I Leon m Bel-Bruwiere, De Oorlog. Marktberichten- Advertentiën- EEN ZEUG F. J. ADBIAANSE MAANDAG 10 AÜGOSTDS Inmaak potten, MODEARTIKELEN-WITGOEDEREN De Wilde's Café Logement, hoeden eil KLAKKEN De Directie der deelt hierdoor mede dat zij doorgaat met de aflevering van hare fabrikaten, echter uit sluitend tegen vooruitbetaling en voor zoover het vervoer mogelijk is. Zoolang het transport per spoor gestremd is, zal waar mogelijk, de verzending per water geschieden. JU LIEN MAES, Tandarts - specialist heeft Duitschland het neutrale Luxem burg bezet, zoo het heet ter bescher ming van de Duitsche spoorwegen. De provinciale stoombootdienst Walsoorden—Hansweert is van af 5 Augustus gewijzigd als volgt: vertrek Walsoorden om 6.05, 9.05, 12. nam. 3.40 en 6.35. En vertrek Hansweert, 8.08, 10.39, nam. 1.22, 5.09, 7.55. De prov. Stoombootdienst Vlissin- gen—Neuzen is van af 5 Augustus gewijzigd als volgt: van Neuzen v.m. 5.45, nam. 12.30, van Vlissingen v.m. 9 en n.m, 6.30. Minister Treub verklaarde in de Kamer, en zeer terecht, dat er voor Nederland niet de minste aanleiding bestaat om geen vertrouwen te hebben in het wettig betaalmiddel. En dat, wie het zilvergeld met opzet aan het geldverkeer onttrekt, een daad doet tegen het algemeen belang en tegen zijn eigen belang. Bij K. B. is de termijn van 14 dagen voor terugvordering van spaar gelden Rijkspostspaarbank velengd tot zes maanden, uitgezonderd voor pos ten tot f25 per week. Dit is gevolg van de domme paniek onder de men- schen. Nederland gaat uitgeven papieren zilverbons van f5—, f2.50 en fl— om te gemoet te komen aan het ont trekken van het zilvergeld uit den geldomloop. In een buitengewoon no. van de Staatscourant verk'aart Nederland zich volstrekt onzijdig in het oorlogscon flict Duitschland en Oostenrijk eener- zijds, en Rusland, Frankrijk en Servië anderzijds. De paniek om spaarbankgeld terug te vragen neemt af, en in de steden brengt menigeen zijn teruggehaald geld weder op ae spaarbank terug. Uit afgunst wegens ons doorzicht, een gave Gods, moest de Volkswil worden doodgezwegen en moest onze persoon door laster en broodroof wor den vernietigd, waartoe ging een sa menspanning tegen ons tot in de mi nisteries van Nederland en tot in de bureaux van het kerkelijk bestuur te Rome. De jongste zuster van onze koningin moeder bracht hare vier kinderen uit Duitschland naar Nederland, omdat Nederland veilig is. De Duitschers deden ernstige po gingen om de "Maas bij Luik over te trekken, doch werden, voor zooverre betreft de laatste berichten, telkens door de Belgen teruggedreven. De Duitsche regeering beweert be wijzen te hebben dat, als een Fransch leger door België had willen trekken naar Duitschland, het daarin door Bel gië niet zou zijn gehinderd geweest. Wij kunnen deze bewering (misschien ook maar een krantenbewering moei lijk als waar aannemen. De reden, waarom allen zitten op den nek van Duitschland, is zielkundig geen andere dan. de afgunst wegens de welvaart en de ondernemingsgeest van het Duitsche volk. Nu Engeland partij trekt in den oorlog wordt gevreesd, dat in Enge land zelf binnenlandsche beroeringen ontstaan, met name onder de georga niseerde arbeiders, die van den oor log niet gediend zijn. In Antwerpen en in Brussel, maar in Antwerpen vooral, heeft de bevolking in razernij Duitsche winkels en zaken- huizen vernield, omdat Duitschland België den oorlog heeft verklaard. Dit konden die Duitsche ingezetenen in Antwerpen toch niet helpen. De Duitsche Rijkskanselier verklaarde in den Rijksdag, dat de schending van de neutraliteit van België onrechtvaar dig is, maar noodzakelijk. Van alles wat. Oorlogshonden. In de oudheid heeft men niet alleen van paarden, olifanten en kameelen, maar ook van honden in den oorlog gebruik gnmaakt. Ook in de middeleeuwen had men hon den in den oorlog noodig. Uit een handschrift, dateerende uit de veer tiende eeuw, dat zich in de Natio nale Bibliotheek te Parijs bevindt, blijkt hiervan het volgende Men maakte gebruik van „bloed honden", die er op afgericht waren, den vijand aan te vliegen. Hun lijf was bedekt met een soort pantser, waaraan een korte lans bevestigd was. Ook hadden ze soms op den rug een steenen vat, waarin zich licht ontbrandende stoffen bevonden, die bij de nadering van den vijand in brand gestoken werden. De hon den waren voorts afgericht in de pooten der paarden te bijten. Bracht de puntige lans geen verwondingen aan, dan gelukte dit wellicht aan de brandende stoffen. En wanneer ten slotte ook hierdoor in het vijan delijk leger geen verwarring werd veroorzaakt, bleven nog altijd de vreeselijke tanden van de honden over. Zelfs in de vijftiende eeuw werden in Frankrijk nog de honden bij het oorlogvoeren gebruikt. In dien tijd vond deze manier van oorlogvoeren evenwel weinig of geen navolging. In de zestiende eeuw zijn de hon den ook uit het leger verwijderd, —o Cierucliten. Er loopen met name in onze streek allerlei geruchten inzake den strijd bij Luik tusschen Duitschers en Belgen, die hier komen door personen, die deze geruchten hebben vernomen op reis in België, of hebben gelezen in Belgische straatnieuwskranten. En het mooiste is, dat de een precies het tegenovergestelde weet te berichten van den ander. Zoo vertelt de een, afkomstig van een Belgischen reiziger, dat het Belgische leger geheel is om singeld, en dat het geheele regiment lanciers, dat lag te Gent, bij Luik is vernietigd. En de ander vertelt, dat een Duitsch leger van 60 duizend man door de Belgen is teruggedreven en de Duitschers 14 kanonnen hebben moeten achterlaten. Zoek nu maar uit. Wij geven voor raad geen waarde te hechten aan geruchten, afkomstig van ongenoemde personen die hun kennis ook weder hebben van onbe kenden of uit straatnieuwskranten, die geen verslaggever hebben bij de mi litaire- operaties. Wie werkelijk iets wil weten moet kalm afwachten, —o De oorlog iu do lacht. Men schrijft ons dato 1 dezer Er zal nu waarschijnlijk ook in de lucht gevochten worden. Oostenrijk bezit een groot aantal vliegmachines. Bovendien beschikt dat land over eenige bestuurbare ballons. Servië heeft eveneens een luch smaldeel. Op het oogenblik vliegt men nog slechts, om te verkennen de vliegmachine is nog geen wapen. Maar als straks het Oos- tenrijksche eskader over de grenzen vliegt, zullen de Servische luchtvaar- ders ongetwijfeld omhoog stijgen, en hoog boven onze hoofden zal het ge vecht geleverd worden. Is de oorlog niet tot den Balkan te localiseeren, dan zal het ook tot een treffen komen tusschen het Duitsche en het Russi sche of het Duitsche en het Fransche luchteskader. En zoo zal het jaar 1914 in het boek der historie met bloedige letters staan opgeteekend als het jaar van den eersten luchtslag. Begin 1913 meende men nog, dat men met een paar handige kanonnen den inval van een luchteskader wel zou kunnen beletten. Krupp bracht die kanonnen in den handel. Ze kon den op een gepantserde auto worden geplaatst, en een geoefend scherp schutter zou in een minimum van tijd de heele luchtvloot vernielen. Maar.... er werden proeven genomen, en dra bleek, dat de trefkans buitengewoon gering was. Inmiddels begon men al hooger te vliegen, en met het kanon van Krupp waren spoedig de vliegma chines niet meer te beschadigen Krupp z'n anti-aviatisch kanon en Krupp z'n anti-aviatische auto waren waardeloos. Wil men thans den inval van een luchteskader beletten, dan moet men er een ander smaldeel tegenin jagen. Wenschelijk is het, dat men dan boven het eskader van den vijand vliegt. Het wordt dan wel een strijd op leven en dood, maar de inval kan worden voorkomen. De luchtslag zal ongetwijfeld iets ontzettends zijn Van de 100 luchtsol- daten zijn er minstens 90 gedoemd, in den strijd „ten onder te gaan" te gaan. Natuurlijk is de kans om dood gescho ten ie worden, betrekkelijk klein. Maar de kans, dat het vijandelijk vuur de vliegmachine treft, is groot. En bij het minste defect aan de vliegmachine zal die met een duizelingwekkende snel heid vallen, verpletterend op den aard bodem. Arme luchtsoldaten Bij den wereldbrand zijn uw dagen geteld Het Vrije Woord voor Abonnés. Mijnheer de Redacteur Men hoort weinig anders spreken dan over den oorlog, de een weet het mooier dan de ander, daar heb je vrouw Zelandia die weet ons te vertellen dat een straffende hand er zich mede bemoeit, dus een Godes werk is. Een vraag aan Zelandia. Wie zijn het die in de bloedige slagen vallen, zijn het niet 80 pCt. die kostwinner zijn van afgeleefde oudjes of te wel vader zijn van een gezin meestal on schuldige kinderen, die in zoo een geval dikwijls om brood vragen tot hun moeder eindelijk zegt, lieve kin deren ik heb niets, 'k heb geen brood, niets anders dan verdriet, vader zit in den oorlog en komt misschien nooit weer of verminkt terug. Dit alles en nog onnoem'lijk veel meer, zooals vrouwen geweld aan doen, kinderen verkrachten, enz., dit alles vloeit alle maal voort uit een oorlog. Door den overwinnaar wordt van het laatstge noemde het meeste gebruik gemaakt, daar deze denken dat hun alles ge oorloofd is, want zoo heet het dan in bovengenoemde bladen. God schonk hun de zege ten minste als zij er winst in zien. Kan dat het werk van een God zijn die zegt, gij zult niet dooden, noch iemand geweld aandoen, want die het zwaard gebruikt zal er door vergaan Neen, duizendmaal neen, aan zoo'n God, zooals door Zelandia wordt voorgesteld kan ik niet gelooven. Be denk toch eens goed dat er millioenen kunnen gesneuveld worden, meestal nijvere werkers en ook duizenden kin deren van armoede omkomen en dan nog een nasleep van besmettelijke ziekten. Wel is waar zijn er een bende ploer ten in ieder land die er vrachten goud uit weten te slaan. Daar zal dan ook boven bedoelde God bij thuis hooren, ook Zelandia. Voor ons werkers is er maar één God, dat is die van den vrede en gerechtigheid. Dus weg met den oorlog, leve den vrede. P. KREMERS. St. Jansteen, 5 Aug. '14. —o Hoe is de vrede wreed verstoord, Hoe wordt de oorlogskreet gehoord Door d'Europeesche landen. Hoe wordt men voor een grooten strijd Met allen ijver voorbereid, En rept men fluks de handen. Hoe worden er een groot getal Van ouden, jongen, overal Naar 't slagveld, heengezonden En zijn nu, o hoe diep betreurd Zoo plotseling vaneengescheurd Aan wie ze zijn verbonden. Hoe worden tranen er geschreid In dezen droeven, bangen tijd, Wat wordt er veel geleden 1 Hoe wordt er ook in menig hart Door angst en vrees en zorg benard, Een bitt'ren strijd gestreden. Hoe wordt het lijden nog vergroot, Door 't braken van verderf en dood Uit der kanonnen monden, Ja, duizenden, zij vallen neer En zien het levenslicht niet weer, Bezwijken, aan hun wonden. Hoe wordt elk lief en dierbaar pand, Wreed, en meêdoog'Ioos aangerand, Aan vlammen prijsgegeven. Hoe houden bloei en welvaart op, Hoe stijgt de nood ten hoogsten top, Ellendig wordt het leven O, oorlogsfakkel, kom, doof uit, En wordt in uw geweld gestuit, Vertoon u nimmer weder O, heerlijk blinkend vredelicht, Kom, straal ons in het aangezicht, Beschijn 't heelal, voor eeuwig Woudbloempje. o Mijnheer de Redacteur1 Vergun mij nogmaals plaatsruimte in Uw bla.d naar aanleiding van het ge schrijf van een neringdoende. Een ieder die mijn ingezonden stuk van 29 Juni 1.1. las zal het met mij eens zijn dat het slechts mijne bedoe ling was te protesteeren tegen de uit drukking van een neringdoende dat „die heeren B, S en O gewoonlijk een goed tractement hebben." En aan het slot van mijn ingezon den stuk schreef ik dat er geen regel zonder uitzondering is en dat een ne ringdoende waarschijnlijk het oog had op een bepaald geval. Een neringdoende begint nu ten onrechte te schrijven dat ik wil dat hij persoonlijk wordt en dat dit zijne bedoeling niet. is, waarom is hij dan wel persoonlijk aan het slot van zijn schrijven Ook nu herhaal ik dat het een ne ringdoende wee om 't hart is dat hij zelf voor eene betrekking van ontvan ger griffier geen kans heeft, zijn laatst ingezonden stuk is er tenminste vol van. Een onwaarheid schrijft hij waar hij zegt dat ik zei „maar dat er daar zoo „gul omgesprongen wordt met geld is „goed voor een neringdoende" dat is n.l. nergens door mij geschreven. Op de verzuchting „en als die trac- „ternentjes werkelijk zoo kaal en min „zijn, weet ik niet hoe er dan nog „zooveel naar azen, als er zoo iets „openvalt", wil ik hem antwoorden met de vraagwaarom is een nering doende neringdoende geworden 30 Juli 1914. X. (Dit stuk is de vorige week blijven liggen. Red.) Halst, 3 Aug. Per 100 K.G. Tarwe f 10,00 a f 10,25, Rogge f 7,00 a f 8,00, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerst f0,00 a f0,00. Haver f8,50 a f9,00, Erwten f 11,00 a f 11,25, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00.00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 00,00 a f00,00, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,50 a f 12,50, Aardappels f 3,50 a f 4.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,25 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,05. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.85 k f 47.87A TE KOOP dik van biggen, rekent half Sep tember, bij P. J. DESTOMBES Johz. Stoppeldijke Veer. Advocaat-Procureur te MIDDELBURG, is EEKEi\ MAAWDAG bU XE E EE MA AS te HEEST te spreken. VAN f5» Het kantoor der erven Mr. J. G. DEINSE te Hulst zal op geopend zijn van één tot twee uur, indien de om standigheden dit toelaten. een mooie sorteering Hruine J a e o b a- en Hlanwe Keltische vanaf een tot en met vijftig kilo voor boter en groenten bij Hf. A. K ie boom, Bierkaaistraat HULST. —o— Statiestraat, 5 Ibis St. Nlkolaas, HOEDEN voor Damen, Juffers en Kinderen. LUIJERMAND, DOOP- en andere ARTIKELEN. POLDERWERKERS ES SCHIPPERS. bezoekt steeds krallesteeg No. ROTTERDAM. IN DEN GROOTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van voor Heeren en Damen. ALLE KINDER ARTIKELS. Alles op maal. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAAS. Bijzondere remediOn van de Apotheek Albert van Bel. StatiestraaliO, St. Nikolaas. Zwarte Maagpoeders. Indien gij lijdt aan slechte spijsver- teering, zuur aan de maag, watergal, zwaarte, opzwellen en pijn aan de maag na het eten, slechte smaak in den mond, pijn in den rug en in het hoofd, steeken aan de maag en in de darmen, neem dan de zwarte Maagpoeders van A. van Bel. 75 cent de doos. Zenuwkoortsen op de tanden, in het hoofd, in den rug, steeken in de zijde, flerecijn in het hoofd enz., alle deze pijnen, zelfs wanneermen zonder baat alle soorten van pillen en poeders gebruikt heeft, worden genezen door de Antiné Yralgine, bereid door A. van Bel. 1 frank of 50 ct. de Desch. Hoestpillen. Indien gij hoest of fluimt, indien gij bevangen zijt en uw adem piept, indien gij een valling, loospijpontsteking, keel ontsteking hebt, indien gij aangetast zijt door influenza, griep asthma enz. neem dan de Hoestpillen der Apotheek A. van Bel. 1 frank of 50 cent Witte Zenuwepoeders. Soeverein middel tegen alle zenuw pijnen, migraine, schele hoofdpijn, tand pijn, moeilijke maandstonden enz. 1 frank de doos. Lange Schipstraat 5M E C H E L E N. Te raadplegen alle MAANDAGEN en DONDERDAGEN te St. Nicolaas het „H61e 1 des Arcades" (Stationsplein) van 8 tot 3 uur. Alle kunstgebitten zijn gewaarborgd. - - - - - - - Trouwe bediening.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3