ïXaduiaanse TJienplantentekoop Van alles wat. Marktberichten- Advertentiën- POLDERWERKERS EN SCHIPPERS, De Wilde's Café Logement, met het centrum van de stad, en wordt dus gebruikt door den beteren stand. De conducteurs moeten zich echter op lijn 2 erg in acht nemen. Wee hem, wanneer hij bij een halte het signaal tot stoppen vergeet te ge ven. Lijn 1, die langs de Overtoom rijdt, zou men de lijn van het hoeden proletariaat kunnen noemen. Lijn 3 neemt menschen op van allerlei slag de dokter noemde hem de lijn van de tempering van den klassenstrijd, want rijk en arm zitten er vriendschappelijk naast eikaar. In lijn 5, die het Haar lemmerpoortkwartier met de deftige Weesperzijde verbindt, domineeren 's morgens en 's avonds de schoon maaksters. Lijn 9 is de lijn der beter-gesitu- eerde Joden. Het achter-de-kar-loopend Jodendom maakt van lijn 8 gebruik. De lijnen 13, 14 en 17 zijn arbei derslonen. Tegen het vallen van den avond is er geen plaatsje onbezet, vooral bij regenweer. Gaat ge eens naar Amsterdam, let er dan op. Het trampubliek zal u in de hoofdstad den weg wijzen. o Een vogclboom. Men schrijft ons uit de hoofdstad Wij bezitten een vogelboom. Hij staat in het Frederik Hendrikplant soentje, tegenover het Victoria-Hotel, dus vlak bij het Centraal Station, lederen avond omstreeks zonsonder gang komen er duizenden vogels bij een, een enorm lawaai makend. Vele Amsterdamsche jongens zoeken dan in den schemer den vogelboom op, en luisteren naar het getjilp. Op de Leliegracht staat ook zoo'n vogelboom. Het tjilp-fortissimo duurt daar dikwijls tot laat in den avond. In Amsterdam vertelt men, dat dit komt door de electrische verlichting. Of dit waar is, weten wij niet. fileme berichten. O In verband met het artikel „Gelet op de ingewonnen ambtsberichten" herinneren we ons een gesprek eenige jaren geleden te 's Gravenhage gevoerd met een hoofdambtenaar van een der Ministeries. Wij merkten op dat de minister in de Tweede Kamervergade ring vierkant had staan te liegen, en dit om een zaak maar niet te moeten erkennen. Die hoofdambtenaar lachtte ons uit omdat wij daarover veront waardigd waren, en antwoordde: dat gebeurt zoo dikwijls. Aan mevr. de wed. K. de Lozanne te Hulst is bij K. B. een pensioen toe gekend van f 705.— per jaar. Zondag overleed te Koewacht bur gemeester C. Dierick Op Tweede Paaschdag werd in Sint Jansteen met algemeene medewerking cn in prettigen geest feest gevierd we gens het 25 jarig burgemeesterschap van burgemeester C. IJsebaerf. De feest commissie, gevormd door alle leden van den Raad, heeft een volledig suc ces gehad van haar werk. Het geheele dorp was keurig versierd. De eerewacht te paard was 55 man groot onder com mando van den heer Aug. Aerts. Er moeten een 20 duizend toeschou wers zijn geweest bij de vliegerij van Jan Olielagers te Bergen op Zoom. Op de Veemarkt te Hulst was deze week geen enkel stuks vee aangevoerd. Wij vernamen, dat het in Amerika aan de katholieke geestelijken verbo den is andere wijn in voorraad te heb ben dan uitsluitend Miswijn, en dan nog van deze niet meer dan strikt noo- dig is. Is dit zoo, dan is dit verbod zeer goed gezien. In de wijnkelder kwestie toch ligt de menschelijke oor zaak van den wereldschen geest der katholieke geestelijkheid in Nederland. Er wordt door sommigen gemeend, dat de vervolging tegen ons ten einde is, omdat men er niets meer van hoort. Dit is dwaling. Ze heeft dezen vorm aangenomendat wij worden be schouwd als te zijn gestorven, dat men van de dooden niet spreekt. Het is geworden de meest verfijnde da- gelijksche beleediging: een levend mensch in het dagelijksche en maat schappelijke leven te beschouwen als een dood, niet bestaand mensch. Zoo gaat het ook ambtelijk. Die vorm van beleediging is echter wat men noemt de struisvogelpolitiek. Als op een struisvogel wordt ge- jaagt, en deze geen kans meer ziet van ontkomen, steekt de vogel zijn kop in het zand, denkende, doordat hij den jager niet meer ziet, dat de jager ook hem niet meer ziet. Maar de struisvogel wordt levend gevangen, gevangen in zijn eigen strik. Zoo loopen ook onze vijanden door hun struisvogelpolitiek in den eigen strik, welkom aan den jager van Dalsum. O Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen- week in Nederland uitgesproken 21 faillis sementen tegen 41 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o— Op voor den handel Al meer en meer wint de meening veld, dat een koopman een individu is, hetwelk feitelijk in de maatschappij kan worden gemist. Landbouw, vee teelt, visscherij, en vooral nijverheid, ja, dat zijn zaken, die nuttig en noo- dig zijn. Wij mogen er trotsch op zijn, dat de veeteelt hier zoo ontwik keld is. Ons bloed mag sneller gaan stroomen, wanneer wij lezen, dat Ne derland de eerste plaats inneemt in de rij der „tuinbouwende" landen. De nijverheid kan ook niet gemist. Maar.... probeer toch alles, om den handelsgeest in uw zoon te dooden. De handel is loterij, is „gok", de handel is de prostitutie van de samen leving. Wij moeten ten krachtigste protest aanteekenen tegen dergelijke zotteklap. Zonder handel kan de maatschappij niet bestaan. Ook de fabrikant, de kweeker en de veehouder is handels man. Doch een groot gedeelte van hun tijd wordt in beslag genomen door de technische leiding van de zaak. Voor de commercieele leiding blijft gewoonlijk siechts een minimum van tijd over. Vandaar, dat fabrikant en boer den „beroepskoopman" te hulp roepen. De koopman combineert en orga niseert. Door 2ijn ideëen wordt de maatschappij vooruitgebracht. Hij is de heerscher en beheerscher, en als ge ontdekt, dat uw zoon commercieele talenten heeft, laat hem in den han del gaan. Handel staat, zooals Goethe het uitdrukte, even hoog ais kunst en wetenschap Mr. W. v. Delden. o— De dure oude tijd. De klachten over dure 'levensmid delen zijn aan de orde van den dag en steeds worden vergelijkingen ge maakt tusschen de prijzen van thans en die in den goeden ouden tijd, welke steeds in het voordeel van „Anno dazumal" uitvallen. Het is dan ook een troost te vernemen, dat men vroeger soms een klein vermogen be taalde voor dingen, die thans haast niets kosten. Zoo betaalde men in de veertiende eeuw te Parijs voor een sinaasappel 5 frs., wat overeenkomt met een waarde van 25 frs. thans. In den tijd van Lodewijk den Veertienden moest men voor 0,75 Liter doperwten, die toen veel door de rijken der aarde gegeten werden en zeer in de mode waren, niet minder den 50 daalders (ongeveer f 120 thans betalen). Rijst was in de middeleeuwen en ook nog later een echt luxe-artikel, men be taalde ongeveer f 1.20 per K.G. In de 18de eeuw wisselde de prijs voor thee van 10 tot 20 gulden per K.G.te Londen betaalde men voor de beste kwaliteit wel 30 gulden. Op het eind der 17de eeuw kostte een K.G. cho colade 11 a 15 gulden. Koffie was echter veel goedkooper, men betaalde daarvoor ongeveer drie gulden per K G., zoodat deze drank ook onder het bereik van meer bescheiden beur zen viel. o— Het internationale vrouwen-congres. Van 14 tot 21 Mei zal te Rome een internationaal vrouwen-congres gehouden worden. In tegenstelling met de vorige congressen, zal deze bijeenkomst niet in het teeken van het vrouwenkiesrecht staan, maar men stal zich bezighouden met het werk der vrouw, in huiR, in beroep en in maatschappelijke arbeid, wat ook vrij wat nuttiger is Het Vrije Woord voor Abonnés o St. Jansteen 17—4'14. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik u een plaats in uw veel gelezen blad de Volkswil Weder behoort 't groote en buitenge woon goed geslaagd feest ter herdenking van onzen zeer geachten jubelaris den EdelAchtbaren heer IJsebaert, burge meester, tot 't verledene. Wat critiek er is gevoerd om 't feest niet te doen slagen Van verschillende zijden werd 't Comité bestookt door woord en daad, ja, zelfs door kranten artikelen, toch alles vergeefs, 't Comité stond vast als een rots, daar 't overtuigd was te han delen, in goede richting zonder de minste nevenbedoelingen. Ik ben 't volkomen met hen eens, en roem 't comité voor hun sterken wil en goed beleid. Ik wil even aanraken 't stuk Gold- smid in Zelandia, slechts een zin, als zou volgens zijn bewering door't comité met angstige zorgen gewaakt zijn, dat niet 't minste wat aan katho liciteit of Christelijke instelling herin- innert op 't program voorkwam. Voor noemde Goldsmid, is indertijd in ge legenheid gesteld zijn schrijven te weer leggen, maar stond paf, en wist geen andere woorden te vinden dat hij niet genegen was dat te doen in een her- berg-lokaal't werd hem dadelijk aan gewreven, dat hij er liever krantenar tikelen van maakte, uren in den omtrek, om de grofste verdachtmakingen over 't comité te halen. Toch bleef 't co mité kalm, onder die brutale belee diging, overtuigd dat 't rechtzinnig heeft gehandeld, zonder de minste ne venbedoeling. Voikomen ben ik 't met het comi:é eens, ik zou wis en zeker, in dezelfde richting handelen, indien ik in de gelegenheid ware gesteld ge weest. Goldsmid, ik wil u een raad geven, voortaan uw schrijven beter in te zien, en eerst zelf wat asch op uw hoofd te strooien. Ook wil ik u een paar vragen stellen, of u dien persoon nog kent, die vroeger altoos de eerste was, en ook de laatste, die niet dronk maar zoop En die anderen er toe aanzette, mede te zwalpen, maar nu bij een ander, dat alles overbodig acht en dwaas Ook even een woordje tot Argus, in de Zeeuwsche Koerier, dat is ook een zeer hoogstaand persoon. Hij staat bekend voor zeer solied, in winkels, herbergen, verderallerlei soort zakenmenschen, tevens zeer solied, om secretaris-penningmeester te zijn eener vereeniging of maatschappijArgus, ik geef u den raad niet zoo trotsch op uwe hooggeleerdheid te zija. Zoowel als Goldsmid, hoop ik dat die beide heeren, in 't vervolg beter onderlegd zullen voor den dag komen. Verder beschouw ik de zaak zoo, dat onze zeerEerwaarde pastoor van dat alles afweet, onder zijn goedkeu ring dat alles is geschied. Naar ik'uit goede bron verneem, moet voornoemde sterk gedongen hebben naar 't voor zitterschap, welke hem niet gegund werd, om die reden, dat hij wat voor barig was geweest, zooals meer met hem 't geval is. Kom wees ook ver standig en wil toch niet altijd victorie kraaien ook buiten kerkgelegenheden. Een woord van lof en hulde aan de heeren versierders, daar ze met zoo weinig mannekracht zoo een groote onderneming uitgevoerd hebben. De versiering over 't geheele dorp, was eenig, buitengewoon prachtig, ook stipt uitgevoerd, met een luttel getal van zeven personen, bestaande uit de heeren B. v. d. Goore, J. Bleijenbergh. P. Potter, B. Potter, Ch. Colman, A. Vinck, en E. V. Bleijenbergh als lei der. Moge St. Jansteen die stoere wer kers behouden en meerderen aanwer ven tot bij een volgende gelegenheid, dan zal de zware last niet op enkele schouders drukken, maar zich mogen verheugen over meerdere krachten te kunnen beschikken tot opluistering en ons aller genoegen. Een vrij burger. —o— Aan mijn vriendin, nicj J. M. v, d. Ill- IN'e op haar (iie verjaardag. 't Is lentedag, 't is acht April En vier en zestig levensjaren, Zijn vluchtig u voorbijgevaren Als schepen, dobb'rend op de zee.... Nu, was uw leven enkel vreugd, Verlicht door heid'ra zonnestralen, Klonk zang, als zang der nachtegalen En bloeiden bloemen om u heen. Dan, gingen weer die bloemen dicht Kwam er een donk're wolk van zorgen Gepaard met bange vrees voor morgen, Die vaak uw hoop verdooven deed Maar toch, toch zijt gij blijven staan Bij alle vreugd en droefheid beide, Omdat de Herder u geleidde Die nooit Zijn schapen laat begaan. Die altijd luistert naar hun stem, z'Omringt met teed're liefd' en zorgen Bij wie zij veilig zijn geborgen, Wat 't léven hen ook brengen moog. O, leef vriendin nog menig jaar Bij voorspoed's blijde zonnestralen, Ja, moog' die zon niet nederdalen Totdat uw taak voleindigd is „WOUDBLOEMPJE." o— Alweer te laat. In de Residentiebode lees ik, dat Pater Boromeus de Greve in Den Haag een lezing hield, en het er o.a. over had, dat tegenwoordig „ook" onder de Roomschen de rijke den neus ophaalt voor den arme, de hoogergeplaatste voor den lagergeplaatste. Weet die Pater dat eerst sinds een dag of vijf Hij kan die hoogheid da gelijks zien bij de strenge Protestanten en Roomschen, vooral Roomschen. Waarom wees die Pater en met hem zoovele anderen er niet eerder op Nu is het te laat. Alweer te laat. De arme vertrouwt niet meer. De arme heeft leeren inzien, leeren begrijpen, leeren voelen en daardoor heeft hij zelfstandig denken aangeleerd hij ge bruikt en volgt nu zijn eigen verstand daarvoor is hem het verstand geschon ken, anders kon hij volstaan met in stinct. Wat zien wij bij het aannemen der kinderen Wie hebben dan de eerste zitplaatsen Wat zien wij in de kerk Als kemp hanen bieden de vrouwen tegen elkaar op, en wie het meeste geld heeft zit vooraan, juist als in de comedie of opera. De bijzondere scholen worden ver deeld in klassen voor rijken en klassen voor de armen. Waar sociologen en zoogenaamde democraten als Nolens, Aalberse, Pater lldefonsus, dr. Poels enz. enz. riet aan willen, waar zij den arme het rechtmatige weigeren, dat zal de arme, ook de gezond geloovige mettertijd tot zich nemen, n.l. de ge heele school. Er zijn er onvoldoend gevoeden, onvoldoend gekleedenwelnu, daar voor wordt gezorgd door den thans geminachten arme. Ook wordt gezorgd, dat alle studie onder het bereik dier armen wordt gebracht, zoodat de vette postjes niet het uitsluitend domein van rijkeluis kinderen zijn. Daarvoor zullen de thans geminachten zorgen. Laat de rijken dus voorloopig hun neus opgetrokken hou den, het hindert weinig, die neus komt vanzelf weer omlaag in de normale positie. Laten zij dus de preeken maar voor zich houden. Zij komen te laat. Er wordt finantieel geholpen nog. Zeker, doch hoe Gelijk men een hond een kluif toewerpt dikwijls. En dan is hetHoepel maar gauw weer op. Soort bij soort. De heeren hebben het te druk met politiek voos en vies doch daar zit meer aan vast. Vroeger hoorde men weinig of niets tegen de gezinsbeperking. Hoogstens hoorde men de aardigheidRijkeluis getal, namelijk twee. Hoe teekenend dat gezegde ook was, het bleef erbij. Nu het afschuwelijke wraakroepend kwaad is doorgedrongen tot de breede schare is Leiden in last en wordt er gejammerd. Te laat. Vroeger werd een loon van een gul den daags voor een arbeider met ge zin voldoende gevonden, en had hij te zwijgen. Wat verbeeldt zich zoo'n werkman wel, wat wil toch zoo'n dienst bode, die thuis immers niets gewend is! De patroon werd te vrind gehouden; de patroon kocht de „vriendschap" der voorgangers. Mevrouw werd ge complimenteerd met haar beelderig costuum, werd gehuldigd als „lionne du bal." Nu het volk inziet, dat het devies is geworden Helpt U zeiven, zoo helpt U God, nu wordt het rokje omgekeerd en vallen de adviseurs van het eene uiterste in het andere. Patroon is uit zuiger; werkman is martelaar. Me vrouw is uithuizig, pronkster, pret- zoeksterdienstbode is zich afbeulen en krijgt niet te eten enz. Te laat. De werkman is reeds door anderen in be slag genomen. De retraiten zijn voor rijken, mid denstanders, armen. Het verschil zit 'm in tafel en logies. Snapt de arme deze exploitatie, dan is het uit met die retraite hoe goed ze oog moge werken bij gelijkheid. Er moet ten minste één tafel zijn waaraan rijk en arm tezamen kunnen aanzittennamelijk de tafel des Heeren. Dit wordt ingezien wan neer het alweer te laat is. Wat raakt toch die verheven Gods dienst in de klem door den laffen oogendienst Correspondentie. Volkswilman, Ostende. Dank voor de attentie. Hulat, 13 April. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,00 a f7,25, Wintergerst f9,00 a f 9,25, Zomergerst f 9,00 a f 9,00. Haver f 8,00 a f 8,00, Erwten f 10,50 a f 11,00, Paardeboo- nen f9,00 a f 10,00 Duivenboonen f 10,00 a f 10,00 Witteboonen f 15,00 a f 16, Bruineboonen f 11,00 a f 12,00, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,00 a f 11,50, Aardappels f4,00 a f4.50 Koolzaad per zak van 106 liters f00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 9, verkocht 5. Varkens 21, verkocht 13. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,20 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f0,80. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.675 k f47.70. bezoekt steeds Kratlestecg No. - ROTTERDAM. Advocaat-Procureur te MIDDELBURG, is ELKEM SIAAXDAG i»y neëlëmaiiir te HUIiST te spreken. fSVz cent per ÏOO bij j. COLIJN, Tol No. 3 A, Biervliet. GEEN LADING COMPLEET ZONDER

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3