F. J. AMIAANSE Marktberichten. Advertentiën. MAANDAG 11 JULI 1914 Haar Woonhuis C.DEPAUW-YANDECAUTER J uli niet geopend zijn. ILLM-ilBLII Paciffic Railway St. John of Quebec veld verschenen. Er wordt alle moeite gedaan om de besmette akkers te ontsmetten. Iemand, die het eerst hield met de weduwe en nu nog met de stiefdoch ter, is in vroomheid ten krijg opge gaan tegen notaris van Dalsum, die hem gemoedelijk afwacht. Een uit 5 personen bestaand defini tief bestuur werd gekozen. De vergadering verliep in de beste orde. Geen enkele wanklank werd ge hoord. Alle aanwezigen, ruim 200, ver lieten de zaal met den wensch, dat er nu zal gewerkt worden om verande ringen in den toestand te krijgen. Terneuzen. Ct. tingen aangenomen. In de haven van Shangkaï neemt men de scherpste maat- regelen. Aanvankelijk woedde de ziekte l alleen in Hongkong. Thans heeft hij ook in Kanton een zeer ernstig ka- rakter aangenomen en is nu over de j heele provincie Kwang-tung verspreid, j De sterfte aan builenpest is in Zuid- i China altijd zoo groot geweest, dat van de tien zieken er hoogsten een in het leven bleef. Op het oogenblik sterft echter iedere patiënt. In Hong kong stierven half Mei 250 pestlijders per week. Sedert 1894 is hier de pest niet geweken. In 1899 was hij het ergst, toen stierven er 1486 pestlijders. Dit cijfer is thans gedurende de eerste vijf maanden van het jaar al overschreden. De schuld van dit vreeselijk ver schijnsel ligt niet bij de Regeering of bij de artsen. Het volk schijnt te dom, om de voorschriften te volgen of zich aan de wetten te onderwerpen, en po gingen, de menschen wat wijzer te maken, mislukten tot nog toe. Thans neemt het Rockefeller-Instituut de zaak ter hand. Men is begonnen een uitge breid onderzoek in te stellen, waaraan ook de president der universteit te Chicago en de consul-generaal der Vereenigde Staten te Hankau hun me dewerking verleenen. De commissie is in Peking klaar en toeft op het oogen blik in het Yangtsegebied, waar Han kau, Nanking, Tschongscha, Shanghai en andere belangrijke plaatsen bezocht worden. o De boomen aan de Parijsche wegen. Sedert jaar en dag houden speciale commissies zich te Parijs bezig met de vraag, waardoor de boomen aan Parijsche wegen gedoemd zijn te ster ven. De boomen, struiken en tuinen hebben een eminente sociale of liever hygiënische taakte vervullen, door hun hoedanigheid, de verpeste stadslucht te zuiveren. Onlangs heeft een com missie rapport uitgebracht. Allereerst had men verdacht he4 uitgestrekte on- deraardsche electrische geleidingsnet, dat mogelijk wel electrischen stroom kon vrijlaten, die de wortels kwaad doet. Deze veronderstelling bleek ech ter onjuist, althans niet in de mate, als men meende. De boomen onder vinden veel meer kwaad van rook, teer en gas. De dikke fabrieksrook is vooral schadelijk voor de bladeren, de longen van den boom. Streng veroor deelt de commissie de gewoonte der chauffeurs, hun auto's te laten rooken, waardoor de boomen vergiftigd wor den. Teer en pek van de asphalteering der straten zijn verder een voorname factor bij het uitsterven der Parijsche straaiflora. De conservator van het Bois de Boulogne heeft proeven genomen met de werking van asphalt. Op een afgezonderd plekje bestrooide hij eenige boomen met gewoon straatstof, en andere met asphaltstof. Eenigen tijd later kon hij constaleeren, dat de met asphaltstof bestrooide boomen uitstier ven, en dat de andere goed groeiden, hoewel hun bodem dezelfde was. Het asphalt, dat de menschen van straat- vuil bevrijdt, doodt dus de boomen. Tenslotte hebben de boomen zeer veel te lijden door gebrek aan versche aarde. o— De Arnhemsclie quaestie. De Rechtbank te Arnhem deed uitspraak in de zaak van den politie- inpecteur A. van der M e u 1 e n, die terechtstond wegens het in den nacht van 9 op 10 Mei in de Hommel- straat doodschieten van den 22-jarigen A. J. van der Post. De Rechtbank ver oordeelde beklaagde wegens het ver oorzaken van dood door schuld tot 6 maanden gevangenisstraf. o— De kleuren van den bliksem. Iedereen weet, dat de bliksemstraal een groote verscheidenheid van kleu ren kan hebben. De Engelsche meteo roloog Spencer (J. Russell heeft hier van speciale studie gemaakt. Volgens hem komt de roode bliksem het meest voor, van de 152 straalbliksems, door hem waargenomen, waren er 37 rood. In de tweede plaats komt de blauwe keur, die hij in 30 gevallen opmerkte, en wit waren 25 bliksems. Aan goud kleurige bliksems telde Russell er 21, violette en gele nam hij elk 14 maal waar, de oranjekleurige bliksems wa ren 7 in getal en de rij wordt gesloten met 4 groene bliksems. Bij de vlakbliksems was de kleur- verdeeling geheel anders. Hier kwam de witte kleur het meest voor, daar naast rood en geel. De roode, blauwe en violette bliksems schijnen zich vooral te vertoonen, wanneer het onweer het hevigst is, terwijl tegen het einde van het onweer de ontladingen meest tot de witte, goudachtige en gele kleur verbleeken. De zeldzame, groene blik- sems ontstaan op de grootste hoogten, l neemt men aan. Zij worden meest ge volgd door blauwe en violette blik sems. Ook bij onweders, die van hagel vergezeld gaan, komen steeds blauwe bliksems voor. i Interessant is ten slotte de opmerking, dat er steeds verband bestaat tusschen de kleur der bliksems en de soort donder die er opvolgt. De krachtigste donderslagen hoort men na violette en groene bliksems. Roode bliksems wor den gevolgd door lang rollenden donder, blauwe door een meer of min der hevig nu eens kort en dan weer lang kraken, terwijl het geluid, dat men na witte bliksems hoort, aan een slagveld herinnert. Dan hoort men als het ware de vlugge ontlading van stukken geschut. Kleine berichten. O Veemarkt Hulst van Maandag geen aanvoer. Benoemd is tot bisschop van Breda Petrus Hopmans, de vroegere secre taris en vertrouwensman van bisschop Leijten. Het ware te wenschen, dat de ker kelijke overheid, die van af den preek stoel veroordeelt bladen die dienen waarheid en recht in de maatschappij, eens ging verklaren van af den preek stoel, waarom zij niet veroordeelt katholieke bladen met voor inhoud straatnieuws en rechtzakennieuws. In Londen werd een bokserswedstrijd gegeven in een zaal met 14 duizend toeschouwers, die voor hun plaatsen moesten betalen van 5 shillings (f3) tot 10 guinjes (f 126), groot en deftig opgewonden publiek. Naar onze ge dachte is zoo iets geen beschaving, maar verdierlijking. De strijd in Ulster, welke nu de geheele Engelsche politiek beheerscht, gaat, zooals een bizondere correspon dent van het Handelsblad schrijft, over den onwil van de protestanten van Ulster het noordelijk deel van Ierland om bij zelfregeering van Ierland „geregeerd te worden door een Roomsch Parlement te Dublin". Maar ditzelfde zoogenaamde protestantsche Ulster is in sommige graafschappen overwegend katholiek en in de andere graafschappen zijn aanzienlijke katho lieke minderheden. De Volkswil meent, dat die zoogenaamde Ulstersche lei ders, die willen verhinderen de in voering der wet tot zelfregeering van Ierland, zijn ware volksopruiers, die den kogel verdienen. De nieuwe bisschop van Breda kan hebben een schoone levenstaak met, door te erkennen het goed recht van De Volkswil en van haar stichter, de ergernis te herstellen, die door en in het Heiligdom is gegeven aan God en aan de menschen. In Petersburg en omstreken is bijna algemeene staking op de scheepswer ven en in het verkeerswezen, en het gaat er hardhandig toe. Het weer in het buitenland wijst op een komst van verlaging van tempe ratuur, en van strijd tusschen zonne schijn en bewolking. Een Engelsch officier uit de tropen geeft voor raad, alszijnondervinding, dat het beste middel om zich tegen zon nesteek te beschermen, is het dragen van roode of gele kleeren. Uit de jongste statistiek van straf zaken blijkt, dat in Duitschland het aantal vrouwelijke misdadigsters on geveer een vijfde minder is dan een 30 jaar geleden. Ook dus in dit geval schijnt de vrijere, frisschere geest heil zamer te werken dan de voorafgegane doofpot- en inbakeringgeest. Men wil trachten te komen tot eene afscheiding van Sluiskil van Neuzen, waarvan Sluiskil een deel uitmaakt. Er wordt in Hulst beweerd, dat de de burgemeester heer ambtsrapport laatst een zeer gepeperd vriendelijk compliment in ontvangst heeft moeten nemen, vermits was verzuimd aan de betrokken miliciens kennis te geven, dat zij hun kleederen enz. moesten in leveren. Rasputin, de Russische heilige boer monnik, is niet dood maar gewond. Vermoedelijk door invoer in bana- nenslroo is in een dorp bij Hamburg de coloradokever in een aardappel Wij kregen in handen het blad De Volksvriend, katholiek Weekblad ver schijnende in België op de grens. En aarzelen niet dat blad te noemen een volksvergift. De katholiciteit werd er in vertegenwoordigd door kerknieuws (benoeming van een kapelaan) en een rubriek Benoemingen van kosters. De inhoud bestaat, behalve uit straat nieuws, uit moorden en andere vuil- poetserijen, met volledige omschrijving van de feiten. Is het voor het katholieke volk niet beleedigend het te beschou wen als belust op het kennisnemen van zaken die in de Tien geboden verboden zijn De Tijd verklaart onzen nieuwen bisschop Mgr. Hopmans nu reeds hei lig het komt ons voor dat dit wel wat vroeg is, daar het geen gebruik is heiligverklaringen uit te spreken bij het leven. De Tijd toch noemt hem apostolische man van beproefde deugd en kennis, echte priester des Heeren, man van actie, bemind, edel, aschet, sociaal priester, bewonderens waardig karakter, godsvruchtig, man van doen, aanpakken en doorzetten met de voorzichtigheid, zijn wijsheid eigen, merkwaardig bescheiden. Of Mgr. Hopmans van die hovelingentaal uit den ouden tijd gediend is? In Bulgarije hebben wolkbreuken ontzaggelijke schade aangericht, terwijl een zeer groot getal menschen is om gekomen. Volgens een statistiek besteedde de bevolking van New-York in 1912 aan voedingsmiddelen een bedrag dat komt op 90 cent per hoofd en per dag. Of de handel in voedingsmiddelen dus eiken dag groot moet zijn, want New- York is een stad van een 5 millioen inwoners. Oud-MinisterTaln ais weder dominé, en is Zondag als zoodanig onder zeer groote belangstelling bevestigd in het dorp Bennebroek. Terwijl de kindersterfte in Neder land binnen het jaar per 1000 is 83,40, in geheel Noord-Brabant 119,50, in 's Hertogenbosch 63,70, is zij in Breda 150,62. Het buitengewoon hooge sterfcijfer wijst op de onwetend heid of op den onwil der moeders. Van uit Breda is begonnen' de bewe ging van de R. K. Geitenfokvereeni- gingen, voor de officieele kerkelijke Bredasche praktijk van meer belang, zie de cijfers, dan het gezond houden der kinderen, omdat deze praktijk de kluts wkijt is. De strijd over de vraag van slag schepen of onderzeebooten bedoe lende een einde te maken aan den bouw van slagschepen daar de onder zeebooten ze toch vernielen is nog steeds aan den gang. Wij denken dat het eindresultaat zal zijnbeide bouwen, weinig verblijdend resultaat voor hen, die steeds ijveren voor ver mindering van de oorlogsuitgaven. In Canada komen zooveel branden voor, dat de schade wordt gerekend op f7,20 per jaar per inwoner. In de Vereenigde Staten is dit bedrag f 1,20. Sluiskil. Dinsdagavond werd alhier in het magazijn van den heer H. Anjoul, dat daarvoor disponibel gesteld was, eene tweede algemeene vergadering van Sluiskillenaars boven de 21 jaar, ge houden, om de belangen der buurtte bespreken. Het ruime magazijn was overvol, zoodat vele belangstellenden buiten moest blijven staan om door de ge opende ramen den loop der vergade ring te kunnen volgen. De Voorzitter, de heer Colsen, zette ook thans weder de grieven van Sluiskil tegen Ter Neuzen's gemeen tebestuur uiteen en betoogde dat Ter Neuzen in negatieven zin de eischen des tijds volgt, daar die plaats met reuzenschreden achteruit gaat en Sluiskil vooruit, doch dat Ter Neuzen alleen in belastingbetalen en weeldeuit- gaven vooruit gaat. Hij gaf verder te kennen, van on derscheidene leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten brieven ontvangen te hebben met adhaesiebe- uitgingen. Het Vrije Woord voor Abonnés. - o— „Woudbloempje." Eens vroeg men mijZeg waarom toch Noemt g' u een bloempje uit het- woud Ik sprakHet laat zich wel verklaren, Ik ben nog jong, 'k tel weinig jaren, En in het woud van dichters saam, Ben 'k slechts een bloempje, nietig, klein, Dat kort gelêen, ontloken is, En maar een weinig kleurt en geurt, En dat, om rijk en schoon te bloeien, Nog veel, ja o zooveel moet groeien. Ziet hier, u in het kort gezegd, Waarom 'k „Woudbloempje" schrijf, met recht. H. DEN ENGELSMAN, Segeerss. V. 77. Middelburg. o— Mijnheer de Redacteur1 Beleefd verzoek ik u een klein plaatsje in uw veel gelezen blad voor onderstaande regelen, bij voorbaat mijn oprechten dank. Aan onzen vriend B. de Graef, in Ned. Indië. Waarde vriend Ik herinner mij nog dat eenigen tijd geleden u eens he»ft geschreven over den inhoud van de Volkswil, vooral het hoofdartikel getiteld „Geloofsafval onder leiding der Geestelijkheid" vond u zoo interessant. Ook bracht u een woord van lof aan de versjes van H. den Engelsman. En inderdaad die lof was niet mis plaatst. Maar over het vrije woord wilde u niets zeggen, omdat u er ook wat instaan had. Dat u over het vrije woord noch goed noch slecht heeft willen zeggen vond ik heel mooi, want het zou niet prijzenswaardig zijn om op zijn eigen werken te gaan roemen, en men kan ze toch niet afkeuren ook. En toch wil ik nu eens iets over het Vrije Woord zeggen, maar ik zal daarover niet in den breede uitweiden, alleen zal ik mij bepalen tot de artikelen en stukken die wij van u ter lezing heb ben gekregen. In alle oprechtheid dan kan ik u verzekeren dat al uwe stuk ken met veel belangstelling worden gelezen, en ook zij getuigen van een let terkundige waarde, en menigmaal heb ik de lezers van de Volkswil hoo- ren zeggen Wat kan de Gr. toch dui delijk schrijven, het is zoo juist alsof hij in persoon tot u spreekt, en inder daad zoo is het ook. Daarom mijn vriend blijft zoo voortgaan, schrijft zooveel het in uw vermogen is, niet alleen omdat u daardoor de lezers van de Volkswil een aangename lezing ver schaft, maar vooral steunt u daardoor ons blad. Doet het ter wille van den heer van Dalsum, die koene strijder en edele menschenvriend, en u verricht een goed werk. Want het kan u niet ontgaan zijn, dat onzen vriend van Dalsum voor al het goede dat hij aan het volk heeft bewezen, niets ontvangt dan smaad en oneer, laster en bespot ting, en men ontneemt hem alles, wat men hem maar ontnemen kan. Ik ge loof niet mijn vriend dat u ooit zal kunnen begrijpen, hoe het mogelijk is, dat een volk een man met voeten trappen kan aan wien het zooveel te danken heeft en toch gebeurt dit in Zeeuwsch-VIaanderen. O het is mij niet mogelijk u alle goede daden op te noemen welke dhr. van Dalsum aan het volk heeft bewezen. Maar vraagt het aan de arbeiders en zij allen zullen u zeggen, ook mij heeft hij geholpen, en vraagt het aan de boeren en zij zullen u antwoorden „Ja aan van Dalsum hebben wij onze welvaart te danken," maar omdat hij ons gered heeft, kee- ren wij hem nu den rug toe. Daarom moogt ge u gelukkig achten dal u zoover verwijderd woont, want, voor wie dat alles gadeslaat en het hart een beetje op de rechte plaats heeft, die schaamt zich te behooren tot het Zeeuwsch-Vlaamsche volk. Laten wij dan, zijne getrouwe vrienden, hem steu nen op welke wijze dan ook zooveel het in onze macht is, opdat zulks voor hem eene aanmoediging moge zijn. den strijd te strijden tot het einde toe. I En hiermede neem ik afscheid van I u, en ik hoop dat u mijn schrijven zult beschouwen, niet alsof ik u heb willen vleien, maar als afkomstig van een vriend, die u van uit de verte reikt, een oprechte vriendenhand. Een getrouwe volkswil man uit hei land van Hulst Holst, 20 Juli. Per 100 K.O. Tarwe f 10,00 a f 10,25, Rogge f 7,00 a f 8,00, Wintergerst 10,00 a f 0,00, Zomergerst 10,00 a f 0,00. Haver f 8,50 a 19,00, Erwten f 11,00 a 111,25, Paardeboo- nen f 0,00 a 10,00 Duivenboonen f00,00 a f 00,00 Witteboonen 100,00 a 100,—, Bruineboonen f00,00 a f 00,00, Boekweit (00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,50 a 112,50, Aardappels f3,50 a f4.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,25 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,05. Koers ran het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.85 J f 47.87s. 0 De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op des namiddags om 5 uur in het Hotel „Het Gulden Vlies" van den heer ROLFF, te Axel, voor Mej. de we duwe A. FERMONT-Basteleir, pu bliek verkoopen met Sc lm ii r en Erf aan de Kanaalkade te Axel Sectie F 891 groot 1 are 34 centiaren. Aanvaarding dadelijk in eigen ge bruik. Betaling 1 September 1914. IN DEN GROOTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN eil KLAKKEN voor Heeren en Damen. ALLE KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST.-NIKÓLAAS. Bij ondergettekende verkrijgbaar Tuin- en Landbouwzaden, Land- en Tuinbouw ma- chienes, Oliën en Vetten, alles eerste klas van de grootste en soliedste handelaars uit Nederland. Neemt Hollandsch fabrikaat, U be vordert de welvaart van Uw volk. Vraagt prijscourant en monsters aan bij J. OL1J V Nieuwlandsche polder Biervliet. Advocaat-Procureur te MIDDELBURG, is ELKE1 MAANDAG bU KEELEMAAR te HULST te spreken. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen- straat te Hulst zal in de maand Afvaart ROTTERDAÏ-NKW YORK, O Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent 8. K. DE MMCH Stoppeldijk.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3