Van alles wat. Marktberichten- Advertentiën- 29 11 1914 Haar W oonhuis Ir. J. ADBIAANSË Te koop oude Couranten. Julinietgeopend zijn. 411(11 Paciffic Railway St. J ohn of Quebec SAS VAN GENT. Zondag 12 Juli is er door Gemeente-Harmonie van j Zwijnaarde een mooi concert gegeven in onze gemeente van 11 tot 12 uur 's voormiddags en zijn daarna naar Ter t neuzen vertrokken waar zij ook concert gaven in den hof der Buitensocieteit. Genoemd gezelschap was naar Sas van Gent gekomen op aanvraag der Fanfa ren De Verbroedering. Vele inwoners zijn uiterst tevreden en hopen nog meermaals van zoo iets te mogen ge nieten. Des namiddags half vijf was het eene muzikale uitstap door de Fanfare De Verbroedering en om 5 uur gaven zij op eene opgestelde estrade ook eenige nummers ten gehoore, welke naar ieders volle voldoening waren. SAS VAN GENT. Dinsdagavond om half elf is er groote schade aangericht aan de kaaimuur der nieuwe fabriek genaamd Produits Chemiques alhier door het aanvaj-en van een zeeboot ge laden met houtenbestemd vooi Gent. De boot is kunnen doorvaren, de schade beloopt verscheidene duizende guldens. O— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 37 faillis sementen tegen 30 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o Politiek en karakter. Ludwig Thoma verhaalt in ,Marztt Voor ongeveer dertig jaren moes ten de Müncheners, die 's morgens het Odeouplein overgingen een grap zien, die zij wellicht „unerhörP noemden, maar waarover zij dan toch moesten lachen Het standbeeld van koning Ludwig I was geheel rood geverfd, en een der pages, die naast 's konings paard liep, had een verfkwast in de hand, een andere de pot vert aan den arm. Die daad had een ongedachte uit werking Heel Miin< hen lachte erom. Men had vermoedens op jonge arti- sten, op studenten, maar men wilde niet eens de daders ontdekken. Heel hard zoeken deed men er trouwens niet naar. Want ook zij, die afkeu rend erover oordeelden, waren niet geneigd daarin een daad van maje steitsschennis of een aan lag op het aandenken van den gestorven koning te zien. De politie liet het beeld af- wa8:chen en daarmede was de zaak uit Een paar dagen later sprak nie mand er meer over. Eenige jaren later vernam ik van een studievriend toevallig wie de daders waren. Een ervan was studen», thans een aanzienlijk man, echtge noot en vader en tevens rechter. Hem zou ik wel eens willen vra gen, hoe hij denkt over de veroor deeling van de Berlijnsche werklie den, die op het staudbeeld van keizer Friedrich de woorden „Roihe wocheu hadden geschilderd. Zou die rechter, die een9 als stu dent het zelfde deed, onderscheid zien tusschen zijn daad, die niet ge straft weid, en de daad van den Berlijner, die daarvoor 18 maanden ge vangt nisstraf kreeg. Het verschil ligt alleen daarin, dat men de daad van een student een kwajongensstreek noemt, die van den socialist naar politieke gezichts punten beoordeeld. En daarbij van meening schijnt te zijndat politiek het karakter bederft ZoodaC wat bij een student een zorgelooze grap is, bij een be- wusten proletariër een karakterfout moet worden geacht. o— RUSLAND. Rasputin vermoord. De beruchte Russische monnik en gezondbidder Gregori Rasputin, de vriend en raadgever van den Tsaar aller Russen, is Zondag het slachtoffer geworden van een moordaanslag. Een vrouw stiet, in het dorp Prokowskoje bij Tsjoema, den priester een dolk in 't lijf. Zwaar gewond werd de monnik opgenomen, en stervende naar het Wuis van den Pope gebracht. Zooals onlangs in een Politiek Week overzicht werd uiteengezet, is de mon nik Rasputin een der machtigste per sonen achter de coulissen der Russi sche politiek geweest. Zijn invloed op den Tsaar was vooral in de laatste jaren zoo groot, dat de ministers Witte en Kokowzof vergeefs poogden, den keizer uit de invloedsfeer van de zen „heiligen man" te bevrijden. Rasputin, een boerenzoon uit To bolsk in Siberië, was aanvankelijk zelf boer, en werd eerst op zijn mannelij- ken leeftijd „bekeerd", en tot den gees telijken stand gebracht. Hij kwam, als monnik, te Petersburg, met een aan beveling voor bisschop Theophanus, den toen machtigen leider der mystie ken in Rusland. Theophanus trok zich de toekomst van Rasputin aan, c-n hielp hem voorten weldra was Rasputin een der meest bekende personen uit de Russische „society", waar zijn hyp notische gaven en zijn vroomheid hem de gloeiende bewondering deden ver werven, vooral van de vrouwen, die hem als een heilige vereerden. Rasputin, die eens naar Siberië ver bannen werd, kwam weldra in Peters burg terug, toen de Tsaar zijn verban- ningsbesluit ophief. En spoedig was hij machtiger dan ooit. Zijn tegenstan ders trof hij op de meest afdoende wijze, en zelf zijn beschermer Theo phanus, die zich van hem had afge keerd, liet hij naar Siberië verbannen. De Tsaar nam geen gewichtig be sluit zonder het advies van Rasputin te hebben gevraagd, en de Tsarita stond zoodanig onder den invloed van den heilige, dat zij zelfs in familiezaken zijn raad inwon. Toen de Tsarewitsj ernstig ziek werd wist de Tsaritsa door te zetten, dat Rasputin, die als gezondbidder een groote roep had, met de zorg voor den zieke werd belast. Volgens sommige berichten zou Rasputin vermoord zijn door een aan- aanhangster van een anderen bekenden Russische monnik Illiodor, die, van zijn geestelijke waardigheid ontheven, thans als Sergei Trufanow in Zaritzino aan de Wolga een gemeente van „heiligen" om zich verzamelde. Illio dor, die voor Rasputin aan het hof grooten invloed had, kon het niet ver kroppen, dat Rasputin hem uit eer en aanzien verdreven had en wellicht de oorzaak van zijn val was geweest, en had reeds geruimen lijd een heftigen strijd begonnen tegen zijn gelukkigen mededinger. Als gevolg van dien strijd zou nu Rasputin, door een der volge lingen van illiodor gedood zijn. o Het weer in het buitenland. (Van onzen specialen meteorologischen berichtgever). In Duitschland is het in 'het alge meen zonnig en warm weder. Uit alle deelen van Duitschland meldt men echter onweersformatie. In Schotland en Engeland wordt de zonneschijn getemperd of geweerd er is eenige regen gevallen, plaatselijk heeft het geonweerd. Uit het Noorden meldt men aarze lend weder. In Frankrijk heerscht storingsweer. Plaatselijk komt er zonneschijn voor, maar er hebben ook locale onweders geWoed. In Zwitserland en het grootste deel van de Donau-Monarchie heerscht zon nig en tamelijk warm weder. Echter valt ook daar onweersvorming te con- stateeren. Papoeasche gevatheid. Van gevatheid bij Papoea's wordt het volgende aardige staaltje verhaald door iemand, die langen tijd onder de Papoea's heeft geleefd, schrijft het „Soer. Hbl." Een Amerikaansch reiziger, die Nieuw-Guinea bezocht, wilde ter her innering aan zijn reis gaarne een paar Papoeasche versierselen medenemen. Een zendeling bracht hem in aanraking met de bevolking en fungeerde als tolk. Men kon het echter over den prijs van den inkoop niet eens worden. De Amerikaan w'ilde ntei meer dan een vierde van de gevraagde som betaler. De zendeling, die van zijne bemidde ling veel heil verwachtte, raadde den Papoeaschen onderhandelaar gemoe delijk Je moet niet gruwelijk over vragen, anders vertelt mijnheer in zijn land, dat jelui zulke afzetters zijn en dan komt iemand van zijn landgenoo- ten meer bij jelui koopen". De Papoea kijkt den zendeling eenige oogenblikken glunder aan. Glimlachend antwoordde hij toen „Zegt u aan dien heer, dat hij en zijn landgenooten minder gierig moe ten zijn. Als ze zoo gierig blijven, zal ik dat aan mijn volk vertellen, en dan wil niemand van ons meer aan hen verkoopen." De zendeling bracht het antwoord over en de Amerikaan.... betaalde". o— Een verdienstelijke religieuse. In een der kloosters die nog ont snapt zijn aan de maalregelen der Fransche regeering, stierf deze week een Zuster, die een heerlijk werk heeft verricht ten bate van honderden Fran sche kinderen. Zuster B o n n e f o y, bracht als dochter van een kermisgast haar jeugd grootendeels door in een tent, waar zij het uitgaand publiek moest vermaken met een verzameling houten poppen, die bekende personen voorstelden. Haar vader bekommerde zich niet om een godsdienstige op voeding haar moeder echter gaf haar, zoo goed mogelijk, onderricht en op 18-jarigen leeftijd deed zij haar eerste H. Communie in Luik. Van toen af groeide haar godsdienstzin en had zij behoefte, om haar lotgenooten in aan raking te brengen met de katholieke geestelijken. Gedurende een kermis te Amiens, welke een maand dunrde, wist zij te bewerken, dat kinderen werden gedoopt, huwelijken werden ingezegd en de biecht werd gespro ken en vóór de zwervende bevolking Amiens verliet, hadden zestig mannen in de kapel der paters Jesuïeten de H. Communie ontvangen. Dit was het begin van het „Werk der kermisreizigers", dat thans over alle steden van Frank rijk vertakt is. In 1870 richtte zij een verplaatsbare school op voor de ker misreizigers kinderen in een grooten reiswagen. Natuurlijk werd daar ook dejcatechismus onderwezen en ontvin gen de kinderen de voorbereiding voor de H. Communie. Zij leidde ook meis jes op, om haar te vervangen en thans ziet men op de meesle kermissen van Frankrijk wagens met het opschrift „Ecoles foraiens." Toen zij oud werd en gebrekkig, vestigde zij zich in een klooster bij Parijs. Zij stierf in den ouderdom van 84 jaar. Tijd, o— Up to date! Een Fransche cognac-firma bedient tegenwoordig de klanten per vliegma chine. Men is begonnen met een vol vat dat de aviateur van Laoruze binnen dertig minuten op de bestemmings plaats bracht, die 58 K.M. verwijderd was. Het Vrije Woord voor Abonnés. Mijnheer de Redacteur 1 Wees zoo goed en vergun mij nog een plaatsje in de Volkswil, bij voor baat mijn dank. Hoe men in den Gemeenteraad van Stoppeldijk met bet geld te werk gaat. Reeds een paar jaar geleden kreeg de gemeente een kwestie wegens een oprit, waarvan de eigenaar alleen de goede bewijzen had. Daar kwam een fam.liezaak bijeen, en de burgemeester aan 't werk met zijn leden. Gauw den ligger laten wijzigen naar den zin der familie en alles zoo ge heimhouden mogelijk om toch maar dien eigendom at te dwingen. De za ken waren in orde dachten ze, en nu de veldwachter met een smid, om de draadversperring te verbreken, en zoo zagen wij dagelijks den veldwachter aan dien dijk, om alles te verwoesten met zijn gezelschap. De eigenaar vond het niet aange naam en wilde een nabijliggenden bijweg gratis, geven. De familie wilde hem niet, de Raad ook niet. De Raad waagde het geld der gemeente er maar aan, om den eigenaar te ruineeren, en opdat langs dien weg de familie haar doel zou Kunnen bereiken. Het polderbestuur wilde den weg niet, dit had aan één weg genoeg be weerde het. De Raad heelt de zaak laten zakken van den vorigen familie- weg, en wil reeds onderhandelen met den eigenaar, zoo ik uit goede bron heb vernomen, over dien oprit, dien de Raad heeft kunnen krijgen gratis. Nu wil de Raad dienzelfden weg koo pen, die hem voor een paar jaar gra tis gegeven werd, maar toen koppig wilde zijn, zeker om reden der familie Wat moeten de heeren Gedeputeerde wel denken, als zij die aanvraag van de Gemeente Stoppeldijk eens inzien, en dan de stukken in vergelijking ne men van een groot jaar geleden Dan zal hun duidelijk voorkomen dat het den Raad niet te doen is om de be langen van de geheele gemeente te behartigen, maar wel om geld te ver kwisten waar het kon gemist worden. Hoe treurig moet het zijn voor een rechtschapen mensch zulke behande lingen te zien, die in Rapenburg, wil den ze niet in de notulen opnemen, nog veel minder op den ligger. Het was een van Jan de Maat-Staal, zwa ger van den wethouder, en voor dien heer buigt de Raad als een knipmes zeg men wel eens. Zoo is hier een verordening op den zomerweg. Deze mag alleen bereden worden met een landrol. Deze wet is meer ingevoerd om sommige menschen te koejeneeren, die niet in de smaak vallen van de twee voornoemde hee ren, en tevens de gemeente wat op lasten jagen. De politie zal zeker ze niet mogen pakken denk ik, want het is een dagelijks gebruik over den ver boden weg te rijden. Welk een geluk voor Stoppeldijk zulke regeerders, altijd voor familie. Dankende mijnheer de Redacteur voor de plaatsruimte. S. E. DE MUNCK, Stoppeldijk, 15—7—'14. —o Op de 40-jarige bruiloft Tan A. VAN DER MËULEN en J. M. VAN DER MEULEN-NIJSSE, 10 Juli 1914. De dag van zegen, Kwam afgestegen Van 's-hemels troon.... De dag, die God u samen schenkt Waarop gij thans verheugd herdenkt Uw veertigst' Huw'lijksjaar. Ja, wat een tijd, zoo veertig jaren In 't Huw'lijksbootje op de zee, Het lief en leed te samen dragend Al drijvend met de golven mee. Ja, wat hebt gij al veel ervaren, En wat al kennis opgedaan, Hoe zijt ge wijzer steeds geworden Op uw zoo lange Huw'lijksbaan. Nu kabbelde de zee van 't leven Met zachten golfslag, rustig voort, En dreeft gij samen in uw bootje Al verder wiegend, ongestoord. En vriendelijke zonnestralen, Zij glansden u in 't aangezicht, Terwijl de zilv'ren watergolfjes U zongen zoet, een lofgedicht Dan, dook de zon weer achter wolken En werd het donker om u heen, Slechts nu en dan een enkel glimpje Dat flauw en wazig u omscheen. De wind ging op. De zee rees hooger En bruischte met een groot geluid, En zittend in uw sling'rend bootje Werd er een kreet van angst geuit.... Dan, keerden rust en kalmte weder En scheen de zon u vroolijk toe En vredig gleedt gij verder henen, Was u het leven blij te moê. Zoo ging het wiss'lend veertig jaren, Al dobb'rend op de levenszee Zoo heeft de Heer u saam gedragen En was Hij u in alles mee. O. leef nog lang gelukkig samen, Blijf lang nog voor uw kroost ge spaard, Weest steeds de vreugd van die u ken nen, En blijft voor ramp en leed bewaard. En zijt ge saam aan 't eind gekomen Van uwe lange Pelgrimsreis, O, stevent dan de haven binnen Van 't Land, met 't heerlijk Paradijs Woudbloempje —o Biervliet107'14. Mijnheer de Redacteur Ik wil X. hier eens antwoorden op zijn schrijven van de vorige week in de Volkswil. (Dit stuk is de vorige week blijven liggen. Red.) Die X. wil hebben dat ik persoon lijk word, dat is mijn bedoeling niet, ik heb in het algemeen gesproken. Als werkelijk die traktementen zoo kaal zijn als X. zegt, dan begrijp ik het gedrag van die heeren niet, want dat is in de meeste fevallen maar zoo, en wat die smulpartij betreft, wie zou het anders betalen dan de boeren zelf, maar dat er daar zoo gul omge sprongen wordt met geld, is goed voor een neringdoende zegt X, dat moet hij eens vragen aan diegenen wie zoo'n smulpartij gehad hebben, wat of ze er werkelijk aan verdienen, dan krijgt hij voor antwoord nou het is een groote drukte, maar het brengt mij weinig in den zak. X. schrijft ook nog dat die neringdoende zelf wd zoo'n baantje zou willen. Daar is geen denken aan X, want ze zijn er als de kippen bij om ze zelf op te pikken dat er een neringdoende niet moet op vlammen, wanneer er zoo'n betrekking open valt. En wat nu het laatste betreft een bepaald geval er zijn mij burgemees ters bekend die het zijn van minstens 10 polders, dat noem ik geen bijbaantje meer, dan is het een zaak daar het burgemeesterschap wel af kan, en het is nu dit voorjaar nog voorgevallen dat er een burgemeester een baantje inpikte van een f500 traktement, dat noem ik ook geen bijbaantje meer, dat tje kan er wel af. En als die trakte- mentjes werkelijk zoo kaal en min zijn, weet ik niet hoe of er dan nog zooveel naar azen, als er zoo iets openvalt. Wij als neringdoende zijn wel genoeg in de dagen van verkie zing; dan is het al lief en lekker maar in de gemeente besteden ze geen cent, zij laten alles uit den vreemde komen. Daarom zou een neringdoende ook wel eens zoo'n bijbaantje willen, maar daar is geen denken aan om het te krijgen. Mijn dank voor de plaatsing. Een neringdoende. Hulst, 13 Juli. Per 100 K.G. Tarwe f 10,00 a f 10,25, Rogge f 7,00 a f 8,00, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerst f0,00 a f0,00. Haver f8,50 a f9,00, Erwten f 11,00 a f 11,25, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f00,00 Witteboonen f 00,00 a fOO,—Bruineboonen f 00,00 a f 00,00, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,50 a f 12,50, Aardappels f3,50 a f4.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,20 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 1,00. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.75 k f 47.77*. Bij mijn vertrek naar Nederlandsch Indi'è aan alle familieleden, be kenden en vrienden een hartelijk vaarwel en tot weerzien. P. C. VAN KEM3EKE, ajh „S. S. Koningin Emma." —o De Notaris H. A. VAN DALSUM le Hulst, zal op des namiddags om 5 uur, in het Hotel „Het Gulden Vlies" van den heer ROLFF te Axel, voor Mej. de we duwe A. FERMONT-Bastelier, pu bliek verkoopen met Schuur en Erf aan de Kanaalkade te Axel Sectie F 891 groot l are 34 centiaren. Aanvaarding dadelijk in eigen ge bruik. Betaling 1 September 1914. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, is i:.\ MAANDAG bij SEGLEJHASS te HAAST te spreken. eene sroote partij Te bevragen bureau dezes. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal in de maand Afvaart ROTTERDAM-MW VORE, —o Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent S. K. DE MITNCK S t o p p e I d ij k.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3