ATTENTIE Van alles wat. Marktberichten. Advertentiën- derden Maandag Ontvangen 1'. J. AMIAAÜSl Te koop oude Couranten, Ween er konijn en, mil Paciffic Railway St. John of Quebec Abonne menten Wilt ge zeker zijn dat Uw tarwebloem ONVERVALSCHT is, en NIET GEBLEEKT, wilt ge in Uw brood de zuivere smaak van Zeeuwsch tarwemeel proeven, Hiermede steunt ge bovendien de Ne- derlandsche Industrie. niet kan doorstaan. De abonnementsprijs zal zijn, als de Tamboer een maandblad wordt, f 0.60 per jaar. In het artikel „Ter Overweging," wordt o. a. herinnerd, dat de kosten voor oorlogsberustingen van alle lan den te zatnen bedragen ptr jaar 360 millioen pond sterling, terwijl die van het Panamakanaal in het geheel be dragen 80 millioen pond sterling. En bij die 360 millioen moet men nog tellen het arbeidsverlies van 5 millioen krachtige menschen aan producdeven arbeid. Wordt daarvoor genomen f 1200 per jaar (dit is te hoog, maar daarge laten), dan kost dit arbeidsverlies 500 millioen pond sterling. In Nederland worden voor 1914 ge raamd de opbrengsten van grondbe lasting (gebouwd en ongebouwd), be drijfsbelasting, personeele belasting en vermogensbelasting, dus van alle di recte belastingen, op 513/io millioen gulden. En volgens de jaarcijfers 1912 bedroegen de uitgaven voor Oorlog (dus buiten de renten en aflossingen van vroegere leeningen, ook oorlogs gevolgen) 558/io millioen. Dus de kos ten voor Oorlog en Marine bedragen in het vreedzame Nederland 41/2 mil lioen gulden meer dan de raming van alle directe belastingen. Zoo bevat de Tamboer meer van dergelijke opmerkingen. Dat de Volkswil het met de Tamboer eens is voor wat betreft het ver werpen van het Militairisme spreekt van zelfwij hebben vroeger al eens aangetoond, dat er nog zelden of nooit een oorlog is gevoerd waarvan het verlangen voortkwam uit den wil des volks, maar dat dit oorlogvoeren na genoeg aitijd voortkwam uit den wil van boven af. Maar wij willen toch eene opmerking maken en wel deze Wij, Volkswil, hebben doen open baren de gedachten der harten, en uit dit openbaren is gebleken, dat er, op het gebied van recht door eigen daad, in Nederland is bepaald een kwade wil zoowel bij de burgerlijke als bij de kerkelijke bureaucratie. En zoo zal het ook wel zijn buiten Nederland. En wij hebben steeds voor oogen gehad het Engelengezang in den Kerstnacht Vrede op aarde aan de menschen d i e van goeden wilzijn. Het ge mis aan vrede komt voort uit het ont breken van den goeden wil. De kwade wil nu neemt voortdurend toe zoowel in het dagelijksche leven, als in het openbare leven door het verpolitieken van alles tot zelfs van den godsdienst. Het is de Volkswil, die op den man af stelselmatig bestrijdt den kwaden wil in Kerk en in Staat, in het dage lijksche en in het openbare leven, met gevolg.dat deze allen tegen ons samenspannen om ons te vernietigen, dat de Volkswil alleen staat, haar woord is dat van een roepende in de woestijn. Is de kwade wil weg, dan komt boven het gezond verstand, dan is het gedaan met het Militarisme, en met zoovele andere ismes die geen van alle deugen, alsclericalisme, feminisme en niet te vergeten het verpolitiekte parlementarisme. te Hulst in den tijd, dat zijn lief nog dienstbode was bij zijn echtgenoote, met zijn liefje onvrome daden ver richtte bij het grotje bij de kerk, alwaar het liefje eerst goedvroom ging doen. j Ze lezen geen van beiden de Volks wil, daar die „verboden" is. Ëilemc belichten. O— Eer-, brood- en sacramentenroovers zijn dieven en... voor dieven is de hemel niet. De Amerikaansche professor John son komt tot 't besluit, dat de gestudeerd hebbende meisjes grootendeels onge huwd en indien gehuwd, kinderloos sterven. De Heilige Paus en Martelaar Sil- verius (20 Juni) werd door het hoog ste burgerlijk gezag in verbond met een valschen tegenpaus vervolgd, om dat hij de waarheid en het recht diende zonder aanzien van persoon. Veemarkt HulstMaandag geen aan voer. In het dorp Gasselte (Drente) is het dorpsgewoonte dat, als er ergens een bruiloft wordt gevierd, aan ieder die zich presenteert, genoodigd of niet, jenever wordt geschonken. Deze ge woonte is meermalen oorzaak van een bruiloft met droevig slot. De krantenberichten over Albanië bevatten zooveel leugens en fantasie, dat de Volkswil er geen verslag van geefh Onder de groote steden in Europa was de sterfteverhouding in de eerste week van Juni het gunstigst in Rot terdam met 8.3, het hoogste te Mos- cou met 24 8. Wij vernamen dat zeker vroom heer Faillissementen iu Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 35 faillis sementen tegen 34 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o Onder studenten. De prasses van de Sociëteit van het Utrechts Studentencorps is geheelont houder. Nog een geheelonthouder staat hem in het beheer der sociëteit bij. Het blijkt dus, dat ook in de stu dentencorpsen het drinken afneemt. Ook hieruitde groenen worden niet meer zooals vroeger gedwongen te drinken. Zoowel limonades als an dere dranken worden toegestaan en zooveel als ieder persoonlijk wil. (Vaderl.) o De invloed van rook op het vee. Onlangs is op intiatitief van de Universiteit te Leeds een enquête bij de boeren gehouden omtrent den in vloed van rook op het vee. Hieruit bleek, dat de invloed van een fabrieks- atmosfeer zoowel bij het vee als bij de paarden goed te merken is. De jonge dieren willen niet zoo goed gedijen, terwijl de oudere dieren meer voedsel en grootere zorg noodig hebben dan die, welke in een zuivere atmosfeer leven. Deze invloed moet gedeeltelijk toegeschreven worden aan de door rook bedorven lucht, voor een ander aan het gras, dat onder deze omstan digheden ook niet erg wil. Het fokken van schapen is nog moeilijker dan dat van andere dieren de wol wordt door den rook veel minder waard. In de buurt van Leeds worden dan ook weinig schapen gefokt. o— De rechter- en de linkerhand. Door paedagogen en physiologen wordt meer dan eens op de noodza kelijkheid gewezen, de kinderen van jongsaf te gewennen beide handen te gebruiken om daardoor het verschil tusschen rechter- en linkerhand weg te nemen. De beide ledematen krijgen dan gelijke kracht, gelijke bewege lijkheid en gelijke handigheid. Thans heeft echter de Fransche onderzoeker Felix Regnault op grond van zijn nieuwe onderzoekingen deze bewering bestreden. Wij gebruiken over het al gemeen de linkerhand om pakjes, pa- rapluies en dergelijke te dragen en om kinderen te geleiden, kortom om iets te doen, dat een min of meer ge lijkmatige spierinspanning vereischt. De rechterhand gebruikt men daaren tegen om alle meer gecombliceerde bewegingen uit te voeren. Terwijl bij de dieren bijna overal de voorpooten gelijk gebruikt worden, is de mensch beslist rechtsch. Hierdoor verkrijgt men een door instinkt tot gewoonte gewor den systeem van arbeidsverdeeling. Iedere hand went aan haar eigen werken en doet dit werk gemakkelijk. Volgens Regnault is het dus tegen de natuur om de linkerhand met de rech terhand gelijk te stellen. o— Schippers Welvaren. (Uithangbord). Deez' spreuk heeft heelen, diepen zin, Maar klinkt als zoet gefluit; Want welvaart gaat de herberg in En komt er nooit weer uit. 's Gr. Van der Boom. —o Zó gaat het goed. In het verslag van de feestmaaltijd, die de Nationale Vrouwenraad van Nederland aan de Internationale Vrou wenraad aanbood op de 27e Mei, lezen weGrote karaffen met witte en rode limonade wijn werd slechts door enkelen gedronken verleenden aan het feestmaal eigenaardig cachet. (Vad.) Correspondent ie. Abonné Hulst. Berichten of stukken van onbekenden gaan in de papier mand. Het Vrije Woord voor Abonnés. Mijnheer de Redacteur1 Mag Controlus weer eens van uw goedheid gebruikmaken door een klein plaatsje in uw blad „De Volkswil" te vergen voor onderstaand stukje Zoo hier en daar kon ik bemerken als dat mijn „Kijkjes uit het Raadsver- slag" met graagte gelezen werd. Ik had er dan ook inwendig plezier in, want als iemand vooi de eerste maal de pen eens opneemt om een stukje te schrijven en ze zijn je dan aan het beboffen, zonder dat ze Wtten dat je in hun midden zijt, dat geeft je dan moed om de pen nog eens een keer meer op te nemen. Zoo werd dan ook verteld dat Con trolus niet alles gecontroleerd heeft. O.a. werd er gezegd dat ons Raadslid dhr. Fricot bij de behandeling van het verzoek van het Comité van de Onaf hankelijkheidsfeesten nog een woordje meer zou gesproken hebben. Er was bij dat verzoek een bijlage van de ontvangsten en uitgaven, het geen ook in het Raadverslag gepubli ceerd is, maar er was geen enkele kwitantie bij van de uitgaven die ze gedaan hebben, wat niet in den haak was volgens hem. En daar moet ik dhr. Fricot gelijk in geven. Op zoo een manier konden ze wel een tekort opgegeven hebben van f1000. Na'uurlijk zou ik daar mijn meening wel over gezegd hebben, maar ik ben maar tewerk gegaan volgens het Raads- verslag en kan van iets dat er niet in staat toch geen oordeel vellen. Dus mijnheer de Redacteur, we zijn al ver dat we een uitgebreid verslag krijgen, maar zooals u bemerken zal, nog niet uitgebreid genoeg. Ik hoop dan ook dat ik in mijn volgende kijkjes die bemerkingen niet meer zal hooren. Maar nu iets anders. Wat een kolossale? veemarkt hebben wij hier toch in ons stadje Hulst. Sedert een maand of drie heb ik de aanvoer van het vee in de Volks wil onder de kleine berichten kunnen lezen. De eene week eens 2, de andere 0, weer een andere 1, enz." En bekijk je nu andere bladen, dan zie je er soms in 13, 24, ook wel eens 90 stuks vee aangevoerd. Wie geeft hier nu de veemarkt op zooals het behoort Bij hoog en bij laag hoor ik beweren dat de veemarkt in de Volkswil zuiver aan gegeven is. Maar hoe komen dan die andere bladen aan zoo'n getal beesten Als ik mij niet vergis is onze ijverige veldwachter Cortvriendt, marktmeester en zal hij de persoon wel zijn die de opgave van de markt doet aan Ze- landia, misschien ook aan het Hul sterblad. Of dat hij daar nu opdracht voor krijgt om zooveel stuks op te geven met het oog op de premiën voor het meest aangevoerde stuks vee bij de jaarmarkt, kan ik niet zeggen, maar in ieder geval hebben onze raadsleden toch wat te doen door dat eens te onderzoeken, en zou het dunkt mij, voor en aleer de jaarmarkt plaats heeft, niet kwaad zijn wanneer „Vrien denkring" op haar vorig verzoek daar over bij den Raad nog eens terug kwam. Ik meen door hierop te wijzen een goed werk te doen opdat de lezers kunnen weten langs welken kant ze bedrogen worden. Mijn dank voor de plaatsing. Controlus. Biervliet, 24—6—'14. Mijnheer de Redacteur I Plaats onderstaande onder het Vrije Woord, bij voorbaat mijn dank De polderrekeningen of smulpartijen zijn weer achter den rug, en behooren weer tot het verledene. Het is toch wonderlijk dat die betrekking van Ont vanger-Griffier meestal vervult wordt door Burgemeesters, Secretarissen, Gemeente-Ontvangers, enz Me dunkt die baantjes zou menig neringdoende ten goede komen en daar mijn inziens is, even goed door hen vervuld worden ook. De bovengenoemde heeren hebben gewoonlijk een goed traktement en zijn in de meeste gevallen ook niet mis deeld aan geld. En wat die heeren soms ook nog doen. Agent spelen van Brand-Assurantiën, Levensverzekering, enz. Ik vind al die baantjes en be trekkingen waren voor verscheidene neringdoenden hoogst welkom. Ook dit nog. Het gebeurt ook dat de heeren hun eigen betrekking er mee achteruit zetten, wat niet zelden ge beurt, daarom was het wel eens ge- wenscht dat er van hooger hand eens op gewezen werd,, dat al die bijzaken hun niet toekomen. Ontvanger-Griffier, pee-agent, Brand-assurantie, Levens verzekering, enz. Het komt wel eens voor dat hun werkelijke betrekking er onder lijdt. En daar het tegenwoordig voor den neringdoende ook geen weel derige tijd is, was zoo'n betrekking soms een groote verlichting. Een neringdoende. OP HET KERKHOF. Het is een stille zomermorgen Een windje suist alleen, En ritselt door het treurwilgloover En over graven heen. 't Is of er zoete harpaccoorden En of er liefelijke woorden Als echo's uit verleden dagen, Op wieken van den wind gedragen Weerklinken, in het rond.. Het is of wij de stem weer hooren Van onze lieve, dierb're doön, Met wie wij daag'lijks samenleefden, Die dagen, ach, zoolang gevloOn. Ja weer zien wij daar voor onz' oogen Dien tijd, van blijheid en genot Toen telkens nieuwe vreugd ons wachtte, Wij juichten in ons levenslot. Maar ook zien wij de dagen weder Van groote smart en zwaren strijd, Toen over ons de nacht des onspoeds Zijn zwarten sluier had gespreid. En zoo zien w' ons geheel verleden Daar voor onz' oogen henengaan, Met diepen weêmoed in het harte, Zacht blinkend in ons oog een traan. Maar onze droefheid, zij gaat wijken En kwelt ons nu niet langer meer, De hope, eens weer sa2m te leven, Hergeeft ons onze blijdschap weer. O, ruischt dan vrij, gij harpaccoorden En klinkt dan, liefelijke woorden, Als echo's uit verleden dagen Op wieken van den wind gedragen In dezen uchtend stond. Wees welkom, welkom, heerlijk lied, Mijn ziele luistert.... en geniet Woudbloempje Mijnheer de Redacteur! Het artikel in Volkswil No 242 „EEN VADER" overgenomen uit Soe- rab. Handelsblad heeft mij zeer ge troffen. De man die zijn vrouw en zes kinderen in den steek laat, en met de gespaarde centen naar Holland gaat, moest men daar niet toelaten, of het leven ondragelijk maken. Zoo iemand maakt het Indisch leger tot schande. Gelukkig zijn er nog tegenstel lingen. Zoo heb ik een onderofficier gekend, die naar Holland ging en zijn vrouw (waar hij nog niet eens mee gehuwd was) achterliet, maar haar elke week 4 gld. Jiet uitbetalen van zijn gespaarde centen, hij had bij deze vrouw een kind. Deze onderofficier had haar beloofd terug te keeren, maar werd in zijn plan verijdeld door her haalde maal afkeuring, tot hij te langen laatste op eigen kosten naar Indië ging, waar bij zijn aankomst door het Legerbestuur reeds vergunning tot huwen was verleend, wat hij dan ook spoedig deed. Hij was n.l. hier in Indië bij aankomst weer in dienst ge gaan, en hier wel goedgekeurd. Maar deze onderofficier had leeren begrij pen wat het zeggen wil „door den vader verstooten worden." Ik kan hier nog bijvoegen dat hij tot heden geen spijt van zijn daad heeft gehad, en het hem hier steeds goed gaat. B.D.G. Halst, 22 Juni. Per 100 K.G. Tarwe MO,00 af 10,50, Rogge f7,75 a f8,25, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerst f0,00 a f 0,00. Haver f8,00 a f9,00, Erwten f 11,00 a 111,25, Paardeboo- nen f 0,00 a f 0,00 Duivenboonen f 00,00 a f 00,00 Witteboonen f 00,00 a f00, Bruineboonen f 00,00 a f 00,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 10,50 a f 11,50, Aardappels f 4,00 a f 5.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,05 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,90. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f 47.75 f47.775. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal ge opend zijn op den van iedere maand van één tot twee uur. Ilanst l'Han»t U een partij prachtige J. DE SMET-LAGET. Station - - - - - HULST. Advocaal-Procurenr le MIDDELBURG, is KLKEK n VI> by KKfiLEjUAKS te HULST te spreken. eene groote partij Te bevragen bureau dezes. Te koop: Jonge echte blauwe 4 maanden oud, per stuk h f 1.25 rammen of voedsters. De oude door mij betrokken van het fokstation te H e e n v I i e t. Aanbevelend, P. J. DESTOMBES Jz. Stoppeldijker Veer. P.S. Aan gekende Zelandiamannen wordt niet verkocht. Alvaait ROTTERDAM-NEW VORK, Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent 8. K. DE HUACK S t o p p e l d ij k. Bij ondergettekende verkrijgbaar Tuin- en Landbouwzaden, Land- en Tuinbouw ma- chienes, Oliën en Vetten, alles eerste klas van de grootste en soliedste handelaars uit Nederland. Neemt Hoilandsch fabrikaat, U be vordert de welvaart van Uw volk. Vraagt prijscourant en monsters aan bij J. (OlilJ.V Nieuwlandsche polder Biervliet. worden voor 'sGravenhage aan genomen bij J. BOERJAN, Jacoba- straat 54.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3