CONCERT Marktberichten. Advertentiën- Ir. J. ADRIAANSE BOEKJES van Hulst tweeden en derden was, ke.ek Jhij door het sleutelgat eq zag' daar', volgens zijn eigen zeggen, een geraamte in een zwart kleed op den stoel van den onderwijzer zitten. Huilend liep het kind'naar zijn kame raadjes, waarvan de moedigste zich met eigen oogen overtuigden. Allen schrokken even hevig, en allen waren het eens over het uiterlijk van het „spook". Na afloop der pauze waren de kinderen niet te bewegen, het klas lokaal binnen te gaan. Ten einde raad liet de juffrouw de pastoor roepen. Deze stuurde een kapelaan, die de kinderen toesprak, en hun het leege lokaal toonde. Het gelukte hem ein delijk, de kinderen op hun plaatsen te krijgen. Het heele geval baart overal opzien. Een dokter heeft thans de kinderen in onderzoek en noemt het gebeurde een geval van massa-sug gestie, des te belangwekkender om dat kinderen in het algemeen niet vlug te suggereeren zijn. —o De degeneratie van het Arabische paard. Het Arabische paard, een ras, dat veel heeft bijgedragen tot de ontwik keling van het huidige paardenge- slachi, gaat zoowel in qualiteit als in quantiteit achteruit, hetgeen het ge volg is van de veranderde zeden der Bedouïnen en het toenemend export. Om deze degeneratie eenigszins tegen te gaan heefi zich te Caïro een Inter nationale Paarden-Vereeniging ge vormd. Het eerste werk van dezen bond is het opmaken van een stam boek. Hierin zullen genoemd worden alle zuivere paardenrassen, afkomstig uit cfe woestijn, terwijl een ander deel openstaat voor de z.g. Oostersche paarden uit het naburige Oosten, die een druppeltje vreemd bloed in hun aderen hebben. Zuivere Arabische paarden worden thans nog gevonden bij de verschillende BedouïneRStam- men van de Arabische en Syrische woestijnen (in Mesopotamië en de Nejd), verder in enkele particuliere stoeterijen in Egypte, en in een paar Europeesche en Amerikaansche stoete rijen. De vereeniging wil haar doel ten slotte nog bereiken door het organi- seeren van tentoonstellingen en mark ten. —o Een kondo lichtbron. De droom van alle physici, een licht bron te vinden, die uitsluitend licht geeft, zonder daarbij de overtollige warmte uit te stralen, schijnt eindelijk in vervulling te zullen gaan. Zooals men weet bezitten talrijke dieren het vermogen, geheel naar willekeur en zwak, soms zelfs helder schijnsel te doen lichten. Verschillende visschen, die in de donkere diepten van den Oceaan wonen, bezitten zoo'n iicht- oog. Bij ons zijn het voornamelijk de glimwormpjes, die op stille warme avonden een eenzaam boschpad iets tooverachtigs kunnen geven. De ge leerden hebben vele proeven moeten doen, voor zij wisten, waar het licht vandaan kwam..Thans is men zoover, dat men met zekerheid weet. dat het schijnsel wordt voortgebracht op den kop, dat het zelfs nog blijft lichttn, wanneer men den kop van den romp scheidt, doch dat het onmiddellijk uit dooft, wanneer het lichaamsdeel in koud water wordt gehouden. Voor de Parijsche Académie voor Wetenschappen verklaarde Prof. Ar- mand Gautier onlangs de vinding der heeren Villi en Denier, die den sleu tel tot het geheim meenen te hebben gevonden. Zij zeggen, dat het licht het gevolg is van axydatie van een door de dieren afgescheiden organische sub stantie, die men lophine noemt. On der de inwerking van zuurstof wordt het lophine tot lichten gebracht. Reeds jaren geleden werd het be scheiden lichtkeverlje de „volmaakte machine voor het licht der toekomst" genoemd. Voor 100 energie-eenheden, die verbruikt worden, levert het diertje 100 licht-eenhedende heele energie wordt dus in licht omgezet, terwijl andere lichtsoorten altijd met verlies werken, tengevolge van de overtollige warmteproductie. Bij gaslicht bedraagt de uitgestraalde hoevetlheid licht slechts y2 pCt., bij electrisch licht slechis Vó pCt., bij zonlicht ten slotte nog 14 pCt. van de totaal uitgestraalde energie. Dit feit is er de oorzaak van, dat de geleerden nog steeds zoekende zijn naar de z.g. „koude" lichtbron. o Waarom het zoo koud was. In Duitschland is het in 30 jaar in Bloeimaand niet zoo koud geweest. In vele deelen sneeuwde het, en plaat selijk daalde de temperatuur tot be neden het vriespunt. In Engeland en op de Schotsche hooglanden kwam eveneens sneeuwval voor, er heerschte bjjna, eejn Jan^arj-kou. De 'weérkuncligdil vragen, wat de oorzaak is geweest van deze abnor- maal-lage temperatuur. Men vermoedt, dat het in verband staat met den la ten winter, die in de Poolstreken ge- heerscht heeft, waar nog voortdurend vorst van beteekenis moet voortkomen, en nauwelijks één voorteeken van het naderen van de lente kan worden be speurd. Door den Noordelijken lucht stroom, die zich door bijna heel Europa deed gelden, werd deze koirde naar onze omgeving overgebracht. Zooals men weet, komen bijna ieder jaar omstreeks midden-Mei in onze omgeving lage temperaturen voor, maar dit jaar was het wel erg bar. Laten wij hopen, dat de wind nu voorloopig niet weer in den Noord- hoek komt, en dat het zonnige weer nog wat aanhoudt. o Het vertrouwen. In den Amerikaanschen Staat Wis consin was het vroeger al heel mak kelijk een Bank op te richten. Een bankier vertelt ervan „Ja, ziet u, ik huurde een mooi kantoor, en met prachtige letters schilderde ik er „Bank" op. Den eersten dag gaf een man mij 100 Dollar in depot, den tweeden dag kwam er weer een, en den derden dag durfde ik er zelf 100 Dollar insteken. o Chiueeselie journalistek. De Regeering van het Hemelsche Rijk heeft dezer dagen een verorde ning voor de journalisten uitgevaar digd, die al onze Chineesche confra ters in hooge mate verontwaardigd heeft. De autoriteiten willen, naar het schijnt, de macht van de pers een beetje temperen, en de journalisten wat meer onder hun invloed brengen. Zoo hebben zij dan bepaald, dat ieder journalist bij de politie ingeschreven wordthij heeft daar dan op te geven ouderdom, plaats van geboorte, enz. Door de politie wordt dan uitgemaakt, of de persoon geschikt is voor zijn beroep. Het is ten strengste verboden, dat iemand, die den leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt heeft, in een cou rant zijn meening publiceerthierdoor hoopt men de jonge, vurige tempera menten uit de journalistiek te weren. Voorts moet de adspirant-journalist in het bezit zijn van een blanco straf register. Dan moet hij een certificaat van den geneesheer kunnen overleggen, waaruit blijkt, dat hij nimmer zenuw ziek is geweest, en ook geen aanleg heeft, zulks te worden. Officieren en ambtenaren mogen niet een artikel in een of ander blad pu- bliceeren, zonder de toestemming van de regeering, en een student, die den moed zou hebben, een berichtje naar een of ander blad te versturen, zou onmiddellijk de toegang tot de Uni versiteit worden ontzegd. Onze Oostersche collega's prote steeren het sterkst tegen het verplicht medisch onderzoek, waarbij de psy chiater te hulp kan worden geroepen. Zij meenen, dat, doordat de Regeering een herkeuring kan eischen door de Re- geeringsmedici, zij steeds in staat is,on- gewenschte elementen het puikje van de journalistiek uit het corps te verwijderen. Inderdaad zijn de op vattingen van de Chineesche Regeering wel wat al te verouderd, en wij slui ten ons dan ook gaarne bij dit protest aan. Tsjing-tsjong, pjing-omjong o Vechterij op Hitoo Uit Ambon schreef - men aan de Loc. De bewoners der naast elkaar ge legen strandnegorijen Alang en Wa- kasihoe, op Hitoe's Westelijk deel, hebben kortgeleden elkaar op ouder- wetsche manier „beoorloogd." Er was een geschil ontstaan omtrent de grens tusschen beide dorpen en dat geschil kon. naar 't scheen, niet langs vrede- lievenden weg worden beslecht. Op een dag, dat een groot deel der weer bare bevolking van het Mohamme- daansche dorp Wakasihoe op het punt stond in zee te steken voor de visch- vangst, deden daarom de Christelijke Alangers, nog wel met geweren van „tempo-dahoeloe" gewapend, een in val in het Wakasihoesche. In het daarop gevolgde treffen (de Alangers beschoten de anderen een poosje uit de verte en gingen daarna weer huis toe) werd een man gedood en een anderen gewond, naar ik vernomen heb. Dit aan de middeleeuwen her innerend drama (ook op Ambon waren in vroegere tijden oorlogjes tusschen dorpen onderling, of tusschen vereeni- gingen van dorpen, „peisarikatan Pela," heel gewoon, en* in ons jaar 1914 is met die oude gewoonte, zooals uit het vorenstaande blijkt, nog niet heele- maal gebrokfpi) (s wgl e^n b.ewjjs hoe lan'gzaam'de 'beschaving in het land van Hitoe, het Noordelijk schiereiland van Amboina, voorwaarts schrijdtEn niet in dat kleine Hitoe alleen Allerwegen in deze grootendeels zeer achterlijke eilandgroepen bestaan nog gebruiken en gewoonten uit lang vervlogen dagen, of overblijfselen daarvan, en de opmerkzame en be langstellende vreemdeling,die dit eiland en zijn bewoners een weinig tracht te leeren kennen, vraagt zich hier wel eens af of sedert de verovering van Ambon op de Portugeezen wel veel vooruitgang in het denken en voelen der massa te constateeren is. De hoo- gere ontwikkeling van enkele bevoor rechten doet de onwetendheid en het bijgeloof van de overgroote meerder heid der inboorlingen nog te meer uitkomen. Wanneer zal hier met ernst begon nen worden aan het groote werk der opklaring, dat in deze tijden toch zeker niet lang meer kan worden tegenge houden Dergelijke gevechten uit den zeer ouden tijd zijn niet alleen nog in den een of anderen achterhoek van ons Indië, ze bestonden nog zooveel jaren terug ook nog in de streek van Hulst bij gelegenheid; van het opkomen der lo- telingen. Zelfs is om deze reden eene verandering gemaakt zoo, dat de lote- lingen van het eene dorp moesten op komen op een anderen dag dan die van het andere dorp. En ze bestaan nu nog in enkele streken van Nederland zelf. —o Een meu8chenredder. Mama loopt met kleine Jantje aan een vijver te wandelen. Zij doet de vraag „Nu, Jantje, wat zou je doen als mama eens in 't water viel „Dat komt er niet op aan, ik weet den weg naar huis ook wel," was het snelle anTwoord. o— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 30 faillis sementen tegen 35 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. —o Yan den Sarekat Islam. Men schrijft uit Buitenzorg aan het „Baf. Nbl." o.a „Men maakt zich in regeeringskrin- gen vroolijk over de berichten in de Batavia-bladen omtrent het „onrustige" Bekassie. De geest der bevolking, ook die der hadji's, jegens het bestuur laat niets te wenschende menschen ap- precieeren het zeer, dat hun gegund wordt in vergaderingen over hunne belangen te spreken. Het beste bewijs voor den goeden geest der bevolking is wel, dat de geïsoleerd wonende singkeh-waronghouders en klontongs na zonsondergang nog in de kampongs te zien zijn en men die nijvere men schen soms tot laat in den nacht met veel handelsgoederen op den weg ont moet. Het blad voegt hieraan toe „Tot zoover onze zegsman. Als zijn bericht juist is, en hieraan twijfe len wij niet, dan is de vioolijkheid te Buitenzorg nogal onbegrijpelijk. Het volk in Bekassj loopt een paar keeren in de maand om futiliteiten bij dui zenden gewapend te hoop, en men lacht te Buitenzorg Neringdoenden ondervinden reeds de nadeelige gevolgen van al die woe lingen. Een grasleverancier kwam ons zoo juist zeggen, dat als de toestand in Bekassi niet beter werd, hij zijn leverantie-plicht jegens het gou vernement niet zou kunnen nakomen hij lijdt nu reeds een maandelijksch verlies van f800. En men lacht te Buitenzorg 1 o De economische ontwikkeling van Duitschland. Onlangs zijn eenige cijfers gepubli ceerd over den economischen en in- dustrreelen vooruitgang van Duitsch land, die wel de aandacht verdienen. Sedert 1888 is de bevolking van 48 millioen tot 66 millioen gestegen. Merkwaardig is het, dat in dezelfde periode de emigratie bijna geheel is verdwenen: in 1912 waren er 13 500 emigranten tegen 1 342000 tusschen 1881 en 1890. De enorme bevolking vindt dus in het moederland zelve een bestaan. Evenals overal is ook in Duitschland de trek naar de steden groot. De buitenlandsche handel be reikte in 1912 een cijfer van 25 mil liard. De tonneninhoud der schepen is se,dert 1880 verzesvoudigd. Maar wat minder bekend is, is de toename van de vermogens. Het bedrag der rekeningen-courant en deposito's bij de banken bedroeg in 1890 850 millioen en in 1912 5850 miliioen. Bij de Duit- sche spaarbanken was in 1888 onge veer 3 milliard gedeponeerd, tegen 11 milliard in 1912. De revenuen kunnen in Pruisen op ongeveer f375 per hoofd geraamd worden. Het vermogen bedraagt over geheel Duitschland ge middeld f 2900 per hoofd, waardoor Duitschland de vierde plaats inneemt. (Eerst Frankijk, dan Engeland en de Vereenigde Staten). Kleine berichten. O De eer van tot de fijne Kliek te be- hooren, wordt in Hulst voortdurend gevaarlijker voor de reputatie. Men heeft in Hulst zulk een gésie pen manier om het goede te noemen slecht, en het slechte te noemen goed, en tegelijk om dezen indruk bij hoo- gere overheden te vestigen door lie gen of halve waarheden tegen zwart op wit in, dat zeer waarschijnlijk het laatste schandaal geen gevolgen zal hebben. Wat heden dwaling heet, heet mor gen waarheid. De Volkswil heeft den weg geëffend voor meerdere waarhe den der toekomst. De Apologie heeft het altijd over de juiste leer, maar niet over de toepas sing der juiste leer, en het is de ver keerde toepassing waarin de kwestie zit. Boontje komt om zijn loontje. In Duitschland worden de meeste hagelverzekeringen gesloten. Gelijk de katholieke partij in ons gewest is een rentmeesterspartij, zoo is de Belgische katholieke partij in Vlaanderen een geldpartij. Curieus is het, dat die twee steun hebben van de geestelijkheid, Zondag is er Kamerverkiezing in Belgie voor de helft der Kamerleden, waaronder in Oost-Vlaanderen. Wij hopen, dat in het district Aalst de heer Daens herkozen, en de heer Planquart gekozen zal worden. Zij wor den ook aanbevolen door het katho lieke Handelsblad van Antwerpen we gens de valschheid der katholieke Woestepartij tegen de Vlaamsche taal rechten. Een groote wegbereider voor de Fransche Revolutie was koning Lode- wijk XV. Het volk uit lafheid en de hovelingen uit berekening lieten zich vertrappen en vernederen, doch als de tijd der Goddelijke wraak daar was schudde het Fransche volk, bezield door den wrekenden adem Gods, het juk af van het in harten en nieren be dorven koningschap, in Gods weeg schaal gewogen en verworpen. Deze zelfde toestand zal komen in Vlaande ren als het volk van zich afschudt zijn vernederend juk van het clericale volksbedrog. Het is eene dwaling te meenen dat het karakter blijkt uit modekleeren en buigingen. Algiers gaat onder het Fransche be wind zeer vooruit in welvaart. Verbrand zijn het seminarie te Kat wijk en het patersklooster te Exaerde. Pastoor Schets verklaarde Zondag op den preekstoel te Sint-Jansteen, dat, als de boeren met de Kruisdagen hun werkvolk niet naar dj. kerk stuurden en tegelijk tevens het dagloon betaal den, het hun eigen schuld is dat zij slechte granen hebben. In het Handelsblad rekent de heer C. U. W. Raedt uit dat, als iemand zijn zaak omzet in een naamlooze vennootschap, wat in Holland veel ge beurt, hij, door de rijksinkomstenbe lasting in verband met de daarin be grepen dividendbelasting, van het di vidend moet betalenin Amsterdam 19'/2 pCf, in Zaandam 233/4 pCt. Hij wijst echter ook op de middelen tot ontduiking. Het Katholicisme werd verspreid door de bekeering van Joden en Hei denen, het Protestantisme door afval van het Katholicisme, het Mahomeda- nisme door het zwaard. Veemarkt te Hulst van Maandag aanvoer een rund. Het Vrije Woord voor Abonnés. o— Vrijdag 22 Mei, 1914, Mijnheer de Redacteur Mag ik bij deze zoo vrij zijn in Uw veel gelezen blad dit onder staande stukje te willen plaatsen. Een zekere boer uit Graauw uit den van A lstijnpolder, conterboer voor mijnheer Joseph 8. uit Hulst, heeft zulk zuiver bietenlend dat de Nederlandsehe vloot de graspeeên niet zou kunnen vervoeren uit den Koningin-Emmapolder en daar moe ten nu die bieten in groeien en dan zegt zoo een boer weer tegen mijn» heer S. net zoo weer als verleden jaar, „de bieten zijn allen weer weg gekapt, dat hebben de werkmen- schen hier weer gedaan." Als die mijnheer S. maar eens kwam kijken, wat zou er een lekkere bokking overschieten. Het is te hopen dat mijnheer S. uit Hulst «ena komt zien. Mijnheer de Redacteur bij voor baat mijn dank voor de verleende plaatsruimte. Een abonné uit Graauw X. Correspondentie. o Abonné, Hulst. Wij vinden het on- noodig in het licht te stellen dat die vier, ambtsrapporter, enz. trouwe zonen der kerk zijn. Hulst, 18 Mei. Per 100 K.O. Tarwe f9,50-a f9,50, Rogge f6,75 a f7,25, Wintergerst f9,00 a f 9,25, Zomergerst f 9,00 a f 9,00. Haver f 7,50 a f 7,75, Erwten f 10,50 a f 11,00, Paardeboo- nen f9,00 a f00,00 Duivenboonen f 11,00 a f 11,00 Witteboonen f 15,00 a f 15,—Bruineboonen f 12,00 a f 13,00, Boekweit f00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,00 a f 11,00, Aardappels f4,00 a f5.00 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,10 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f0,80. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.725 f 47.75. O IER GELEGE.M1EID DER KERMIS 01' HET MARKTPLEIN. op Zondag 24 Mei 1914 des middags 12 uur. HET BESTUUR. Advocaat-Procureur le MIDDELBURG, is ELKE.V MAAA'DAG bij NEELEMAX8 te HUI.ST te spreken. VAN DEN verkrijgbaar ter drukkerij van C. J. CUIJLE en bij J. P. DE SMIT, „Hotel de la Station." Prijs 25 cent. Het kantoor der erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal den Maandag van elke maand geopend zijn van negen tot één uur.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3