fllMNMIBLI Van alles wat. Vijf minuten. Marktberichten. Advertentiën. F. I ADEIAANSE Te koop oude Couranten. Juli niet geopend zijn. Paciffic Railway St. John of Quebec standheeld van den Spa.anschen brand stichter Ferrer, die door den gemeente raad van Brussel door een standbeeld is geëerd. Overleden is de Engelsche staats man Joe Chamberlain, in Neder'and bekend uit den tijd van den Boeren oorlog. Hij was 78 jaar. De Paus bereidt voor een voorschrift aan de seminaris en katholieke hooge- scholen, om daar te doen gebruiken de werken vanThomas van Aquino voor de studie der wijsbegeerte, daar zijn eigen ondervinding is, dat hij alleen hierin bevredigende helderheid heeft bevonden. Als dit waar is, dan zal de geest van bekrompenheid en kwa den wil die nu uit zoovele seminaris voortkomt, op den duur verdwijnen. In Brugge krijgen de kinderen op de katholieke scholen en de kwezeltjes in de congregatievergaderingen zulk een goede opvoeding, dat zij in stille straten de beide Christendemocratische raadsleden van Brugge op straat dur ven te beleedigen. Dergelijke wijze van handtastelijke beleediging kent men in Hulst niet, de beleediging in Hulst en omgeving gaat tegen ons op een veel venijniger manier n.l. op die van dood, als niet-b es taande beschouwen. We lezen in „De Nederlandsche Dagbladpers," dat deze eens op een verzoek aan de koningin maar steeds geen antwoord kreeg, en, vragende aan den waarnemenden minister van Justie mr. Heemskerk naar de reden, gaf deze als antwoord „Uw verzoek schrift aan de koningin is buiten be schikking gehouden, daar het betrof een onderwerp van wetgevenden aard, waaromtrent de Regeering geen in lichtingen pleegt te verstrekken aan particulieren." Te Lowell in Amerika is de geheele R.K. gemeente met pastoor (Anton Rodrigues) en kapelaan (Eustrodro da Costa Naposso) aan het hoofd van de R.K. Kerk afgevallen en oud-katholiek geworden. Op dezelfde wijze ging het indertijd ook in West-Europa, ook in Nederland, ook in Zeeland. Met nog de gevolgen op heden, dat b.v. het eene dorp of de eene streek overwe gend katholiek is, en een aangrenzend dorp of streek overwegend protestant is. En toch zeggen de vrome kwe zeltjes, dat men zonder eigen oordeel den pastoor moet volgen Uit het door pater Fabianus op last van den bisschop van Haarlem in Amsterdam ingestelde onderzoek naar geloof en zeden van de katholieken, die zich daar van uit het platteland vestigen, blijkt, dat de katholieken van het platteland minder godsdienst kennis hebben en in de stad eerder hun geloof verliezen dan geboren stedelingen. En toch weet ieder, dat het onderwijs op het katholieke dorp in Brabant, Limburg en Zeeland of direct door bizonder onderwijs of in direct door openbaar onderwijs, staat onder toezicht van den dorpspastoor. De gevolgtrekking die voor de hand ligt is deze dat de dorpspastoor wei nig opvoedend geloofswerk maakt bij zijn parochianen, Onder strijd voor de belangen der Kerk wordt veelal verstaan het behar tigen van de belangen harer dienaren en niet het behartigen van de geloofs- belangen der geloovigen. Indien tucht (of straf) in strijd is met de leer, mishandelt zij de leer en is zij willekeur. Onder de gemeente Voorst moest een kostbare dekhengst worden afge maakt, omdat hij te ontembaar woest was. Een groote schade voor den eige naar, die er geen vergoeding voor kan krijgen daar de verzekering hiervoor niet geldt. Veemarkt te Hulst van Maandag: geen aanvoer. Er zijn gevallen van vergiftiging voorgekomen door aniline houdende schoensmeer en kleurmiddelen. De vijftig Zuid-Afrikaansche Boeren, die een landbouwstudiereis maken door West-Europa hebben aan Mevrouw Chamberlain, de wed. van den iaden tijd van den Boerenoorlog door Boeren en anderen zoo verguisden Engelschen minister van Koloniën Joe Chamber lain, het volgende telegram gezonden „Het moet u een troost zijn, dat de naam van Joseph Chamberlain tot het nageslacht zal komen als die van een der grootste Engelschen vanonzen tijd". Iemand, die in het Wilhelminagast- huis té Amsterdam drie sigaren had gestolen kreeg van de Rechtbank f 15 boete. De officier had twee maanden gevangenisstraf geëischt. Voor 3 siga ren. Door seismografische opnemingen is vastgesteld, dat de bodem van indu striesteden voortdurend trilt door de groote machines in de fabrieken. Donderdag werd in Hulst geroe pen by gelegenheid van het opbren gen van een dienstbode wegens een kleinen diefstal in haar dienst Kleine dieven zoekt men en groote laat men loopen. Zooals men weet besloot de Raad van Hulst enkele weken geleden zoo zonder eenig onderzoek tot een uit gaaf van f37000 voor straatverbe- tering en dit op aandringen van burgemeester van Waesberghe en den opzichter Eijke van Ter Neuzen. Het raadslid van Dalsum was er tegen omdat hij eerst een onderzoek wilde. Nu vernam een ander raads lid van Hulst dezer dagen van een deskundige, dat de gekochte straat keien zijn van een soort die in 10 jaar versleten is en bij harden vorst barsten. Is dit oordeel juist, dan is Hulst weder eens bedrogen, ook als men bedenkt, dat voor eenige jaren terug door B. en W. werd gespro ken dat, om alles goed te maken, er f 20 000 voor noodig zou zijn. Yan Dalsum wascht zijn handen in onschuld, daar de Raad hem alleen liet staan. In Zaandam worden werkwillige arbeiders door stakers den geheelen nacht door elk uur opgeklopt met de boodschap, dat het tijd is om naar het werk te gaan. Ons dunkt, dat dit toch valt onder het strafbaar feit van nachtelijk burengerucht. O Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 29 faillis sementen tegen 39 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o— Een interessant aanbod. Naar de „Catholic Herald" meldt heeft een Amerikaan uit Huntingdon in Indiana 10 000 dollar op een bank gedeponeerd, welke een ieder verdie nen kan, die een der volgende bewe ringen bewijst dat de Katholieke Kerk haren kin deren verbiedt den Bijbel te lezen dal aflaten verkocht worden dat geld berekend wordt voor de biecht dat de Katholieken beelden aanbid den dat de Katholieke Kerk de openbare school wil vernietigen dat meisjes tegen hun wil in het klooster worden gehouden dat de Jezuïeten de leer huldigen, dat het doel de middelen heiligt. Ieder geestelijke van de Vereenigde Staten mag rechtens hetzelfde aanbod aan eiken papenhater doen. o— Noorsche sardines. Men schrijft ons Sedert eenigen tijd worden door Noorsche visch- handelaren in den handel gebracht blikjes met z.g. Noorsche sardines. De echte sardines (clupea pitchardus) keft echter niet in de Noorsche wa teren en komt uitsluitend voor aan de Fransche, Spaansche en Portu- geesche kust. De z g. Noorsche sar dines zijn dan ook geen sardines, doch jonge gerookte en in olie ge conserveerde sprot. De verbruikers worden door de blikjes, waarop de naam Noorsche sardines voorkomt, feitelijk bedrogen, en dit feit is voor een aantal Fransche sardine-hande laren reden geweest, hun Noorsche collega's een proces aan te doen we gens oneerlijke concurrentie. Dezer dagen is het proces geëindigd ten gunste der Fransche sardine-industrie. o Het Amerikaansche hout der toekomst. De „Holzwelt" verneemt van haar New-Yorkschen correspondent het vol gende Zonder profetenblik kan men voorspellen, dat de houtindustrie het meest zal profiteeren van de opening van het Panama-kanaal. Onder de pro ducten, die op het oogenblik in de Vereenigde Staten vervoerd worden, neemt hout de derde plaats in, na kolen en ijzer. Het Panama-kanaal zal de reusachtige houtmassa's van de staten Oregon en Washington voor den wereldhandel toegankelijk maken. En onder al de houtsoorten, die het Noord westen der Unie produceert, zal onge twijfeld na de opening van het Panama kanaal de Douglas-den (Douglas Fir) bij den export de eerste plaats inne men. Het is daarom voor de Europee- sche handelaars zaak zich voor dit betrekkelijk nog onbekend hout te in teresseeren. De hoeveelheid Douglas- dennen is in Amerika grooter dan eenige andere boomsoort. Volgens de meening van deskundigen levert deze het beste Amerikaansche hout. Dit neemt in het Westen reeds lang de plaats in, die de Yellow Pine en White Pine in het Oosten hebben. Zoodra door het Panama-kanaal de transport kosten verminderd zijn, zal de Douglas- den vooral bij den export de Yellow Pine verdringen in alle industriën, waarbij hout gebruikt wordt. Het groot ste aantal Douglas Firs vindt men in Britsch Columbia, daar vormen zij dichte wouden met 300 voet hooge boomen. o— Eerbied voorden landvoogd. „Kort geleden", schreef de „Java Bode", „deelde een Inlandsch ambtenaar ons mede, dat de ontwikkelde inland- sche bevolking van Indië hoog tegen den gouverneur-generaal Idenburg op ziet om zijn geloofsovertuiging en zijn immer doorgevoerd streven, om het goede te betrachten. Het is bij perso nen uit de Inlandsche maatschappij bekend, dat de landvoogd, in zijn liefde voor de menschheid, de vraagstukken der Indische maatschappij met bedaard heid overwogen heeft, immer gedreven door zijn oprechte neiging, om goed te doen. Juist in verband daarmee be weert men nu, dat, wanneer de heer Idenburg tot een krachtdaad overgaat, die voor sommigen onaangenaam is, zoo'n oplossing van een quaestie niet anders dan werkelijk hoogst noodza kelijk moet zijn. Zoo iets, uitgaande van den heer Idenburg, wordt als een onvermijdelijk uiterst geval beschouwd, dat niet anders had kunnen zijn en den landvoogd, zelf leed doet, maar waaraan een rijpe overweging en rustige be schouwingen voorafgegaan moeten zijn. Hoewel de Christianiseering tijdens zijn bewind een reactie van verleven digden Islam-ijver tot gevolg bad, de persoon van den landvoogd heeft bij de Inlandsche bevolking een hooge verhevenheid, welke immer diepen eer bied voor hem heeft doen ontstaan. Dat moest zelfs de reden geweest zijn, waarom de propaganda voor den Islam in den laatsten tijd gemaakt is zonder het fanatieke streven, dat nu en dan tijdens het bewind van vorige regeerders tot uiting kwam in de door dweepzieke Moslims voorbereide ex cessen. o— Een spioaage-geval De „Niederrheinische Nachrichten" deelt mede, dat te Duisburg een Ne derlander, Aloys Snep, gearresteerd is, op last der crimineele politie te Ber lijn, onder verdenking van spionnage. Snep en zijn broeder worden beschul digd met Engeland in verbinding te staan, en gepoogd te hebben militaire geheimen aan dit land te verraden. De« beide broeders waren gedurig op reis, voor doeleinden, die zij niet nader kunnen aangeven. Zij stonden sedert December 1913 onder politietoezicht. Gisteren zijn zij in hechtenis genomen, de een te Hamburg, de ander te Duis burg. Aloys Snep was in sportkringen te Duisburg een zeer bekende persoonlijk heid. o— Een anecdote van Paus Pias. De „Gaulóis" weet een aardige anecdote van Paus Pius te vertellen. Bij de audiënte, die de Servische Ge zant te Parijs dezer dagen in het Va- ticaan. had, werd door den Heiligen Vader ook de Pastoor van Taggia, een klein plaatsje aan den Italiaanschen grens, ontvangen. De geestelijke die deelgenomen had aan de verhande lingen over de hernieuwing der relaties van den Heiligen Stoel met de Servi sche Regeering, werd door Kardinaal Merry del Val voorgesteld en door den Paus begroet met de woorden„Ik verheug mij, ook U te zien, Monsig- nore". De goede pastoor moest toen heel erg bloozen en stotterde met on zekere stem „Uwe Heiligheid dóet mij te veel eer aan. Ik ben niet Monsig- nore, doch slechts de eenvoudige pa stoor van Taggia." De Heilige Vad r glimlachte vriendelijk en antwoordde minzaam: „Wij hebben UMonsignore genoemd, mijn zoon, en nu moet U het wel zijn, want de Paus vergist zich nooit." En zich tot Kardinaal Merry del Val wendende, voegde hij er aan toe „Zijne Eminentie zal het noodige in orde brengen, dat deze titel van af heden den pastoor toe komt." De nieuwe huisprelaat van den Paus bedankte en voelde zich overgelukkig. o— Vergiftiging door Amerikaansche appels. Omtrent een vergiftiging door Ame rikaansche appels bericht „Cosmos" het volgendeIn Amerika worden de vruchtboomen met oplossingen van lood- en koperarsenaat besprenkeld om de schadelijke insecten te dooden. De laatste besproeiing heeft eenige dagen na het afvallen der bloesems plaats. Hoewel van dat tijdstip tot het rijpen van vruchten nog drie maanden verloopen, worden toch niet alle spo ren van het arsenicum door den regen verwijderd. Op deze manier behan delde appels hebben onlangs vergifti ging veroorzaakt, die echter nietdoo- deiijk was. o— De gr oote snelheid der schepen. De autoriteiten van het eiland Wight hebben zich tot de Engelsche Admiraliteit gewend met een merk waardig protest tegen de groote snelheid der oorlogschepen en trans atlantische stoomer8, die het eiland voorbij varen. Door den sterken golfslag, die door deze schepen ver oorzaakt wordt, brokkelen de rotsen, die toch al erg aan deze kwaal on derhevig zijn, nog sterker af. Boven dien zijn de reuzengolven zeer ge vaarlijk voor de op het strand spe lende kinderen. o— Verschil van smaak. Een missionaris uit Kasongo (Bel gisch Kongo) schrijftMijn paro chianen zijn in eommige opzichten niet vjij van ijdelheid. Een van hen kwam onlangs de kerk binnen in onberispelijke kleeding: metstroohoed, sokken, nieuwe schoenen en, om al zijn rijkdommen te laten zien, draagt hij over zijn schouders nog een pa- rapluie, waaraan een tweede paar nieuwe schoenen bengelt. Een ander heeft een japon weten te krijgen..., voor zjjn vrouw, zegt hij, maar voor dezen keer verscheen hij er zelf mee; hoog-opgebonden tot onder de armen komt hij de kerk binnengestapt met plechtig ruischende sleep een derde komt op kousen, schoenen heeft hij nog niet. Niemand denkt er aan, om over deze dingen te lachen kritiek is hier onbekend en ieder kleedt zich op zijn manierdeze heeft drie overhemden boven elkaar, gene draagt een Europeesche pantalon met een nachtpon als overjas en een derde heett slobkousen, doch geen kousen of schoenen. Intusschen, deze mode- heeren zijn dikwijls niet zoo bela chelijk als hun collega's in Europa. Correspondentie. Een neringdoende. De volgende week, het blad was reeds vol. Het Vrije Woord voor Abonnés. —o— Vijf minuten moest hij wachten, Langzaam liep hij heen en weer Starend op de kleine golfjes Van het groote blauwe meer. En hij zag die kleine golfjes Al maar verder, verder gaan En terwijl hij dit aanschouwde Blonk er in zijn oog een traan. Want, hij zag in 't stroomend water 't Beeld van zijn vervlogen jeugd Toen hij vrij en zorgloos leefde, Badend in genot en vreugd. En hij dacht toen hij die golfjes Zoo gestaag vervlieten zag: „Een geluksdroom was mijn jeugd mij, „Durend slechts een enk'len dag." 't Was als gaven hem die golfjes Fluisterend, een zacht vermaan „Denk, hoe spoedig hier het leven „Voor u is voorbijgegaan, „Daarom, stel niet uit tot morgen „V/at gij nü verrichten kunt, „Werk, o werk met al uw krachten, „Met de gaven u gegund, „Laat geen oogenblik van 't leven „Zelfs hoe klein, verloren gaan, „Want eens zult gij vruchten plukken Van het werk door u gedaan, „Eens door u begonnen fouten, „Zijn nog te verbeteren weer, „Maar verloren minuten „Keeren nimmer, nimmer weer." En naar die vermaning luist'rend, Dacht hijKom, ik zal voortaan, „AI mijn krachten, tijd en gaven, „Ijverig besteden gaan, „Want op 't groote veld van 't leven, „Is er arbeid, die mij wacht, „Arbeid, die ik moet volbrengen „Vóór den naderenden nacht." O, die tijd van vijf minuten Zou ik nooit vergeten, neen, Want, toen had hij oog gekregen Voor de dingen, om hem heen. Woudbloempje." Hulst, 6 Juli. Per 100 K.Q. Tarwt 110,00 a 110,25, Rogge f 7,00 a f 8,00, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerit f 0,00 a 10,00. Haver f 8,50 a f 9,00, Erwten f 11,00 a f 11,25, Paardeboo- nen f 0,00 a 10,00 Duivenboonen f00,00 a f00,00 Witteboonen f00,00 a 100, Bruineboonen f00,00 a 100,00, Boekweit f00,00 a f00,00. Lijnzaad f 11,50 a f 12,50, Aardappels f 3,50 a f 4.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,15 tot fJO.OO. Eieren per 26 stuks f 1,00. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.75 f 47.77s. De Collecteur A. E. JANSSEN te Goes maakt bekend dat de loten ver krijgbaar zijn en dat de trekking be gint 27 Juli. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. Advocaal-Procurtur le MIDDELBURG, is ELHKiV HAAVDA6 i»ij .v i; i<: 1.1; n t x n te HUIiST te spreken. eene groote partij Te bevragen bureau dezes. Het kantoor der igfW erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen- straat te Hulst zal in de maand ATvaart ROTTERDAM-NEW YORK, —o Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grónd die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent 8. JË. DE MraCK S t o p p e 1 d ij k.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3