Van alles wat. Gethsémané. M arktberiehten- Advertentiën. Ij Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 31 jaar, onze geliefde zoon ISAAK CORNELIS VAN FRAIJENHOYE. alle Wapens. Ir. J. ADRIAANSE collectie Stalen tweeden en derden in^ewiid het Christen-Democratisch lokaal .De Volkswil". Een Amerikaan stelt voor, ter op lossing van het verkeersvraagstuk in de groote steden, om het goederen vervoer 's nachts te doen plaats heb ben. Naar onze gedachte ontstaat er dan een nieuw vraagstukdat van de nachtelijke rust, welke gewis de ge zondheid te niet zou doen. De ondergrond van den „opstand" onder de studenten van de Leuvensche Katholieke hoogeschool moet zijn ge weest dezedat zij in opstand waren gekomen wegens het spionnenstelsel, dat al hun doen en laten langs den weg van heimelijke mededeelingen ter kennis bracht van de Hoogeschool- overheid. In 1913 nam de Fransche handel, in vergelijking met 1912, toe. Voor 277 millioen aan invoer en voor 162 mil- millioen meer aan uitvoer. Het is gebleken, dat er ook water olifanten in Afrika bestaan, zij zijn de helft kleiner dan de gewone, en leven in moerassige bosschen waarin de menschen moeraskoortsen oploopen. De Geldersche federatie van den bond voor Staatspensioen kwam op tegen het wetsontwerp Treub op de Ouder domsrente, omdat hierin de bedeelden zijn buitengesloten. Door een aanvaring is groote schade toegebracht aan de brug over het ka naal bij Sas van Gent. De vrijkaarten. Jhr. mr. Victor de Stuers, het Ka merlid voor V/eert, heeft de voor hem bestemde vrijkaart voor de spoorwe gen teruggezonden met de opmerking „dat hij geen douceurtjes aanneemt van maatschappijen of personen, welke hij geroepen kan worden te contro leeren". Wij ontvingen het programma van de Provinciale Tentoonstelling van Landbouw, die op 8, 9, 10 Septem ber dit jaar ie Middelburg za! worden gehouden. Ze is de eerste van een reeks Provinciale Tentoonstellingen uitgaande in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Landbouw- vereeniging. Prins Hendrik is bescherm heer der Tentoonstelling. Er zullen elf afdeelingen zijn, n.l. 1 Paarden, 2 Rundvee, 3 Varkens en Schapen, 4 Geiten, 5 Pluijmvee en Konijen, 6 Bijen, 7 Akkerbouw, 8 Tuinbouw, 9 Zuivelbereiding, 10 Wetenschap, 11 Landbouwindustrie en Werktuigen. Elke afdeeJing heeft een eigen com missie. O Faillissementen iu Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 38 faillis sementen tegen 28 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o „Moderne" straf. De afdeeling IJmuiden van den so- cialistischen Centralen Bond van Transport- en Havenarbeiders heeft ge meend een lid der Christelijke orga nisatie, Klaas Zwart genaamd, een maand te moet straffen, „met dien verstande, dat met voornoemd persoon, door geen enkel lid onzer organisatie gewerkt zal worden van 15 Maart e.k. tot 15 April daaropvolgende. Dit ter kennis te brengen van alle reeders en de betrokken organisaties". Dit is wel hypermodern. Een maand lang een huisgezin van een lid eener Christelijke vakvereeniging aan den honger overgeven. Wonder, dat men Zwart niet een maand lang erbij in de socialistische gevangenis stopte. oTijd. Het spookhuis te Blaarthem. Te Blaarthem zullen weldra de overblijfselen van het „spookhuis" worden opgeruimd, waarschijnlijk de overblijfselen van het kasteel een maal toebéhoorende aan het geslacht Van Eijck, waarvan de kerkelijke geschiedschrijver Henricus van Eijck (overleden omstreeks I486] één der leden is. Tegenwoordig staat er bo ven den grond niets dan een zwaar stuk muur met schoorsteen onder den begauen grond bevinden zich nog reusachtige kelders eu gewelven. In de nabijheid heeft men een begraafplaats, waarop nog zerken met den naam van de familie Van Eijck voorkomen Één is zeer goed bewaard gebleven en bevat het vol gende grafschrift„Hier leit begra ven Joncker Rodolf va Eijck H* ere tot Blaerttoum Zelts, Velthowen sterf de 7 Mert Ao. 1580 en de Joffer Hejenrich va Becrkel Sijn Huysvrouwe sterf de 3 Octobe Ao 1590". Later is onder deze zerk begraven het lijk van den pastoor Van Oor schot, die aldaar in 1833 de nieuwe kerk stichte, welke de oude moest vervangen, die bij den storm vaD 9 November 1800 met den toren is ingewaaid. Eerst veel later werd een nieuwe begraafplaats aangelegd en daarheen zijn thans de overblijfselen van ge noemden pastoor overgebracht. In den loop der vorige eeuw be hoorde de ruïne aan de familie Del- mermans te Namen, later aan Baron van Kuylen en thans is zij in be zit van den heer Coppelmans, te Gestel. Handelsblad. o— Een nieuwe m< ststof. Sedert ongeveer een jaar verkoopt men in het Noorden van Frankrijk enorme hoeveelheden van een nieuwe meststof, die onder verschillende na men in den handel wordt gebracht. Het is een fijn, zwart poeder, met een scherpen reuk, die echter niet onaan genaam aandoet. Het product wordt bereid in de distilleerderijen. De vloei stof, die uit de distilleerketels komt en waaruit al de alcohol verwijderd is, wordt tot een stroopachiige massa- geconcentreerd. Vervolgens vermengt men de stof met een fijngemaakt kruit. Dit alles wordt tezamen gedroogd en gezeefd, en na eventueel met super fosfaat vermengd te zijn is het een meststof, die bijzonder rijk aan stikstof en potasch is. Met deze stof moeten zeer gunstige resultaten verkregen zijn. o— Bryan's vredesplan. Minister Bryan van de Vereenigde Staten is 54 jaar geworden en te zij ner eere hebben de democraten van Nebraska een feestmaal gehouden, waaraan de minister zelf wegens ambtsbezigheden niet kon deelnemen. Hij zond echter een telegram, waarin hij zeide President Wilson heeft onze hoogste verwachtingen overtroffen. Wij denken met vreugde' terug aan het afgeloopen jaar en zien de toekomst met vertrouwen in. Het onderteekenen van verdragen is wel het aangenaam ste deel van mijn taak. Geen vredes plan heeft ooit zooveel instemming gevonden als dat hetwelk het vorige jaar aan alle natiën is aangeboden. Het is waarschijnlijk dat binnen het jaar sedert de president tot het vredesplan machtiging gaf, de halve wereld met ons verbonden zal zijn door tractaten, die eerst een onderzoek voorschrijven, voordat tot oorlog door de contrac- teerende partijen kan worden over gegaan." —o Amerikaausche ondernemingsgeest. Mr. Montgomery Ward, die onlangs te Chicago stierf, is een voorbeeld van rustelooze ondernemingsgeest, die Amerikaansche vermogens ophoopt. Hij begon als metselaar en verdiende toen 60 ct. per dag. Toen hij achttien jaar was, vond hij zijn salaris van 4500 gld. al te armoedighij zegde zijn betrekking op en beproefde zijn geluk te Chicago. Hij was al aardig op weg om rijk te worden, toen zijn heele boel verbrandde en hij met het armzalige sommetje van f150.— op nieuw kon beginnen. Hij richtte een verzendhuis op en maakte er goed reclame voor, thans heeft de firma 7000 bedienden aan het werk en kan zich op 3 millioen klanten beroemen. Haar catalogus is een boekdeel van 1200 blz. Voor de verzending hiervan, wat minstens twee keer per jaar geschiedt, wordt voor 2.5 millioen gld. aan post zegels ingeslagen. De firma kent geen crediet, en levert alles per post. Dit is het geheim van het anders raadsel achtige verschijnsei, dat het groote Montgomery-Ward-House te Chicago in Chicago zelf geen enkele klant heeft. o De monseh in den ijstijd. De bekende palaeo-anthropoloog Prof. Dr. Schmidt te Tiibingen is be noemd tot leider van een expeditie, waarvan de taak is, studies te maken van den mensch uit den ijstijd, levende in het kunstgebied om de Zwarte Zee en in den Kaukasus. In de holen en in de Löss-gebieden zal men daar ginds groote opgravingen hebben te houden. De expeditie wordt gesteund door den Russischen Staat en Duitsche wetenschappelijke vereenigingen. —o Nieuwe onderzoekingen in de goud gelden van Aijaska. Zes jaar lang heeft de geoloog Brindle in het gebied van den Yukon en zijn zijrivier Tanana in Aijaska ver toefd om de uitgestrektheid en de waarde van de goudvelden te bepalen. De verschillende onderzoekingen heb ben thans aangetoond, dat er nog veel grootere goudvelden liggen, dan men totnogtoe zou durven hopen, omdat juist de twee laatste jaren een afname was geconstateerd. Groote stukken grond in het Fairbankgebied zijn sterk goudhoudend, zoodat een exploitatie op de oude methode een ruime winst zou afwerpen. Voor de reserves, die minder goud bevatten, zou een andere methode aangewend moeten worden. Voorwaarde voor een voordeeliger exploitatie is echter een betere ver keersregeling. o Karpers als reinigingsmiddel. In verschillende landen, o.a. in Duitschland heeft men proefnemingen gedaan om het water te zuiveren door middel van jonge karpers. Deze vis- schen voeden zich met bepaalde mi croben en de fermenten, die zij af scheiden vernietigen weer andere ba cillen. De methode heeft uitstekende resultaten gehad en men denkt er over de karpers te gebruiken om rioolen en loozingskanalen te reinigen. Vol gens proefnemingen van Dr. Hofes te München, kan de karper zeer goed leven in zulk bedorven water. Exemplaren van een pond, die in Augustus in een vijver, waarin rioolen uitkwamen, wer den gebracht, wogen in November driemaal zooveel. Ook kunnen deze visschen zeer goed gegeten worden, ai is het idee nu niet erg smakelijk. - o De voedingswaarde van bananen meel. In den laatsten tijd heeft men met veel succes beproefd, de banaan als veevoeder te gebruiken. Zoo kan ba- nanenmeel goede diensten bewijzen bij het vetmesten van varkens. Volgens een bericht van Dr. Sylvestar Silva is bananenmeel bijzonder rijk aan zet meel, echter bevat het betrekkelijk weinig eiwit, daarom moeten er eiwit rijke stoffen aan toegevoegd worden. Bananenmeel is gemakkelijk verteer baar en zoodra de dieren er aan ge wend zijn, gemakkelijk verteerbaar en zoodra de dieren er aan gewend zijn, eten zij het in reusachtige hoeveelhe den, wat natuurlijk hun welgedaanheid ten goede komt. Echter is het vleesch van met bananenmeel gevoerde dieren armer aan bindweefsels dan bij de aardappe'voeding. Het wordt door consumenten „waterig" genoemd. Het Vrije Woord voor Abonnés. —o— 't Is nacht en donker in den hof, In 't rond heerscht stille vreê, Maar één, één kruipt er in het stof Vervuld met angst en wee. Hij lijdt en strijdt een zwaren strijd Door menschen, ongekend, Een groote, bange zielesmart Die drukt Hem, zonder end. Geen enk'Ie straal van eenig licht Boort door de wolken heen, Zijn lijdensnacht blijft zwart en dicht Vol somberheid alleen. En in het heetste van den strijd Roept Hij den Vader aan „Is er geen and're weg voor mij „Dan die ik thans moet gaan Maar neen, geen antwoord wordt ge hoord, 't Blijft alles rustig, stil.... Doch in die stilte hoort de Zoon AI wat de Vader wil. 't Is 's Vader's wil, dat Hij zóó lijdt, Zóó diep, vernederd wordt, Dat door de angsten Zijner ziel Het bloedzweet nederstort.... Gewillig buigt Hij 't hoofd ter neêr En draagt de zondenstraf, Gaat uit den hof naar Golgotha Legt daar Zijn leven af. Opdat Hij zondaars redden zou Van 't eeuwig, wis verderf, Hen voert door 't moeilijk leven heen Naar 's hemels' zalig erf. „WOUDBLOEMPJE. o— Biervliet, 17-3-T4. Mijnheer de Redacteur Plaatst onderstaande s. v. p. in het Vrije Woord. U mijnheer van Dalsum ondervindt tegenstand, haat, nijd, hoon enz. Maar ik durf zeggen dat ik met U mede strijd voor het doel, waar ook Uw doel is. En dat doel is Liefde en Waarheid boven al. Sedert ik de Volkswil lees, en mij het schrijven in de Toekomst opgezegd werd, kunt U niet gt-looven wat een lage en gemeene streken tegen mij uitgehaald worden. Alle boeren hier in het rondte kijken mij schuw aan, omdat mijn buurman het geluk gehad heeft van brand te hebben. Ik ben kleermaker, en nu is er iemand zoo vrij om overal uit te strooien dat ik de klanten hun goed verkoop. Maar wie deze laster gelooft, mij is het wel, en wie het kan bewij zen dat ik een brandstichter ben en een verduisteraar van een andermans goed, dat hij maar komt. Ik ben altijd te spreken, liefst 's avonds na negen, dan kunnen die valschaards hun mas ker afleggen, dan zie ik ze in hun ware gedaante, ofschoon ik ze op den dag ook wel ken en weet welke lieve heeren het zijn maar dan ken ik mij te groot, om ze in hun fatsoen te trappen. En toch hebben die lui wel eens kans, dat ik ze op den dag hun masker eens zal aftrekken, en nog niet weinig ook. Ik vind het treurig dat burgemees ters, politie en sommige kooplui zulke lage praktijken gebruiken om iemand die lezer van de Volkswil is, zoo laag weg te zetten. Maar wat heb je anders te wachten van dat soort. Wie zelf stikt van het onkruid wil ook hebben dat het bij een ander welig tiert. De kruik gaat zoolang te water tot hij breekt. Spot en hoon is ook mijn loon, maar eenmaal zal de tijd toch wel komen, dat het aan het licht komt dat ik nog geen brandstichter en geen verduiste raar geweest ben en ik zal het ook niet worden ook, ik laat dat voor andere liefhebbers, zulk werk is mij te min. Mijn dank voor de plaatsing. J. COLIJn Tol No 3, Biervliet. —o Mijnheer de Redacteur Zoo intressant als Volkswil no. 229 heb ik nog nooit een krant gezien. Zeer intressant is het artikel over „Geloofsafval onder leiding der gees telijkheid." Goed beschouwd zijn eigenlijk degenen die zich noemen „fijn katholiek" niets anders dan pro testanten, dit lees ik er tenminsten uit, en ik geloof wel dat dit de goede lezing is, want een werkelijken pro testant noemt de R. K. Kerk een ketter en wat is het verpolitieken van den godsdienst anders dan ketterij Het art. „Kerkelijke tuchtmaatrege len" geeft ook al denzelfden kijk op de zaak, om niet te spreken over het „Streven van dwaalleeraars." Broodroofpolitiek komt toch zeker niet uit liefde voort en wat is een christen zonder liefde En dan te moeten denken dat er in een preek te St. Jansteen werd gesproken over een blad in de streek verspreid doortrok ken van protestantisme, hm het komt mij voor dat ze daar hun naam te grabbelen gegooid hebben. Over St. Jansteen gesprokendie foto die u daar geeft aan een inzender uit gemelde gemeente van Multatuli is zeker niet overdreven, maar het is ook waar dat Multatuli velen flink de ooren gewasschen heeft die het n.b. wel eens noodig hadden. Men moet eigenlijk Indië kennen om Multatuli goed te kunnen begrijpen tenminsten daar waar hij het over Indië heeft. Multatuli was niet alleen tegen God maar ook tegen de Regeering, en heeft zelfs de Nederlandsche vlag bespot, en al heb ik ook gedweept met zijn letterkunde, zijn geschriften zijn thans niet meer in mijn boekenkast te vin den. Een ding heeft hij eens gezegd dat een waarheid is als een paard, n.l. „leer lezen." Het woord Multatuli be- teekent„Ik heb veel geleden." Nu dat is wel te begrijpen als men zijn idealen niet verwezenlijkt ziet. Men deed beter om deze werken te verbie den dan het lezen van de Volkswil. Maar voor leugen en bedrog is men niet bang, wel voor een waarheid schrijvende krant zooals de Volkswil. Om te sluiten wil ik ook nog mijn compliment maken over het vers „Winternacht" door den Engelsman trouwens al de verzen van dezen schrijver zijn mooi en getuigen van een letterkundige waarde. Over den inhoud van het Vrije Woord zwijg ik liever omdat ik er zelt ook wat instaan heb en daar dus geen oordeel over kan geven. In het kort wil ik dit zeggende inhoud van opgemeld no. is zeer in tressant. Zoo moeten wij doorgaan, dan wordt de Volkswil die nu toch al de geheele wereld door bekend is ook „Wereldblad." B. d. Gr. Hulst, 23 Maart. Per 100 K.G. Tarwe f9,00 a f9,25, Rogge f7,00 a f7,50, Wintergerst f9,00 a f 9,20, Zomergerst f8,50 a f8,75. Haver f7,50 a f8,00, Erwten f 10,00 a f 11,50, Paardeboo- nen f9,00 a f10,00 Duivenboonen f 10,00 a f 10,50 Witteboonen f 14,00 a f 15,—, Bruineboonen f 10,50 a f 11,75, Boekweit f 00,00 a f 00,00. Lijnzaad f 11,00 a f 12,00, Aardappels f 3,00 a f 3.40 Koolzaad per zak van 106 liters f 00,00 a f 00,00. Paarden 0 stuks, verkocht 0, Rundvee 21, verkocht 8. Varkens 34, verkocht 27. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,25 tot f 0,00. Eieren per 26 stuks f 0,85. Koers van het geld. Belgisch geld per 100 frs. f47.675 f47.70. Mede namens onze Kinderen en Behuwdkinderen, A. VAN FRAIJENHOVE-=Blok. Zaamslag, 24 Maart 1914. Onveilige Wegen!!! o Bij ondergeteekende verkrijgbaar Wat niet in voorraad ia kan binnen 2X24 uur geleverd worden. Onderricht bij het aanschaffen van een wapen gratis. Geheimhouding verzekerd Lesuren 's avonds van 9 tot 11 uur. Aanbevelend, J. COLIJN. Tol no. 3 A. Biervliet, IN DEN ÜKOOTEN GOEDEN KOOP. Fabriek van HOEDEN en KLAKKEN voor Heeren en Damen. ALLE KINDER ARTIKELS. Alles op maat. No. 1. HOUTBRIEL. (Verkensmarkt) ST. - NIKOLAA S. Advocaat-Procureur ie MIDDELBURG, EXSiKX lIA lSIIKi bij KEELEHASf§ te HCTiST te spreken. Ontvangen een fraaie VOOR HEEREN EN OOK EEN VOOR DAMES. Op verzoek aan huis te ontbieden. Alles wordt op afbetaling geleverd evengoed als bij Kreimborg te Mid delburg. Ook NAAIMACHINES en RIJWIELEN a contant 2 pCt. korting, Aanbevelend J. COLIJN, Kleermaker, Tol no 3. Biervliet. aaMg^ Het kantoor der :eJW erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal den Maandag van elke maand geopend zijn van negen tot één uur.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3