene regeering dwaas is, dan is ook het volk dwaas, want elk volk heeft door zijn wil de regeering die het verdient. Maandag weder geen aanvoer op de veemarkt van Hulst. Alzoo niets in het geheele derde kwartaal. Een partij Duitsche geleerden en kunstenaars beweren, dat de Duitsche militaire macht noodzakelijk is voor Duitschland's welvaart, omdat in vroe gere tijden Duitschland voortdurend werd geplunderd en platgebrand. Van Belgische officieele zijde wor den ontkend alle beweringen, alsof reeds vóór het Duitsche ultimatum Fransche soldaten waren op Belgisch grondgebied. (De Rijkskanselier ver klaarde trouwens zelf in den Rijksdag, dat de Duitsche inval in België on rechtvaardig was, maar was 'een daad van zelfbehoud uit nood). Het is, zelfs hier op de grens, on mogelijk, zich een juiste voorstelling te maken van de krijgsverrichtingen in België. Alleen staat het vast, dat de Belgen taai volhouden, en voor de Duitschers lastige vliegen zijn. In Frankrijk wordt gevraagd, of er voor de Fransche soldaten wel (gelijk de Duitsche soldaten hebben) voldoende wir.terkleeren zijn. Dit schijnt n.l. niet het geval te zijn. OorlogsberichtenEr is van de groote fronten geen nieuws, dan alleen plaatselijke successen en nederlagen met groote verliezen aan menschenle- vens zonder eindsucces. Alleen hebben de Duitschers een bres gemaakt tus schen de fortenlinies van Toul en Ver- dum, maar of zij zich in de bres kunnen handhaven is een vraag, waarom door de legers nog verschrikkelijk wordt gestreden. In België schijnt het den Duitschers ernst geworden om de buitenforten van Antwerpen te bom bardeeren, volgens mondelinge be richten in Hulst met succes en vol gens Belgische courantenberichten zonder succes. De tijd zal het leeren. Wij lezen in de Gazette de Hollande, Engelsche editie, verschijnende te 's Gravenhage, dat het Belgische leger bij gelegenheid van het Duitsche bom bardement der Antwerpsche forten een uitval had gedaan en was teruggesla gen. En in de berichten uit Antwerpen zelf staat, dat de Duitschers een aan val deden, die werd afgeslagen. En hier in Hulst, zoo dicht bij, kan nie mand controleeren wat eigenlijk de waarheid is. Of zouden beide waar zijn, doch op verschillende plaatsen of dagen Het Vrije Woord voor Abonnés. o— Mijnheer de Redacteur 1 Het treurige in dezen tijd is niet alleen de oorlog, ook de wijze waarop deze besproken en bezien wordt. Men treft weinig menschen aan die in deze verdemoraliseering geen partij kiezen hetzij voor den pot of den ketel als of beiden niet zwart zijn. Men weel een van beiden zoo te draaien, dat er nog wel wat glinster aan zit, en wat er dan ook voorvalt of komen moge het komt er niets op aan, deze partij- pot is zuiver, al het andere is roet zwart en zoo gaat men door met het verderfzaaiende oorlogswerk goed te keuren. Wat toch is oorlog, hoe ont staat die, is het niet de heb- en heersch- zucht die hem onvermijdelijk maken Wat baten vredespaleizen, vredesbon- den enz. als zij beheerd worden door heerschers en hebbers Zoo gaat het met godsdienst, zoo gaat het met li beraal, sociaal, clericaal enz., niet een van allen kan ons redding brengen om reden zij juist samen hangen met heb- en heersch- Bezie hunne werken, is het iets anders dan kwakzalverij en uitkijkerij De kosten voor oorlogsbenoodigd- heden zijn dan ook door bedoelde partijen of beter gezegd door alle heer- schersknechten eenparig aangenomen, zoodoende hebben ze hem mogelijk gemaakt met al zijn weeën en gruwe len. Over gruwelen gesproken. Zoo lees ik b.v. niet alleen in Belgische, ook in Hollandsche bladen. Zoo werd te Coorbeekloo een vrouw van 22 jaar, wier echtgenoot bij het leger is, op 19 Augustus met verschillende bloedverwanten overvallen door een bende Duitsche soldaten. Deze sloten de haar omringende personen op in een afgelegen huis en sleepten toen de vrouw in een andere woning, om op- volgentlijk door de soldaten te worden verkracht. En dergelijke voorbeelden van gruwelen zijn er zoo vele. Afschuwelijk zult ge uitroepen, ze ker, maar al wat in België gebeurt is nog maar kinderspel als men bedenkt dat dit landje toch onder de beschaafde gerekend wordt. Hoe zouden dan de Duitschers wel handelen als zij in een land staan wat zij onbeschaafd noe men Niet dat ik bedoel of hebben wil dat het de Duitschers alleen zijn die zoo doen, volstrekt niet, want wij weten dat gruwelen en overwinningen van een kant komen, oorlog zonder gruwelen bestaat niet, kan niet bestaan, want oorlog verdemoraliseert in plaats van hoogerop te voeren, kan dus geen goed werk zijn, men moet dan ook geen geleerde zijn om dit te begrijpen. Die oorlog wil verlangt dus gruwelen. Toch houdt de Roomsche Amstel- bode vol, dat de huidige oorlog een bezoeking Gods is, en toch als gewoon werkman wil ik de Amstelbode bewij zen dat juist hij met zijn lieve broertjes en zusjes de hoofdschuldigen zijn van de tegenwoordige slachtpartijenge hebt immers nog nooit anders gestaan dan aan de zijde en zelfs in dienst van heb en heersch St. Jansteen, 28 Sept. 1914. P. KREMERS. Het geweld wordt altoos daar gebruikt, Waar men op de rede niet durft steunen. P. K. o— Rotterdam, 29 September, '14. Mijnheer de Redacteur Het volgende zou ik gaarne nog even opmerken naar aanleiding van Uw aanteekening onder mijn ingezonden stukje d.d. 15/9 in Uw blad van 26 dr. Doel van mijn schrijven was niet van U te vernemen, dat er in Servië drie geheime politieke genootschappen zijn ter ondermijning van de O.-H. monarchie (dit is overigens een be wijs te meer van de verbittering in Servië jegens Oostenrijk, waarvan ik in mijn vorig schrijven gewaagde), evenmin Uwe beschouwingen, hoe interessant die op zichzelf ook wezen mogen, te hooren over staatspensioen en verplichte verzekering, maar om er U op te wijzen, dat U niet neu traal was in Uw voorlichting, en partij koos voor Duitschland. Dit schijnt U eenigszins ontgaan te 'zijn. Toch verbaast mij Uwe opmerking, dat U als redacteur onpartijdig bent, welke onpartijdigheid dan zeker haar maximum bereikte in de Volkswil van 12 Sept. kleine berichten „De gevoe lens in Duitschland jegens Engeland zijn die van haat enz., deze gevoe lens zijn ook de onze." De vraag, of U hier onpartijdig bent, laat ik gaarne door Uwe lezers beantwoorden. Ik voor mij was aangenamer getroffen geweest door een ruiterlijke verklaring Uwerzijds, dat dit een al te groote „slip" van Uw „neutrale" redactio- neele pen was. U noemt mijn voorlichting eenzijdig, dit geef 'k gaarne toe, maar voeg er bij, dat ook een voorlichting van bei der standpunt eenzijdig kan zijn, wan neer men een der partijen te veel, en de andere te weinig recht laat weder varen. In mijn vorig stukje bezag ik de zaak van het standpunt der partij, die van O.-H., gesteund door Duitsch land het meeste onrecht moest onder vinden, n.l. Servië en de Serviërs in Bosnië-Herzegowina. Dat mijn voor lichting daardoor onjuist was, geef ik U niet toe, te meer, daar ik geen enkele der door mij genoemde feiten door U weerlegd vond. Wat uwe opmerking over de Engel sche democratie betreft, wil ik er even op wijzen, dat democratie ook nog andere factoren kent a's de plattelands bewoners. We zien hier overigens een zich overal voordoend verschijnsel, dat de plattelandsbevolking zich al meer en meer naar de steden concen treert. Dit is ook in Duitschland waar te nemen, waar men dit tracht tegen te gaan door de landbouw en veeteelt winstgevender te maken door hooge agrarische rechten ten koste van het publiek, die deze prijsstijging moet betalen. In Engeland wil de radicale democraat Lloyd George dit doen door onteigening van het groot grondbezit, wat in dit geval democratischer is. Ook de wijze, waarop Engeland zijn koloniën behandelt, getuigt van wijs democratisch inzicht Dat Engeland nu met Rusland hand in hand gaat heeft hiermede niet uit te staan. De antipathie in ons land zou U onbegrijpelijk zijn, omdat Rotterdam van Duitschen doorvoerhandel leeft. Hierbij zij opgemerkt, dat Duitschland ons noodig heeft, en wij Duitschland. Als Duitschland buiten ons kon, dan deed hij dat. Moet ik hier overigens uit afleiden, M. de R., dat Uw sym pathie zich leiden laat naar die zijde, waaraan U het meeste verdient? Hoogachtend, Uw dw. J. W. H. Noot Wij wenschen op het laatste woord op te merken, dat wij verdienen aan geen enkelen Duitscher, en aan geen enkelen Engelschman enzelfs aan geen enkelen Hollander of Belg, daar De Volkswil ons geld toe kost en wij er niets mede wenschen te bereiken voor ons zeiven. Dat woord gevoelens in dat kleine bericht is een schrijffout, moet zijn Deze gedachte is ook de onze, n.l. slaande op den laatsten zin niet op den eersten zin. Red. Volkswil, —o 28—9—'14. Mijnheer de Redacteur! Onzen besten dank. Ik weet dat ik spreek naar het hart van duizenden Nederlanders die nog in Duitschland wonen, voor uw aanteekening als ant woord op het woord van een abonné uit Rotterdam. Afgezien van uw uit legging over die EngelschDuitsche kwesties, treft ons het meest zijne alinea Hollandsche antipathie begrijpelijk, waar u terecht op antwoordt, onbe grijpelijk. Wij hier als Hollanders, die velen Ónder ons hier 10, 15, 20 jaren gewoond hebben en Hollander geble ven zijn, komt die antipathie onbe grijpelijk voor, temeer daar men toch niet zoo ontwikkeld behoeft te zijn, om in te zien wat Holland aan Duitsch land verplicht is. Als Rotterdammer schijnt de geachte inzender van wie de schuld toch de oogen niet altijd open te doen als hij nu nog niet weet waar het grootsche stuk welvaart van Rotterdam aan te danken is. Schrijfster dezes is Rotterdammer en weet dat ook ongeveer. 0;:begiijpelijk voor ons dat die heeren die dat anti-Duilsche deel van die Hollandsche pers onder hun beheer hebben, niet schijnen te begrijpen wat nadeel en onaangenaam heid zij duizenden hunner landslieden bezorgen door hun vijandig optreden. Ons zal het wellicht niet zoo voelbaar gemaakt worden, wijl velen van ons hier 5 tot 20 jaar wonen en dus in geburgerd zijn. Toch is het ook voor ons een drukkend gevoel in een land te wonen, waar ieder ordelijk Neder lander met de meeste humaniteit en gastvrijheid wordt opgenomen en waar menig onzer een tweede vaderland ge vonden heeft, dat hij niet anders als met leedwezen zou verlaten, en kan het ook niet te verwonderen zijn dat de protesten zich ophoopen tegen dat deel der pers die Duitschland gaarne door hun kritiek alleen zouden willen verpletteren. Dan nog het deel onzer werklui die elk jaar hier komen en hun familie in Nederland laten. Voor eenigen tijd al tot over 250 duizend gestegen. Denken die anti-Duitsche bladen dat het die duizenden vlijtige arbeiders niet onaangenaam stemmen moet, te denken dat zij wellicht later in Duitschland onmogelijk zouden wor den wijl er haat en vijandschap ge zaaid is door gehits en partijname en dat die duizenden arbeiders dat te danken zullen hebben aan een groot deel van de Nederlandsche Neutrale Pers Duizende menschen staan nu reeds te wachten tot dezen ook voor Duitsch land zoo zwaren tijd voorbij is. Velen kunnen het met Duitsch gespaard geld nog eenige weken aanzien en teren in, anderen wachten al met smart, in den nood gesteund door werkeloozen- en weldadigheidscommissies, tot Duitsch land weer zijn groote deuren zal kun nen open zetten om die treinen vol Nederlandsche werkloozen te kunnen opnemen, die vlijtige arbeiders hier zoo gaarne genomen om hun arbeids- lust en bescheidenheid. Gelooven die anti-Duitsche persheeren, dat het dan die duizende arbeiders onverschillig zijn zal, hoe zij hier zullen worden opgenomen Tot nu toe was ieder Nederlander die zich ordelijk gedroeg zoo vrij als in zijn eigen land en broederschappelijk konden Duitsche en Hollandsche arbeiders te samen werken. Zal dat zoo blijven Hier is de vraag eerst recht op zijn plaats aan wie de schuld? Óf kennen die heeren het wat het zeggen wil met een kleine koffer of uit de provincie met den zak op den rug het buitenland in te moeten trekken, om zijne stoere krachten te verkoopen, niet wetende hoe of waar hij in slechte tijden het moede hoofd neer zal moeten leggen? Denken die heeren dat het deze dui zende werkzoekenden dan hetzelfde zal zijn of zij hier als vriend of vijand ontvangen zullen worden Of hebben die heeren voor zich de hoop dat Ne derland na deze crisis van Duitschland niet meer grootendeels afhankelijk zijn zal Zijn zij wellicht al zoo vast over tuigd van Duitschlands ondergang Wij gelukkig nog niet, wij hebben nog de beste hoop. Daarbij nog opgemerkt, dat ook het afzetsgebied van Holland ook een lang niet te versmaden klant aan zijn Duitschen buurman heeft, is het ons zeer onbegrijpelijk dat de Ne derlandsche pers de belangen van het land niet beter dient. Eene abonnée uit Rijnland. o— Wat ik kan geven. 't Is weinig van waarde Wat 'k heb op deez' aarde. Gering ben ik van stand. Ik heb in dit leven Niets anders te geven, Dan een lach en een hand. Een lach ter verblijen Voor allen die lijen Door 's-levens last en druk, Een hand om te dragen, Te steunen te schragen, En te brengen, geluk. Ik heb in dit leven Niets anders te geven Dan een lach en een hand. Woudbloempje Van Dalsum te kennen, dat is, hem te eeren. Hulst, 28 Sept. Per 100 K.G. Tarwe f 11,00 a f 11,50, Rogge f 9,00 a f 10,00, Wintergerst f 11,00 a f 0,00, Zomergerst f 11,00 a f 0,00. Haver f 9,00 a f 10,00, Erwten f 10,00 a f 10,50, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f00,00 a f00,00 Witteboonen f 00,00 a f 00, Bruineboonen f 14,00 a f 15,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 00,00 a f 00,00, Aardappels f2,00 a f2.10 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,30 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,40. Advocaat-Procureur te MIDDELBURG, is ELMKS HAAXDAG t>y SKEIliJIAXS te IISjIST te spreken.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3