J Van alles wal. Advertentiën. Tijdelijk, haast li MAANDAG 1 EN 23 FEBRDARI Te koop een jonge hond JUldEN MAES, Tandarts - specialist ber te kennen gaf. j-jet Nederlandsch-Amerikaansch Verdrag beeft uit het verdrag Salvador- Amerika overgenomen al die bepalin gen, waarvan naar billijkheid verwacht mag worden, dat ook andere Staten zich daarmede zullen kunnen vereeni gen. Vermeden is daarentegen in het Verdrag bepalingen op te nemen van al te verre strekking, die voor meni- gen staat, naar te voorzien is, onaan nemelijk zouden zijn. En het in het andere Verdrag zoo schromelijk ver waarloosde verband tusschen de ver plichtingen uit het Bryansche Verdrag en die uit een reeds bestaand arbi trageverdrag is in art. 1 neergelegd. Inderdaad, het Verdrag is geschikt om een Modelverdrag te worden en is ais zoodanig niet alleen van belang voor de verhoudingen tusschen Ne derland en Amerika, maar zal tevens strekken, om de zoo juist gestelde aanvangswoorden van het Verdrag te herhalen „om den algemeenen vrede te bevorderen". Aile Pacifisten, en in het bijzonder de Nederlandsche, hebben reden tot groote dankbaarheid jegens onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, die reeds binnen een half jaar na zijn optreden heeft blijk gegeven van zijn hoog inzicht in de verplichtingen, die Nederland op internationaal gebied zijn opgelegd (Vrede door Recht.) Miciiie berichten. o Bij San Francisco is een lichte aard schok gevoeld, zonder schade te ver oorzaken. Bij K.B. is opgeheven de Kamer van Arbeid katoenindustrie te Enschede. Het wil maar niet met de Sociale or ganisatie van boven af2ij is ook onnatuurlijk. De heer van Diederen, hoofd eener school te Heerlen, is door een auto van de staatsmijn aangereden en ge dood. Te Denver in Colorado wordt met steun der regeering, van kapitalisten en van geleerden een groote radium- fabriek opgericht. Hei wordt getrokken uit cari.oiici dat daar in groote hoe veelheden gevonden wordt. Percentsgewijze is het aantal moor den in Europa het grootst in Italië, n.l. 3,9 op de honderd duizend insvo- ners. Maar Amerika spant verreweg de kroon. In de Vereenigde Staten is dit cijfer 5,9, het hoogst in de warme zuidelijke Staten. Een zendeling op Madagascar is een zijde-cultuur begonnen. Niet de rups maar de spin levert de grondstot. Volgens een Kohier in 's Gravenhage van 1627 was het belastbaar inkomen daar, en toen had den Haag slechts 16 a 18 duizend inwoners, het geld gerekend naar de waarde van thans, groot 50 millioen. Dit wijst op grooten rijkdom. Sedert de nieuwe Chineesche mode van het niet meer dragen van de haar vlecht is er een zeer groote handel naar China om pommade te leveren voor de kale knikkers ter bevordering van den haargroei. Naar gedachte van een onderzoeker is het gebruik van ijzer eerst begon nen een 1400 jaar vóór Christus, en in West- en Noord-Europa eerst een 800 jaar vóór Christus. Wij lezen echter in Genesis 4:22, dat Tuibal- cain was een hameraar en een smid van allerlei koper- en ijzerwerk, dus het ijzerwerk bestond reeds vóór den zondvloed. Daarom kan de zaak toch wel kloppen, omdat na den zondvloed de ontwikkeling der menschheid als het ware opnieuw is moeten beginnen. Op 28 Januari was het 1100 jaar, dat Karei de Gioote overleed. Het verschil tusschen Vrijdenker en Clericaal is dat tusschen Sauduceër en Farizeër. En de eenheid tusschen beiden is de geest der wereld, bij den eerste onder het uiterlijk van mensche- lijke wetenschap en bij den tweede onder het uiterlijk van godsdienstige vormen. Di'geesi der wereld is tegen den geest van Christus. Tusschen de Kalholieken in Duitsch- land is groote verdeeldheid in zake de Vakverenigingen, en deze ver deeldheid is ook tusschen de bisschop pen. Zelfs heeft wegens deze verdeeld heid dr Porsch zijn ambt als prins- bisschoppelijk Konsistorialral neerge legd. Dit komt er van door den godsdienst in het kerkelijk gezag te leggen in de wereldlijke doeleinden en partijbelangen. Faillissementen in Nederland. Volgens de mededeeling van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week in Nederland uitgesproken 37 faillis sementen tegen 40 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. o— Mais als voedingsmiddel. In een vaktijdschrift geeft Rammstedt een kort overzicht omtrent de resulta ten van zijn studie over de voedings waarde van mais. Het eiwitgehalte is relatief hoog; mais is licht verteer baar en smakelijk. Verder is dit pro duct gemakkelijk te kweeken en veel goedkooper dan tarwe of rogge. Mais is een uitstekend surrogaat voor vleesch. Een idital volksvoedel dus. o— Een advocaat tegenover de waarheid. In België werden twee personen, mejuffrouw V. en mijnheer D. te Hal vervolgd wegens oneerlijke financieele operaties. De beklaagden waren door de rechtbank in vrijheid gesteld, maar het openbaar ministerie teekende appèl aan en het Hof van Appèl beval op nieuw de inhechtenisneming van be klaagden. De2e werden verdedigd door den advocaat Royer, die in zijn pleit rede op de invrijheidstelling van be klaagden aandrong. Tot groote ver wondering van het Hof en het publiek las daarop het openbaar ministerie een artikel voor uit het blad Le Peuple, dat door denzelfden advocaat Royer geteekend was. En in dat artikel werd juist den rechters de plicht voorge houden, zonder medelijden te zijn voor oneerlijke financiers, zooalsde cliënten, die hij juist verdedigde Ter Neuzensche Ct. Het Vrije Woord voor Abonnés. DE U0ZEi\ IN DEN WINTER, 'k Zag rozen, Nog blozen In winterlandouw, En spreiden Hun geuren Trots vinnige kou. Alsof ze het wisten „Na nevels en misten, „En 't jagen „Der vlagen, „Komt 't zonnig' getij." En ik dacht„Mocht 'k wezen „O rozen als gij, „Steeds bloeiend en geurend „Als 't wintert voor mij." doorH. DEN ENGELSMAN. Segeerss. V. 77. Middelburg. Biervliet 21-1 -'14. Mijnheer de Redacteur Wil onderstaande plaatsen in het Vrije Woord, bij voorbaat mijn dank voor de plaatsing. Wat is het toch hard winter zegt ieder, en het is ook zoo. Voor wie niets te kort hebben en er niet door moeten, kunnen daar geen oordeel over vellen. Flink traktement, alles in over vloed, baaien in de weelde, is de win ter even goed als de zomer. Maar de werkman de oude stakkers hebben nu wat voor met het staatspensioen, nu is een oude vader of moeder ge zien en vooral de Dinsdag, vroeger was het die ouwe alhier die ouwe aldaar, nu trekken ze er geld voor, Ik weet zeker dat ze nu Dinsdags een potje koffie met suiker krijgen en vroe ger was hetja ja, 't is wel genoeg voor die ouwe of ouden. Gelukkig staatspensioen voor die ouden van da gen. Hoe menig flinke huisvader is nu niet werkeloos en zit met een oude vader of moeder waar die 2 gulden nu welkom zijn en tevens ook hard noodig. En wat doen de gemeenten voor die werkloosheid Ik zeg letter lijk niets. Men zegt dat in Hoofdplaat de petroleumkar weg moet, en waarom heeren kiezers Omdat de gemeente geen grond wil afstaan of in erfpacht wil geven voor een bewaarplaats van hun benzine. Als dat doorgaat wat een schade doet de gemeente daarmee zijn eigen aan. Ten eersten de man die de petroleum dagelijks rondbrengt moet toch ook eten en drinken, zijn paard niet minder, de ondeihoud van zijn materiaal moet in dat dorp gebeuren, en hoe dikwijls komt er niet een mo torboot in de kade Wat is nu het gevolg als die maatschappij daar weg gaat Schade voor de gemeentekas, neiingdoenden en tolbaas. Hoe dik wijls gaat de kar er niet door, en wat krijgen we en de plaats, niets meer als nog een leeglojper meer op de kade want die zegt ik ben het rollen van mijn vaten kwijt. En toch werd die man in de dagen van verkiezing werk beloofd in den winter, als hij maar ging stemmen. Nu nog mooier, nu ontnemen ze hem nog werk in plaats van hem er te geven. Zie je nu heeren kiezers wat een laksche, valsche beloften u gegeven worden in de dagen van verkiezing. Kijk in 't vervolg beter uit je doppen en zegt man ik doe wat of ik wil, en neemt mannen van woord en daad die voor u in de bres springen hoe en waar het ook om gaat. Mijn dank voor de plaatsing teeken ik mij een burger van Hoofdplaat. o Biervliet, 26-1-1914. Mijnheer de Redacteur! Bij het lezen van de laatst versche nen bode kwam het in mij op om ook eens een plaatsje te vragen in uw blad. Die twee stukken voerden mij terug naar mijn eigen vervlogen jong leven. Ik ben lidmaat van onze Nederlandsche Hervormde Kerk. Jongen, zei mijn moe der toen ik 17 jaar was, je moet het volgende jaar aangenomen worden. Nu goed moeder, ik ben dan ook dat volgende jaar aangenomen, 14 dagen voor Paschen werd er bij ons beves tigd, Vrijdags voor dien Zondag aan genomen en den volgenden Zondag het eerste Heilige Avondmaal voor de nieuwe lidmaten. Dan had je 8 dagen later kermis in mijn geboorteplaats. Nu wordt u die kermis verboden om dat je lidmaat geworden Jzijt. Mijn predikant deed dat niet, hij zei gaat gerust naar de kermis, maar gebruikt hem fatsoenlijk, niet zooals ik het wel eens zie dronken, vechten enz. En waarom verbood hij het niet, omdat hij zei, als er een boerenkoopdag is in de Paasclaweek ga je er naar toe, en gij zijt nog veel luidruchtiger als anderen, want je hebt met Paschen moeten thuis blijven omdat gij lidmaat geworden zijt van de Hervormde Kerk. Nog deed hij er een gelijkenis bij, hoe menig jongeling of dochter zie je niet in rouwkleederen over vader of moeder, broer of zuster en met die zelfde kleeren aan, zie je ze in den dans of dronken loopen. Wat betee- kent die rouw dan, is dat de gedachte aan de afgestorvenen die u zoo dier baar waren en onmisbaar schenen. Dat noemde mijn predikant schijnhei lig en voerde hem terug naar de Pha- rizeërs. De katholieken, zei hij, staan lijnrecht tegenover ons, maar we mo gen er toch wel eens een voorbeeld aan nemen, ze gaan trouw naar de kerk wat bij ons veel te wenschen over laat. En het is nu 20 jaar gele den dat ik lidmaat werd en het kerk- gaan laat in onze kerken nog veel te wenschen over. En waarom Ten eersten moeten wij de hoofdpersonen nemen. De notarissen, deurwaarders, bankiers, kortom aile zakenmenschen nemen den Zondag niet zooals ze die nemen moeten. Ze maken van den Zondag een werkdag. Ze gaan zelf niet naar de kerk en houden er ook ande ren vandaan omdat ze allemaal zaken doen. Het ware te hopen en te wen schen dat bij het verlaten van de kan toren Zaterdagsavonds iedereen kaart voor het raam plaatste met het op schrift Des Zondags beslist gesloten. Dan kan het doel bereikt worden waar de predikanten zoo naar verlangen. Wie zal de eerste wezen Goed voor gaan doet goed volgen. Het is louter een gewoonte en vooral in dit district. Ze komen zelf niet en houden ook anderen er vandaan, want de werk man die 's Zondags wil betalen kan overal terecht bij die heeren. Daarom moet het ook van hen uitgaan om den Zo idag te vieren en geen zaken doen zooals het nu veel gebeurt. Mijn dank voor de plaatsing, teeken ik mij Een lid van de Hervormde Kerk van Biervliet. Mijnheer de Redacteur Ik verzoek U beleefd eenige regelen te willen plaatsen in bet blad De Volkswil, bij voorbaat mijn dank dan. Zoowat ongeveer een jaar geleden deed ik aanvraag in den Gemeente raad van Stoppeldijk om een voetpad van mijn erf tot den steenweg, zoo wat honderd meter, om op den ligger te brengen, daar ik dan recht zou heb ben hem boven water te houden en geen last van voertuigen, daar ik an- j ders eiken winter een uitvlucht over I het land moet zoeken. Zulks heb ik anders nog niet geweten en ben zoo van alles buiten gesloten. De voorzit ter achtte het te min voor één huisge- zm, Staal was ook van die meening of wilde den onderhoud op mij druk ken, de heer Boeding achtte het toch göed om reden ik over het land weg kon, zoodoende werd het pad afgewe zen door den Voorzitter, Staal, Boe- ding, Buijsrogge en Breijaert. Dus het steekt niet op een huisgezin bij die heeren. Als men dit eens goed overdenkt lezers, dan moet ik u de vraag stel len Bekleeden zulke heeren hun ambt waardig Dankende mijnheer de Redacteur voor de plaatsruimte. S. E. DE MUNCK. Stoppeldijk, 28-1-'14. o Mijnheer de Redacteur Gelieve zoo goed te zijn eenige plaatsruimte af te staan in uw blad De Volkswil, bij voorbaat mijn dank. STOPPELDIJK. De veldwachter dezer gemeente heeft over eenigen tijd een goede vangst gedaan, namelijk iemand die een var ken dreef over een voetpad, en het was een Volkswiller. Paarden en voertuigen en rundvee schijnen vrij die verboden wegen te mogen verdelgen, als het maar geen Volkswillers zijn, anders zullen zij wel vervolgd worden. Naar het schijnt zijn vele voetpaden en verboden wegen er hier wel aan toe, men doet alles vrij. Denkelijk zal de gemeenteraad wel besluiten een verhooging van f 100 of f 150 te geven aan den veldwachter voor deze heldendaad M. -0- Mijnheer de Redacteur Nogmaals iets over Multatuli. U neemt meen ik, altijd een andere houding aan als het vrijdenkers be treft, ongeveer die van Zelandia tegen over U. Men weet als men bij deze oude vrouw om inlichtingen vroeg om trent van D. dan zou men ongeveer tot dezelfde punten komen die dienst moeten doen om mij in uw blad van de vorige week te bewijzen dat M. werkelijk zedeloos enz. was. Dit nu gaat toch niet op. Ziehier zijne ge schriften en werken, weerleg ze en gij zult winnen. Ziehier wat de ency clopaedic van hem zegt Dekker Douwes Edward, geboren 2 Maart 1820 te Amsterdam ging op 19- jarigen leeftijd naar Java, was daar eerst 2e commies bij de Alg. Rekenka mer, daarna controleur op Sumatras westkust. Na zijn huwelijk met Ever- dine Huberte baronesse van Wijnber gen (de Tine uit zijn geschriften) was hij nog te Bagelen en te Menado werkzaam en na een verlof in Neder land werd hij 4 Jan. 1856 assistent resident van Lebak (res. Bantam). Daar zijn beroep op zijn chefs om een einde te maken aan knevelarij der inl. hoof den vruchteloos bleef vroeg hij zijn ontslag, ging zonder fortuin of pen sioen naar Nederland terug en schreef in 1860 onder het pseudoniem Multatuli: Die veel gedragen heeft, Max Havelaar of de koffijveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij een werk dat een rille aanklacht was tegen het regee- ringsbeleid in Ihdfë en daarboven door zijn eigenaardige litteraire inkleeding zeer de aandacht trok. Nadien zagen nog vele andere geschriften van D. het licht waarvan de meest bekende zijn „Minnebrieven (I860), Ideën (4 dln., 1862), Vorstenschool (1869), 1001 hoofdstukken over specialiteiten (1871), Millioenen studiën (1872). D. woonde sedert 1860 te Wiesbaden en is gestor ven 19 Februari 1887 te Nieder Ingel- heim. Zijn geschriften hebben grooten invloed uitgeoefend niet alleen op de waardeering voor de Javanen maar vooral op de denkwijze van een heele generatie. Er is veel gestreden over de geschriften en over den persoon van D. Deze moge zijn fouten en groote fouten zelfs gehad hebben, zijn geschriften mogen hier en daar overdreven en paradoxaal zijn, D. zelf kan het niet helpen dat ieder woord door overdre ven jongelieden als een evangelie werd aangenomen zonder eigen nadenken, maar dankbaar kan men hem zijn voor zijn fel protest tegen onrecht, onwaar heid, conventie en onbenulligheid, hui chelarij, wreedheid. In den Max Ha- velaar heeft hij in Batavus Droog stoppel den makelaar in koffie en in Slijmering types geschapen die de dra^.rs zijn van die eigenschappen well e l.ij in ons volk het meest ver foeide en in zijn Woutertje Pieterse heeft hij ons laten voelen en tasten hoe de kinderzieltjes door totaal ver keerde opvoeding verknoeid worden en van alle spontaniteit beroofd. Mijn oprechten dank voor de plaats ruimte. St. Jansteen 27 Jan. P. KREMERS. P. M. Winck, Ency enz. 1911. Wij verwijzen eenvoudig naar den Open Brief aan den Minister van Ko loniën voorkomende in ons no. van heden. Red. Volkswil. De heer en mevrouw VAN DEINSE- Brouerius van Nidek geven kennis van de geboorte van een zoon JOHANNES FREDERIk CORNELIS. Middelburg, 26 Januari 1914. o Deurwaarder AUG. C. M. POPPE te Hulst, zal ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar verkoopen des namiddags te 1 ure (ruim 30 jaar oud) alles liggende achter de R. K. Kerk en de hofstede van den ge zworene de Cock te Clinge (Z.) N. B. Koopen beneden f3.a contant. Te vergaderen ter plaatse van verkoop. Heerenrijwiel f32,50 l>amesrijwiel f35,O© met garantie. Verkrijgbaar bij J. COLIJN, Tol No. 3, Biervliet, in Rijwielen, Naaimachines, Onder- deelen. Houdt zich aanbevolen voor alle reparatiën van Naaimachines en Rijwielen. Het kantoor der .||psl!S» erven Mr. J. G. VAN DEINSE in de Steen straat te Hulst zal in de maand Februari geopend zijn op telkens van én tot twee uur. Bij ondergettekende verkrijgbaar Tuin- en Landbouwzaden, Land- en Tuinbouw ma- ohienes, Oliën en Vetten, alles eerste klas van de grootste en soliedste handelaars uit Nederland. Neemt Hollandsch fabrikaat, U be vordert de welvaart van Uw volk. Vraagt prijscourant en monsters aan bij J. COLIJM. Tol No. 3. Biervliet, in Land-, Tuin- en Vogelzaden. dik van lam (keur nit twee), bij J. COLIJN, Tol No 3, Biervliet. Te koop ras Fransche Picar te zien en te bevragen bij J. COLIJN, Tol no 3. Biervliet. Lange Schipstraat 5 MEC HELEN. Te raadplegen alle MAANDAGEN en DONDERDAGEN te St. Nicolaas in het „H 61 e 1 des Arcades" (Stationsplein) van 8 tot 3 uur. Alle kunstgebitten teyn gewaarborgd. - - - Trouwe bediening.

Krantenbank Zeeland

Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | 1914 | | pagina 3