Een geneesmiddel Ir.J.AMIAANSE ïïienplantentekoop H0LLAND-AMER1CALII Van alles wat. Marktberichten. Adverteiitiën- De Wilde's Café Logement, ZATERDAG 9 MEI 1914 WOONHUIS INBOEDEL, tweeden en derden Paciffic Uailway St. John of Quebec dat door de verbruiker op de pro ducten aandrang behoort te worden uitgeoefend om tot het station toe te treden. Het komt mij voor, dat onder de verbruikers, die zulk een aandrang behooren uit te oefenen, in de eerste plaats wel het Rijk mag worden gerekend immers geldt het hier eene zaak van werkelijk algemeen belang en worden door eene zoo ruim mo gelijke aansluiting van producten bij het Station niet alleen de belangen van de verbruikers bevorderd, maar ook de belangen van handel en in dustrie gediend, daar zoodoende oneerlijke concurrentie door levering van minderwaardige artikelen wordt tegengegaan. Bovendien zal het Sta tion beter zijn taak als instituut van voorlichting kunnen vervullen, wan neer door aansluiting van een groot aantal industriëlen het over ruimer middelen kan beschikken. Op grond van een en ander zou ik het wenscheljjk achten, dat, wan neer van Rijkswege opdracht tot le vering van meel ot brood en soort gelijke artikelen wordt gegeven, de voorwaarde wordt gesteld, dat de leverancier moet staan onder controle van het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen, Ik heb de eer de aandacht van Uw College, namens genoemden Minister op het bovenstaande te ves tigen, met verzoek daarmede ook de gemeentebesturen in Uw gewest in kennis te stellen. De Minister van Binnenl. Zaken Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. Het ntet-Yla^gen voor Prins Hendrik. o— Er wordt in sommige bladen een groot misbaar gemaakt onder den titel van „Uit Rood Zaandam", dat op de gemeentelijke gebouwen niet is ge vlagd op den verjaardag van Prins Hendrik, en dit op voorschrift van Burgemeester en Wethouders. Wij voor ons begrijpen dit groot misbaar niet. Wie is Prins Hendrik in ons staats leven In ons staatsleven is hij niets anders dan lid van den Raad van State, en vcor een lid van den Raad van State wordt toch niet gevlagd als hij jarig is Ja, maar hij is de gemaal van onze koningin. Zeer juist, wij zeggen nog meer hij is een zeer sympathieke persoon lijkheid. Maar in ons staatsleven is hij niets. Zelfs, als koningin Wilhelmina eens kwam -te sterven, dan nog is hij niets, omdat dan koningin Emma regentes wordt, als prinses Juliana eens nog niet meerderjarig mocht zijn. Wij, Volkswil, hebben indertijd onze gedachte gegeven bij gelegenheid der voorgenomen en nu afbestelde Grond wetsherziening, en wel, om aan den gemaal der regeerende koningin grond wettelijk te geven een meer beteeke- nende rol, doch onze stem vond geen weerklank. De houding van B. en W. van Zaan dam het Rood Zaandam achten wij dus grondwettelijk zeer juist, en al het misbaar daartegen niets anders dan comedie. dat alle voorkomende ziekten kan ge nezen, kan nimmer bestaan. Voor elke ziekte moet dus een ander geneesmid del gemaakt en gebruikt worden. MAAGPOEDER van Apotheker Boom, waardoor reeds duizenden maaglijders zijn genezen van maagpijn, maag, kramp, zuur, hartwater en slechte spijsverteering. Prijs per doos f0,75. ASTHMAPOEDER van Apotheker Boom dit poeder geeft bij inademing onmiddellijk verlichting bij Asthma en hieruit voortkomende borstbenauwd- heid en borstbeklemming, zelfs bij den hevigsten aanval. Prijs per doos f 0,65. HOOFDPIJN (Migrainine) PASTIL LES van Apotheker Boom zijn een zeker werkend geneesmiddel tegen hoofdpijn, migraine, schele en zenuwhoofdpijn. Prijs per flacon f0,80. Proefflacons f 0,30. KINA KOORTSDROPPEN van Apo theker Boom zijn gemaakt van de zui vere kinabast en zijn doordat de kina spoedig werkend middel tegen koorts, binnenkoorts, malaria en gevatte koude. Prijs per flacon f 0,60. direct opgelost in de maag komt, een LAXEERPILLEN van Apoth. Boom, zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per doos f 0,50 en f 0,25. STAALPASTILLES van Apotheker Boom, zijn gemaakt van melkzuurijzer en bederven nimmer. Deze zijn een goed middel tegen bloedarmoede, bleekzucht en daaruit voortkomende ziekten en de pastilles wekken de eetlust op. Prijs per flacon f 1,20 en f2,00. HOESTSIROOP van Apoth. Boom, aanbevolen door Dr. Poolman tegen hoesten, heeschheid en kinkhoest. Deze siroop maakt de slijm los en doet de hoest spoedig bedaren. Prijs per flacon f 0,70. AAMBEIENZALF van Apoth. Boom geneest spoedig uit- en inwendige aam beien, blinde en bloedende. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje f 0,50. Bovenstaande geneesmiddelen zijn alleen echt met den naam Boom, en ver krijgbaar in de meeste Apotheken en drogistenwinkels. Waar niet verkrijg baar wordt het gevraagde na ontvangst van het bedrag, met verhooging van 10 ct. voor portkosten, franco toegezonden door Firma A. H. Boom te Arnhem. Verkrijgbaar te Hulst bij Verwilghen- v. d. Hooftte Axel bij J. van Dixhoorn- Vroeg op. Hleiue berichten. o Een Kenr-Collectie beste boeken van de bekendste en beroemdste auteurs wordt thans voor spotprijs aangeboden. Werken van De Genestet, Dahn, Scot, Dickens, Kolle- wijn, enz. enz. De meesten zijn in prachtbanden en in mooie nieuwe uitgaven. Iedereen moet van deze aan bieding gebruik maken om voor weinig centen aan boeken te komen. Men zie de aanbieding van Gebrs. E. M Cohen te Amsterdam op pagina 4 Het ligt in 's menschen natuur om degenen te laken aan wie zij onrecht hebben aangedaan. En wel, omdat het bestaan van of de gedachte aan deze laatsten een herinnering zijn van het bedreven onrecht. Frans is van hetzelfde karakter als Josephterwijl de duivel in den een zich uitte in razend venijn, uit de duivel in den ander zich in slangen- venijn. Het laatste is nog gevaarlijker als het eerste maar voor beiden is voorbehouden dezelfde strafdie van 't woord Qaat weg van Mij, gij werkers van ongerechtigheid. Die Vlaamsche Christen-Democraten zijn flinke, sympathieke kerels. Maandag waren aan de Veemarkt te Hulst aangevoerd om 11V2 uur 5 stuks vee, om 12l/2 uur hetzelfde getal. Overleden is pastoor Kerstens van Ter Neuzen. Amerika speelt een valschen rol tegen Mexico. Het Kamerlid Jhr. J. W. van Nispen oordeelde in de Kamerzitting van 21 April bij gelegenheid der behandeling van de Rijksinkomstenbelasting, dat, wie geen drie ton bezit, boven zijn stand doet als hij er een weeldeauto- mobiel op nahoudt. Geen pluimpje voor sommigen hier. De Amsterdamsche Strafrechtbank heeft in eene zaak van een politieman ais beklaagd van onnoodige mishan- handeling van een arrestant achter het fijne van de zaak willen komen niet tegenstaande rapport van den burge meester en niettegenstaande de kunst grepen om „in het belang van het pres tige van de politie en van de justitie" de zaak te doofpotten of te redden, met gevolg, dat de Officier van Justitie tegen den politieman straf heeft ge vraagd. Het Handelsblad noemt deze zaak het einde van de gouden dagen die verdwijnen. De Rechtbank onder vroeg den burgemeester zoo scherp, dat deze moest bekennen een mislei dend procesverbaal te hebben opge maakt; zij voelde collega-politie-be- ambten zoo aan den tand, dat zij ver plicht werden de waarheid te open baren, en dit alles zoodanig dat men kon waarnemen de loopjes en het gekonkel om van politiewege de jus titie een rad voor de oogen te draaien. Het ware te wenschen, dat de jus titie te Middelburg ook zoo eens ging handelen met betrekking tot ambts rapporten. Uit proeven is gebleken, dat de teer- en creosootbehandeling de beste ma nier is om hout voor verrotting te be waren. Spanje levert 70 pCt. van de kurkpro- ductie der geheele wereld. Er zijn daar 892 kurkfabrieken, waarin 40 duizend menschen werk vinden. O— Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux yoor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 21 faillis sementen tegen 41 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o Oost-Aziatische zoep. Japan verkoopt veel zeepnet een artikel voor die precieuse lieden. Nu is het gebleken, dat de uitvoer van zeep in 1913 aanzienlijk grooter was dan in de voorafgaande jaren. Dit verschijnsel wordt toegeschreven en wel officieel aan de groote vraag naar zeep in China, na de woe lingen daar te lande. Men schijnt zich daar kolossaal in het zweet gewerkt te hebben. In ieder geval is de Chi- neesche revolutie blijkbaar een smerig werkje geweest. o Prettige baren. Eenigen tijd geleden werd een te Arnhem aan het Paleis van Justitie, aan de Groote Markt, grenzend pand verkocht. De meening vóór den ver koop, dat het Rijk dit huis zou koo- pen voor de stichting van een zaal voor den krijgsraad bleek niet juist en een particulier werd kooper. De nieuwe eigenaar heeft nu in den tuin van het door hem aangekochte huis, grenzende aan dien van het Paleis v. Justitie, een groot draaiorgel doen plaatsen. Tijdens de zittingen der Rechtbank wordt voortdurend muziek gemaakt waarbij twee orgeldraaiers elkander afwisselen. Bij de behandeling van de rechtzaken wordt van dit, afschuwe lijk klinkende orgelspel groote hinder ondervonden en evenzeer bij de werk zaamheden op de griffiën en het par ket. Ook de bewoners van het belen dende Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis worden door het voort durend afdraaien van alle mogelijke straatdeunen zeer gekweld. Men schijnt evenwel machteloos te staan tegenover den nieuwen eigenaar van het ver kochte huis. Handelsblad, —o Sterk Onder dit opschrift schrijft het „Hbld. van Antwerpen" „Als het Nederlandsche gezantschap te Brussel nu ook al gaat medewerken om onze taal als minderwaardig voor te stellen „In 't jaarboek van het Davidfonds, blz. 149, staat te lezenVanwege het Nederlandsche gezantschap te Brussel werd, op 30 December 1912, aan onze regeering gevraagd ofla langue offi- cielle administrative, est le Flamand ou la langue néerlandaise. „Neen, 't is waarachtig geen eer voor Holland dat er onder zijn diplo maten zijn, die niet weten dat Neder- landsch en Viaamsch twee namen van ééne taal zijn. „Heeft de diplomaat, die deze nuch tere vraag stelde, nooit Jan ten Brink's Geschiedenis der Nederlandsche Let terkunde gelezen „Onze taal is een gemeenschappe lijk erfgoed en of wij haar Neder- landsch, Viaamsch of Afrikaansch noemen, het past geen vertegenwoor diger van Nederland, zoomin in België als in Zuid-Afrika, waar dan toch een strijd tegen onze taal gevoerd wordt, aan de vijanden van die taal gelegen heid te geven van te zeggen Kijk eens toedie Vlamingen of die Afrikaanders zeggen strijd te voeren voor de Nederlandsche cultuur, en de vertegenwoordiger van Neder land maakt nogthans een verschil tusschen hunne taal en de zijne." o— Afschaffing van bet paard. De wetgevende macht van den staat New-York heeft een ontwerp inge diend, om in de straten van New-York te verbieden, paarden voor het ver voer te gebruiken. Nu worden in de Vereenigde Staten heel wat wetsont werpen ingediend, die nimmer een wet worden, zoodat een dergelijk voor stel nog niet zoo heel belangrijk is. Echter is het toch een teeken des tijds. Al wordt deze wet n,u aange nomen, dan zal zij toch zeker nog eens ingediend worden net zoo lang, tot de meerderheid er voor is. Tech nisch onmogelijk is natuurlijk de af schaffing van het paard bij straatver keer allang niet meer. De hygiene der straat zal er ongetwijfeld door bevor derd worden. Bovendien is het paard betrekkelijk duur in het gebruik. Zijn vlugheid en uithoudingsvermogen zijn gering, verder heeft het een goede verzorging noodig en ook het voedsel is lang niet goedkoop. Bovendien wordt de prijs van het paard steeds hooger en is een stal in een groote stad ook moeilijk te vinden. Met den vooruitgang der techniek worden de auto's goedkooper. Het paard voldoet dus niet meer aan de eischen en daarom zegt men te New-YorkWeg er mee o Een vader! In het nauwe gangetje voor de ka mer van den olficier van Justitie wachtte zij totdat zij bij dien ambte naar zou worden toegelaten. Kleintjes ineen gedrongen, zat zij op het smalle bankje, haar tranen liet zij den vrijen loop en blij was zij, toen zij eindelijk bij den officier werd binnengeroepen, vertelt het „Soer. Handelsblad." Op zijn vraag wat zij kwam doen, antwoordde de vrouw dat zij door haar man was gezpnden om te schei den. „Wat zegt u, om te scheiden „Ja, mijnheer, mijn man wil van mij af, hij wil naar Holland toe." Weenend sloeg het ongelukkige schepsel de handen voor het gelaat. Op dit oogenblik werd de man aangediend. Hij trad binnen, het type van den Hollandschen bootwerker, die als koloniaal naar Indië was getogen en als gegageerd militair wat spaar centjes had weten te maken. Zijn op treden was, op zijn zachtst uitgedrukt, ietwat vrijmoedig, „Zoo, ik zie dat ze u al verteld heeft, waddeme hier kom men doen." De officier van justitie vroeg of het hem ernst was, dat hij wilde schei den. Wis en waarachtig was het ernst. „Hoe lang bent u nu al met uw vrouw getrouwd „Nou, zoo om en nabij zeven jaar". „En wilt u nu zoo opeens scheiden Heeft uw vrouw daar dan reden toe gegeven „Neen, dat niet, maar meheer, ik zal het u eens uitleggen. Kijkt u mijn eris aan." De officier kijkt hetn aan, doch ziet niets dan het onnoozele gezicht van den gewezen fuselier. „Wel, mijnheer, vin u niet dat ik een bijzonder knappe jonge ben De officier haalt de schouders op. „En kijk u nou ereis naar haar. Zoo een dik wijf hoort toch niet bij mijn, dat zal u toch moeten toegeven". De officier vraagt kortaf„Heeft u kinderen „Ja, zes, maar meheer, geloof me, die zijn allemaal net even zwart als zij. En nu zal ik u eens vertellen, waarom ik scheiden wil. Kijk ik heb een paar aardige duitjes overgelegd, en nou wil ik eens mijn ouwe moe der in Rotterdam gaan opzoeken. Maar stel nou voor, dat ik daar met die troep zwartjes in Rotterdam op de Boompjes staan. Ik zien het al in ge dachten. die zes zwarte kinderen van me angstig om me heen staan. En dan komt me daar zoo een straat jongen en die roept tegen z'n kame raad Hé kijkeris Kees, wat een zwarte aape, en hrrt daar vliege al die kin deren van me een boom in. Neen mijnheer, u kunt toch niet verlange, dat ik met dat zootje naar Holland terug ga, ik zou me doodschame". De dikke vrouw zit stil, en zucht. Af en toe werpt zij beschroomde, half bewonderende blikken op hem, die haar zoo wreed verstooten wil, en dien zij toch gedurende zoovele jaren goed en trouw heeft verzorgd. De officier deelt den man kortaf mede dat hier geen reden bestaat tot scheiding. „Niet, mijnheer, maar als we nou toch allebei willen Want zij wil ook, daar zal ik wel voor zorgen." De of ficier zegt dat het niet kan. „Nou, dan moet u het zelf maar weten, dan krijgt ze van mijn geen cent, en naar Holland ga ik toch." Het echtpaar vertrekt, hij met woede in het hart om zijn mislukte poging, zij met deemoedig gebogen hoofd, als een hond die van zijn meester slaag te goed heeft. Ach» dagen later zit de man, onge scheiden op de boot naar Holland, zijn vrouw en kinderen achterlatende, ten prooi aan de diepste ellende. Door eenige weldenkende menschen is de vrouw thans in een kleine toko gezet, waar zij in het onderhoud van haar kinderen tracht te voorzien. Hulut, 20 April. Per 100 K.G. Tarwe f 9,50 a f 9,50, Rogge f 6,75 a f 7,25, Wintergerst 19,00 a f9,25, Zomergerst f 9,00 a f 9,00. Haver f 7,75 a f 8,00, Erwten f 10,50 a f 11,00, Paardeboo- nen f 9,00 a f 00,00 Duivenboonen f 11,00 a fll,00 Witteboonen f 15,00 a f 15,—Bruineboonen f 12,00 a 113,00, Boekweit f00,00 a f00,00. Lijnzaad f11,00 a f 11,50, Aardappels f 4,00 a f 5.00 Koolzaad per zak van 106 liters f00,00 a f 00,00. Boter per kilo f 1,20 tot f0,00. Eieren per 26 stuks f0,80. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f 47.72s f47.75. POLDERWERKERS EN SCHIPPERS, bezoekt steeds Krallesleeg No. - ROTTERDAM. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst zai op des namiddags om 2 uur in de her berg van CHARLES VAN DE VOORDE te Clinge (Dorp), voor de erven van ALOU1SIUS PAUWELS, in leven graf maker, publiek veikoopen: Een j^ocd onderhouden met aangebouwde SCHUUR en BEESTENSTAL, TUIN waarin vruchtboomen, steenen varkenshok en verdere aanhoorigheid, staande te Clinge nabij 't Zeegat, groot 8 aren 70 centiaren (58 roeden). De grond is erfpacht van Mejuffrouw Smet tot 1 April 1922 voor f 11.75 per jaar. Aanvaarding dadelijk. Betaling 15 Juni 1914. En om 3 uur aan dat sterfhuis om contant geld den gelieelen aanwezigen waaronder kasten, tafels, stoelen, kruiwagen, landbouwgereedschap pen, enz. Advocaat-Procureur 1c MIDDELRIRG. is ELIiEX JIAAJÏDAO bij E i; li K AI te HlTLST te spreken. h 1372 cent per MO© bij J. COLIJN, Tol No. 3 A, Biervliet. Het kantoor der tfBr erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal den Maandag van elke maand geopend zijn van negen tot één uur. Afvaart ROTTERDAM-NEW YORK, Afvaart ANTWERPEN. naar CANADA. Het beste geschikt voor landbou wers en arbeiders. Daar zijn nog duizende hectaren grond die op bewerking wachten. Inlichtingen worden door mij gratis verstrekt. Agent H. JE. DE JIlIUfCK S t o p p e 1 d ij k.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 2